Minustako energia- ja ympäris­tö­tek­niikan insinööri? (nonstop)

Ajankohta: 14.8.2023–31.7.2024

Opinto­jakson laajuus: 2 op

Koulu­tuksen sisältö

Energia- ja ympäris­tö­tek­niikan koulu­tukseen hakeminen
Koulu­tuksen sisältö ja työteh­tävät
Tietoa erilai­sista työpaikoista

Tavoitteet

Saat tietoa energia- ja ympäris­tö­tek­niikan insinöörin työteh­tä­vistä ja opinnoista, jos harkitset insinöö­rio­pintoja ammat­ti­kor­kea­kou­lussa. Opinto­jakson suori­tet­tuasi tiedät:
– miten pääset insinööri-opintoihin
– mitä opinnot pitävät sisällään
– millaista energia- ja ympäris­töalan insinöörin työ voi olla
– mitä osaamista ja ominai­suuksia insinöörin työteh­tävät vaativat

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä [email protected].