Categories
Ajankohtaista

Ikäosaa­misen polkuopinnot

Ikäosaa­misen polkuo­pin­noissa opiskelen tutkinto-opiske­li­joiden kanssa yhdessä

Nelli Pitkänen, fysio­te­ra­peutti (AMK)
Kuopion kaupunki

Olen 28-vuotias fysio­te­ra­peutti Kuopiosta. Valmistuin Savonia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta joulu­kuussa 2010. Opiskelun loppu­vai­heessa ja muutaman kuukauden valmis­tu­miseni jälkeen työsken­telin henki­lö­koh­taisena avustajana. Maalis­kuusta 2011 lähtien olen työsken­nellyt fysio­te­ra­peuttina Kuopion kaupun­gilla. Ensim­mäiset 2 vuotta työsken­telin kuntou­tus­pal­ve­luiden avovas­taa­no­tolla ja vuoden 2013 kesäkuusta lähtien olen työsken­nellyt terveys­kes­kus­sai­raalan kuntou­tus­osas­tolla fysio­te­ra­peuttina. Tällä hetkellä asiakas­kuntaa on pääasiassa ortopedis-trauma­to­lo­giset kuntou­tujat. Viihdyn hyvin työssäni monipuo­listen kuntou­tus­asiak­kaiden parissa.

Kiinnostuin Karelian tarjoa­mista Ikäosaa­misen tutkin­too­pin­noista huomat­tuani ilmoi­tuksen Fysio­te­rapia-lehdessä. Valin­ta­koe­päivänä olin kuitenkin ulkomailla, joten en päässyt osallis­tumaan valin­ta­ko­keeseen. Huomasin kuitenkin Karelian netti­si­vuilta, että kaksi 5 opinto­pisteen opinto­jaksoa voi kuitenkin suorittaa avoimessa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa ja ajattelin ilmoit­tautua niille. Kuitenkin onnekseni yliopettaja Tuula Kukkonen ehdotti minulle mahdol­li­suutta hakeutua polkuopiskelijaksi.

Polkuo­pin­noissa on ollut parasta, kun on voinut opiskella kuten tutkinto-opiske­lijat ja se, että niiden avulla pääsee hakeu­tumaan tutkinto-opiske­li­jaksi. Olen saanut suorittaa kaikki opinto­jaksot kuten Ikäosaa­misen YAMK:n tutkinto-opiske­lijat. Pääsin mukaan koulu­tuksen järjes­tä­mälle opinto­mat­kal­lekin tutkinto-opiske­li­joiden kanssa. Opiskelu ei siis eroa millään tavalla tutkinto-opiskelusta.

Haluan suorittaa ikäosaa­misen YAMK-tutkinnon kokonai­suu­dessaan. Minua kiinnostaa opetus- ja ohjaustyö ja olenkin ajatellut opiskella pedago­giset opinnot jatkossa. Olen kiinnos­tunut myös kehit­tä­mis­työstä ja olen kiinnos­tunut työsken­te­lemään myös erilai­sissa hankkeissa ja projek­teissa nimenomaan ikäih­misiin liittyen. Pidän työsken­te­lystä ikäih­misten kanssa ja olen kiinnos­tunut kehit­tämään palveluja- ja tuotteita ikäih­misten toimin­ta­kyvyn ja hyvin­voinnin tukemi­seksi sekä kehit­tämään ratkaisuja esteet­tömien elinym­pä­ris­töjen luomiseksi.

Mielestäni on erittäin hyvä, että polkuo­pin­to­mah­dol­lisuus on olemassa, sillä se antaa mahdol­li­suuden opiskella tutkintoon tähtää­västi. Polkuo­pinnot antavat toisen mahdol­li­suuden, jos valin­ta­koeaika on mennyt jostakin syystä ohi.