Joh­ta­mis­jär­jes­tel­mä

Joh­ta­mis­jär­jes­tel­mä

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu on monia­lai­nen ammat­ti­kor­kea­kou­lu, jon­ka teh­tä­viä ovat kou­lu­tus, tutkimus‑, kehit­tä­mis- ja inno­vaa­tio­toi­min­ta sekä pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­ta. Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu on Joen­suun kau­pun­gin omis­ta­ma osa­keyh­tiö, jon­ka ylin­tä pää­tös­val­taa käyt­tää yhtiö­ko­kous. Yhtiö­ko­kous valit­see osa­keyh­tiön hal­li­tuk­sen, joka vas­taa yhtiön hal­lin­nos­ta ja toi­min­nan jär­jes­tä­mi­ses­tä. Yhtiöl­lä on osa­keyh­tiön hal­li­tuk­sen valit­se­ma toi­mi­tus­joh­ta­ja, joka toi­mii myös Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun rehtorina.

Ammat­ti­kor­kea­kou­lul­la on sisäi­sis­sä asiois­sa itse­hal­lin­to. Ammat­ti­kor­kea­kou­lun sisäis­tä hal­lin­toa hoi­ta­vat ammat­ti­kor­kea­kou­lun hal­li­tus ja reh­to­ri siten kuin asias­ta on erik­seen sää­det­ty ammat­ti­kor­kea­kou­lu­lais­sa. Reh­to­rin nimit­tä­mä joh­to­ryh­mä toi­mii ammat­ti­kor­kea­kou­lun sisäi­sen pää­tök­sen­teon ja toi­min­nan tukena.

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu toi­min­ta jakau­tuu kah­teen toi­mia­laan sekä yhtei­siin pal­ve­lui­hin. Toi­mia­lo­jen toi­min­nas­ta vas­taa toi­mia­la­joh­ta­ja, jon­ka alai­si­na toi­mi­vat kou­lu­tus­pääl­li­köt ovat toi­mia­lo­jen hen­ki­lös­tön esi­mie­hiä. Yhtei­set pal­ve­lut koos­tu­vat eril­li­sis­tä pal­ve­lu­yk­si­köis­tä, joil­la on tulos­vas­tuul­li­nen esimies.

Ammat­ti­kor­kea­kou­lun ydin­toi­min­toi­hin liit­ty­vil­lä kehit­tä­mis­ryh­mil­lä on tär­keä mer­ki­tys ammat­ti­kor­kea­kou­lun joh­ta­mi­ses­sa, kehit­tä­mi­ses­sä ja pää­tök­sen­teon val­mis­te­lus­sa. Kare­lian kehit­tä­mis­ryh­mät ovat laa­tu­ryh­mä, kou­lu­tuk­sen kehit­tä­mis­ryh­mä sekä TKI- ja pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­nan ryh­mä. Ydin­toi­min­toi­hin liit­ty­vien kehit­tä­mis­ryh­mien lisäk­si Kare­lias­sa on stra­te­gian­kau­dek­si nime­tyt läpi­leik­kaa­vien tee­mo­jen kehittämisryhmät.