Digi­taa­li­nen viestintä

Tutustu koulu­tuse­si­merk­kei­hin ja pyydä tarjous!

Adobe Photos­hop CC

Pereh­dy­tään Adobe Photos­hop-suun­nit­te­luoh­jel­man työka­lui­hin ja toimin­toi­hin sekä niiden hyödyn­tä­mi­seen digi­taa­li­sessa kuvan­kä­sit­te­lyssä. Koulu­tus antaa valmiuk­sia hallita ohjel­maa moni­puo­li­sesti ja tuottaa hyvä­laa­tui­sia kuvia paperi- ja digi­jul­kai­su­käyt­töön tai verk­ko­kau­pan tuote­ku­vina. Koulu­tus järjes­te­tään pien­ryh­mille. Koulu­tuk­sen kesto 1 – 2 päivää tarpeesi mukaisesti.

>> Koulu­tuk­seen sisäl­tyy verkko-oppi­ma­te­ri­aali 2 kk:n ajaksi.

Kenelle?
Yrityk­set ja orga­ni­saa­tiot, joiden henki­lö­kunta tuottaa työs­sään erilai­sia kuvia ja julkai­suja asiak­kail­leen ja/tai sisäi­seen vies­tin­tään. Verk­ko­kau­pat, jotka itse tuot­ta­vat tuote­ku­via verkossa myytä­viin tuotteisiin.

Adobe InDe­sign CC

Pereh­dy­tään Adobe InDe­sign-tait­tooh­jel­man työka­lui­hin ja toimin­toi­hin sekä niiden hyödyn­tä­mi­seen julkai­su­jen suun­nit­te­lussa. Koulu­tus antaa valmiuk­sia hallita ohjel­maa moni­puo­li­sesti. InDe­sig­nila suun­ni­tel­tuja esit­teitä ja julkai­suja voi hyödyn­tää paperi- ja digi­jul­kai­su­käy­tössä. Koulu­tus järjes­te­tään 1-12 hengelle. Koulu­tuk­sen kesto 1 – 2 päivää tarpeesi mukaisesti.

>> Koulu­tuk­seen sisäl­tyy verkko-oppi­ma­te­ri­aali 2 kk:n ajaksi

Kenelle?
Yrityk­set ja orga­ni­saa­tiot, joiden henki­lö­kunta tuottaa työs­sään erilai­sia paperi- ja digi­jul­kai­suja asiak­kail­leen ja/tai sisäi­seen vies­tin­tään. Yrityk­set, jotka itse suun­nit­te­le­vat markkinointimateriaalinsa.

Adobe Premiere CC

Pereh­dy­tään Adobe Premier Pro CC videoe­dioin­tioh­jel­man työka­lu­lui­hin ja videon jälki­tuo­tan­non työn­kul­kuun. Kurs­silla opit leik­kaa­maan, trim­maa­maan, säätä­mään väri­sä­vyjä, lisää­mään grafiik­kaa ja musiik­kia sekä julkai­se­maan videoita eri julkai­sua­lus­toilla huomioi­den niiden erityis­piir­teet. Opit myös luomaan videoita perin­tei­sistä still-kuvista esimer­kiksi show­reel- tai slides­how-esitystä varten. Koulu­tuk­sen kesto 1 – 2 päivää tarpeesi mukaisesti.

Kenelle?
Koulu­tus antaa perus­val­miu­det Premier Pro CC ohjel­mis­ton käytölle ja sovel­tuu kaikille, jotka tarvit­se­vat videon jälki­kä­sit­te­lyn taitoja ja halua­vat julkaista videoita eri julkaisualustoilla.

Sosi­aa­li­sen Median välineet

Ymmärrä Sosi­aa­li­sen Median hyödyt vies­tin­nässä ja mark­ki­noin­nissa. Pereh­dy­tään Sosi­aa­li­sen Median stra­te­gian ja vies­tin­tä­suun­ni­tel­man luomi­seen, valit­tui­hin Sosi­aa­li­sen Median kana­viin ja niiden käyt­töön, amma­til­li­sen profii­lin hyötyi­hin ja profii­lin raken­ta­mi­seen, mark­ki­noin­tiin ja mainon­taan Sosi­aa­li­sessa Mediassa.

Kenelle?
Yrityk­sille ja orga­ni­saa­tioille, jotka halua­vat akti­voida tai ottaa Sosi­aa­li­sen Median väli­neet käyttöön.

Toteu­tus
Valmen­nus toteu­te­taan työpa­joina, joissa konkreet­ti­sesti tehdään toimen­pi­teitä Sosi­aa­li­sen Median käyt­töön otta­mi­sen ja akti­voin­nin edis­tä­mi­seksi. Toteu­tus koostuu tarve­kar­toi­tuk­sesta,  1 – 4 työpa­jasta (4h) sekä vaikut­ta­vuu­den ja tavoit­tei­den edis­ty­mi­sen seuran­nasta. Lisäksi on mahdol­lista saada konsul­taa­tiota yrityk­sessä Sosi­aa­li­sen Median vies­tin­nän suun­nit­te­lun, sisäl­lön­tuo­tan­non ja väli­nei­den käyt­töön liittyen.

 

Yhteys­tie­dot

Anne Prepula
Palve­lu­lii­ke­toi­min­nan koor­di­naat­tori
anne.prepula[at]karelia.fi
puh. 050 311 9167

palvelut[at]karelia.fi


>> Tutustu myös muuhun täyden­nys­kou­lu­tus­tar­jon­taamme.