EXAM Kysy­mys­pank­ki

Exa­min kysy­mys­pank­kiin voit luo­da kysy­myk­siä ja liit­tää nii­tä siel­tä tent­tiin. Kysy­myk­siä voi muo­ka­ta, pois­taa tai antaa toi­sel­le opet­ta­jal­le.
Skip to end of meta­da­taGo to start of meta­da­ta

 


 

 

 

exam vasenreuna

                      

 

Tent­tiin suo­raan

Kaik­kiin teh­dyt kysy­myk­set tal­len­tu­vat auto­maat­ti­ses­ti kysy­mys­pank­kiin.

Näkyy vain omat

Kysy­mys­pan­kis­sa, johon pää­set työ­pöy­dän oikeas­ta reu­nas­ta, näky­vät kaik­ki kysy­myk­set, jot­ka olet luo­nut tai joi­hin sinut on lisät­ty omis­ta­jak­si.

                                                                                        

 

 

 

Luo uusi kysy­mys “Uusi kysy­mys” ‑pai­nik­kees­ta. Voit luo­da seu­raa­via kysy­mys­tyyp­pe­jä:

  • Auk­ko­teh­tä­vä
  • Essee­ky­sy­mys
  • Moni­va­lin­ta (yksi oikein)
  • Moni­va­lin­ta (mon­ta oikein)

Voit hakea kysy­mys­pan­kis­sa ole­via kysy­myk­siä opin­to­jak­son, ten­tin sekä avain­sa­no­jen avul­la. Haku-kent­tä on kysy­mys­ten ylä­puo­lel­la.


EXAM kysymyspankki isokuva


Kysy­mys­pan­kis­sa näet kysy­mys­ten vii­mei­sen muok­kausa­jan­koh­dan, mak­si­mi­pis­teet, vas­taus­tyy­pin ja mah­dol­li­sen liit­teen.

Voit pois­taa kysy­myk­sen kysy­mys­pan­kis­ta rivin peräs­sä ole­vas­ta ros­ka­ko­ri-iko­nis­ta. Pois­ton yhtey­des­sä tulee var­mis­tus­ky­sy­mys. Jos kysy­mys on kiin­ni­tet­ty tenttiin/tentteihin, jon­ka suo­ri­tus­pe­rio­di on voi­mas­sa, kysy­mys­tä ei voi pois­taa. Päät­ty­nees­sä ten­tis­sä olleen kysy­myk­sen voi pois­taa, sil­lä tent­ti­vas­tuk­siin on kopioi­tu­nut ten­tin sisäl­tö.

Voit kopioi­da kysy­myk­sen uudek­si kysy­myk­se­si rivin peräs­sä ole­vas­ta ark­ki­ka­sa-iko­nis­ta. Näin kopioi­dun kysy­myk­sen nimen eteen tulee “Copy” ja voit sen jäl­keen muo­ka­ta kysy­myk­sen nimeä sekä kysy­mys­tä.

Jär­jes­tel­mäs­sä voi olla mon­ta saman nimis­tä kysy­mys­tä. Jokai­sel­le kysy­myk­sel­le muo­dos­tuu ID-nume­ro, joka näkyy kysy­myk­sen alla.

Kysy­mys­tä voi muo­ka­ta klik­kaa­mal­la kysy­mys­pan­kis­sa kysy­myk­sen ID-nume­roa.

Muu­tos vai­kut­taa kaik­kiin! Tent­ti­ky­sy­myk­seen teh­dyt muu­tok­set päi­vit­ty­vät kaik­kiin nii­hin tent­tei­hin, jois­sa kysy­mys on käy­tös­sä.

Jos kysy­mys­pan­kis­sa muok­kaa kysy­myk­sen pis­tey­tys­tä tai ohjeis­tus­ta, joka on lii­tet­ty useam­paan tent­tiin, nämä eivät päi­vi­ty tent­tei­hin. 


 


Kysy­myk­sen jaka­mi­nen toi­sel­le opet­ta­jal­le

1. Voit myös jakaa kysy­myk­siä toi­sel­le opet­ta­jal­le ras­tit­ta­mal­la ne kysy­myk­set, jot­ka haluat jakaa.

2. Klik­kaa lis­tan ylä­puo­lel­le ilmes­ty­nyt­tä link­kiä “Lisää kysy­myk­sil­le omis­ta­jia”.

2. Kir­joi­ta ko. opet­ta­jan nimi sil­le varat­tuun koh­taan ja klik­kaa “Lisää”


EXAM kysymyspankki lisaamistaja


 

Kysy­myk­sen lisä­tie­dois­sa pitäi­si näkyä nyt kysy­myk­sen omis­ta­ja­na kysei­nen opet­ta­ja.


 

EXAM kysymyspankki lisaamistaja2


Var­mis­ta oma kopio

 

Voit myös pois­taa itse­si omis­ta­ja­tie­dois­ta. Jos haluat, että kysy­mys jää sinul­le­kin, tee niis­tä ensin kopio.

Tentaat­to­ril­la myös muok­kausoi­keu­det

Jos lisäät toi­sen ten­taat­to­rin tent­tii­si, hänel­lä on muok­kausoi­keu­det ten­tis­sä ole­viin kysy­myk­siin, mut­ta ne eivät siir­ry hänen omaan kysy­mys­pank­kiin­sa.