Julkaisut, B‑sarja

Julkaisut, B‑sarja

 
B:59 SMErec – new generation recruitment skills for SMEs and workforce — Rekrytoisitko kunnolla? Marja-Liisa Ruotsalainen & Arja-Irene Tiainen
Julkaisun tarkoituksena on tarjota tietoa rekrytoinnin eri vaiheista ja näkökulmista. Sitä voidaan käyttää oppimateriaalina niin ammattikorkeakoulun perustutkinnoissa kuin myös ammattikorkeakoulun ylemmissä tutkinnoissa. Julkaisu tarjoaa tiivistetyn tietopaketin myös rekrytoinnin parissa työskenteleville. Julkaisun kirjoittajina ovat toimineet SMErec – new generation recruitment skills for SMEs and workforce ‑hankkeen kehittämistyöhön osallistuneet asiantuntijat.
 
2019. 84 s. 978–952-275–287‑1 Saatavana verkkojulkaisuna.
 
B:58 Wearable Technology Supported Home Rehabilitation Services in Rural Areas — Emphasis on Monitoring Structures and Activities of Functional Capacity : Handbook.
This handbook summarizes key findings from clinical and laboratory-controlled demonstrator trials regarding wearables to assist rehabilitation professionals, who are planning the use of wearable sensors in rehabilitation processes. The handbook can also be used by those developing wearable sensor systems for clinical work and especially for use in hometype environments with specific emphasis on elderly patients, who are our major health care consumers.
 
2019. 56 pp. 978–952-275–283‑3. E‑publication.
 
 
B:57 PALVELUMUOTOILUOPAS YRITYKSILLE : 3 palvelukehityspolkua uusien Silver Economy ‑palveluiden luomiseen. Tuija Kainulainen & Tanja Rimpilä.
Silver Economy ‑markkinoiden kasvu tulee avaamaan uusia mahdollisuuksia tuotteiden ja palvelujen kehittämiselle monilla eri toimialoilla. Palveluiden kohdentaminen sekä uusien Silver-palvelukonseptien luominen tarjoaa yrityksille merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Tämän oppaan tarkoituksena on tutustuttaa lukijaa palvelumuotoiluun sekä käytännön esimerkein osoittaa, kuinka palvelumuotoilua voidaan hyödyntää Silver-palveluiden kehittämisessä.
 
2019. 37 s. 978–952-275–278‑9. Verkkojulkaisu.
 
B:56 RoboBisnes – havaintoja, kokemuksia ja näkymiä. Ari Tarkiainen, Sami Lamminen, Säde Lind, Timo Pappinen.
Julkaisu keskittyy tuomaan esiin RoboBisnes – Osaamista ja uutta liiketoimintaa palvelurobotiikasta ‑hankkeesta saatuja kokemuksia ja havaintoja sekä nostaa esiin erityisesti robotiikkaan ja digitaalisuuteen liittyviä tulevaisuuden näkymiä Pohjois-Karjalan maakunnassa.
 
2019. 55 s. 978–952-275–275‑8. Saatavana verkkojulkaisuna.
 
B:55 Nopeat kokeilut sote-alan digitalisaatiota edistämässä. Päivi Sihvo & Jaana Nykänen (toim.)
Tässä julkaisussa esitellään Pohjois-Karjalan Digisote-hankkeessa toteutettuja kokeiluja. Asiakkaan palveluprosesseihin liittyvien digikokeilujen, kuten lähipiste- ja etälääkärikokeilu, lisäksi hankkeen aikana toteutettiin digiosaamisen kehittämistä kokeiluina. Näitä kokeiluja olivat eAmmattilaisten valmennus ja Digikiihdyttämö. Lisäksi kerrotaan kokeilujen taustalla olleesta tarvelähtöisestä 100 päivän kokeilumallista. Julkaisu pyrkii omalta osaltaan antamaan käytännön välineitä ja esittelemään hyviä käytäntöjä digikokeilujen toteuttamiseen sekä digiosaamisen lisäämiseen sote-organisaatioissa.
 
2018. 115 s. 978–952-275–268‑0 Verkkojulkaisu
 
B:54 Näkökulmia kuntoutusajatteluun. Liisa Suhonen (toim.)
Tämä juhlajulkaisu on koottu Karelia ammattikorkeakoulun fysioterapian yliopettaja Liisa Suhosen jäädessä eläkkeelle. Julkaisu tekee näkyväksi Karelian opettajien näkökulmia kuntoutuksen määrittelystä, merkityksestä ja opetuksesta. Opettajien lisäksi julkaisun kirjoittajina on myös opiskelijoita sekä työelämä- ja hanketoimijoita.
 
2018. 105 s. 978–952-275–258‑1 Saatavana verkkojulkaisuna.
 
 
B:52 Näkökulmia lasten ja nuorten hoitotyön erityiskysymyksiin. Arja-Irene Tiainen & Tarja Ruokonen (toim.)
Julkaisu on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille. Julkaisun ajankohtaisten teemojen toivotaan tuovan lukijalle uutta pohdittavaa ja osaamista. Artikkelien aiheita ovat mm. osastonhoitajan työ lastenosastolla, hoitohenkilökunnan rooli surevan lapsen ja nuoren tukemisessa, lasten kaltoinkohtelun tunnistaminen yhteispäivystyksessä sekä isäneuvolatoiminta.
 
2017. 86 s. 978–952-275–248‑2. Saatavana verkkojulkaisuna. Painettu kirja myynnissä verkkokaupassa (22,50 e sis. toimituskulut)
 
B:51 Itsearvioinnilla laadukkaampaa kielten opetusta ammattikorkeakouluissa. Ritva Kantelinen, Anneli Airola, Marjo Nenonen
Julkaisussa esitellään kieltenopetuksen itsearviointiin soveltuvaa työkalua, joka palvelee kielten ja viestinnän opetuksen tutkimus- ja kehittämistyötä Bolognan prosessin tavoitteiden, ammatillisesti suuntautuneen kieltenopetuksen periaatteiden ja elinikäisen oppimisen näkökulmasta. Itsearviointi toteutettiin 18 ammattikorkeakoulussa, ja tulokset osoittivat, että itsearviointi on toimiva tapa arvioida kielten ja viestinnän opetusta systemaattisesti ja perusteellisesti.
 
2016. 80 s. 978–952-275–235‑2 Saatavana verkkojulkaisuna.
 
B:50 Ikäystävällinen yritys — Senioariasiakkaat tulevat! Arja Jämsén & Tuula Kukkonen
Julkaisu tuo yrityksille tietoa ja uutta ymmärrystä ikääntymisestä ja ikäihmisistä asiakkaina. Julkaisussa käsitellään asiakkuuksien hoitoa, palvelumuotoilua, markkinointia – mitä uutta ja erilaista tarvitaan, kun on kyse ikäihmisistä asiakkaina.
 
2017. 56 s. 978–952-275–233‑8 Myynnissä verkkokaupassa 17.50 e sis. toimituskulut. Saatavana verkkojulkaisuna
 
B:49 Karelia-ammattikorkeakoulun laatukäsikirja. Pekka Auvinen & Mikko Penttinen (toim.)
 
 
B:48 Otsakorven Säätiön tuella yrittäjämäiseksi ammattikorkeakouluksi : Kohti galaksin kokoista yrittäjyys- ja innovaatiotoimintaa. Marja-Liisa Ruotsalainen (toim.)
Karelia-amk ja William ja Ester Otsakorven Säätiö ovat vuosien aikana yhteistyössä edistäneet korkeakouluopiskelijoiden ja opetushenkilöstön yrittäjyysosaamista erilaisten kehittämishankkeiden muodossa. Tässä julkaisussa esitellään yhteistön aikana syntyneitä toteutuksia ja toimintamalleja yrittäjyyden edistämiseksi.
 
2016. 55 s. 978–952-275–224‑6. Saatavana verkkojulkaisuna.
 
B:47 Uutta erikoisosaamista korkeakoulutetuille : Sosiaali‑, terveys‑, liikunta- ja kauneudenhoitoalan erikoistumiskoulutustarpeiden kartoittaminen 2016. Tuula Kukkonen (toim.)
Sosiaali‑, terveys‑, liikunta- ja kauneudenhoitoalojen erikoistumiskoulutustarpeita kartoitettiin vuoden 2016 aikana OKM:n rahoittamassa hankkeessa, jonka toteutukseen ovat osallistuneet kaikki 23 alan koulutusta tarjoavaa ammattikorkeakoulua. Tässä hankkeen loppujulkaisussa tarkastellaan erikoistumiskoulutuksia osana koulutusjärjestelmää ja pohditaan nopeasti muuttuvan työelämän tulevaisuuden osaamistarpeita.
 
2017. 150 s. 978–952-275–222‑2. Saatavana verkkojulkaisuna.
 
B:45 Sustainable Livelihoods in the Green Economy. Ng’andwe, P.; Saramäki, K.; Simfukwe, P.; Chisha-Kasumu, E.; Korhonen, K. (Eds.)
This publication is a result of North-South-South (NSS) ‑programme. NSS-network consisted of partner institutions from Finland, Namibia and Zambia. The publication is based on the topics of two NSS intensive courses held in Zambia and Namibia. The topics revolve aroud environmental issues sues relevant to all actors in the agricultural and forestry sector.
 
2016. 83 pp. 978–952-275–199‑7. E‑publication.
 
B:4 Student’s handbook on quality.
3. edition. E‑publication.
 
B:3 Opiskelijan laatuopas. Pekka Auvinen, Mikko Penttinen, Marjo Nenonen, Mari Ikonen (toim.)
 

2016. 23 s. 2. päivitetty painos. Saatavan verkkojulkaisuna

 
B:44 Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään. Mervi Leminen ja Marja-Liisa Ruotsalainen (toim.)
Karelia-amk ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ovat strategisia kumppaneita, jotka ovat tehneet yhdessä pitkäjänteistä kehittämistyötä yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Tässä julkaisussa kuvataan strategisen yhteistyön kokonaisuutta vuosina 2014–2015 ennen kaikkea Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään ‑hankkeen toteutuksen puitteissa.
 
2015. 47 s. 978–952-275–196‑6. Saatavana verkkojulkaisuna.
 
B:43 Sujuva ohjaus — Tyytyväinen opiskelija. Mervi Kurula (toim.)
Julkaisussa kuvataan Karelia-amk:n VARTU-hankkeen toimintaa ja tuloksia. Hankkeessa keskityttiin opintojen sujuvuuden varmistamiseen ja keskeyttämisen vähentämiseen varhaisen ja ennakoivan tuen avulla, sekä vahvistettiin välittämisen ilmapiiriä Kareliassa.
 
2015. 66 s. 978–952-275–193‑5. Saatavana verkkojulkaisuna.
 
 
B:42 Kuituhampun jalostuksen mahdollisuudet Suomessa. Juha Ikonen, Juha Kilpeläinen, Helena Puhakka-Tarvainen.
Julkaisu sisältää mallilaskelmia kuituhampun kasvatuksen ja jalostuksen kannattavuudesta Suomen olosuhteissa. Laskelmat on tehty osana  Biojalostusliiketoiminnan demonstraatiovalmiuksien parantaminen -hanketta. Opas sopii perustietolähteeksi hampun kasvattamisesta ja jalostamisesta kiinnostuneille yrittäjille, tuotekehittäjille sekä asianharrastajille.
 
2015. 31 s. 978–952-275–185‑0. Saatavana verkkojulkaisuna.

 

 

 
B:41 Terveisiä Ikä-Suomesta! Arja Jämsén & Tuula Kukkonen.
Julkaisuun on koottu Sanomalehti Karjalaisessa keväällä  2015 julkaistut Ikä-Suomesta ‑kolumnisarjan kolumnit. Kolumneissa käsitellään Suomen tulevaisuuden ja ikäosaamisen kehittämisen kannalta keskeisiä teemoja, kuten ikäihmisten osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet, ikäihmisten aktiivinen kansalaisuus, ikäihmisten asuminen sekä ikääntyminen, toimintakyky ja palvelut.
 
2015. 18 s. 978–952-275–183‑6. Saatavana verkkojulkaisuna.
 
B:40 Local Decision Making I. 2nd Edition. Anna Liisa Westman & Edyta Pietrzak.
 
2015. 112 s. 978–952-275–178‑2. Saatavana verkkojulkaisuna.
 
B:39 Hyvä saattohoitoympäristö on kaikkien etu : Opas suunnittelutyöhön. Katja Väyrynen.
Opas auttaa tiedostamaan hoitoympäristön merkitystä sekä helpottaa ympäristöjen kehittämistä moniammatillisessa yhteistyössä. Oppaassa tuodaan esiin saattohoitoympäristön suunnittelussa ja ehostamisessa huomioitavia erityispiirteitä potilaan, omaisten ja hoitohenkilöstön tarpeet huomioiden.
 
2015. 44 s. 978–952-275–171‑3. Saatavana verkkojulkaisuna.
 
 
B:38 Palliative Care in North Karelia — The best humane care for patients. Henna Myller (ed.)
This publication describes the development work and the results of Paletti project (Strengthening the Competence and Developing the Structures in Palliative and End-of-Life Care through Expert Cooperation in the Province of North Karelia) from different aspects.
 
2015. 96 s. 978–952-275–169‑0. E‑publication.
 
B:37 North Karelia — Strong competence in ageing. Arja Jämsén & Tuula Kukkonen.
This publication examines issues related to ageing in the context of North Karelia. The background for the emergence of the new concept competence in ageing will be reflected and developed further. Ageing will also be structured in three phases of life each of which sets different types of challenges for the competence.
 
2015. 15 s. 978–952-275–161‑4. E‑publication.
 
B:36 ДАВАЙТЕ СОЗВОНИМСЯ! Let’s keep in touch! : Russian for telephone. Riitta Hyttinen.
Tämä e‑julkaisu sisältää oppimateriaalia A2-taitotason (kehittyvä peruskielitaito) venäjän kielen opiskelijoille. Materiaali sisältää puhelinkeskustelun harjoitteluun soveltuvia esimerkkilauseita, dialogeja ja harjoituksia. Dialogit on kuunneltavissa äänitiedostoina.
 
2015. 56 s. 978–952-275–160‑7. Pdf-julkaisu ostettavissa verkkokirjakaupasta hintaan 19,50 euroa.
 
B:35 Palliatiivinen hoito Pohjois-Karjalassa — Inhimillisesti potilaan parhaaksi. Henna Myller (toim.)
Julkaisussa kuvataan PALETTI — Palliatiivisen hoidon osaamisen vahvistaminen ja rakenteiden kehittäminen asiantuntijayhteistyönä Pohjois-Karjalan maakunnassa ‑hankkeen aika tehtyä kehittämistyötä ja hankkeen tuloksia. Julkaisun sisältö painottuu hyvään palliatiivisen — ja saattohoidon moniammatilliseen toteutukseen.
 
2015. 94 s. 978–952-275–157‑7. Saatavana verkkojulkaisuna.
 
B:34 Local Decision Making III. Anna Liisa Westman & Edyta Pietrzak (Eds.)
The publication examines local decision making phenomenon from different perspectives. Local Decision Making III includes articles from Netherlands, Poland, Finland and Russia.
 
2014. 120 s. 978–952-275–154‑6. E‑publication.
 
B:33 Sähköiset terveyspalvelut asiakkaiden käyttöön terveydenhuollossa — Teoriasta käytäntöön. Annikki Jauhiainen & Päivi Sihvo (toim.)
ASSI eli asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa ‑hankkeessa kehitettiin ja otettiin käyttöön asiakaslähtöisiä omahoitoa ja etähoitoa tukevia sähköisiä terveyspalveluja perusterveyden- ja työterveyshuollon asiakkaille.  Julkaisussa kuvataan hankkeen kehittämistyön toteuttamista ketterän kehittämisen periaatteilla.
 
2014. 195 s. 978–952-275–152‑2  Saatavana verkkojulkaisuna.
 
B:32 Matkaopas markkinatalouteen. Kim Wrange.
Julkaisussa avataan markkinatalouden tärkeimpiä peruskäsitteitä kuten kysynnän ja tarjonnan laki, kansantalouden kiertokulku, raha vaihdannan välineenä, koron korko, pääoma ja voitto. Julkaisu on tarkoitettu talousteorian perusopintojen oppimateriaaliksi sekä lisäopiskelun innoittajaksi aina tavallisista kansalaisista korkeakouluopiskelijoihin asti.
 
2014. 79 s. 978–952-275–149‑2.  Hinta 22.50 e. Saatavana verkkojulkaisuna.
 
 
B:31 SOHVIn satoa — Kokemuksista hyvinvointia. Niina Pennanen, Kaisa Hiltunen, Ari Tarkiainen (toim.)
SOHVI-hankkeessa tuotettiin kansalaisten hyvinvointia kuvaavaa kokemustietoa sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisen tueksi. Tässä julkaisussa joensuulaiset ja liperiläiset lapset, nuoret ja lapsiperheet kuvaavat kokemuksiaan elämäntilanteestaan ja hyvinvoinnistaan.  Lisäksi julkaisussa esitellään hankkeen tiedonkeruumenetelmiä ja yhteistyötä eri yhteistyökumppaneiden sekä Karelia-amk:n opiskelijoiden ja opettajien kanssa.
 
2014. 55 s. 978–952-275–148‑5. Verkkojulkaisu.
 
B:30 Social Services on Both Sides of the Border. Marjut Arola, Liisa Suhonen & Olga Zvyagina (eds.)
This publicaton offers an overview on developing new regional operating models and expertise for welfare and social services in North Karelia and Russian Karelia. 
 
2014. 72 s. 978–952-275–144‑7. E‑publication.
 
B:29 Ikäosaamista Voimalasta. Tuula Kukkonen (toim.)
Oppimis- ja palveluympäristö Voimala luo uutta työelämäläheistä pedagogiikkaa Karelia-amk:ssa. Voimalan toimintaperiaatteet korostavat moniammatillista ja monialaista yhteistyötä ja yhteistä oppimista. Tämän julkaisun artikkelit kertovat ikäosaamisen pilottien kokemuksista ja oppimistuloksista.
 
2014. 121 s. 978–952-275–142‑3. Hinta 20 e. Saatavana verkkojulkaisuna.
 
B:27 Niitto- ja ruoppausopas. Kaija Saramäki, Jari Spoof, Tarmo Tossavainen, Ilona Joensuu
Oppaassa kerrotaan vesistöjen niiton ja ruoppauksen vaikutuksista, suunnittelusta ja toteutuksesta. Opas on tarkoitettu käytettäväksi silloin
kun mietitään paikallisia vesistönkunnostustoimenpiteitä esimerkiksi omassa mökkirannassa.
 
978–952-275–138‑6. 23 s. Saatavana verkkojulkaisuna.
 
B:26 Karelia raivon vallassa : Rehtori Petri Raivo 50 vuotta
Juhlakirja on laadittu Karelia-amk:n rehtori ja toimitusjohtaja Petri Raivon 50-vuotispäivän kunniaksi. Kirjan artikkeleissa Karelian strategisten kumppanien edustajat ja aiemmat rehtorit esittävät näkemyksiään maamme ammattikorkeakouluista ja niiden kehitysnäkymistä sekä kumppanuudesta Karelian kanssa. Kaikki kirjan artikkelit on käännetty myös englanniksi.
 
2014. 978–952-275–134‑8. 107 s.
 
B:25 YAMK työelämää kehittämässä — Sosiaali- ja terveysalan näkökulmia työhyvinvointiin. Arja-Irene Tiainen (toim.)
Julkaisu koostuu ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoiden, opettajien ja työelämän edustajien kirjoittamista artikkeleista, jotka käsittelevät työhyvinvointia eri näkökulmista. Julkaisu tarjoaa käytönnön työkaluja mm. työhyvinvoinnin arviointiin ja työhyvinvointia tukevaan palkitsemiseen.
 
2014. 69 s. 978–952-275–131‑7. Kirja on myynnissä verkkokirjakaupassa.
 
B:24 Ikä! Moninainen ikäosaaminen. Arja Jämsén ja Tuula Kukkonen (toim.)
 
Ikäosaaminen on ikääntymiseen ja sen yhteiskunnallisiin, yhteisöllisiin ja yksilöllisiin vaikutuksiin liittyvää osaamista. Tässä julkaisussa ikäosaamisen ikkunoita avataan eri suuntiin. Pääteemoja ovat mm. Ikä, ikääntyminen ja ikäosaaminen, Työelämän ikäosaaminen ja Ikäosaava yritys.
 
2014. 122 s. 978–952-275–129‑4. Hinta 20 e. Saatavana myös verkkojulkaisuna.
 
B:23 Koulutusviennillä kansainvälisille markkinoille. Anneli Airola (toim.)
 
Julkaisu on osa Savonia-amk:n ja Karelia-amk:n ISAT-EXPORT – menestystuotteilla koulutusviennin eturintamaan –hankkeen toimintaa. Julkaisussa käsitellään monipuolisesti koulutusviennin nykytilannetta, mahdollisuuksia sekä onnistuneen koulutusviennin edellytyksiä. Hanketoiminnassa mukana olleet Savonia-amk:n ja Karelia-amk:n edustajat kirjoittavat kokemuksistaan ja sen lisäksi kirjoittajiksi on saatu kansallisia koulutusviennin johtavia asiantuntijoita.
 
2014. 81 s. 978–952-275–124‑9. Saatavana verkkojulkaisuna.
 
 
B:22 Handbook of Quality Management in Education Exports. Riina Siikanen & Mervi Leminen.
 
This handbook presents the final conclusions of the KOLARI project carried out by Karelia UAS. The aim of the project was to identify and document
the best practises of quality management, as well as to analyse the possible risks in the context of education exports. These documented practises and risk analysis are focused on in this handbook.
 
2014. 22 s. 978–952-275–126‑3. Saatavana verkkojulkaisuna — E‑publication.
 
B:21 Ikäsyrjästä — puheenvuoroja ikäosaamisesta. Arja Jämsén & Tuula Kukkonen (toim.)
Julkaisu on katsaus ikäosaamisen tiimoilta käytyyn keskusteluun sanoma- ja ammattilehdissä. Julkaisun kirjoittajat edustavat pohjoiskarjalaisia ikäosaamisen kehittäjiä koulutus- ja kehittämisorganisaatioista, järjestöistä ja kunnista.
 
2014. 73 s. 978–952-275–122‑5. Saatavana verkkojulkaisuna
 
B:20  IMMO — ikäosaamista ja integraatiota.  Päivi Kauppila (toim.)

Ikäosaamisen vahvistaminen monialaisena yhteistyönä IMMO ‑hankkeessa kehitettiin ikäihmisten palveluita niin kaupungeissa kuin väljästi asutulla seudulla. Hanketta rahoitti Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto ja se toteutettiin vuosina 2012–2014. Tässä hankkeen loppujulkaisussa kuvataan eri näkökulmista hankkeen aikana tehtyä kehittämistyötä ja hankkeen tuloksia. Julkaisun sisältö painottuu ikäosaamisen ja tutkimus‑, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ja opetuksen integraation teemoihin.

2014. 80 s. 978–952-275–115‑7. Saatavana verkkojulkaisuna.
 
B:19 Common Power : Social Enterprises and Renewable Energy. Riku Tapio, Ilari Havukainen, Ville Kuittinen.
 
This book goes through the concepts of social enterprise and community renewable energy. It will create an insight to the concepts and socioeconomic benefits that those can offer on the field of renewable energy. Social enterprises are an option for communities and for anyone to solve the issues of energy production and availability, which Europe and the whole world will face in the coming decades. Rural areas can offer a ground for small-scale energy solutions and social enterprises can be the way for establishing those solutions.
 
2014. 63 s. 978–952-275–111‑9. E‑publication.
 
B:18 Common Good : Sustainable and Transparent Business. Ilari Havukainen, Ville Kuittinen, Mikko Matveinen, Merja Mononen, Jarkko Peiponen, Saila Tykkyläinen.
 
Social entrepreneurship is a new business perspective. This publication was written since new topics are attracting both interest and questions. The publication accounts of Finnish social entrepreneurship. To gain an overall picture of the phenomenon, the book interviews social entrepreneurs and researches their field of business. Find out more about social entrepreneurs in various sectors through these enterprises’ stories. The book also contains views on business principles, markets and competitive methods.
 
2014. 125 s. 978–952-275–110‑2.  E‑publication.

 

 

 
B:17 Elämä on yhtä oppimista : Näkemyksiä kansainvälistymisestä Karelia-amk:n avainkumppaniyrityksissä.  Anneli Airola.

Pohjois-Karjalassa kansainvälistymisestä on tullut osa jokapäiväistä toimintaa yhä useammassa yrityksessä. Kansainvälistymisen merkitys painottuu myös korkeakoulujen toiminnassa. Tämä julkaisu liittyy Karelia-amk:n alueelliseen kehittämistyöhön keskittyen ammattikorkeakoulun avainkumppaniyritysten ja ‑organisaatioiden kansainvälistymiseen. Selvityksessä kartoitetaan avainkumppaniyritysten kansainvälistymisen tilaa, kansainvälisyysosaamista ja sen kehittämistarpeita sekä avainkumppaniyritysten ja ammattikorkeakoulun välistä kansainvälistymiseen liittyvää yhteistyötä.

2014. 85 s. 978–952-275–098‑3. Saatavana verkkojulkaisuna.
 
AnchorB:16 Karelia-ammattikorkeakoulun työelämäpalaute 2013. Lasse Neuvonen & Mikko Penttinen (toim.)

Julkaisu on kooste Karelia-ammattikorkeakoulun työelämäpalautekyselystä. Kyselyllä selvitettiin ammattikorkeakoulun ja työelämän välisen yhteistyön toimivuutta opintoihin liittyvässä harjoittelussa, opinnäytetöissä, opiskelijaprojekteissa sekä TKI- ja palvelutoiminnassa.

2013. 44 s. 978–952-275–095‑2. Saatavana verkkojulkaisuna.
 
B:15 Karelia University of Applied Sciences Quality Handbook. 
 
The quality management of Karelia UAS is based on the Deming Cycle for continuous improvement (Plan, Do, Check, Act). In this model, planning, acting, evaluating and developing are repeated in cycles, aiming at ensuring continuous learning and development within the organisation. This Quality Handbook describes the main operations of Karelia UAS. The contents of this handbook are organised according to the above-mentioned elements on quality management
 
2013. 34 s. 978–952-275–091‑4. E‑publication.

 

 

 
B:13 Yhteistä hyvää yrittämällä : Kestävää ja läpinäkyvää liiketoimintaa. Ilari Havukainen, Ville Kuittinen, Mikko Matveinen, Merja Mononen, Jarkko Peiponen, Saila Tykkyläinen.

Yhteiskunnallinen yrittäjyys on uusi näkökulma liiketoimintaan. Tässä julkaisussa on kertomuksia suomalaisesta yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä. Ilmiön hahmottamiseksi on haastateltu yhteiskunnallisia yrittäjiä ja tutkittu tätä liiketoimintakenttää. Eri alojen yritystarinoiden kautta tutustutaan yhteiskunnallisen yrittäjyyden pioneereihin. Julkaisu on kattavin tähän mennessä ilmestyneistä yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä kertovista suomenkielisistä teoksista.

2014. 125 s. 978–952-275–086‑0. Saatavana verkkojulkaisuna.
 

 

B:12 Koneellinen metsänhoito. Mikael Kukkonen & Eila Kukkonen

Julkaisu tarjoaa syvällisen tietopaketin koneellisen metsänhoidon nykytilasta ja kehityssuunnasta. Kirjassa esitellään koneellinen kylvö, koneistutus, konekitkentä ja koneellinen taimikonharvennus. Koneellisten metsänhoitotöiden eri työlajit käydään läpi aina työn suunnittelusta toteutukseen ja laadunseurantaan siten, että lukija saa aiheesta havainnollistavien kuvien avulla kattavan kokonaiskuvan. Julkaisu soveltuu niin koneellisen metsänhoidon opetukseen eri koulutusasteilla kuin tietolähteeksi metsäalan organisaatioissa toimiville, sekä kaikille metsänomistajille

2013. 132 s. 978–952-275–084‑6. Saatavana verkkojulkaisuna. 
Kirjaa voi ostaa Tähtijulkaisut-verkkokaupasta hintaan 19,50 sis. toimituskulut.
 
B:11 Hetki ikäihmisenä. Tiia Hietanen, Anneli Muona, Joonas Parviainen.

 

Tämän opaslehtisen tarkoituksena on antaa ikäihmisten kanssa työskenteleville ja heidän kanssaan toimiville tietoa ikäihmisten yleisimmistä haasteista liikkumisen, toimintakyvyn sekä arjessa toimimisen osalta.

2013. 25 s. 978–952-275–083‑9. Saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna.

 

 

 

B:10 Ikäosaava yritys : Ikäosaamista pohjoiskarjalaiseen asiakaspalveluun. Arja Jämsén (toim.)

 

Tämä opas on tarkoitettu avartamaan ikäajattelua, tarkistamaan ikäasenteita ja virittämään innostusta ikäosaamiseen. Sen toivotaan tukevan yritystoiminnan, palveluiden ja tuotteiden kehittämistä ikääntyvässä yhteiskunnassa. Opas voi antaa tuoreita näkökulmia myös omaan tai läheisen ikääntymiseen liittyvien kysymysten pohtimiseen.

2013. 38 s. 978–952-275–080‑8. Saatavana verkkojulkaisuna.
 

 

B:9 Korkeakoulu ja työelämä kumppaneina. Mervi Leminen (toim.)
 
Karelia-ammattikorkeakoulun yhteistyö alueen yritysten ja muiden työelämäorganisaatioiden kanssa on tuotu näkyväksi, suunnitelmalliseksi ja molempia osapuolia hyödyttäväksi toiminnaksi. Kumppanuustoiminta muodostuu kolmesta kumppanuusluokasta: strategiset kumppanit, avainkumppanit ja toiminnalliset kumppanit. Kumppanuustoiminnan lisäksi on vahvistettu ja jäntevöitetty muiden sidosryhmien, alumnien ja asiakkaiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Tässä julkaisussa kuvaillaan muutamien esimerkkien kautta kumppanuustoimintaa ja sen merkitystä kumppanuuden osapuolille sekä laajemmin myös koko alueelle. Julkaisu on osa Kumppanit – Työelämä korkeakoulun kumppanina –projektin toimintaa.
 
2013. 80 s. 978–952-275–078‑5. Saatavana verkkojulkaisuna.
 
B:8 Ikäihmiset sosiaalisten, Internetissä toimivien tietotekniikkapalvelujen käyttäjinä : kokemuksia Life 2.0 palvelualustan kehittämisestä ja kokeilusta
Saara Newton, Mirja Kälviäinen, Timo Rui
 
Julkaisussa esitellään tuloksia ja havaintoja ikäihmisten digitaalisten palveluiden kehittämisestä ja käytöstä. Tulokset liittyvät eurooppalaiseen Life 2.0 ‑projektiin, jossa kehitettiin ja pilotoitiin sosiaalista, Internetissä toimivaa verkkopalvelua kotona asuville ikäihmisille Joensuussa Suomessa, Tanskassa, Iltaliassa ja Espanjassa. Julkaisussa keskitytään erityisesti suomalaiseen näkökulmaan esittämällä tuloksia Joensuun harvaan asutun seudun ikäihmisten verkkopalvelun kehittämisestä ja pilotoinnista. Julkaisussa esitellään myös yhteenvetotuloksia ja viittauksia hankkeen kaikkien Euroopan kaupunkien käyttäjätutkimuksen ja testauksen tuloksiin.
 
2013. 165 s. 978–952-275–077‑8 Saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna.
 
B:7 Karelia-ammattikorkeakoulun laatukäsikirja. Pekka Auvinen, Ulla Kallio, Lasse Neuvonen, Mikko Penttinen.
 
Karelia-amk:ssa laadunhallinnasta on pyritty tekemään luonteva osa ammattikorkeakoulun normaalia, päivittäistä toimintaa. Tässä laatukäsikirjassa on kuvattu ammattikorkeakoulun keskeiset toiminnot. Laadunhallinta perustuu Demingin jatkuvan parantamisen sykliin (Plan, Do, Check, Act). . Demingin syklin osa-alueiden lisäksi laadunhallinnan keskeisiä elementtejä ovat toiminnan ulkoinen ohjaus, ammattikorkeakoulun strateginen perusta ja johtamisjärjestelmä.
 
2013. 32 s. 978–952-275–076‑1. Saatavana verkkojulkaisuna.
 
B:6 Local Decision Making II.  Anna Liisa Westman and Edyta Pietrzak
 
This publication includes articles from Poland, Russia, Czech Republic and Finland touching the main theme from different perspectives. Edyta Pietrzak starts her analysis with considering the global face of civil society and its relationship with local dimensions. Aneta Pinkova explores the problems of practical functioning of civil society within NGOs. Liubov Gapeeva focuses on the relationship of civil society within the sphere of social communication and media. Kseniya Burtseva studies practical issues of decision making within urban planning. Elena Shlienkova discusses the cultural aspects of managing modern local societies. The book concludes with Anna Liisa Westman exploring the impact of budgeting in the welfare of municipal residents.
 
2013. 105 s. 978–952-275–073‑0. Saatavana verkkojulkaisuna.

 

 

 

 

 

B:5 Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen — Karelia-ammattikorkeakoulun strategia 2013–2017
 
2013. 35 s. 978–952-275–071‑6. Saatavana verkkojulkaisuna.

 

 

 
B:3 Opiskelijan laatuopas
 
Tämä henkilöstön ja opiskelijoiden yhteistyönä laadittu laatuopas on tarkoitettu ensisijaisesti Karelia-amk:n opiskelijoille.
Oppaan tarkoituksena on antaa yleiskuva ammattikorkeakoulun laatujärjestelmästä ja opiskelijan roolista korkeakouluyhteisön laadunhallinnassa.
 
2013. 24 s.  978–952-275–064‑8.

 

 

 

B:2 Kehitystyötä käyttäjien kanssa
 
Tämä videojulkaisu on toteutettu Karelia-ammattikorkeakoulun AKI Living Lab ‑projektissa. Webinaari kertoo käyttäjälähtöisestä kehittämisestä hyödyntäen Living Lab ‑toimintamallia ja esittelee Joensuun alueen Living Lab ‑toimintaa sekä AKI ‑projektin tuloksista.
 
2013.  978–952-275–063‑1. Video Youtube-palvelussa.

 

 
B:1 Kuinka voitte? : suomi-venäjä-suomi ‑sanasto terveysalalle. Kak ваше здоровье? : Финско-русско-Финско словарь по здравоохранению.
Riitta Hyttinen, Svetlana Kosinskaja, Raija Latvala, Leena Lauronen.
Suomi-venäjä-suomi ‑terveysalan sanasto ‘Kuinka voitte?’ sisältää terveydenhuollon käytännön tilanteiden ilmauksia ja sanastoa. Julkaisu sopii esimerkiksi terveyskeskuksiin ja sairaaloihin apuneuvoksi tilanteisiin, joissa suomenkielisellä henkilökunnalla ja venäjää puhuvalla asiakkaalla ei ole yhteistä kieltä. Teosta käytetään terveysalan opiskelijoiden venäjän kielen oppimateriaalina.
 
4. uudistettu painos. 2013. 214 s. 978–952-275–061‑1. Hinta 30 € (sis. alv). 

 

 
*****************************************************************************************************************************
 
AnchorB:42 Maahanmuuttajan matka suomalaiseen yhteiskuntaan. Saara Hiltunen (toim.)
 
Julkaisu on syntynyt Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Monikulttuurinen Lieksa ‑projektissa. Kirjassa tuodaan keskusteluun sekä maahanmuuttajien että kouluttajien kokemuksia kotoutumisprosessista. Kirjan esiin nostamat koulutuksen haasteet ja mahdollisuudet maahanmuuttajan integroitumisessa ovat vahvasti käytännön tilanteissa kohdattuja asioita. Joihinkin käytänteisiin otetaan kantaa kriittisesti uusia ratkaisuja etsien. Kirjoittajilla on vankka kokemus koulutuksen organisoijina, kouluttajina sekä monikulttuurisen oppilaan ohjaajina. Kirja sopii erityisesti kouluttajille ja muille maahanmuuttajien asioita hoitaville henkilöille sekä päättäjille.
 
2012. 173 s. 978–952-275–041‑9. Hinta 30 € (sis. alv). 
 
 
B:41 Local Decision Making : Articles from Poland, Czech Republic and Finland. Anna Liisa Westman & Taina Hiltunen (Eds.)
 
This book consists of five articles on local decision making in Poland, Czech Republic and Finland. The articles are based on research papers presented in the International Programme Course (IP-course) called “Local Decision Making” arranged in the Netherlands, at the INHOLLAND University of Applied Sciences in Rotterdam in April 2012. The IP-course was financed by the European Social Found, Life Long Learning Programme. The authors of this book are from North Karelia University of Applied Sciences, Finland; Masaryk University, Czech Republic and University of Humanities and Economics in Lodz, Poland.
 
2012. 137 s. 978–952-275–033‑4
 
B:40 CE-merkintä bioenergia-alan tuotteissa : Lämpölaitosteknologian kehityshanke Joensuun seudulla ja Keski-Karjalassa. Veera Pyy.
 
CE-merkinnällä asetetaan minimivaatimukset eri laitteiden turvallisuudelle ja samat vähimmäisvaatimukset ovat voimassa kaikille saman alan toimijoille. CE-merkintä on samaan aikaan myös osoitus kuluttajalle tuotteen vaatimustenmukaisuudesta. PK-yrityksille CE-merkintä voi olla työläs prosessi alati muuttuvan lainsäädännön ja muiden ohjeiden johdosta. Tällä julkaisulla pyritään kokoamaan yksiin kansiin CE-merkinnän taustat, soveltaminen ja itse merkinnän laatimisen vaiheet bioenergia-alan tuotteiden valmistajien kannalta. Teoksessa käydään läpi kattavina esimerkkeinä CE-merkinnän laadinnan vaiheet ja vaatimukset muun muassa pelletti- ja hakepolttimien, lämmityskattiloiden sekä klapikoneiden osalta.
 
2012. 157 s. 978–952-275–027‑3.
 
 
B:39 Käyttäjänäkökulmia ikäasumiseen. Mirja Kälviäinen & Aino Lampio.
 
Julkaisu on ikäasumisen ja senioreiden hyvän arjen ideakirja, ja se on toteutettu Hyvän ikäasumisen uudet liiketoimintamallit- kehitysympäristöjä ja käyttäjätietoa hyödyntämällä –hankkeessa. Hanke on kuuluu TEKES:n Rakennettu ympäristö ‑ohjelman yhteydessä toteutettaviin ympäristöistä käytännön konsepteiksi tutkimushankkeisiin. Julkaisu on tarkoitettu käyttäjälähtöisten tuotteiden, palvelujen ja muiden tarjonnan ratkaisujen kehittämisen avuksi.

2012. 31 s. 978–952-275–020‑4.

Saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna.

 

B:38 KOKO aluekehittämisen välineenä Pohjois-Karjalassa. Niina Hattunen (toim.)

Julkaisu on katsaus neljään luovan alojen KoKo-hankkeeseen, joiden toimenpiteet kohdistuivat Pohjois-Karjalaan ja joiden rahoituksesta vastasi Joensuun seudun ja Keski-Karjalan alueellinen Koheesio- ja kilpailukykyohjelma. Vuosina 2011–2012 toteutetut Kortteli 48 – luova osaamisyhteisö ja Elävä Ilosaari ‑hankkeet muodostivat kehittyvä kaupunkitila ‑teeman, ja niissä keskityttiin Joensuun kaupunkikeskustan kehittämiseen Kortteli 48:n ja Ilosaaren osalta. Tämän lisäksi vuosina 2010–2011 toteutettu luova Pohjois-Karjala II ja vuosina 2011–2012 toteutettu Kutu – kulttuurista tulevaisuutta ‑hankkeet keskittyivät Pohjois-Karjalan luovien alojen kehittämiseen.
Julkaisun tuloksia hyödynnetään Pohjois-Karjalan luovien alojen aluekehitystyössä ja jatkohankkeissa. Lisäksi raportin esimerkkien toivotaan hyödyttävän laajemmin muita luovien alojen toimijoita ja niiden parissa työskenteleviä organisaatioita.

2012. 117 s. 978–952-275–019‑8

Saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna.

 

B:37 Pohjois-Karjalan luovat yhdistykset Niina Hattunen & Heidi Löppönen (toim.)

Selvityksessä esitellään Pohjois-Karjalan kulttuuri- ja luovien alojen yhdistysten toimintaa ja aluevaikuttavuutta maakunnan alueella. Lisäksi selvityksessä pyritään syventämään tietämystä muun muassa yhdistysten olemuksesta ja rajapinnoista tuomalla samalla näkyvyyttä koko yhdistyskentälle. Vastaavanlaista yhdistysluetteloa ei ole Pohjois-Karjalan luovien alojen yhdistyksistä aikaisemmin tehty. Selvitys on syntynyt osana Kortteli 48 – luova osaamisyhteisö ‑hankkeen toimintaa. Kortteli 48 oli Joensuun kaupungin hallinnoima ja Joensuun seudun ja Keski-Karjalan alueellisen Koheesio- ja kilpailukykyohjelman rahoittama KOKOhanke, joka toimi ajalla 1.3.2011–31.3.2012.

2012. 142 s. 978–952-275–018‑1

Saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna

 

B:36 Check Marks for the Knowledge of Ageing : Working for a Change in North Karelia! Teija Nuutinen & Arja Jämsén

The Centre for Social Services and Health Care in North Karelia University of Applied Sciences and the Eastern Finland Centre of Excellence on Social Welfare together with their partners have focused on building up the knowledge of ageing. The knowledge of ageing is understood as knowhow of social and health care field professionals concerning phenomena associated with age and ageing. This publication collects and analyses the knowledge of ageing in the ”merrily ageing” North Karelia. The publication wishes to raise debate on the kind of ageing society we wish to build. The reader is also offered an opportunity to consider how and in what type of an environment he or she would personally like to grow old. The publication is suitable for professionals and students of various fields and all those interested in an ageing society and the knowledge of ageing.

2012. 52 pp. 978–952-275–014‑3. 25 €.

Electronic publication

 

B:35 Käyttäjälähtöiset palvelut : Käytännön opas suunnittelijalle. Saara Newton, Vesa Kemppainen, Mirja Kälviäinen, Satu Turkka

Käyttäjälähtöinen, kehittämistyön alkupäätä painottava toimintatapa on tärkeä väline nyky-yhteiskunnan ja tulevaisuuden palveluiden kehittämiseen. Oppaaan avulla pääsee tutustumaan käyttäjälähtöisen kehittämisen alkuaskeleisiin yksityiskohtaisesti ja vaihe vaiheelta teorian ja sitä tukevan esimerkin avulla. Esimerkkinä käyttäjälähtöisestä toiminnasta on kansainvälisen Life 2.0 ‑hankkeen kehitystyö ikäihmisille suunnatun palvelun kehittämisestä. Oppaasta voi poimia hyviä käytännön toimintamalleja käyttäjälähtöisyyden toteuttamiseen.

2011. 44 s. 978–952-275–010‑5.

Saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna.

 

AnchorB:34 Joustavat toteutustavat aikuiskoulutuksessa — kokemuksia kehittämistyöstä. Mervi Lätti (toim.)

Julkaisuun on koottu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opettajien ja muun henkilöstön kuvauksia aikuiskoulutuksen joustavien toteutustapojen ja monimuoto-opetuksen kehittämisestä eri koulutusohjelmissa. Julkaisussa tarkastellaan erityisesti aikuiskoulutuksena järjestettävän AMK-tutkinnon joustavia toteutusratkaisuja. Julkaisun artikkeleissä pohditaan mm. seuraavia kysymyksiä: Miksi joustavia toteutustapoja tarvitaan? Miten niitä on kehitetty? Millaisia kokemuksia kehittämistyöstä ja joustavista toteutustavoista on? Miten henkilöstön osaamista voidaan kehittää?

2011. 132 s. 978–952-275–008‑2. Hinta 25 € (sis. alv). 

Saatavana verkkojulkaisuna

 

B:33 Korkeakouluista uutta osaamista. Opas yrityksille ja yhteisöille. Katja Hirvonen & Tiina Hyvärinen (toim.)

Opas kokoaa yhteen Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulun yhteistyökumppaneiden koulutuspalvelut sekä kuvaa käytännönläheisin esimerkein korkeakoulujen ja työelämän yhteistyömahdollisuuksia. Oppaassa olevat esimerkit voivat auttaa yrittäjiä sekä julkisen sektorin toimijoita näkemään korkeakouluyhteistyön
mahdollisuudet sekä tunnistamaan oman työn kehittämisen kohteet. Julkaisu on syntynyt osana Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun hallinnoimaa Korkeakouluista uutta osaamista Keski- Karjalaan ‑hanketta. Hankkeen rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto (ESR)/ Pohjois-Karjalan ELY-keskus sekä Keski-Karjalan kehitysyhtiö KETI Oy.

2011. 48 s. 978–952-275–006‑8

Saatavana verkkojulkaisuna.

 

B:32 Ikäosaamisen askelmerkit : Muutostalkoisiin Pohjois-Karjalassa! Teija Nuutinen & Arja Jämsén

Julkaisu syventää ajankohtaista ikäosaamisen käsitettä ja tuo ilmiölle konkreettista sisältöä. Ikäosaaminen ymmärretään sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tietotaidoksi ikään ja ikääntymiseen liittyvistä ilmiöistä. Ikäosaamisen tarve laajenee kuitenkin kaikille yhteiskunnan alueille. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan keskus ja Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ovat kumppaneineen panostaneet ikäosaamisen vahvistamiseen. Ikäosaamisen käsitteen ja sisältöjen työstämiseen ovat osallistuneet kymmenet osallistujat työpajoissa jo usean vuoden ajan. Erityisesti esille nousevat ammattilaisten uudet roolit ja osaaminen, ikäihmisten oma aktiivisuus ja osallistuminen erilaisissa yhteisöissä sekä mielekäs ja elämisenarvoinen arki. Julkaisu haluaa herättää keskustelua siitä, millaista ikääntyvää yhteiskuntaa haluamme rakentaa. Julkaisu sopii erityisesti eri alojen ammattilaisille ja opiskelijoille, sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

2011. 47 s. 978–952-275–004‑4. Hinta 20 € (sis. alv). 

Saatavana verkkojulkaisuna.

 

B:31 Innovation Month® Exercise Book. Ilari Havukainen, Iouri Kotorov, Mervi Leminen

2011. 15 s. 978–951-604–157‑8

Saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna — Electronic publication.

 

B:30 Innovaatiokuukausi® Työkirja

Tekijät: Havukainen, Ilari; Immonen, Heikki; Kotorov, Iouri; Kuikka, Kari; Kähkönen, Anssi; Leminen, Mervi; Pulli, Santtu; Tarnanen, Teppo

Innovaatiokuukausii® on Euroopan sosiaalirahaston tuella rahoitetun Advanced Collaboration for Enterpreneruship ACE ‑projektin kehittämistyön tulos. Projektin tavoitteena on lisätä korkeakouluopiskelijoiden innovatiivista yrittäjyyttä Innovaatiokuukausi® ‑kurssin avulla.

Tämä julkaisu on osa Innovaatiokuukausi® ‑kurssia ja sen avulla opiskelijoita ohjataan suunnittelemaan yritystoimintaa. Lähtökohtana on monialaisen ja innovatiivisen liiketoiminnan kehittäminen. Kirja on käytännönläheinen ja tarjoaa myös mahdollisen reitin yrityksen perustamisprosessiin ja sen avulla voi myös itse arvioida alustavia liikeideoitaan ja liiketoimintamahdollisuuksiaan.

2011. 41 s. 978–951-604–155‑4

Saatavana verkkojulkaisuna.

Julkaisu on saatavana myös englanninkielisenä. Workbook is also available in english:

B:29 Innovation Month® Workbook

Innovation Month® Workbook is intended to guide students in planning their first enterpreneurial venture. The workbook is practical and provides with several guides such as “How to develop your idea into product”.
Workbook is part of Innovation Month® course. Innovation Month® course is development product of European Social Fund financed Advanced Collaboration for Entrepreneurship ACE project.
Electronic publication.

 

B:28 Pieni opas energiatehokkaaseen korjausrakentamiseen ja lämmittämiseen. Essi Hämäläinen, Maria Luostarinen, Jukka Väkeväinen, Samuli Salo.

Vihkosessa esitellään perinnerakentamista, erilaisia lämmityösmuotoja sekä eräänlainen tarkistuslista, jonka tarkoituksena on herättää ajatuksia oman talon korjaustarpeista. Oppaan lopussa on toimijalista, josta voi poimia omassa kunnassa tai sen alueella toimivia yrityksiä.

2011.19 s. 978–951-604–147‑9

 

B:26 Laatua yhteistyöllä — Opiskelijan laatuopas

Laatu syntyy yhteispelillä ja kaikilla korkeakouluyhteisön jäsenillä on tärkeä merkitys sen kehittymiseen. Opiskelijan laatuopas on laadittu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun henkilöstön ja opiskelijoiden yhteistyönä, ja se on tarkoitettu ensisijaisesti PKAMK:n opiskelijoille. Oppaan tarkoituksena on antaa yleiskuva ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmästä ja opiskelijan roolista korkeakouluyhteisön laadunvarmistuksessa.

 

2011. 24 s. 978–951-604–141‑8
Saatavana verkkojulkaisuna

 

 
Opas on saatavana myös englanninkielisenä. Handbook is also available in english:
B:27 Quality through cooperation — Student handbook on quality 
2011. 24 s. 978–951-604–143‑1
 

B:25 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laatukäsikirja

Saatavana verkkojulkaisuna

B:24 Iloa ja hyötyä esteettömyydestä : Opas luontomatkailuyrittäjälle. Kaisa Mantsinen, Seija Örn, Timo Ekroos.

Opas auttaa huomioimaan erityisryhmät asiakkaina luontomatkailuyrityksissä. Esteettömyyden TOP 10 ‑listauksen pohjalta on laadittu ohjeita kulkuväylien, laitureiden, sekä levähdys- ja tulentekopaikkojen suunnitteluun. Opas innostaa hiomaan pieniä mutta tärkeitä asioita eteisessä, asiakaspalvelutiskillä ja wc- ja peseytymistiloissa. Opas sopii sekä pienille että isommillekin luontomatkailuyrityksille.

2011. 50 s. Saatavana verkkojulkaisuna.

B:23 Bioenergian jalostusterminaali. Katja Kentala, Asko Puhakka & Sini Makkonen

Julkaisun taustana olevassa tutkimuksessa selvitettiin puuta raaka-aineena käyttävän bioenergian tuotanto- ja jatkojalostukseen soveltuvan biovahan tuotantomahdollisuutta osana hajautetun energiatuotannon rakennetta. Biomassan mahdollisimman tehokas hyödyntäminen edellyttää uudenlaista ajattelumallia, ns. bioenergiaterminaalia, missä biomassaa voidaan jalostaa mahdollisimman teknis taloudellisesti energiaksi, mutta mahdollisesti myös uusiksi polttoaineiksi ja kemikaaleiksi. Selvitystyön tuloksena oli, että biovahan hajautetun tuotannon jatkokehitystä kannattaa jatkaa ja bioenergiaterminaali muodostaa siihen konkreettisen mahdollisuuden.

2011. 44 s. 978–951-604–130‑1

Saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna.

 

 

B:22 Lähilämpöratkaisut matalaenergiarakentamisessa. Asko Puhakka & Sini Makkonen (toim.)
Lähilämpöratkaisut matalaenergiarakentamisessa julkaisu käsittelee asuinalueiden rakentamisen suunnittelua,
kaavoitusta, rakentamisen ohjausta sekä erityisesti energiaratkaisujen huomiointia rakentamisen eri
vaiheiden valinnoissa. Julkaisu on kooste Tekesin Kestävä yhdyskunta ohjelman puitteissa rahoitetun Lähilämpöratkaisut matalaenergiarakentamisessa tutkimushankkeen tuloksista ja kokemuksista rakentamisen
toteuttamisessa.Julkaisun tutkimusosion ovat tuottaneet Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Oulun yliopisto. Hankkeessa merkittävällä panoksella olivat mukana Joensuun kaupunki, Kontiolahden kunta ja yhteensä 10 toimialan yritystä. Tuloksena on konkreettista tietoa rakentamisen laadukkaasta toteuttamisesta. Hankkeessa oli kaksi pilottialuetta Kontiolahden Suutela maaseutumaisena asuinympäristönä ja Joensuun keskustan yhteyteen rakentuva Penttilänrannan alue tiiviinä kaupunkimaisena ympäristönä. Tavoitteena tutkimuksissa ja käytännön sovellusten valinnoissa oli energiatehokkuuden huomiointi kustannustehokkaasti ja ympäristövastuullisuus huomioiden. Julkaisu soveltuu oppikirjaksi ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoille sekä energia, rakennus- ja
ympäristöalan yrityksille uusien liiketoimintamallien pohjaksi.

2011. 111 s. 978–951-604–128‑8.
Saatavana verkkojulkaisuna

B:21 OivallusOpas innovaatiomatkalle. Ulla Räty & Kim Wrange (toim.)

Hän joka pysyy paikallaan, tuntee ja tietää vain sen mitä näkee ympärillään
Uutta ei voi syntyä ennenkuin luopuu vanhasta: ajatuksista, tottumuksista ja tavoista
On siis uskaltauduttava matkalle, vaaroja kaihtamatta
Innovaation ytimeen, villeimpään viidakkoon
Jotta voi pakata oikein, on oltava jo matkalla
Jotta voi olla jo matkalla, on oltava valmis näkemään ja kokemaan
Tässä ja nyt
Mennyt, nykyhetki ja tulevaisuus
Näky, ajatus ja oivallus
Luovu vanhasta ja luo uutta
Yksin ja yhdessä
Tässä ja nyt
Oppaamme kuljettaa sinut innovaatiomatkalle
Näkemään, kokemaan ja oivaltamaan!

2011. 85 s. ISBN 978–951-604–125‑7.
Saatavana verkkojulkaisuna

AnchorB:20 Yhteyksiä Pohjois-Karjalasta : näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta. Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.)

Yhteys- ja palvelukeskusala on yksi nopeimmin kasvavista toimialoista Pohjois-Karjalassa, ja se työllistää maakunnassa jo noin 1000 henkilöä. Osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on saanut useita valtakunnallisia yhteys- ja palvelukeskusalan toimijoita sijoittamaan osan toiminnoistaan Pohjois-Karjalaan. Hyvä infrastruktuuri, pysyvä ja koulutettu työvoima sekä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun pitkäjänteinen alan osaajien kouluttaminen ja valmentaminen mahdollistaa toimialan yrityksille erinomaiset mahdollisuudet toimia alueella kannattavasti myös tulevaisuudessa. Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa ‑hankkeen keskeisenä tavoitteena on ollut vahvistaa yhteyskeskusalan esimiestehtävissä toimivien sekä toimialan työntekijöiden ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun henkilöstön osaamista. Yhteyksiä Pohjois-Karjalasta ‑julkaisu on syntynyt osana hankkeen toimintaa ja sillä haetaan vastauksia useisiin kehittyvän toimialan haasteisiin. Kirjan toimittajat Riitta Makkonen ja Pilvi Purmonen ovat koonneet kattavasti erilaisia näkökulmia jo toteutuneesta toimialan kehityksestä Pohjois-Karjalassa. Tässä julkaisussa yhteyskeskusalaan liittyviä näkemyksiä tuovat esille useat toimialalla työskentelevät tai asiantuntijapalveluita toimialalle tarjoavat henkilöt. Artikkelien puheenvuorot käsittelevät muun muassa ohjausryhmätyöskentelyä, toimialan tulevaisuutta, laatutyötä yhteyskeskuksissa, esimiesvalmennusta ja työhyvinvointia.

2010. 68 s. ISBN 978–951-604–112‑7. Hinta 20 € (sis. alv).
Saatavana verkkojulkaisuna

 

B:19 Opiskelijat yritysten kansainvälistymisen edistäjinä : kertomuksia Pohjois-Karjalan yritysjohtajilta ja ammattikorkeakoulun opiskelijoilta. Tenho Kohonen (toim.)

Opiskelijat yritysten kansainvälistymisen edistäjinä ‑kirjan kertomukset rohkaisevat yrityksiä ja yksilöitä kansainvälistymään. Kansainvälisten harjoittelijoiden käyttö yrityksen kansainvälistymisessä on todettu menestyksekkääksi tavaksi toimia. Kielitaitoinen opiskelija harjoittelijana helpottaa yrityksen ensimmäisten askelten ottamista kansainvälisille markkinoille ja uuteen kohdemaahan. Opiskelijat ovat auttaneet yrityksiä kansainvälistymään toteuttamalla vienti- ja messuprojekteja sekä tekemällä markkinatutkimuksia ja kansainväliseen kauppaan liittyviä opinnäytetöitä. Lisäksi he ovat tehneet kilpailija-analyysejä, tuottaneet markkinointimateriaaleja, etsineet yhteistyökumppaneita ja toimineet tulkkeina. Lukijalle niin opiskelijoiden kuin yritysten edustajien monimuotoiset kertomukset aukenevat tarkemmin kirjan sisäsivuilta. KTL Tenho Kohosen toimittama kirja sisältää upeita menestystarinoita. Harjoittelun vaikeudet ja onnistumiset niin yritysten kuin opiskelijoiden näkökulmasta nousevat tarinoissa oivallisesti esille. Opiskelijoille harjoitteluaika on näyttäytynyt kertomusten mukaan myös suurena seikkailuna globaalissa maailmassa.

2010. 92 s. ISBN 978–951-604–110‑3. Hinta 20 € (sis. alv).
Saatavana verkkojulkaisuna

AnchorB:18 Löytöretki aikuisohjauksen maailmaan. Mervi Lätti & Päivi Putkuri (toim.)

Löytöretki aikuisohjauksen maailmaan ‑julkaisu antaa erilaisissa ohjaus- ja neuvontatehtävissä toimiville, mm. tutoropettajille ja ohjaajille, käytännönläheisiä työvälineitä ohjaustoiminnan kehittämiseen korkeakouluissa. Artikkeleissa kuvataan monella eri äänellä ja monesta eri näkökulmasta ammattikorkeakouluissa tehtyä aikuisohjauksen kehittämistyötä, toimintamalleja, käytänteitä ja kokemuksia. Ohjaus kietoutuu aikuisopiskelijan elämäntilanteisiin, ammatilliseen kehittymiseen ja osaamisen tunnistamisen kysymyksiin, ohjaajaan, opetussuunnitelmiin, koulutuksen toteuttamiseen, hallinnollisiin ja koulutuspoliittisiin ratkaisuihin ja uudistuksiin. Kirja on syntynyt ammattikorkeakoulujen verkostomaisen yhteistyön tuloksena osana valtakunnallista Aikuisopiskelijan ohjaus ammattikorkeakoulussa –hanketta.

2009. 200 s. ISBN 978–951-604–104‑2. Hinta 30 € (sis. alv).
Saatavana verkkojulkaisuna

B:17 Uusiutuvan liikenne-energian tiekartta. Ari Lampinen.
Julkaisu on ensimmäinen suomenkielinen yleisesitys uusiutuvien energiamuotojen käyttömahdollisuuksista liikenteessä. Kaikkien liikennemuotojen osalta on mahdollista siirtyä uusiutuvien energiamuotojen käyttöön lukuisten olemassa olevien teknologioiden ja resurssien kautta. Koottu tieto auttaa niin opiskelijoita kuin päätöksentekijöitäkin hahmottamaan kasvihuonekaasupäästöjen ja muiden liikenteen aiheuttamien ekologisten ongelmien ratkaisumahdollisuuksia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tarkastelun painopisteessä on autoliikenne, mutta myös raide‑, vesi‑, ilma‑, avaruus- ja viestiliikennettä käsitellään. Julkaisussa on katsaus 23:een liikenteen biopolttoainesukupolveen. Lisäksi käsitellään muiden uusiutuvien liikenteen energialähteiden teknologioiden käyttöönottoa sekä nykyisin käytettävissä olevia resursseja ja niiden hyödyntämisen teknologioita. Julkaisussa on runsas kuvitus ja paljon käytännön esimerkkejä.

2009. 467 s. ISBN 978–951-604–100‑4. Hinta 30 € (sis. alv).
Saatavana verkkojulkaisuna

AnchorB:16 Työkaluja kielten oppimiseen. Johanna Hartikainen, Jaana Timonen.
Työkaluja kielten oppimiseen ‑materiaali on laadittu tehokkaamman kieltenoppimisen tueksi. Se sisältää erilaisia tapoja ja käytännön vinkkejä kielten opiskeluun ja soveltuu kaikkien kielten opiskeluun. Materiaalin avulla kieltenopiskelija voi tehostaa kuuntelemisen, lukemisen, kirjoittamisen, sanaston, kieliopin ja puhumisen osa-alueita. Materiaalin toivotaan myös olevan apuna kielten epävarmuustilanteissa erilaiset oppimistyylit huomioonottaen. Se soveltuu sekä kurssien oheislukemistoksi että itseopiskeluun.

2009. 33 s. ISBN 978–951-604–099‑1.
Saatavana verkkojulkaisuna

AnchorB:15 Sydämen puhetta sydämelle : kirja laulamisesta. Leena Kotila
Laulaja on sekä muusikko että soiva instrumentti samalla kertaa. Klassinen laulu – voiko siitä sanoa mitään – voiko siitä kirjoittaa mitään? Tästä pohdinnasta on syntynyt teos ‘Sydämen puhetta sydämelle: kirja laulamisesta’. Kirjan asiantunteva kirjoittaja on lääkäri, musiikkiterapeutti ja musiikkipedagogi (AMK) Leena Kotila. Teoksessa tarkastellaan monipuolisesti laulamiseen ja laulun opiskeluun kytkeytyviä terveyden sekä hyvinvoinnin näkökulmia ja ongelmia ilman lääketieteellistä munkkilatinaa. Se sopii käsikirjaksi laulun harrastajille ja avaa mielenkiintoisia näkökulmia myös musiikin ja terveydenhuollon ammattilaisille. Teoksessa on laaja lähdeluettelo lisätiedon lähteille.

2008. 2. korjattu painos. 212 s. ISBN 978–951-604–093‑9. Julkaisu on loppuunmyyty.

AnchorB:14 Kuinka voitte? : suomi-venäjä-suomi ‑sanasto terveysalalle. Kak ваше здоровье? : Финско-русско-Финско словарь по здравоохранению. Riitta Hyttinen, Svetlana Kosinskaja, Raija Latvala, Leena Lauronen.
Suomi-venäjä-suomi ‑terveysalan sanasto ‘Kuinka voitte?’ sisältää terveydenhuollon käytännön tilanteiden ilmauksia ja sanastoa. Julkaisu sopii esimerkiksi terveyskeskuksiin ja sairaaloihin apuneuvoksi tilanteisiin, joissa suomenkielisellä henkilökunnalla ja venäjää puhuvalla asiakkaalla ei ole yhteistä kieltä. Teosta käytetään terveysalan opiskelijoiden venäjän kielen oppimateriaalina.

2008. 3. korjattu painos. 208 s. ISBN 978–951-604–088‑5. PAINOS LOPPUUNMYYTY. Uudistettu painos ilmestyy kevään 2013 aikana.

AnchorAnchorB:13 Aikuinen oppijana ammattikorkeakoulussa. Katja Hirvonen.
Julkaisu on aikuisopiskelijoille suunnattu opiskelutaitojen opas. Aiheina ovat opiskelun suunnittelu, oppimisen strategiat, oppimistaidot ja ‑tekniikat sekä opiskelumuodot- ja tavat .

2007. 31 s. 978–951-604–061‑8. Loppuunmyyty.

B:12 Sydämen puhetta sydämelle : kirja laulamisesta. Leena Kotila.

2007. 217 s. ISBN 978–951-604–059‑5. Painos loppuunmyyty. Uudistettu painos 2008, katso julkaisu B:15.

B:11 Yhteisötaide käytäntönä ja osana opetussuunnitelmaa. Seppo Väänänen.
Yhteisötaide käytäntönä ja osana opetussuunnitelmaa – tutkimus liittyy tämän päivän koulutuksen kehittämistarpeisiin, missä kaksi tai useampaa koulutusalaa kohtaa uudella tavalla. Kulttuurialan ja sosiaalialan työn uudet yhteiset toimintamuodot vaikuttavat myös näiden alojen koulutuksen kehittämiseen. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan yhteisötaiteen käytäntöjen merkitystä opetussuunnitelmatyön taustalla. Tutkimuksen päämäärä on etsiä toimiva malli yhteisötaidekoulutuksen kehittämiselle. Tavoitteena on myös sellaisen yhteisötaiteen koulutuksen kehittäminen, jossa yhdistyvät sosiaalialan ja kuvataiteen koulutuksellinen yhteistyö ja kaksi erilaista koulutuksellista kenttää. Tutkimuksessa tuodaan esiin yhteisötaideprojekteja, joissa nuo edellä mainitut kentät ovat kohdanneet tavalla, jolla ne yhdessä muodostavat jotakin uutta yhteisötaiteeseen.

2007. 56 s. ISBN 978–951-604–058‑8. Hinta 20 € (sis. alv).

AnchorAnchorB:10 Työkaluja kielten oppimiseen. Johanna Hartikainen, Jaana Timonen.
Työkaluja kielten oppimiseen ‑materiaali on laadittu tehokkaamman kieltenoppimisen tueksi. Se sisältää erilaisia tapoja ja käytännön vinkkejä kielten opiskeluun ja soveltuu kaikkien kielten opiskeluun. Materiaalin avulla kieltenopiskelija voi tehostaa kuuntelemisen, lukemisen, kirjoittamisen, sanaston, kieliopin ja puhumisen osa-alueita. Materiaalin toivotaan myös olevan apuna kielten epävarmuustilanteissa erilaiset oppimistyylit huomioonottaen. Se soveltuu sekä kurssien oheislukemistoksi että itseopiskeluun.

2006. 33 s. ISBN 951–604-057–8. Hinta 15 € (sis. alv).
Verkkojulkaisu > katso B:16

B:9 Opetussuunnitelma ammattikorkeakoulussa. Pekka Auvinen, Riitta Dal Maso, Kari Kallberg, Päivi Putkuri, Katja Suomalainen.
Opetussuunnitelma on ammattikorkeakoulun pedagogisen johtamisen keskeinen työväline. Opetussuunnitelma on perinteisesti nähty ensisijaisesti opetuksen ja opettajien työjaon suunnittelun välineenä. Tämän julkaisun lähtökohtana on oppimisprosessiperustaisen opetussuunnitelman laadintaprosessi. Jäsennyksen keskeisinä perusteina ovat työelämän ennakoitujen osaamistarpeiden pohjalta määritellyt koulutuksen tavoitteet ja tulevien opiskelijoiden lähtötilanteen ennakointi sekä näiden välille rakentuva oppimisen ja ammatillisen kasvun prosessi. Kirja antaa johdonmukaisen kuvan ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman perusteista ja laadintaprosessista. Se soveltuu ammattikorkeakouluissa ja muissa organisaatioissa opetussuunnitelmatyön parissa työskentelevien esimiesten, suunnittelijoiden ja opettajien käsikirjaksi.

2005. 162 s. ISBN 951–604-046–2. Painos loppuunmyyty.
Uudistettu painos 2007. 192 s. ISBN 978–951-604–065‑6.
Saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna.

B:8 Kuinka voitte? : suomi-venäjä-suomi ‑sanasto terveysalalle. Kak ваше здоровье? : Финско-русско-Финско словарь по здравоохранению. Riitta Hyttinen, Svetlana Kosinskaja, Raija Latvala, Leena Lauronen.

2005. 192 s. ISBN 951–604-045–4. Painos loppuunmyyty. Uudistettu painos 2008, katso julkaisu B:14.

B:7 “Me ollaan sankareita elämän…” : elämäntarina-ajattelu vanhustyössä. Merja Mäkisalo-Ropponen.
J. Karjalainen toteaa laulussaan: “Me ollaan sankareita kaikki, kun oikein silmin katsotaan. Me ollaan sankareita elämän ihan jokainen…” Kun oikein silmin katsoo, niin suurimmat sankarit löytyvät tavallisten ihmisten joukosta. Hoitotyöntekijöiden tulisikin kohdella vanhuksia enemmän elämän sankareina kuin avuttomina potilaina. Miten hoitotyöntekijänä voin tukea ikäihmisten terveyttä? Voiko dementoitunut ihminen olla terve? Miten elämäntarinan tunteminen liittyy terveyden edistämiseen? Näihin kysymyksiin haetaan vastausta tässä kirjassa, joka on syntynyt kirjoittajan, käytännön vanhustyötä tekevien ja opiskelijoiden vuoropuheluna ja toinen toisiltaan oppimisen tuloksena. Kirjassa on kaksi toisiaan täydentävää osaa. Kirjan alussa selvitetään elämäntarinan käsitettä ja sen lähikäsitteitä sekä pohditaan elämäntarina-ajattelun soveltuvuutta vanhusten hoitotyöhön ja terveyden edistämiseen. Kirjan loppuosassa keskitytään elämäntarina-ajattelun soveltamiseen ja hyödyntämiseen dementoituvan/dementoituneen ihmisen kohtaamisessa.

2000; 3. painos (2005). 66 s.ISBN 951–604-014–4. Hinta 20 € (sis. alv).

AnchorB:6 S priezdom! Venäjän suullisen kielitaidon aktivointikurssi. Riitta Hyttinen.
S priezdom! on venäjän kielen oppimateriaalipaketti aikuisten suullisen kielitaidon aktivoimista varten jonkin verran venäjänkielen alkeisopintoja suorittaneille. Oppimateriaalissa harjoitetaan suullisen kielen ominaispiirteitä ja tyypillisiä matkailutilanteita Venäjällä. Oppimateriaalissa on sanastot ja harjoituksia.

1999; 115 s. + 8 värivalokuvakalvoa rengaskansiossa. Oppilaitoskohtainen kopiointioikeus. ISBN 951–604-013–6. Painos loppuunmyyty.

B:5 Sähköopin historiaa. Jouni Viiri.
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa toteutetaan tutkimusperusteista fysiikan opetuksen kehittämistä. Kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu, että opiskelijan sähköä koskeva ymmärrys noudattaa samaa kehityslinjaa kuin sähkön tieteenhistoria, joka opettajan on siksi hyvä tuntea. Amperen aikoihin sähkö ymmärrettiin eri tavalla kuin nykyisin. Tässä raportissa kuvataan sähkön tieteenhistorian kannalta oleellisia selityksiä ja niiden yhteyksiä opiskelijoiden ajatusmaailmaan.

1998. 40 s. ISBN 951–604-008‑X. Painos loppuunmyyty.

B:4 Opiskelijoiden ennakkokäsitykset ja sähköopin opettaminen. Jouni Viiri.
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa toteutetaan tutkimusperusteista fysiikan opetuksen kehittämistä. Sähköopin oppimista vaikeuttavat opiskelijoiden virhekäsitykset. Oppimisen helpottamiseksi on kehitetty erilaisia analogiamalleja. Tässä raportissa kuvataan näitä virhekäsityksiä ja analogiamalleja sekä esitellään Euroopassa ja USA:ssa tehtyjä sähköopin opetuskokeiluja. Joensuussa insinöörikoulutuksessa toteutetun kokeilun tavoitteena oli parantaa sähköopin oppimista, kehittää opetusmenetelmiä ja oppimateriaalia.

1998. 68 s. ISBN 951–604-009–8. Painos loppuunmyyty

B:3 Asiantuntijuuden anatomia. Ilkka Pirttilä, Esa Konttinen, Jaakko Nuotio, Erkki Turjanmäki.
Julkaisussa tarkastellaan asiantuntijuutta yhteiskunnallisesti määräytyneenä ja yhteiskuntaa muokkaavana ilmiönä. Asiantuntijatoiminta on sosiaalisesti organisoitu valtion, markkinoiden, kansalaisten ja itse asiantuntijoiden toiminnan tuloksena. Asiantuntijat toteuttavat erilaisia yhteiskunnallisia tehtäviä ja näyttäytyvät elämässämme eri rooleissa. Julkaisu tarkastelee niitä rooleja ja toimintamalleja, joissa asiantuntemus ilmenee nyky-yhteiskunnassa ja lähitulevaisuudessa.

1996. 96 s. ISBN 951–604-003–9. Painos loppuunmyyty.

B:2 Taide psykososiaalisen työn välineenä. Heidi Ahonen-Eerikäinen (toim.).
Taideterapian ja psykososiaalisen työn ammattilaiset kertovat taiteesta terapeuttisena välineenä. Painopiste on musiikkiterapiassa, joskin jonkin verran käsitellään myös kuvataide- ja tanssiterapiaa. Näkökulmina ovat sekä taideterapian teorettiset viitekehykset että käytännön sovellutukset ja menetelmät.

1996. 199 s. ISBN 951–604-001–2. Hinta 10 € (sis. alv).

B:1 Elämän normittajat: Instituutiot ja asiantuntijat oikeaa elämää etsimässä. Hannu Itkonen, Markku Myllykangas, Ilkka Pirttilä, Raimo Tuomainen
Teos käsittelee medikalisaatiota, ruumiillisuutta, terveyttä ja käsityksiämme terveydestä ja normaaliudesta.

1994. 99 s. ISBN 951–604-000–4. Hinta 10 € (sis. alv).