Categories
Ajankohtaista

Johta­mis­jär­jes­telmä

Johta­mis­jär­jes­telmä

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on monia­lainen ammat­ti­kor­kea­koulu, jonka tehtäviä ovat koulutus, tutkimus-, kehit­tämis- ja innovaa­tio­toi­minta sekä palve­lu­lii­ke­toi­minta. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu on Joensuun kaupungin omistama osakeyhtiö, jonka ylintä päätös­valtaa käyttää yhtiö­kokous. Yhtiö­kokous valitsee osakeyhtiön halli­tuksen, joka vastaa yhtiön hallin­nosta ja toiminnan järjes­tä­mi­sestä. Yhtiöllä on osakeyhtiön halli­tuksen valitsema toimi­tus­johtaja, joka toimii myös Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun rehtorina.

Ammat­ti­kor­kea­kou­lulla on sisäi­sissä asioissa itsehal­linto. Ammat­ti­kor­kea­koulun sisäistä hallintoa hoitavat ammat­ti­kor­kea­koulun hallitus ja rehtori siten kuin asiasta on erikseen säädetty ammat­ti­kor­kea­kou­lu­laissa. Rehtorin nimittämä johto­ryhmä toimii ammat­ti­kor­kea­koulun sisäisen päätök­senteon ja toiminnan tukena.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu toiminta jakautuu kahteen toimialaan sekä yhteisiin palve­luihin. Toimia­lojen toimin­nasta vastaa toimia­la­johtaja, jonka alaisina toimivat koulu­tus­pääl­liköt ovat toimia­lojen henki­löstön esimiehiä. Yhteiset palvelut koostuvat erilli­sistä palve­lu­yk­si­köistä, joilla on tulos­vas­tuul­linen esimies.

Ammat­ti­kor­kea­koulun ydintoi­min­toihin liitty­villä kehit­tä­mis­ryh­millä on tärkeä merkitys ammat­ti­kor­kea­koulun johta­mi­sessa, kehit­tä­mi­sessä ja päätök­senteon valmis­te­lussa. Karelian kehit­tä­mis­ryhmät ovat laatu­ryhmä, koulu­tuksen kehit­tä­mis­ryhmä sekä TKI- ja palve­lu­lii­ke­toi­minnan ryhmä. Ydintoi­min­toihin liittyvien kehit­tä­mis­ryhmien lisäksi Kareliassa on strate­gian­kau­deksi nimetyt läpileik­kaavien teemojen kehittämisryhmät.