Ikäosaa­mi­sen polkuopinnot

Ikäosaa­mi­sen polkuo­pin­noissa opis­ke­len tutkinto-opis­ke­li­joi­den kanssa yhdessä

Nelli Pitkä­nen, fysio­te­ra­peutti (AMK)
Kuopion kaupunki

Olen 28-vuotias fysio­te­ra­peutti Kuopiosta. Valmis­tuin Savonia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta joulu­kuussa 2010. Opis­ke­lun loppu­vai­heessa ja muuta­man kuukau­den valmis­tu­mi­seni jälkeen työs­ken­te­lin henki­lö­koh­tai­sena avus­ta­jana. Maalis­kuusta 2011 lähtien olen työs­ken­nel­lyt fysio­te­ra­peut­tina Kuopion kaupun­gilla. Ensim­mäi­set 2 vuotta työs­ken­te­lin kuntou­tus­pal­ve­lui­den avovas­taa­no­tolla ja vuoden 2013 kesä­kuusta lähtien olen työs­ken­nel­lyt terveys­kes­kus­sai­raa­lan kuntou­tus­osas­tolla fysio­te­ra­peut­tina. Tällä hetkellä asia­kas­kun­taa on pääasiassa orto­pe­dis-trau­ma­to­lo­gi­set kuntou­tu­jat. Viihdyn hyvin työs­säni moni­puo­lis­ten kuntou­tus­asiak­kai­den parissa.

Kiin­nos­tuin Kare­lian tarjoa­mista Ikäosaa­mi­sen tutkin­too­pin­noista huomat­tuani ilmoi­tuk­sen Fysio­te­ra­pia-lehdessä. Valin­ta­koe­päi­vänä olin kuiten­kin ulko­mailla, joten en päässyt osal­lis­tu­maan valin­ta­ko­kee­seen. Huoma­sin kuiten­kin Kare­lian netti­si­vuilta, että kaksi 5 opin­to­pis­teen opin­to­jak­soa voi kuiten­kin suorit­taa avoi­messa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa ja ajat­te­lin ilmoit­tau­tua niille. Kuiten­kin onnek­seni yliopet­taja Tuula Kukko­nen ehdotti minulle mahdol­li­suutta hakeu­tua polkuopiskelijaksi.

Polkuo­pin­noissa on ollut parasta, kun on voinut opis­kella kuten tutkinto-opis­ke­li­jat ja se, että niiden avulla pääsee hakeu­tu­maan tutkinto-opis­ke­li­jaksi. Olen saanut suorit­taa kaikki opin­to­jak­sot kuten Ikäosaa­mi­sen YAMK:n tutkinto-opis­ke­li­jat. Pääsin mukaan koulu­tuk­sen järjes­tä­mälle opin­to­mat­kal­le­kin tutkinto-opis­ke­li­joi­den kanssa. Opis­kelu ei siis eroa millään tavalla tutkinto-opiskelusta.

Haluan suorit­taa ikäosaa­mi­sen YAMK-tutkin­non koko­nai­suu­des­saan. Minua kiin­nos­taa opetus- ja ohjaus­työ ja olenkin ajatel­lut opis­kella peda­go­gi­set opinnot jatkossa. Olen kiin­nos­tu­nut myös kehit­tä­mis­työstä ja olen kiin­nos­tu­nut työs­ken­te­le­mään myös erilai­sissa hank­keissa ja projek­teissa nime­no­maan ikäih­mi­siin liit­tyen. Pidän työs­ken­te­lystä ikäih­mis­ten kanssa ja olen kiin­nos­tu­nut kehit­tä­mään palve­luja- ja tuot­teita ikäih­mis­ten toimin­ta­ky­vyn ja hyvin­voin­nin tuke­mi­seksi sekä kehit­tä­mään ratkai­suja esteet­tö­mien elinym­pä­ris­tö­jen luomiseksi.

Mieles­täni on erit­täin hyvä, että polkuo­pin­to­mah­dol­li­suus on olemassa, sillä se antaa mahdol­li­suu­den opis­kella tutkin­toon tähtää­västi. Polkuo­pin­not antavat toisen mahdol­li­suu­den, jos valin­ta­koe­aika on mennyt josta­kin syystä ohi.