Biota­louden erikoistumiskoulutus

Vahvista asemaasi ja kilpai­lu­ky­kyäsi työmarkkinoilla!

Biota­lousala on kansain­vä­linen kasvuala, joka yhdistää perin­teisiä aloja uudella tavalla. Biota­louden tavoit­teena on vähentää riippu­vuutta fossii­li­sista luonnon­va­roista ja ehkäistä ekosys­teemien köyhty­mistä. Biota­louteen siirty­minen vaatii valmiuksia synnyttää uutta yhdis­te­le­mällä jo olemassa olevia prosesseja, raaka-aineita ja sivuvirtoja.

Biota­lousala on kovassa kasvussa ja sen kehit­ty­mi­seksi tarvitaan asian­tun­ti­joita ja yrittäjiä, jotka hallit­sevat biomas­sojen käyttö-, jalostus-, liike­toi­minta- ja vienti­mah­dol­li­suudet. Biota­louden erikois­tu­mis­kou­lutus vastaa tähän haasteeseen kymmenen ammat­ti­kor­kea­koulun ja kahden yliopiston suunnit­te­le­malla koulutuksella.

Kohde­ryhmä
Biota­louden erikois­tu­mis­kou­lu­tukseen voivat hakea henkilöt, jotka toimivat tai ovat kiinnos­tu­neita toimimaan biota­louden alalla. He voivat työsken­nellä yrityk­sissä; yrittäjinä; neuvonta-, tutkimus- tai edistä­mis­teh­tä­vissä; tai ammatil­lisina opettajina. He voivat olla biota­loutta edistäviä julkisia toimi­joita, yrittä­jiksi aikovia tai biotuo­tan­nossa ja sen raaka-ainehan­kin­nassa toimivia henkilöitä.

Erikois­tu­mis­kou­lu­tuksen laajuus on 30 opinto­pis­tettä. Koulutus pohjautuu tiiviiseen työelä­mäyh­teis­työhön, esimer­kiksi kehit­tä­mis­pro­jek­teihin yhdessä yritysten kanssa. 

Koulu­tuksen toteutus
1/2022 – 12/2023
Opiskelu toteu­tetaan jousta­vasti verkko-oppimista hyödyntäen.

Sisältö

Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulu vastaavat yhdessä Biota­louden erikois­tu­mis­kou­lu­tuk­sesta Itä-Suomessa. Koulutus toteu­tetaan opinto­jak­soittain. Kullakin opinto­jak­solla on vastuu­kor­kea­koulu, joka vastaa opetuksesta.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun vastuulla biota­louden erikois­tu­mis­kou­lu­tuk­sessa on erityi­sesti biotalous ja energia. Tähän sisältyy mm. yhteis­kun­nal­linen päätök­senteko energian­bio­ta­lou­dessa ja energian­tuo­tannon talou­del­liset ohjaus­keinot, hajau­tetun energian­tuo­tannon mahdol­li­suudet ja tekno­lo­gia­vaih­toehdot, energia­rat­kai­sujen suunnittelu ja mitoitus sekä uudistuva energia­lii­ke­toi­minta ja yrittäjyys.

Hakeminen

Hakijalla tulee olla soveltuva maatalous- ja metsä­tie­teel­lisen tai luonnon­tie­teel­lisen alan, luonnonvara-alan tai tekniikan alan yliopisto- tai ammat­ti­kor­kea­kou­lu­ta­soinen tutkinto tai muu biota­louden alalle soveltuva koulutus. 

Hakija hakee yhteen kolmesta Biota­louden erikois­tu­mis­kou­lu­tusta Itä-Suomessa järjes­tä­vistä korkea­kou­luista. Vaihtoehtoja ovat Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulu. Korkea­kou­lu­va­linta tehdään siihen korkea­kouluun, joka parhaiten vastaa hakijan osaamistavoitteita.

Täyden­nyshaku 8.11. klo 9.00 – 21.11. klo 23.59

Hakulomake Kareliaan >>

Hakemukseen tulee liittää kopio tutkin­to­to­dis­tuk­sesta/-todis­tuk­sista ja CV sekä kirjal­linen kuvaus (motivaa­tio­kirje), jossa hakija pohtii seuraavia asioita:

  • Hyöty omalle ammatil­li­selle kehit­ty­mi­selle (10 pistettä)
  • Hyöty omalle työpai­kalle, yritykselle/organisaatiolle tai työllis­ty­mi­selle (5 pistettä)

Hakemus liitteineen tulee toimittaa viimeistään 21.11.2021. Hakemusta ilman liitteitä ei hyväksytä.
Tasapis­te­ti­lan­teessa opiske­li­jaksi valitaan se, jolla on korkeammat pisteet kohdasta ”hyöty omalle ammatil­li­selle kehit­ty­mi­selle”. Jos hakijoilla on samat pisteet ko. kohdasta, arvotaan opiske­lu­paikan saava.

Valinnan tulokset ilmoi­tetaan opiske­li­joille viimeistään 23.11.2021.
Opiske­lijan tulee ottaa opiske­lu­paikka vastaan 1.12. mennessä. 

Hinta

900 euroa / opiskelija (alv 0 %)
Opinto­maksu lasku­tetaan kahdessa erässä: 23.3.2022 ja 30.9.2022.

Peruut­ta­minen hakuaikana on maksu­tonta. Opiske­lu­paikan vastaa­not­ta­misen jälkeen (1.12.2021) tehdystä peruu­tuk­sesta tai peruut­ta­matta jättä­mi­sestä lasku­tetaan koulu­tuksen hinta kokonai­suu­dessaan. Opiskelija voi anoa maksun osapa­lau­tusta tervey­del­li­sistä syistä osoit­ta­mallaan lääkärintodistuksella.

Lisätietoja

Koulu­tuksen rakenne ja aikatau­lutus
Biota­lous­kou­lutus Itä-Suomessa >>

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Sini Rantanen
050 462 1967
[email protected]