Jul­kai­sut, B‑sarja

Jul­kai­sut, B‑sarja

 
B:59 SME­rec – new gene­ra­tion rec­ruit­ment skills for SMEs and work­force — Rek­ry­toi­sit­ko kun­nol­la? Mar­ja-Lii­sa Ruot­sa­lai­nen & Arja-Ire­ne Tiainen
Jul­kai­sun tar­koi­tuk­se­na on tar­jo­ta tie­toa rek­ry­toin­nin eri vai­heis­ta ja näkö­kul­mis­ta. Sitä voi­daan käyt­tää oppi­ma­te­ri­aa­li­na niin ammat­ti­kor­kea­kou­lun perus­tut­kin­nois­sa kuin myös ammat­ti­kor­kea­kou­lun ylem­mis­sä tut­kin­nois­sa. Jul­kai­su tar­jo­aa tii­vis­te­tyn tie­to­pa­ke­tin myös rek­ry­toin­nin paris­sa työs­ken­te­le­vil­le. Jul­kai­sun kir­joit­ta­ji­na ovat toi­mi­neet SME­rec – new gene­ra­tion rec­ruit­ment skills for SMEs and work­force ‑hank­keen kehit­tä­mis­työ­hön osal­lis­tu­neet asiantuntijat.
 
2019. 84 s. 978–952-275–287‑1 Saa­ta­va­na verk­ko­jul­kai­su­na.
 
B:58 Wea­rable Tech­no­lo­gy Sup­por­ted Home Reha­bi­li­ta­tion Ser­vices in Rural Areas — Emp­ha­sis on Moni­to­ring Struc­tu­res and Acti­vi­ties of Func­tio­nal Capaci­ty : Handbook.
This hand­book sum­ma­rizes key fin­dings from cli­nical and labo­ra­to­ry-cont­rol­led demon­stra­tor trials regar­ding wea­rables to assist reha­bi­li­ta­tion pro­fes­sio­nals, who are plan­ning the use of wea­rable sen­sors in reha­bi­li­ta­tion proces­ses. The hand­book can also be used by tho­se deve­lo­ping wea­rable sen­sor sys­tems for cli­nical work and especial­ly for use in home­ty­pe envi­ron­ments with speci­fic emp­ha­sis on elder­ly patients, who are our major health care consumers.
 
2019. 56 pp. 978–952-275–283‑3. E‑publication.
 
 
B:57 PALVELUMUOTOILUOPAS YRITYKSILLE : 3 pal­ve­lu­ke­hi­tys­pol­kua uusien Sil­ver Eco­no­my ‑pal­ve­lui­den luo­mi­seen. Tui­ja Kai­nu­lai­nen & Tan­ja Rimpilä.
Sil­ver Eco­no­my ‑mark­ki­noi­den kas­vu tulee avaa­maan uusia mah­dol­li­suuk­sia tuot­tei­den ja pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­sel­le monil­la eri toi­mia­loil­la. Pal­ve­lui­den koh­den­ta­mi­nen sekä uusien Sil­ver-pal­ve­lu­kon­sep­tien luo­mi­nen tar­jo­aa yri­tyk­sil­le mer­kit­tä­viä lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia. Tämän oppaan tar­koi­tuk­se­na on tutus­tut­taa luki­jaa pal­ve­lu­muo­toi­luun sekä käy­tän­nön esi­mer­kein osoit­taa, kuin­ka pal­ve­lu­muo­toi­lua voi­daan hyö­dyn­tää Sil­ver-pal­ve­lui­den kehittämisessä.
 
2019. 37 s. 978–952-275–278‑9. Verk­ko­jul­kai­su.
 
B:56 Robo­Bis­nes – havain­to­ja, koke­muk­sia ja näky­miä. Ari Tar­kiai­nen, Sami Lam­mi­nen, Säde Lind, Timo Pappinen.
Jul­kai­su kes­kit­tyy tuo­maan esiin Robo­Bis­nes – Osaa­mis­ta ja uut­ta lii­ke­toi­min­taa pal­ve­lu­ro­bo­tii­kas­ta ‑hank­kees­ta saa­tu­ja koke­muk­sia ja havain­to­ja sekä nos­taa esiin eri­tyi­ses­ti robo­tiik­kaan ja digi­taa­li­suu­teen liit­ty­viä tule­vai­suu­den näky­miä Poh­jois-Kar­ja­lan maakunnassa.
 
2019. 55 s. 978–952-275–275‑8. Saa­ta­va­na verkkojulkaisuna.
 
B:55 Nopeat kokei­lut sote-alan digi­ta­li­saa­tio­ta edis­tä­mäs­sä. Päi­vi Sih­vo & Jaa­na Nykä­nen (toim.)
Täs­sä jul­kai­sus­sa esi­tel­lään Poh­jois-Kar­ja­lan Digi­so­te-hank­kees­sa toteu­tet­tu­ja kokei­lu­ja. Asiak­kaan pal­ve­lu­pro­ses­sei­hin liit­ty­vien digi­ko­kei­lu­jen, kuten lähi­pis­te- ja etä­lää­kä­ri­ko­kei­lu, lisäk­si hank­keen aika­na toteu­tet­tiin digio­saa­mi­sen kehit­tä­mis­tä kokei­lui­na. Näi­tä kokei­lu­ja oli­vat eAm­mat­ti­lais­ten val­men­nus ja Digi­kiih­dyt­tä­mö. Lisäk­si ker­ro­taan kokei­lu­jen taus­tal­la ollees­ta tar­ve­läh­töi­ses­tä 100 päi­vän kokei­lu­mal­lis­ta. Jul­kai­su pyr­kii omal­ta osal­taan anta­maan käy­tän­nön väli­nei­tä ja esit­te­le­mään hyviä käy­tän­tö­jä digi­ko­kei­lu­jen toteut­ta­mi­seen sekä digio­saa­mi­sen lisää­mi­seen sote-organisaatioissa.
 
2018. 115 s. 978–952-275–268‑0 Verk­ko­jul­kai­su
 
B:54 Näkö­kul­mia kun­tou­tusa­jat­te­luun. Lii­sa Suho­nen (toim.)
Tämä juh­la­jul­kai­su on koot­tu Kare­lia ammat­ti­kor­kea­kou­lun fysio­te­ra­pian yli­opet­ta­ja Lii­sa Suho­sen jää­des­sä eläk­keel­le. Jul­kai­su tekee näky­väk­si Kare­lian opet­ta­jien näkö­kul­mia kun­tou­tuk­sen mää­rit­te­lys­tä, mer­ki­tyk­ses­tä ja ope­tuk­ses­ta. Opet­ta­jien lisäk­si jul­kai­sun kir­joit­ta­ji­na on myös opis­ke­li­joi­ta sekä työ­elä­mä- ja hanketoimijoita.
 
2018. 105 s. 978–952-275–258‑1 Saa­ta­va­na verkkojulkaisuna.
 
 
B:52 Näkö­kul­mia las­ten ja nuor­ten hoi­to­työn eri­tyis­ky­sy­myk­siin. Arja-Ire­ne Tiai­nen & Tar­ja Ruo­ko­nen (toim.)
Jul­kai­su on suun­nat­tu sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ammat­ti­lai­sil­le ja opis­ke­li­joil­le. Jul­kai­sun ajan­koh­tais­ten tee­mo­jen toi­vo­taan tuo­van luki­jal­le uut­ta poh­dit­ta­vaa ja osaa­mis­ta. Artik­ke­lien aihei­ta ovat mm. osas­ton­hoi­ta­jan työ las­ten­osas­tol­la, hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan roo­li sure­van lap­sen ja nuo­ren tuke­mi­ses­sa, las­ten kal­toin­koh­te­lun tun­nis­ta­mi­nen yhteis­päi­vys­tyk­ses­sä sekä isäneuvolatoiminta.
 
2017. 86 s. 978–952-275–248‑2. Saa­ta­va­na verk­ko­jul­kai­su­na. Pai­net­tu kir­ja myyn­nis­sä verk­ko­kau­pas­sa (22,50 e sis. toimituskulut)
 
B:51 Itsear­vioin­nil­la laa­duk­kaam­paa kiel­ten ope­tus­ta ammat­ti­kor­kea­kou­luis­sa. Rit­va Kan­te­li­nen, Anne­li Airo­la, Mar­jo Nenonen
Jul­kai­sus­sa esi­tel­lään kiel­ten­ope­tuk­sen itsear­vioin­tiin sovel­tu­vaa työ­ka­lua, joka pal­ve­lee kiel­ten ja vies­tin­nän ope­tuk­sen tut­ki­mus- ja kehit­tä­mis­työ­tä Bolog­nan pro­ses­sin tavoit­tei­den, amma­til­li­ses­ti suun­tau­tu­neen kiel­ten­ope­tuk­sen peri­aat­tei­den ja eli­ni­käi­sen oppi­mi­sen näkö­kul­mas­ta. Itsear­vioin­ti toteu­tet­tiin 18 ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa, ja tulok­set osoit­ti­vat, että itsear­vioin­ti on toi­mi­va tapa arvioi­da kiel­ten ja vies­tin­nän ope­tus­ta sys­te­maat­ti­ses­ti ja perusteellisesti.
 
2016. 80 s. 978–952-275–235‑2 Saa­ta­va­na verkkojulkaisuna.
 
B:50 Ikäys­tä­väl­li­nen yri­tys — Senio­aria­siak­kaat tule­vat! Arja Jämsén & Tuu­la Kukkonen
Jul­kai­su tuo yri­tyk­sil­le tie­toa ja uut­ta ymmär­rys­tä ikään­ty­mi­ses­tä ja ikäih­mi­sis­tä asiak­kai­na. Jul­kai­sus­sa käsi­tel­lään asiak­kuuk­sien hoi­toa, pal­ve­lu­muo­toi­lua, mark­ki­noin­tia – mitä uut­ta ja eri­lais­ta tar­vi­taan, kun on kyse ikäih­mi­sis­tä asiakkaina.
 
2017. 56 s. 978–952-275–233‑8 Myyn­nis­sä verk­ko­kau­pas­sa 17.50 e sis. toi­mi­tus­ku­lut. Saa­ta­va­na verkkojulkaisuna
 
B:49 Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun laa­tu­kä­si­kir­ja. Pek­ka Auvi­nen & Mik­ko Pent­ti­nen (toim.)
 
 
B:48 Otsa­kor­ven Sää­tiön tuel­la yrit­tä­jä­mäi­sek­si ammat­ti­kor­kea­kou­luk­si : Koh­ti galak­sin kokois­ta yrit­tä­jyys- ja inno­vaa­tio­toi­min­taa. Mar­ja-Lii­sa Ruot­sa­lai­nen (toim.)
Kare­lia-amk ja Wil­liam ja Ester Otsa­kor­ven Sää­tiö ovat vuo­sien aika­na yhteis­työs­sä edis­tä­neet kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­joi­den ja ope­tus­hen­ki­lös­tön yrit­tä­jyys­osaa­mis­ta eri­lais­ten kehit­tä­mis­hank­kei­den muo­dos­sa. Täs­sä jul­kai­sus­sa esi­tel­lään yhteis­tön aika­na syn­ty­nei­tä toteu­tuk­sia ja toi­min­ta­mal­le­ja yrit­tä­jyy­den edistämiseksi.
 
2016. 55 s. 978–952-275–224‑6. Saa­ta­va­na verkkojulkaisuna.
 
B:47 Uut­ta eri­kois­osaa­mis­ta kor­kea­kou­lu­te­tuil­le : Sosiaali‑, terveys‑, lii­kun­ta- ja kau­neu­den­hoi­toa­lan eri­kois­tu­mis­kou­lu­tus­tar­pei­den kar­toit­ta­mi­nen 2016. Tuu­la Kuk­ko­nen (toim.)
Sosiaali‑, terveys‑, lii­kun­ta- ja kau­neu­den­hoi­toa­lo­jen eri­kois­tu­mis­kou­lu­tus­tar­pei­ta kar­toi­tet­tiin vuo­den 2016 aika­na OKM:n rahoit­ta­mas­sa hank­kees­sa, jon­ka toteu­tuk­seen ovat osal­lis­tu­neet kaik­ki 23 alan kou­lu­tus­ta tar­joa­vaa ammat­ti­kor­kea­kou­lua. Täs­sä hank­keen lop­pu­jul­kai­sus­sa tar­kas­tel­laan eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­sia osa­na kou­lu­tus­jär­jes­tel­mää ja poh­di­taan nopeas­ti muut­tu­van työ­elä­män tule­vai­suu­den osaamistarpeita.
 
2017. 150 s. 978–952-275–222‑2. Saa­ta­va­na verk­ko­jul­kai­su­na.
 
B:45 Sus­tai­nable Live­li­hoods in the Green Eco­no­my. Ng’andwe, P.; Sara­mä­ki, K.; Sim­fukwe, P.; Chis­ha-Kasu­mu, E.; Kor­ho­nen, K. (Eds.)
This publica­tion is a result of North-South-South (NSS) ‑pro­gram­me. NSS-network con­sis­ted of part­ner ins­ti­tu­tions from Fin­land, Nami­bia and Zam­bia. The publica­tion is based on the topics of two NSS inten­si­ve cour­ses held in Zam­bia and Nami­bia. The topics revol­ve aroud envi­ron­men­tal issues sues rele­vant to all actors in the agricul­tu­ral and fore­stry sector.
 
2016. 83 pp. 978–952-275–199‑7. E‑publication.
 
B:4 Stu­dent’s hand­book on quality.
3. edi­tion. E‑publication.
 
B:3 Opis­ke­li­jan laa­tuo­pas. Pek­ka Auvi­nen, Mik­ko Pent­ti­nen, Mar­jo Neno­nen, Mari Iko­nen (toim.)
 

2016. 23 s. 2. päi­vi­tet­ty pai­nos. Saa­ta­van verkkojulkaisuna

 
B:44 Laa­duk­kaas­ta kou­lu­tuk­ses­ta nopeam­min työ­elä­mään. Mer­vi Lemi­nen ja Mar­ja-Lii­sa Ruot­sa­lai­nen (toim.)
Kare­lia-amk ja Poh­jois-Kar­ja­lan kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mä ovat stra­te­gi­sia kump­pa­nei­ta, jot­ka ovat teh­neet yhdes­sä pit­kä­jän­teis­tä kehit­tä­mis­työ­tä yhteis­ten tavoit­tei­den mukai­ses­ti. Täs­sä jul­kai­sus­sa kuva­taan stra­te­gi­sen yhteis­työn koko­nai­suut­ta vuo­si­na 2014–2015 ennen kaik­kea Laa­duk­kaas­ta kou­lu­tuk­ses­ta nopeam­min työ­elä­mään ‑hank­keen toteu­tuk­sen puitteissa.
 
2015. 47 s. 978–952-275–196‑6. Saa­ta­va­na verkkojulkaisuna.
 
B:43 Suju­va ohjaus — Tyy­ty­väi­nen opis­ke­li­ja. Mer­vi Kuru­la (toim.)
Jul­kai­sus­sa kuva­taan Karelia-amk:n VAR­TU-hank­keen toi­min­taa ja tulok­sia. Hank­kees­sa kes­ki­tyt­tiin opin­to­jen suju­vuu­den var­mis­ta­mi­seen ja kes­keyt­tä­mi­sen vähen­tä­mi­seen var­hai­sen ja enna­koi­van tuen avul­la, sekä vah­vis­tet­tiin välit­tä­mi­sen ilma­pii­riä Kareliassa.
 
2015. 66 s. 978–952-275–193‑5. Saa­ta­va­na verkkojulkaisuna.
 
 
B:42 Kui­tu­ham­pun jalos­tuk­sen mah­dol­li­suu­det Suo­mes­sa. Juha Iko­nen, Juha Kil­pe­läi­nen, Hele­na Puhakka-Tarvainen.
Jul­kai­su sisäl­tää mal­li­las­kel­mia kui­tu­ham­pun kas­va­tuk­sen ja jalos­tuk­sen kan­nat­ta­vuu­des­ta Suo­men olo­suh­teis­sa. Las­kel­mat on teh­ty osa­na  Bio­ja­los­tus­lii­ke­toi­min­nan demon­straa­tio­val­miuk­sien paran­ta­mi­nen -han­ket­ta. Opas sopii perus­tie­to­läh­teek­si ham­pun kas­vat­ta­mi­ses­ta ja jalos­ta­mi­ses­ta kiin­nos­tu­neil­le yrit­tä­jil­le, tuo­te­ke­hit­tä­jil­le sekä asianharrastajille.
 
2015. 31 s. 978–952-275–185‑0. Saa­ta­va­na verkkojulkaisuna.

 

 

 
B:41 Ter­vei­siä Ikä-Suo­mes­ta! Arja Jämsén & Tuu­la Kukkonen.
Jul­kai­suun on koot­tu Sano­ma­leh­ti Kar­ja­lai­ses­sa kevääl­lä  2015 jul­kais­tut Ikä-Suo­mes­ta ‑kolum­ni­sar­jan kolum­nit. Kolum­neis­sa käsi­tel­lään Suo­men tule­vai­suu­den ja ikä­osaa­mi­sen kehit­tä­mi­sen kan­nal­ta kes­kei­siä tee­mo­ja, kuten ikäih­mis­ten osal­li­suus ja vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suu­det, ikäih­mis­ten aktii­vi­nen kan­sa­lai­suus, ikäih­mis­ten asu­mi­nen sekä ikään­ty­mi­nen, toi­min­ta­ky­ky ja palvelut.
 
2015. 18 s. 978–952-275–183‑6. Saa­ta­va­na verkkojulkaisuna.
 
B:40 Local Deci­sion Making I. 2nd Edi­tion. Anna Lii­sa West­man & Edy­ta Pietrzak.
 
2015. 112 s. 978–952-275–178‑2. Saa­ta­va­na verkkojulkaisuna.
 
B:39 Hyvä saat­to­hoi­to­ym­pä­ris­tö on kaik­kien etu : Opas suun­nit­te­lu­työ­hön. Kat­ja Väyrynen.
Opas aut­taa tie­dos­ta­maan hoi­to­ym­pä­ris­tön mer­ki­tys­tä sekä hel­pot­taa ympä­ris­tö­jen kehit­tä­mis­tä moniam­ma­til­li­ses­sa yhteis­työs­sä. Oppaas­sa tuo­daan esiin saat­to­hoi­to­ym­pä­ris­tön suun­nit­te­lus­sa ja ehos­ta­mi­ses­sa huo­mioi­ta­via eri­tyis­piir­tei­tä poti­laan, omais­ten ja hoi­to­hen­ki­lös­tön tar­peet huomioiden.
 
2015. 44 s. 978–952-275–171‑3. Saa­ta­va­na verkkojulkaisuna.
 
 
B:38 Pal­lia­ti­ve Care in North Kare­lia — The best huma­ne care for patients. Hen­na Myl­ler (ed.)
This publica­tion desc­ri­bes the deve­lop­ment work and the results of Palet­ti pro­ject (Strengt­he­ning the Com­pe­tence and Deve­lo­ping the Struc­tu­res in Pal­lia­ti­ve and End-of-Life Care through Expert Coo­pe­ra­tion in the Pro­vince of North Kare­lia) from dif­fe­rent aspects.
 
2015. 96 s. 978–952-275–169‑0. E‑publication.
 
B:37 North Kare­lia — Strong com­pe­tence in ageing. Arja Jämsén & Tuu­la Kukkonen.
This publica­tion exa­mi­nes issues rela­ted to ageing in the con­text of North Kare­lia. The background for the emer­gence of the new concept com­pe­tence in ageing will be reflec­ted and deve­lo­ped furt­her. Ageing will also be struc­tu­red in three pha­ses of life each of which sets dif­fe­rent types of chal­len­ges for the competence.
 
2015. 15 s. 978–952-275–161‑4. E‑publication.
 
B:36 ДАВАЙТЕ СОЗВОНИМСЯ! Let’s keep in touch! : Rus­sian for telep­ho­ne. Riit­ta Hyttinen.
Tämä e‑julkaisu sisäl­tää oppi­ma­te­ri­aa­lia A2-tai­to­ta­son (kehit­ty­vä perus­kie­li­tai­to) venä­jän kie­len opis­ke­li­joil­le. Mate­ri­aa­li sisäl­tää puhe­lin­kes­kus­te­lun har­joit­te­luun sovel­tu­via esi­merk­ki­lausei­ta, dia­lo­ge­ja ja har­joi­tuk­sia. Dia­lo­git on kuun­nel­ta­vis­sa äänitiedostoina.
 
2015. 56 s. 978–952-275–160‑7. Pdf-jul­kai­su ostet­ta­vis­sa verk­ko­kir­ja­kau­pas­ta hin­taan 19,50 euroa.
 
B:35 Pal­lia­tii­vi­nen hoi­to Poh­jois-Kar­ja­las­sa — Inhi­mil­li­ses­ti poti­laan par­haak­si. Hen­na Myl­ler (toim.)
Jul­kai­sus­sa kuva­taan PALETTI — Pal­lia­tii­vi­sen hoi­don osaa­mi­sen vah­vis­ta­mi­nen ja raken­tei­den kehit­tä­mi­nen asian­tun­ti­jayh­teis­työ­nä Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­nas­sa ‑hank­keen aika teh­tyä kehit­tä­mis­työ­tä ja hank­keen tulok­sia. Jul­kai­sun sisäl­tö pai­not­tuu hyvään pal­lia­tii­vi­sen — ja saat­to­hoi­don moniam­ma­til­li­seen toteutukseen.
 
2015. 94 s. 978–952-275–157‑7. Saa­ta­va­na verkkojulkaisuna.
 
B:34 Local Deci­sion Making III. Anna Lii­sa West­man & Edy­ta Pietrzak (Eds.)
The publica­tion exa­mi­nes local deci­sion making phe­no­me­non from dif­fe­rent pers­pec­ti­ves. Local Deci­sion Making III inclu­des articles from Net­her­lands, Poland, Fin­land and Russia.
 
2014. 120 s. 978–952-275–154‑6. E‑publication.
 
B:33 Säh­köi­set ter­veys­pal­ve­lut asiak­kai­den käyt­töön ter­vey­den­huol­los­sa — Teo­rias­ta käy­tän­töön. Annik­ki Jau­hiai­nen & Päi­vi Sih­vo (toim.)
ASSI eli asia­kas­läh­töis­ten oma­hoi­toa ja etä­hoi­toa tuke­vien säh­köis­ten pal­ve­lu­pro­ses­sien käyt­töön­o­ton inno­vaa­tiot perus­ter­vey­den­huol­los­sa ‑hank­kees­sa kehi­tet­tiin ja otet­tiin käyt­töön asia­kas­läh­töi­siä oma­hoi­toa ja etä­hoi­toa tuke­via säh­köi­siä ter­veys­pal­ve­lu­ja perus­ter­vey­den- ja työ­ter­veys­huol­lon asiak­kail­le.  Jul­kai­sus­sa kuva­taan hank­keen kehit­tä­mis­työn toteut­ta­mis­ta ket­te­rän kehit­tä­mi­sen periaatteilla.
 
2014. 195 s. 978–952-275–152‑2  Saa­ta­va­na verk­ko­jul­kai­su­na.
 
B:32 Mat­kao­pas mark­ki­na­ta­lou­teen. Kim Wrange.
Jul­kai­sus­sa ava­taan mark­ki­na­ta­lou­den tär­keim­piä perus­kä­sit­tei­tä kuten kysyn­nän ja tar­jon­nan laki, kan­san­ta­lou­den kier­to­kul­ku, raha vaih­dan­nan väli­nee­nä, koron kor­ko, pää­oma ja voit­to. Jul­kai­su on tar­koi­tet­tu talous­teo­rian perus­o­pin­to­jen oppi­ma­te­ri­aa­lik­si sekä lisä­opis­ke­lun innoit­ta­jak­si aina taval­li­sis­ta kan­sa­lai­sis­ta kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­joi­hin asti.
 
2014. 79 s. 978–952-275–149‑2.  Hin­ta 22.50 e. Saa­ta­va­na verkkojulkaisuna.
 
 
B:31 SOH­VIn satoa — Koke­muk­sis­ta hyvin­voin­tia. Nii­na Pen­na­nen, Kai­sa Hil­tu­nen, Ari Tar­kiai­nen (toim.)
SOH­VI-hank­kees­sa tuo­tet­tiin kan­sa­lais­ten hyvin­voin­tia kuvaa­vaa koke­mus­tie­toa sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­sen tuek­si. Täs­sä jul­kai­sus­sa joen­suu­lai­set ja lipe­ri­läi­set lap­set, nuo­ret ja lap­si­per­heet kuvaa­vat koke­muk­si­aan elä­män­ti­lan­tees­taan ja hyvin­voin­nis­taan.  Lisäk­si jul­kai­sus­sa esi­tel­lään hank­keen tie­don­ke­ruu­me­ne­tel­miä ja yhteis­työ­tä eri yhteis­työ­kump­pa­nei­den sekä Karelia-amk:n opis­ke­li­joi­den ja opet­ta­jien kanssa.
 
2014. 55 s. 978–952-275–148‑5. Verk­ko­jul­kai­su.
 
B:30 Social Ser­vices on Both Sides of the Bor­der. Mar­jut Aro­la, Lii­sa Suho­nen & Olga Zvy­agi­na (eds.)
This publica­ton offers an over­view on deve­lo­ping new regio­nal ope­ra­ting models and exper­ti­se for wel­fa­re and social ser­vices in North Kare­lia and Rus­sian Karelia. 
 
2014. 72 s. 978–952-275–144‑7. E‑publication.
 
B:29 Ikä­osaa­mis­ta Voi­ma­las­ta. Tuu­la Kuk­ko­nen (toim.)
Oppi­mis- ja pal­ve­lu­ym­pä­ris­tö Voi­ma­la luo uut­ta työ­elä­mä­lä­heis­tä peda­go­giik­kaa Karelia-amk:ssa. Voi­ma­lan toi­min­ta­pe­ri­aat­teet koros­ta­vat moniam­ma­til­lis­ta ja monia­lais­ta yhteis­työ­tä ja yhteis­tä oppi­mis­ta. Tämän jul­kai­sun artik­ke­lit ker­to­vat ikä­osaa­mi­sen pilot­tien koke­muk­sis­ta ja oppimistuloksista.
 
2014. 121 s. 978–952-275–142‑3. Hin­ta 20 e. Saa­ta­va­na verkkojulkaisuna.
 
B:27 Niit­to- ja ruop­pauso­pas. Kai­ja Sara­mä­ki, Jari Spoof, Tar­mo Tos­sa­vai­nen, Ilo­na Joensuu
Oppaas­sa ker­ro­taan vesis­tö­jen nii­ton ja ruop­pauk­sen vai­ku­tuk­sis­ta, suun­nit­te­lus­ta ja toteu­tuk­ses­ta. Opas on tar­koi­tet­tu käy­tet­tä­väk­si silloin
kun mie­ti­tään pai­kal­li­sia vesis­tön­kun­nos­tus­toi­men­pi­tei­tä esi­mer­kik­si omas­sa mökkirannassa.
 
978–952-275–138‑6. 23 s. Saa­ta­va­na verk­ko­jul­kai­su­na.
 
B:26 Kare­lia rai­von val­las­sa : Reh­to­ri Pet­ri Rai­vo 50 vuotta
Juh­la­kir­ja on laa­dit­tu Karelia-amk:n reh­to­ri ja toi­mi­tus­joh­ta­ja Pet­ri Rai­von 50-vuo­tis­päi­vän kun­niak­si. Kir­jan artik­ke­leis­sa Kare­lian stra­te­gis­ten kump­pa­nien edus­ta­jat ja aiem­mat reh­to­rit esit­tä­vät näke­myk­si­ään maam­me ammat­ti­kor­kea­kou­luis­ta ja nii­den kehi­tys­nä­ky­mis­tä sekä kump­pa­nuu­des­ta Kare­lian kans­sa. Kaik­ki kir­jan artik­ke­lit on kään­net­ty myös englanniksi.
 
2014. 978–952-275–134‑8. 107 s.
 
B:25 YAMK työ­elä­mää kehit­tä­mäs­sä — Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan näkö­kul­mia työ­hy­vin­voin­tiin. Arja-Ire­ne Tiai­nen (toim.)
Jul­kai­su koos­tuu ylem­män ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­non opis­ke­li­joi­den, opet­ta­jien ja työ­elä­män edus­ta­jien kir­joit­ta­mis­ta artik­ke­leis­ta, jot­ka käsit­te­le­vät työ­hy­vin­voin­tia eri näkö­kul­mis­ta. Jul­kai­su tar­jo­aa käy­tön­nön työ­ka­lu­ja mm. työ­hy­vin­voin­nin arvioin­tiin ja työ­hy­vin­voin­tia tuke­vaan palkitsemiseen.
 
2014. 69 s. 978–952-275–131‑7. Kir­ja on myyn­nis­sä verk­ko­kir­ja­kau­pas­sa.
 
B:24 Ikä! Moni­nai­nen ikä­osaa­mi­nen. Arja Jämsén ja Tuu­la Kuk­ko­nen (toim.)
 
Ikä­osaa­mi­nen on ikään­ty­mi­seen ja sen yhteis­kun­nal­li­siin, yhtei­söl­li­siin ja yksi­löl­li­siin vai­ku­tuk­siin liit­ty­vää osaa­mis­ta. Täs­sä jul­kai­sus­sa ikä­osaa­mi­sen ikku­noi­ta ava­taan eri suun­tiin. Pää­tee­mo­ja ovat mm. Ikä, ikään­ty­mi­nen ja ikä­osaa­mi­nen, Työ­elä­män ikä­osaa­mi­nen ja Ikä­osaa­va yritys.
 
2014. 122 s. 978–952-275–129‑4. Hin­ta 20 e. Saa­ta­va­na myös verkkojulkaisuna.
 
B:23 Kou­lu­tus­vien­nil­lä kan­sain­vä­li­sil­le mark­ki­noil­le. Anne­li Airo­la (toim.)
 
Jul­kai­su on osa Savonia-amk:n ja Karelia-amk:n ISAT-EXPORT – menes­tys­tuot­teil­la kou­lu­tus­vien­nin etu­rin­ta­maan –hank­keen toi­min­taa. Jul­kai­sus­sa käsi­tel­lään moni­puo­li­ses­ti kou­lu­tus­vien­nin nyky­ti­lan­net­ta, mah­dol­li­suuk­sia sekä onnis­tu­neen kou­lu­tus­vien­nin edel­ly­tyk­siä. Han­ke­toi­min­nas­sa muka­na olleet Savonia-amk:n ja Karelia-amk:n edus­ta­jat kir­joit­ta­vat koke­muk­sis­taan ja sen lisäk­si kir­joit­ta­jik­si on saa­tu kan­sal­li­sia kou­lu­tus­vien­nin joh­ta­via asiantuntijoita.
 
2014. 81 s. 978–952-275–124‑9. Saa­ta­va­na verkkojulkaisuna.
 
 
B:22 Hand­book of Qua­li­ty Mana­ge­ment in Educa­tion Exports. Rii­na Sii­ka­nen & Mer­vi Leminen.
 
This hand­book pre­sents the final conclusions of the KOLARI pro­ject car­ried out by Kare­lia UAS. The aim of the pro­ject was to iden­ti­fy and docu­ment
the best prac­ti­ses of qua­li­ty mana­ge­ment, as well as to ana­ly­se the pos­sible risks in the con­text of educa­tion exports. The­se docu­men­ted prac­ti­ses and risk ana­ly­sis are focused on in this handbook.
 
 
B:21 Ikä­syr­jäs­tä — puheen­vuo­ro­ja ikä­osaa­mi­ses­ta. Arja Jämsén & Tuu­la Kuk­ko­nen (toim.)
Jul­kai­su on kat­saus ikä­osaa­mi­sen tii­moil­ta käy­tyyn kes­kus­te­luun sano­ma- ja ammat­ti­leh­dis­sä. Jul­kai­sun kir­joit­ta­jat edus­ta­vat poh­jois­kar­ja­lai­sia ikä­osaa­mi­sen kehit­tä­jiä kou­lu­tus- ja kehit­tä­mi­sor­ga­ni­saa­tiois­ta, jär­jes­töis­tä ja kunnista.
 
2014. 73 s. 978–952-275–122‑5. Saa­ta­va­na verk­ko­jul­kai­su­na
 
B:20  IMMO — ikä­osaa­mis­ta ja inte­graa­tio­ta.  Päi­vi Kaup­pi­la (toim.)

Ikä­osaa­mi­sen vah­vis­ta­mi­nen monia­lai­se­na yhteis­työ­nä IMMO ‑hank­kees­sa kehi­tet­tiin ikäih­mis­ten pal­ve­lui­ta niin kau­pun­geis­sa kuin väl­jäs­ti asu­tul­la seu­dul­la. Han­ket­ta rahoit­ti Poh­jois-Kar­ja­lan Maa­kun­ta­liit­to ja se toteu­tet­tiin vuo­si­na 2012–2014. Täs­sä hank­keen lop­pu­jul­kai­sus­sa kuva­taan eri näkö­kul­mis­ta hank­keen aika­na teh­tyä kehit­tä­mis­työ­tä ja hank­keen tulok­sia. Jul­kai­sun sisäl­tö pai­not­tuu ikä­osaa­mi­sen ja tutkimus‑, kehit­tä­mis- ja inno­vaa­tio­toi­min­nan ja ope­tuk­sen inte­graa­tion teemoihin.

2014. 80 s. 978–952-275–115‑7. Saa­ta­va­na verkkojulkaisuna.
 
B:19 Com­mon Power : Social Enterpri­ses and Renewable Ener­gy. Riku Tapio, Ila­ri Havu­kai­nen, Vil­le Kuittinen.
 
This book goes through the concepts of social enterpri­se and com­mu­ni­ty renewable ener­gy. It will crea­te an insight to the concepts and socio­eco­no­mic bene­fits that tho­se can offer on the field of renewable ener­gy. Social enterpri­ses are an option for com­mu­ni­ties and for any­one to sol­ve the issues of ener­gy pro­duc­tion and avai­la­bi­li­ty, which Euro­pe and the who­le world will face in the coming deca­des. Rural areas can offer a ground for small-sca­le ener­gy solu­tions and social enterpri­ses can be the way for establis­hing tho­se solutions.
 
2014. 63 s. 978–952-275–111‑9. E‑publication.
 
B:18 Com­mon Good : Sus­tai­nable and Trans­pa­rent Busi­ness. Ila­ri Havu­kai­nen, Vil­le Kuit­ti­nen, Mik­ko Mat­vei­nen, Mer­ja Mono­nen, Jark­ko Pei­po­nen, Sai­la Tykkyläinen.
 
Social ent­repre­neurs­hip is a new busi­ness pers­pec­ti­ve. This publica­tion was writ­ten since new topics are att­rac­ting both inte­rest and ques­tions. The publica­tion accounts of Fin­nish social ent­repre­neurs­hip. To gain an ove­rall pic­tu­re of the phe­no­me­non, the book inter­views social ent­repre­neurs and researc­hes their field of busi­ness. Find out more about social ent­repre­neurs in various sec­tors through the­se enterpri­ses’ sto­ries. The book also con­tains views on busi­ness principles, mar­kets and com­pe­ti­ti­ve methods.
 
2014. 125 s. 978–952-275–110‑2.  E‑publication.

 

 

 
B:17 Elä­mä on yhtä oppi­mis­ta : Näke­myk­siä kan­sain­vä­lis­ty­mi­ses­tä Karelia-amk:n avain­kump­pa­niy­ri­tyk­sis­sä.  Anne­li Airola.

Poh­jois-Kar­ja­las­sa kan­sain­vä­lis­ty­mi­ses­tä on tul­lut osa joka­päi­väis­tä toi­min­taa yhä useam­mas­sa yri­tyk­ses­sä. Kan­sain­vä­lis­ty­mi­sen mer­ki­tys pai­not­tuu myös kor­kea­kou­lu­jen toi­min­nas­sa. Tämä jul­kai­su liit­tyy Karelia-amk:n alu­eel­li­seen kehit­tä­mis­työ­hön kes­kit­tyen ammat­ti­kor­kea­kou­lun avain­kump­pa­niy­ri­tys­ten ja ‑orga­ni­saa­tioi­den kan­sain­vä­lis­ty­mi­seen. Sel­vi­tyk­ses­sä kar­toi­te­taan avain­kump­pa­niy­ri­tys­ten kan­sain­vä­lis­ty­mi­sen tilaa, kan­sain­vä­li­syys­osaa­mis­ta ja sen kehit­tä­mis­tar­pei­ta sekä avain­kump­pa­niy­ri­tys­ten ja ammat­ti­kor­kea­kou­lun välis­tä kan­sain­vä­lis­ty­mi­seen liit­ty­vää yhteistyötä.

2014. 85 s. 978–952-275–098‑3. Saa­ta­va­na verkkojulkaisuna.
 
AnchorB:16 Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun työ­elä­mä­pa­lau­te 2013. Las­se Neu­vo­nen & Mik­ko Pent­ti­nen (toim.)

Jul­kai­su on koos­te Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun työ­elä­mä­pa­lau­te­ky­se­lys­tä. Kyse­lyl­lä sel­vi­tet­tiin ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja työ­elä­män väli­sen yhteis­työn toi­mi­vuut­ta opin­toi­hin liit­ty­väs­sä har­joit­te­lus­sa, opin­näy­te­töis­sä, opis­ke­li­ja­pro­jek­teis­sa sekä TKI- ja palvelutoiminnassa.

2013. 44 s. 978–952-275–095‑2. Saa­ta­va­na verkkojulkaisuna.
 
B:15 Kare­lia Uni­ver­si­ty of Applied Sciences Qua­li­ty Handbook. 
 
The qua­li­ty mana­ge­ment of Kare­lia UAS is based on the Deming Cycle for con­ti­nuo­us impro­ve­ment (Plan, Do, Check, Act). In this model, plan­ning, acting, eva­lua­ting and deve­lo­ping are repea­ted in cycles, aiming at ensu­ring con­ti­nuo­us lear­ning and deve­lop­ment wit­hin the orga­ni­sa­tion. This Qua­li­ty Hand­book desc­ri­bes the main ope­ra­tions of Kare­lia UAS. The con­tents of this hand­book are orga­ni­sed accor­ding to the abo­ve-men­tio­ned ele­ments on qua­li­ty management
 
2013. 34 s. 978–952-275–091‑4. E‑publication.

 

 

 
B:13 Yhteis­tä hyvää yrit­tä­mäl­lä : Kes­tä­vää ja läpi­nä­ky­vää lii­ke­toi­min­taa. Ila­ri Havu­kai­nen, Vil­le Kuit­ti­nen, Mik­ko Mat­vei­nen, Mer­ja Mono­nen, Jark­ko Pei­po­nen, Sai­la Tykkyläinen.

Yhteis­kun­nal­li­nen yrit­tä­jyys on uusi näkö­kul­ma lii­ke­toi­min­taan. Täs­sä jul­kai­sus­sa on ker­to­muk­sia suo­ma­lai­ses­ta yhteis­kun­nal­li­ses­ta yrit­tä­jyy­des­tä. Ilmiön hah­mot­ta­mi­sek­si on haas­ta­tel­tu yhteis­kun­nal­li­sia yrit­tä­jiä ja tut­kit­tu tätä lii­ke­toi­min­ta­kent­tää. Eri alo­jen yri­tys­ta­ri­noi­den kaut­ta tutus­tu­taan yhteis­kun­nal­li­sen yrit­tä­jyy­den pio­nee­rei­hin. Jul­kai­su on kat­ta­vin tähän men­nes­sä ilmes­ty­neis­tä yhteis­kun­nal­li­ses­ta yrit­tä­jyy­des­tä ker­to­vis­ta suo­men­kie­li­sis­tä teoksista.

2014. 125 s. 978–952-275–086‑0. Saa­ta­va­na verkkojulkaisuna.
 

 

B:12 Koneel­li­nen met­sän­hoi­to. Mikael Kuk­ko­nen & Eila Kukkonen

Jul­kai­su tar­jo­aa syväl­li­sen tie­to­pa­ke­tin koneel­li­sen met­sän­hoi­don nyky­ti­las­ta ja kehi­tys­suun­nas­ta. Kir­jas­sa esi­tel­lään koneel­li­nen kyl­vö, koneis­tu­tus, kone­kit­ken­tä ja koneel­li­nen tai­mi­kon­har­ven­nus. Koneel­lis­ten met­sän­hoi­to­töi­den eri työ­la­jit käy­dään läpi aina työn suun­nit­te­lus­ta toteu­tuk­seen ja laa­dun­seu­ran­taan siten, että luki­ja saa aihees­ta havain­nol­lis­ta­vien kuvien avul­la kat­ta­van koko­nais­ku­van. Jul­kai­su sovel­tuu niin koneel­li­sen met­sän­hoi­don ope­tuk­seen eri kou­lu­tusas­teil­la kuin tie­to­läh­teek­si met­sä­alan orga­ni­saa­tiois­sa toi­mi­vil­le, sekä kai­kil­le metsänomistajille

2013. 132 s. 978–952-275–084‑6. Saa­ta­va­na verkkojulkaisuna. 
Kir­jaa voi ostaa Täh­ti­jul­kai­sut-verk­ko­kau­pas­ta hin­taan 19,50 sis. toimituskulut.
 
B:11 Het­ki ikäih­mi­se­nä. Tiia Hie­ta­nen, Anne­li Muo­na, Joo­nas Par­viai­nen.

 

Tämän opas­leh­ti­sen tar­koi­tuk­se­na on antaa ikäih­mis­ten kans­sa työs­ken­te­le­vil­le ja hei­dän kans­saan toi­mi­vil­le tie­toa ikäih­mis­ten ylei­sim­mis­tä haas­teis­ta liik­ku­mi­sen, toi­min­ta­ky­vyn sekä arjes­sa toi­mi­mi­sen osalta.

2013. 25 s. 978–952-275–083‑9. Saa­ta­va­na ainoas­taan verkkojulkaisuna.

 

 

 

B:10 Ikä­osaa­va yri­tys : Ikä­osaa­mis­ta poh­jois­kar­ja­lai­seen asia­kas­pal­ve­luun. Arja Jämsén (toim.)

 

Tämä opas on tar­koi­tet­tu avar­ta­maan ikä­ajat­te­lua, tar­kis­ta­maan ikä­asen­tei­ta ja virit­tä­mään innos­tus­ta ikä­osaa­mi­seen. Sen toi­vo­taan tuke­van yri­tys­toi­min­nan, pal­ve­lui­den ja tuot­tei­den kehit­tä­mis­tä ikään­ty­väs­sä yhteis­kun­nas­sa. Opas voi antaa tuo­rei­ta näkö­kul­mia myös omaan tai lähei­sen ikään­ty­mi­seen liit­ty­vien kysy­mys­ten pohtimiseen.

2013. 38 s. 978–952-275–080‑8. Saa­ta­va­na verkkojulkaisuna.
 

 

B:9 Kor­kea­kou­lu ja työ­elä­mä kump­pa­nei­na. Mer­vi Lemi­nen (toim.)
 
Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun yhteis­työ alu­een yri­tys­ten ja mui­den työ­elä­mä­or­ga­ni­saa­tioi­den kans­sa on tuo­tu näky­väk­si, suun­ni­tel­mal­li­sek­si ja molem­pia osa­puo­lia hyö­dyt­tä­väk­si toi­min­nak­si. Kump­pa­nuus­toi­min­ta muo­dos­tuu kol­mes­ta kump­pa­nuus­luo­kas­ta: stra­te­gi­set kump­pa­nit, avain­kump­pa­nit ja toi­min­nal­li­set kump­pa­nit. Kump­pa­nuus­toi­min­nan lisäk­si on vah­vis­tet­tu ja jän­te­vöi­tet­ty mui­den sidos­ryh­mien, alum­nien ja asiak­kai­den kans­sa teh­tä­vää yhteis­työ­tä. Täs­sä jul­kai­sus­sa kuvail­laan muu­ta­mien esi­merk­kien kaut­ta kump­pa­nuus­toi­min­taa ja sen mer­ki­tys­tä kump­pa­nuu­den osa­puo­lil­le sekä laa­jem­min myös koko alu­eel­le. Jul­kai­su on osa Kump­pa­nit – Työ­elä­mä kor­kea­kou­lun kump­pa­ni­na –pro­jek­tin toimintaa.
 
2013. 80 s. 978–952-275–078‑5. Saa­ta­va­na verkkojulkaisuna.
 
B:8 Ikäih­mi­set sosi­aa­lis­ten, Inter­ne­tis­sä toi­mi­vien tie­to­tek­niik­ka­pal­ve­lu­jen käyt­tä­ji­nä : koke­muk­sia Life 2.0 pal­ve­lua­lus­tan kehit­tä­mi­ses­tä ja kokeilusta
Saa­ra New­ton, Mir­ja Käl­viäi­nen, Timo Rui
 
Jul­kai­sus­sa esi­tel­lään tulok­sia ja havain­to­ja ikäih­mis­ten digi­taa­lis­ten pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­ses­tä ja käy­tös­tä. Tulok­set liit­ty­vät euroop­pa­lai­seen Life 2.0 ‑pro­jek­tiin, jos­sa kehi­tet­tiin ja pilo­toi­tiin sosi­aa­lis­ta, Inter­ne­tis­sä toi­mi­vaa verk­ko­pal­ve­lua koto­na asu­vil­le ikäih­mi­sil­le Joen­suus­sa Suo­mes­sa, Tans­kas­sa, Ilta­lias­sa ja Espan­jas­sa. Jul­kai­sus­sa kes­ki­ty­tään eri­tyi­ses­ti suo­ma­lai­seen näkö­kul­maan esit­tä­mäl­lä tulok­sia Joen­suun har­vaan asu­tun seu­dun ikäih­mis­ten verk­ko­pal­ve­lun kehit­tä­mi­ses­tä ja pilo­toin­nis­ta. Jul­kai­sus­sa esi­tel­lään myös yhteen­ve­to­tu­lok­sia ja viit­tauk­sia hank­keen kaik­kien Euroo­pan kau­pun­kien käyt­tä­jä­tut­ki­muk­sen ja tes­tauk­sen tuloksiin.
 
2013. 165 s. 978–952-275–077‑8 Saa­ta­va­na ainoas­taan verkkojulkaisuna.
 
B:7 Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun laa­tu­kä­si­kir­ja. Pek­ka Auvi­nen, Ulla Kal­lio, Las­se Neu­vo­nen, Mik­ko Penttinen.
 
Karelia-amk:ssa laa­dun­hal­lin­nas­ta on pyrit­ty teke­mään luon­te­va osa ammat­ti­kor­kea­kou­lun nor­maa­lia, päi­vit­täis­tä toi­min­taa. Täs­sä laa­tu­kä­si­kir­jas­sa on kuvat­tu ammat­ti­kor­kea­kou­lun kes­kei­set toi­min­not. Laa­dun­hal­lin­ta perus­tuu Demin­gin jat­ku­van paran­ta­mi­sen sykliin (Plan, Do, Check, Act). . Demin­gin syklin osa-aluei­den lisäk­si laa­dun­hal­lin­nan kes­kei­siä ele­ment­te­jä ovat toi­min­nan ulkoi­nen ohjaus, ammat­ti­kor­kea­kou­lun stra­te­gi­nen perus­ta ja johtamisjärjestelmä.
 
2013. 32 s. 978–952-275–076‑1. Saa­ta­va­na verk­ko­jul­kai­suna.
 
B:6 Local Deci­sion Making II.  Anna Lii­sa West­man and Edy­ta Pietrzak
 
This publica­tion inclu­des articles from Poland, Rus­sia, Czech Republic and Fin­land touc­hing the main the­me from dif­fe­rent pers­pec­ti­ves. Edy­ta Pietrzak starts her ana­ly­sis with con­si­de­ring the glo­bal face of civil socie­ty and its rela­tions­hip with local dimen­sions. Ane­ta Pin­ko­va explo­res the problems of prac­tical func­tio­ning of civil socie­ty wit­hin NGOs. Liu­bov Gapee­va focuses on the rela­tions­hip of civil socie­ty wit­hin the sphe­re of social com­mu­nica­tion and media. Kse­niya Burt­se­va stu­dies prac­tical issues of deci­sion making wit­hin urban plan­ning. Ele­na Shlien­ko­va discus­ses the cul­tu­ral aspects of mana­ging modern local socie­ties. The book conclu­des with Anna Lii­sa West­man explo­ring the impact of bud­ge­ting in the wel­fa­re of munici­pal residents.
 
2013. 105 s. 978–952-275–073‑0. Saa­ta­va­na verkkojulkaisuna.

 

 

 

 

 

B:5 Aluet­ta pal­ve­le­va, laa­du­kas ja työ­elä­mä­lä­hei­nen — Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun stra­te­gia 2013–2017
 
2013. 35 s. 978–952-275–071‑6. Saa­ta­va­na verkkojulkaisuna.

 

 

 
B:3 Opis­ke­li­jan laatuopas
 
Tämä hen­ki­lös­tön ja opis­ke­li­joi­den yhteis­työ­nä laa­dit­tu laa­tuo­pas on tar­koi­tet­tu ensi­si­jai­ses­ti Karelia-amk:n opiskelijoille.
Oppaan tar­koi­tuk­se­na on antaa yleis­ku­va ammat­ti­kor­kea­kou­lun laa­tu­jär­jes­tel­mäs­tä ja opis­ke­li­jan roo­lis­ta kor­kea­kou­lu­yh­tei­sön laadunhallinnassa.
 
2013. 24 s.  978–952-275–064‑8.

 

 

 

B:2 Kehi­tys­työ­tä käyt­tä­jien kanssa
 
Tämä video­jul­kai­su on toteu­tet­tu Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun AKI Living Lab ‑pro­jek­tis­sa. Webi­naa­ri ker­too käyt­tä­jä­läh­töi­ses­tä kehit­tä­mi­ses­tä hyö­dyn­täen Living Lab ‑toi­min­ta­mal­lia ja esit­te­lee Joen­suun alu­een Living Lab ‑toi­min­taa sekä AKI ‑pro­jek­tin tuloksista.
 
2013.  978–952-275–063‑1. Video You­tu­be-pal­ve­lus­sa.

 

 
B:1 Kuin­ka voit­te? : suo­mi-venä­jä-suo­mi ‑sanas­to ter­vey­sa­lal­le. Kak ваше здоровье? : Финско-русско-Финско словарь по здравоохранению.
Riit­ta Hyt­ti­nen, Svet­la­na Kosins­ka­ja, Rai­ja Lat­va­la, Lee­na Lauronen.
Suo­mi-venä­jä-suo­mi ‑ter­vey­sa­lan sanas­to ‘Kuin­ka voit­te?’ sisäl­tää ter­vey­den­huol­lon käy­tän­nön tilan­tei­den ilmauk­sia ja sanas­toa. Jul­kai­su sopii esi­mer­kik­si ter­veys­kes­kuk­siin ja sai­raa­loi­hin apu­neu­vok­si tilan­tei­siin, jois­sa suo­men­kie­li­sel­lä hen­ki­lö­kun­nal­la ja venä­jää puhu­val­la asiak­kaal­la ei ole yhteis­tä kiel­tä. Teos­ta käy­te­tään ter­vey­sa­lan opis­ke­li­joi­den venä­jän kie­len oppimateriaalina.
 
4. uudis­tet­tu pai­nos. 2013. 214 s. 978–952-275–061‑1. Hin­ta 30 € (sis. alv). 

 

 
*****************************************************************************************************************************
 
AnchorB:42 Maa­han­muut­ta­jan mat­ka suo­ma­lai­seen yhteis­kun­taan. Saa­ra Hil­tu­nen (toim.)
 
Jul­kai­su on syn­ty­nyt Poh­jois-Kar­ja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lun hal­lin­noi­mas­sa Moni­kult­tuu­ri­nen Liek­sa ‑pro­jek­tis­sa. Kir­jas­sa tuo­daan kes­kus­te­luun sekä maa­han­muut­ta­jien että kou­lut­ta­jien koke­muk­sia kotou­tu­mis­pro­ses­sis­ta. Kir­jan esiin nos­ta­mat kou­lu­tuk­sen haas­teet ja mah­dol­li­suu­det maa­han­muut­ta­jan integroi­tu­mi­ses­sa ovat vah­vas­ti käy­tän­nön tilan­teis­sa koh­dat­tu­ja asioi­ta. Joi­hin­kin käy­tän­tei­siin ote­taan kan­taa kriit­ti­ses­ti uusia rat­kai­su­ja etsien. Kir­joit­ta­jil­la on vank­ka koke­mus kou­lu­tuk­sen orga­ni­soi­ji­na, kou­lut­ta­ji­na sekä moni­kult­tuu­ri­sen oppi­laan ohjaa­ji­na. Kir­ja sopii eri­tyi­ses­ti kou­lut­ta­jil­le ja muil­le maa­han­muut­ta­jien asioi­ta hoi­ta­vil­le hen­ki­löil­le sekä päättäjille.
 
2012. 173 s. 978–952-275–041‑9. Hin­ta 30 € (sis. alv). 
 
 
B:41 Local Deci­sion Making : Articles from Poland, Czech Republic and Fin­land. Anna Lii­sa West­man & Tai­na Hil­tu­nen (Eds.)
 
This book con­sists of five articles on local deci­sion making in Poland, Czech Republic and Fin­land. The articles are based on research papers pre­sen­ted in the Inter­na­tio­nal Pro­gram­me Cour­se (IP-cour­se) cal­led “Local Deci­sion Making” arran­ged in the Net­her­lands, at the INHOLLAND Uni­ver­si­ty of Applied Sciences in Rot­ter­dam in April 2012. The IP-cour­se was financed by the Euro­pean Social Found, Life Long Lear­ning Pro­gram­me. The aut­hors of this book are from North Kare­lia Uni­ver­si­ty of Applied Sciences, Fin­land; Masa­ryk Uni­ver­si­ty, Czech Republic and Uni­ver­si­ty of Huma­ni­ties and Eco­no­mics in Lodz, Poland.
 
2012. 137 s. 978–952-275–033‑4
 
B:40 CE-mer­kin­tä bio­ener­gia-alan tuot­teis­sa : Läm­pö­lai­tos­tek­no­lo­gian kehi­tys­han­ke Joen­suun seu­dul­la ja Kes­ki-Kar­ja­las­sa. Vee­ra Pyy.
 
CE-mer­kin­näl­lä ase­te­taan mini­mi­vaa­ti­muk­set eri lait­tei­den tur­val­li­suu­del­le ja samat vähim­mäis­vaa­ti­muk­set ovat voi­mas­sa kai­kil­le saman alan toi­mi­joil­le. CE-mer­kin­tä on samaan aikaan myös osoi­tus kulut­ta­jal­le tuot­teen vaa­ti­mus­ten­mu­kai­suu­des­ta. PK-yri­tyk­sil­le CE-mer­kin­tä voi olla työ­läs pro­ses­si ala­ti muut­tu­van lain­sää­dän­nön ja mui­den ohjei­den joh­dos­ta. Täl­lä jul­kai­sul­la pyri­tään kokoa­maan yksiin kan­siin CE-mer­kin­nän taus­tat, sovel­ta­mi­nen ja itse mer­kin­nän laa­ti­mi­sen vai­heet bio­ener­gia-alan tuot­tei­den val­mis­ta­jien kan­nal­ta. Teok­ses­sa käy­dään läpi kat­ta­vi­na esi­merk­kei­nä CE-mer­kin­nän laa­din­nan vai­heet ja vaa­ti­muk­set muun muas­sa pel­let­ti- ja hake­polt­ti­mien, läm­mi­tys­kat­ti­loi­den sekä kla­pi­ko­nei­den osalta.
 
2012. 157 s. 978–952-275–027‑3.
 
 
B:39 Käyt­tä­jä­nä­kö­kul­mia ikä­asu­mi­seen. Mir­ja Käl­viäi­nen & Aino Lampio.
 
Jul­kai­su on ikä­asu­mi­sen ja senio­rei­den hyvän arjen idea­kir­ja, ja se on toteu­tet­tu Hyvän ikä­asu­mi­sen uudet lii­ke­toi­min­ta­mal­lit- kehi­ty­sym­pä­ris­tö­jä ja käyt­tä­jä­tie­toa hyö­dyn­tä­mäl­lä –hank­kees­sa. Han­ke on kuu­luu TEKES:n Raken­net­tu ympä­ris­tö ‑ohjel­man yhtey­des­sä toteu­tet­ta­viin ympä­ris­töis­tä käy­tän­nön kon­sep­teik­si tut­ki­mus­hank­kei­siin. Jul­kai­su on tar­koi­tet­tu käyt­tä­jä­läh­töis­ten tuot­tei­den, pal­ve­lu­jen ja mui­den tar­jon­nan rat­kai­su­jen kehit­tä­mi­sen avuksi.

2012. 31 s. 978–952-275–020‑4.

Saa­ta­va­na ainoas­taan verkkojulkaisuna.

 

B:38 KOKO alue­ke­hit­tä­mi­sen väli­nee­nä Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Nii­na Hat­tu­nen (toim.)

Jul­kai­su on kat­saus nel­jään luo­van alo­jen KoKo-hank­kee­seen, joi­den toi­men­pi­teet koh­dis­tui­vat Poh­jois-Kar­ja­laan ja joi­den rahoi­tuk­ses­ta vas­ta­si Joen­suun seu­dun ja Kes­ki-Kar­ja­lan alu­eel­li­nen Kohee­sio- ja kil­pai­lu­ky­ky­oh­jel­ma. Vuo­si­na 2011–2012 toteu­te­tut Kort­te­li 48 – luo­va osaa­mi­syh­tei­sö ja Elä­vä Ilo­saa­ri ‑hank­keet muo­dos­ti­vat kehit­ty­vä kau­pun­ki­ti­la ‑tee­man, ja niis­sä kes­ki­tyt­tiin Joen­suun kau­pun­ki­kes­kus­tan kehit­tä­mi­seen Kort­te­li 48:n ja Ilo­saa­ren osal­ta. Tämän lisäk­si vuo­si­na 2010–2011 toteu­tet­tu luo­va Poh­jois-Kar­ja­la II ja vuo­si­na 2011–2012 toteu­tet­tu Kutu – kult­tuu­ris­ta tule­vai­suut­ta ‑hank­keet kes­kit­tyi­vät Poh­jois-Kar­ja­lan luo­vien alo­jen kehit­tä­mi­seen.
Jul­kai­sun tulok­sia hyö­dyn­ne­tään Poh­jois-Kar­ja­lan luo­vien alo­jen alue­ke­hi­tys­työs­sä ja jat­ko­hank­keis­sa. Lisäk­si rapor­tin esi­merk­kien toi­vo­taan hyö­dyt­tä­vän laa­jem­min mui­ta luo­vien alo­jen toi­mi­joi­ta ja nii­den paris­sa työs­ken­te­le­viä organisaatioita.

2012. 117 s. 978–952-275–019‑8

Saa­ta­va­na ainoas­taan verkkojulkaisuna.

 

B:37 Poh­jois-Kar­ja­lan luo­vat yhdis­tyk­set Nii­na Hat­tu­nen & Hei­di Löp­pö­nen (toim.)

Sel­vi­tyk­ses­sä esi­tel­lään Poh­jois-Kar­ja­lan kult­tuu­ri- ja luo­vien alo­jen yhdis­tys­ten toi­min­taa ja alue­vai­kut­ta­vuut­ta maa­kun­nan alu­eel­la. Lisäk­si sel­vi­tyk­ses­sä pyri­tään syven­tä­mään tie­tä­mys­tä muun muas­sa yhdis­tys­ten ole­muk­ses­ta ja raja­pin­nois­ta tuo­mal­la samal­la näky­vyyt­tä koko yhdis­tys­ken­täl­le. Vas­taa­van­lais­ta yhdis­tys­luet­te­loa ei ole Poh­jois-Kar­ja­lan luo­vien alo­jen yhdis­tyk­sis­tä aikai­sem­min teh­ty. Sel­vi­tys on syn­ty­nyt osa­na Kort­te­li 48 – luo­va osaa­mi­syh­tei­sö ‑hank­keen toi­min­taa. Kort­te­li 48 oli Joen­suun kau­pun­gin hal­lin­noi­ma ja Joen­suun seu­dun ja Kes­ki-Kar­ja­lan alu­eel­li­sen Kohee­sio- ja kil­pai­lu­ky­ky­oh­jel­man rahoit­ta­ma KOKO­han­ke, joka toi­mi ajal­la 1.3.2011–31.3.2012.

2012. 142 s. 978–952-275–018‑1

Saa­ta­va­na ainoas­taan verkkojulkaisuna

 

B:36 Check Marks for the Know­led­ge of Ageing : Wor­king for a Chan­ge in North Kare­lia! Tei­ja Nuu­ti­nen & Arja Jämsén

The Cent­re for Social Ser­vices and Health Care in North Kare­lia Uni­ver­si­ty of Applied Sciences and the Eas­tern Fin­land Cent­re of Excel­lence on Social Wel­fa­re toget­her with their part­ners have focused on buil­ding up the know­led­ge of ageing. The know­led­ge of ageing is unders­tood as know­how of social and health care field pro­fes­sio­nals concer­ning phe­no­me­na associa­ted with age and ageing. This publica­tion col­lects and ana­ly­ses the know­led­ge of ageing in the ”mer­ri­ly ageing” North Kare­lia. The publica­tion wis­hes to rai­se deba­te on the kind of ageing socie­ty we wish to build. The rea­der is also offe­red an oppor­tu­ni­ty to con­si­der how and in what type of an envi­ron­ment he or she would per­so­nal­ly like to grow old. The publica­tion is sui­table for pro­fes­sio­nals and stu­dents of various fields and all tho­se inte­res­ted in an ageing socie­ty and the know­led­ge of ageing.

2012. 52 pp. 978–952-275–014‑3. 25 €.

Elect­ro­nic publication

 

B:35 Käyt­tä­jä­läh­töi­set pal­ve­lut : Käy­tän­nön opas suun­nit­te­li­jal­le. Saa­ra New­ton, Vesa Kemp­pai­nen, Mir­ja Käl­viäi­nen, Satu Turkka

Käyt­tä­jä­läh­töi­nen, kehit­tä­mis­työn alku­pää­tä pai­not­ta­va toi­min­ta­ta­pa on tär­keä väli­ne nyky-yhteis­kun­nan ja tule­vai­suu­den pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seen. Oppaaan avul­la pää­see tutus­tu­maan käyt­tä­jä­läh­töi­sen kehit­tä­mi­sen alkuas­ke­lei­siin yksi­tyis­koh­tai­ses­ti ja vai­he vai­heel­ta teo­rian ja sitä tuke­van esi­mer­kin avul­la. Esi­merk­ki­nä käyt­tä­jä­läh­töi­ses­tä toi­min­nas­ta on kan­sain­vä­li­sen Life 2.0 ‑hank­keen kehi­tys­työ ikäih­mi­sil­le suun­na­tun pal­ve­lun kehit­tä­mi­ses­tä. Oppaas­ta voi poi­mia hyviä käy­tän­nön toi­min­ta­mal­le­ja käyt­tä­jä­läh­töi­syy­den toteuttamiseen.

2011. 44 s. 978–952-275–010‑5.

Saa­ta­va­na ainoas­taan verkkojulkaisuna.

 

AnchorB:34 Jous­ta­vat toteu­tus­ta­vat aikuis­kou­lu­tuk­ses­sa — koke­muk­sia kehit­tä­mis­työs­tä. Mer­vi Lät­ti (toim.)

Jul­kai­suun on koot­tu Poh­jois-Kar­ja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lun opet­ta­jien ja muun hen­ki­lös­tön kuvauk­sia aikuis­kou­lu­tuk­sen jous­ta­vien toteu­tus­ta­po­jen ja moni­muo­to-ope­tuk­sen kehit­tä­mi­ses­tä eri kou­lu­tus­oh­jel­mis­sa. Jul­kai­sus­sa tar­kas­tel­laan eri­tyi­ses­ti aikuis­kou­lu­tuk­se­na jär­jes­tet­tä­vän AMK-tut­kin­non jous­ta­via toteu­tus­rat­kai­su­ja. Jul­kai­sun artik­ke­leis­sä poh­di­taan mm. seu­raa­via kysy­myk­siä: Mik­si jous­ta­via toteu­tus­ta­po­ja tar­vi­taan? Miten nii­tä on kehi­tet­ty? Mil­lai­sia koke­muk­sia kehit­tä­mis­työs­tä ja jous­ta­vis­ta toteu­tus­ta­vois­ta on? Miten hen­ki­lös­tön osaa­mis­ta voi­daan kehittää?

2011. 132 s. 978–952-275–008‑2. Hin­ta 25 € (sis. alv). 

Saa­ta­va­na verkkojulkaisuna

 

B:33 Kor­kea­kou­luis­ta uut­ta osaa­mis­ta. Opas yri­tyk­sil­le ja yhtei­söil­le. Kat­ja Hir­vo­nen & Tii­na Hyvä­ri­nen (toim.)

Opas koko­aa yhteen Poh­jois-Kar­ja­lan maa­kun­ta­kor­kea­kou­lun yhteis­työ­kump­pa­nei­den kou­lu­tus­pal­ve­lut sekä kuvaa käy­tän­nön­lä­hei­sin esi­mer­kein kor­kea­kou­lu­jen ja työ­elä­män yhteis­työ­mah­dol­li­suuk­sia. Oppaas­sa ole­vat esi­mer­kit voi­vat aut­taa yrit­tä­jiä sekä jul­ki­sen sek­to­rin toi­mi­joi­ta näke­mään kor­kea­kou­lu­yh­teis­työn
mah­dol­li­suu­det sekä tun­nis­ta­maan oman työn kehit­tä­mi­sen koh­teet. Jul­kai­su on syn­ty­nyt osa­na Poh­jois-Kar­ja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lun hal­lin­noi­maa Kor­kea­kou­luis­ta uut­ta osaa­mis­ta Kes­ki- Kar­ja­laan ‑han­ket­ta. Hank­keen rahoit­ta­ji­na toi­mi­vat Euroo­pan sosi­aa­li­ra­has­to (ESR)/ Poh­jois-Kar­ja­lan ELY-kes­kus sekä Kes­ki-Kar­ja­lan kehi­tys­yh­tiö KETI Oy.

2011. 48 s. 978–952-275–006‑8

Saa­ta­va­na verkkojulkaisuna.

 

B:32 Ikä­osaa­mi­sen askel­mer­kit : Muu­tos­tal­koi­siin Poh­jois-Kar­ja­las­sa! Tei­ja Nuu­ti­nen & Arja Jämsén

Jul­kai­su syven­tää ajan­koh­tais­ta ikä­osaa­mi­sen käsi­tet­tä ja tuo ilmiöl­le kon­kreet­tis­ta sisäl­töä. Ikä­osaa­mi­nen ymmär­re­tään sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan ammat­ti­lais­ten tie­to­tai­dok­si ikään ja ikään­ty­mi­seen liit­ty­vis­tä ilmiöis­tä. Ikä­osaa­mi­sen tar­ve laa­je­nee kui­ten­kin kai­kil­le yhteis­kun­nan alueil­le. Poh­jois-Kar­ja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lun Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan kes­kus ja Itä-Suo­men sosi­aa­lia­lan osaa­mis­kes­kus ovat kump­pa­nei­neen panos­ta­neet ikä­osaa­mi­sen vah­vis­ta­mi­seen. Ikä­osaa­mi­sen käsit­teen ja sisäl­tö­jen työs­tä­mi­seen ovat osal­lis­tu­neet kym­me­net osal­lis­tu­jat työ­pa­jois­sa jo usean vuo­den ajan. Eri­tyi­ses­ti esil­le nouse­vat ammat­ti­lais­ten uudet roo­lit ja osaa­mi­nen, ikäih­mis­ten oma aktii­vi­suus ja osal­lis­tu­mi­nen eri­lai­sis­sa yhtei­söis­sä sekä mie­le­käs ja elä­mi­se­nar­voi­nen arki. Jul­kai­su halu­aa herät­tää kes­kus­te­lua sii­tä, mil­lais­ta ikään­ty­vää yhteis­kun­taa haluam­me raken­taa. Jul­kai­su sopii eri­tyi­ses­ti eri alo­jen ammat­ti­lai­sil­le ja opis­ke­li­joil­le, sekä kai­kil­le aihees­ta kiinnostuneille.

2011. 47 s. 978–952-275–004‑4. Hin­ta 20 € (sis. alv). 

Saa­ta­va­na verkkojulkaisuna.

 

B:31 Inno­va­tion Month® Exerci­se Book. Ila­ri Havu­kai­nen, Iou­ri Koto­rov, Mer­vi Leminen

2011. 15 s. 978–951-604–157‑8

Saa­ta­va­na ainoas­taan verk­ko­jul­kai­su­na — Elect­ro­nic publication.

 

B:30 Inno­vaa­tio­kuu­kausi® Työ­kir­ja

Teki­jät: Havu­kai­nen, Ila­ri; Immo­nen, Heik­ki; Koto­rov, Iou­ri; Kuik­ka, Kari; Käh­kö­nen, Ans­si; Lemi­nen, Mer­vi; Pul­li, Sant­tu; Tar­na­nen, Teppo

Inno­vaa­tio­kuu­kausii® on Euroo­pan sosi­aa­li­ra­has­ton tuel­la rahoi­te­tun Advanced Col­la­bo­ra­tion for Enterpre­ne­rus­hip ACE ‑pro­jek­tin kehit­tä­mis­työn tulos. Pro­jek­tin tavoit­tee­na on lisä­tä kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­joi­den inno­va­tii­vis­ta yrit­tä­jyyt­tä Inno­vaa­tio­kuu­kausi® ‑kurs­sin avulla.

Tämä jul­kai­su on osa Inno­vaa­tio­kuu­kausi® ‑kurs­sia ja sen avul­la opis­ke­li­joi­ta ohja­taan suun­nit­te­le­maan yri­tys­toi­min­taa. Läh­tö­koh­ta­na on monia­lai­sen ja inno­va­tii­vi­sen lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­nen. Kir­ja on käy­tän­nön­lä­hei­nen ja tar­jo­aa myös mah­dol­li­sen rei­tin yri­tyk­sen perus­ta­mis­pro­ses­siin ja sen avul­la voi myös itse arvioi­da alus­ta­via lii­kei­deoi­taan ja liiketoimintamahdollisuuksiaan.

2011. 41 s. 978–951-604–155‑4

Saa­ta­va­na verkkojulkaisuna.

Jul­kai­su on saa­ta­va­na myös englan­nin­kie­li­se­nä. Work­book is also avai­lable in english:

B:29 Inno­va­tion Month® Work­book

Inno­va­tion Month® Work­book is inten­ded to gui­de stu­dents in plan­ning their first enterpre­neu­rial ven­tu­re. The work­book is prac­tical and pro­vi­des with seve­ral gui­des such as “How to deve­lop your idea into pro­duct”.
Work­book is part of Inno­va­tion Month® cour­se. Inno­va­tion Month® cour­se is deve­lop­ment pro­duct of Euro­pean Social Fund financed Advanced Col­la­bo­ra­tion for Ent­repre­neurs­hip ACE pro­ject.
Elect­ro­nic publication.

 

B:28 Pie­ni opas ener­gia­te­hok­kaa­seen kor­jaus­ra­ken­ta­mi­seen ja läm­mit­tä­mi­seen. Essi Hämä­läi­nen, Maria Luos­ta­ri­nen, Juk­ka Väke­väi­nen, Samu­li Salo.

Vih­ko­ses­sa esi­tel­lään perin­ne­ra­ken­ta­mis­ta, eri­lai­sia läm­mi­työs­muo­to­ja sekä erään­lai­nen tar­kis­tus­lis­ta, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on herät­tää aja­tuk­sia oman talon kor­jaus­tar­peis­ta. Oppaan lopus­sa on toi­mi­ja­lis­ta, jos­ta voi poi­mia omas­sa kun­nas­sa tai sen alu­eel­la toi­mi­via yrityksiä.

2011.19 s. 978–951-604–147‑9

 

B:26 Laa­tua yhteis­työl­lä — Opis­ke­li­jan laatuopas

Laa­tu syn­tyy yhteis­pe­lil­lä ja kai­kil­la kor­kea­kou­lu­yh­tei­sön jäse­nil­lä on tär­keä mer­ki­tys sen kehit­ty­mi­seen. Opis­ke­li­jan laa­tuo­pas on laa­dit­tu Poh­jois-Kar­ja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lun hen­ki­lös­tön ja opis­ke­li­joi­den yhteis­työ­nä, ja se on tar­koi­tet­tu ensi­si­jai­ses­ti PKAMK:n opis­ke­li­joil­le. Oppaan tar­koi­tuk­se­na on antaa yleis­ku­va ammat­ti­kor­kea­kou­lun laa­dun­var­mis­tus­jär­jes­tel­mäs­tä ja opis­ke­li­jan roo­lis­ta kor­kea­kou­lu­yh­tei­sön laa­dun­var­mis­tuk­ses­sa.

 

2011. 24 s. 978–951-604–141‑8
Saa­ta­va­na verkkojulkaisuna

 

 
Opas on saa­ta­va­na myös englan­nin­kie­li­se­nä. Hand­book is also avai­lable in english:
B:27 Qua­li­ty through coo­pe­ra­tion — Stu­dent hand­book on quality 
2011. 24 s. 978–951-604–143‑1
 

B:25 Poh­jois-Kar­ja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lun laatukäsikirja

Saa­ta­va­na verkkojulkaisuna

B:24 Iloa ja hyö­tyä esteet­tö­myy­des­tä : Opas luon­to­mat­kai­lu­yrit­tä­jäl­le. Kai­sa Mant­si­nen, Sei­ja Örn, Timo Ekroos.

Opas aut­taa huo­mioi­maan eri­tyis­ryh­mät asiak­kai­na luon­to­mat­kai­lu­yri­tyk­sis­sä. Esteet­tö­myy­den TOP 10 ‑lis­tauk­sen poh­jal­ta on laa­dit­tu ohjei­ta kul­ku­väy­lien, lai­tu­rei­den, sekä leväh­dys- ja tulen­te­ko­paik­ko­jen suun­nit­te­luun. Opas innos­taa hio­maan pie­niä mut­ta tär­kei­tä asioi­ta etei­ses­sä, asia­kas­pal­ve­lu­tis­kil­lä ja wc- ja pesey­ty­mis­ti­lois­sa. Opas sopii sekä pie­nil­le että isom­mil­le­kin luontomatkailuyrityksille.

2011. 50 s. Saa­ta­va­na verkkojulkaisuna.

B:23 Bio­ener­gian jalos­tus­ter­mi­naa­li. Kat­ja Ken­ta­la, Asko Puhak­ka & Sini Makkonen

Jul­kai­sun taus­ta­na ole­vas­sa tut­ki­muk­ses­sa sel­vi­tet­tiin puu­ta raa­ka-ainee­na käyt­tä­vän bio­ener­gian tuo­tan­to- ja jat­ko­ja­los­tuk­seen sovel­tu­van bio­va­han tuo­tan­to­mah­dol­li­suut­ta osa­na hajau­te­tun ener­gia­tuo­tan­non raken­net­ta. Bio­mas­san mah­dol­li­sim­man teho­kas hyö­dyn­tä­mi­nen edel­lyt­tää uuden­lais­ta ajat­te­lu­mal­lia, ns. bio­ener­gia­ter­mi­naa­lia, mis­sä bio­mas­saa voi­daan jalos­taa mah­dol­li­sim­man tek­nis talou­del­li­ses­ti ener­giak­si, mut­ta mah­dol­li­ses­ti myös uusik­si polt­toai­neik­si ja kemi­kaa­leik­si. Sel­vi­tys­työn tulok­se­na oli, että bio­va­han hajau­te­tun tuo­tan­non jat­ko­ke­hi­tys­tä kan­nat­taa jat­kaa ja bio­ener­gia­ter­mi­naa­li muo­dos­taa sii­hen kon­kreet­ti­sen mahdollisuuden.

2011. 44 s. 978–951-604–130‑1

Saa­ta­va­na ainoas­taan verkkojulkaisuna.

 

 

B:22 Lähi­läm­pö­rat­kai­sut mata­lae­ner­gia­ra­ken­ta­mi­ses­sa. Asko Puhak­ka & Sini Mak­ko­nen (toim.)
Lähi­läm­pö­rat­kai­sut mata­lae­ner­gia­ra­ken­ta­mi­ses­sa jul­kai­su käsit­te­lee asui­na­luei­den raken­ta­mi­sen suun­nit­te­lua,
kaa­voi­tus­ta, raken­ta­mi­sen ohjaus­ta sekä eri­tyi­ses­ti ener­gia­rat­kai­su­jen huo­mioin­tia raken­ta­mi­sen eri
vai­hei­den valin­nois­sa. Jul­kai­su on koos­te Teke­sin Kes­tä­vä yhdys­kun­ta ohjel­man puit­teis­sa rahoi­te­tun Lähi­läm­pö­rat­kai­sut mata­lae­ner­gia­ra­ken­ta­mi­ses­sa tut­ki­mus­hank­keen tulok­sis­ta ja koke­muk­sis­ta raken­ta­mi­sen
toteuttamisessa.Julkaisun tut­ki­muso­sion ovat tuot­ta­neet Poh­jois-Kar­ja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lu, Lap­peen­ran­nan tek­nil­li­nen yli­opis­to ja Oulun yli­opis­to. Hank­kees­sa mer­kit­tä­väl­lä panok­sel­la oli­vat muka­na Joen­suun kau­pun­ki, Kon­tio­lah­den kun­ta ja yhteen­sä 10 toi­mia­lan yri­tys­tä. Tulok­se­na on kon­kreet­tis­ta tie­toa raken­ta­mi­sen laa­duk­kaas­ta toteut­ta­mi­ses­ta. Hank­kees­sa oli kak­si pilot­tia­luet­ta Kon­tio­lah­den Suu­te­la maa­seu­tu­mai­se­na asui­nym­pä­ris­tö­nä ja Joen­suun kes­kus­tan yhtey­teen raken­tu­va Pent­ti­län­ran­nan alue tii­vii­nä kau­pun­ki­mai­se­na ympä­ris­tö­nä. Tavoit­tee­na tut­ki­muk­sis­sa ja käy­tän­nön sovel­lus­ten valin­nois­sa oli ener­gia­te­hok­kuu­den huo­mioin­ti kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti ja ympä­ris­tö­vas­tuul­li­suus huo­mioi­den. Jul­kai­su sovel­tuu oppi­kir­jak­si ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen ja yli­opis­to­jen opis­ke­li­joil­le sekä ener­gia, raken­nus- ja
ympä­ris­tö­alan yri­tyk­sil­le uusien lii­ke­toi­min­ta­mal­lien pohjaksi.

2011. 111 s. 978–951-604–128‑8.
Saa­ta­va­na verkkojulkaisuna

B:21 Oival­lusO­pas inno­vaa­tio­mat­kal­le. Ulla Räty & Kim Wran­ge (toim.)

Hän joka pysyy pai­kal­laan, tun­tee ja tie­tää vain sen mitä näkee ympä­ril­lään
Uut­ta ei voi syn­tyä ennen­kuin luo­puu van­has­ta: aja­tuk­sis­ta, tot­tu­muk­sis­ta ja tavois­ta
On siis uskal­tau­dut­ta­va mat­kal­le, vaa­ro­ja kaih­ta­mat­ta
Inno­vaa­tion yti­meen, vil­leim­pään vii­dak­koon
Jot­ta voi paka­ta oikein, on olta­va jo mat­kal­la
Jot­ta voi olla jo mat­kal­la, on olta­va val­mis näke­mään ja koke­maan
Täs­sä ja nyt
Men­nyt, nyky­het­ki ja tule­vai­suus
Näky, aja­tus ja oival­lus
Luo­vu van­has­ta ja luo uut­ta
Yksin ja yhdes­sä
Täs­sä ja nyt
Oppaam­me kul­jet­taa sinut inno­vaa­tio­mat­kal­le
Näke­mään, koke­maan ja oivaltamaan!

2011. 85 s. ISBN 978–951-604–125‑7.
Saa­ta­va­na verkkojulkaisuna

AnchorB:20 Yhteyk­siä Poh­jois-Kar­ja­las­ta : näkö­kul­mia yhteys- ja pal­ve­lu­kes­kusa­las­ta. Riit­ta Mak­ko­nen & Pil­vi Pur­mo­nen (toim.)

Yhteys- ja pal­ve­lu­kes­kusa­la on yksi nopeim­min kas­va­vis­ta toi­mia­lois­ta Poh­jois-Kar­ja­las­sa, ja se työl­lis­tää maa­kun­nas­sa jo noin 1000 hen­ki­löä. Osaa­van ja ammat­ti­tai­toi­sen työ­voi­man saa­ta­vuus on saa­nut usei­ta val­ta­kun­nal­li­sia yhteys- ja pal­ve­lu­kes­kusa­lan toi­mi­joi­ta sijoit­ta­maan osan toi­min­nois­taan Poh­jois-Kar­ja­laan. Hyvä infra­struk­tuu­ri, pysy­vä ja kou­lu­tet­tu työ­voi­ma sekä Poh­jois-Kar­ja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lun pit­kä­jän­tei­nen alan osaa­jien kou­lut­ta­mi­nen ja val­men­ta­mi­nen mah­dol­lis­taa toi­mia­lan yri­tyk­sil­le erin­omai­set mah­dol­li­suu­det toi­mia alu­eel­la kan­nat­ta­vas­ti myös tule­vai­suu­des­sa. Osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen säh­köi­ses­sä lii­ke­toi­min­nas­sa ‑hank­keen kes­kei­se­nä tavoit­tee­na on ollut vah­vis­taa yhteys­kes­kusa­lan esi­mies­teh­tä­vis­sä toi­mi­vien sekä toi­mia­lan työn­te­ki­jöi­den ja Poh­jois-Kar­ja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lun hen­ki­lös­tön osaa­mis­ta. Yhteyk­siä Poh­jois-Kar­ja­las­ta ‑jul­kai­su on syn­ty­nyt osa­na hank­keen toi­min­taa ja sil­lä hae­taan vas­tauk­sia usei­siin kehit­ty­vän toi­mia­lan haas­tei­siin. Kir­jan toi­mit­ta­jat Riit­ta Mak­ko­nen ja Pil­vi Pur­mo­nen ovat koon­neet kat­ta­vas­ti eri­lai­sia näkö­kul­mia jo toteu­tu­nees­ta toi­mia­lan kehi­tyk­ses­tä Poh­jois-Kar­ja­las­sa. Täs­sä jul­kai­sus­sa yhteys­kes­kusa­laan liit­ty­viä näke­myk­siä tuo­vat esil­le useat toi­mia­lal­la työs­ken­te­le­vät tai asian­tun­ti­ja­pal­ve­lui­ta toi­mia­lal­le tar­joa­vat hen­ki­löt. Artik­ke­lien puheen­vuo­rot käsit­te­le­vät muun muas­sa ohjaus­ryh­mä­työs­ken­te­lyä, toi­mia­lan tule­vai­suut­ta, laa­tu­työ­tä yhteys­kes­kuk­sis­sa, esi­mies­val­men­nus­ta ja työhyvinvointia.

2010. 68 s. ISBN 978–951-604–112‑7. Hin­ta 20 € (sis. alv).
Saa­ta­va­na verkkojulkaisuna

 

B:19 Opis­ke­li­jat yri­tys­ten kan­sain­vä­lis­ty­mi­sen edis­tä­ji­nä : ker­to­muk­sia Poh­jois-Kar­ja­lan yri­tys­joh­ta­jil­ta ja ammat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­joil­ta. Ten­ho Koho­nen (toim.)

Opis­ke­li­jat yri­tys­ten kan­sain­vä­lis­ty­mi­sen edis­tä­ji­nä ‑kir­jan ker­to­muk­set roh­kai­se­vat yri­tyk­siä ja yksi­löi­tä kan­sain­vä­lis­ty­mään. Kan­sain­vä­lis­ten har­joit­te­li­joi­den käyt­tö yri­tyk­sen kan­sain­vä­lis­ty­mi­ses­sä on todet­tu menes­tyk­sek­kääk­si tavak­si toi­mia. Kie­li­tai­toi­nen opis­ke­li­ja har­joit­te­li­ja­na hel­pot­taa yri­tyk­sen ensim­mäis­ten askel­ten otta­mis­ta kan­sain­vä­li­sil­le mark­ki­noil­le ja uuteen koh­de­maa­han. Opis­ke­li­jat ovat aut­ta­neet yri­tyk­siä kan­sain­vä­lis­ty­mään toteut­ta­mal­la vien­ti- ja mes­su­pro­jek­te­ja sekä teke­mäl­lä mark­ki­na­tut­ki­muk­sia ja kan­sain­vä­li­seen kaup­paan liit­ty­viä opin­näy­te­töi­tä. Lisäk­si he ovat teh­neet kil­pai­li­ja-ana­lyy­se­jä, tuot­ta­neet mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­le­ja, etsi­neet yhteis­työ­kump­pa­nei­ta ja toi­mi­neet tulk­kei­na. Luki­jal­le niin opis­ke­li­joi­den kuin yri­tys­ten edus­ta­jien moni­muo­toi­set ker­to­muk­set auke­ne­vat tar­kem­min kir­jan sisä­si­vuil­ta. KTL Ten­ho Koho­sen toi­mit­ta­ma kir­ja sisäl­tää upei­ta menes­tys­ta­ri­noi­ta. Har­joit­te­lun vai­keu­det ja onnis­tu­mi­set niin yri­tys­ten kuin opis­ke­li­joi­den näkö­kul­mas­ta nouse­vat tari­nois­sa oival­li­ses­ti esil­le. Opis­ke­li­joil­le har­joit­te­luai­ka on näyt­täy­ty­nyt ker­to­mus­ten mukaan myös suu­re­na seik­kai­lu­na glo­baa­lis­sa maailmassa.

2010. 92 s. ISBN 978–951-604–110‑3. Hin­ta 20 € (sis. alv).
Saa­ta­va­na verkkojulkaisuna

AnchorB:18 Löy­tö­ret­ki aikui­soh­jauk­sen maa­il­maan. Mer­vi Lät­ti & Päi­vi Put­ku­ri (toim.)

Löy­tö­ret­ki aikui­soh­jauk­sen maa­il­maan ‑jul­kai­su antaa eri­lai­sis­sa ohjaus- ja neu­von­ta­teh­tä­vis­sä toi­mi­vil­le, mm. tuto­ro­pet­ta­jil­le ja ohjaa­jil­le, käy­tän­nön­lä­hei­siä työ­vä­li­nei­tä ohjaus­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen kor­kea­kou­luis­sa. Artik­ke­leis­sa kuva­taan monel­la eri äänel­lä ja mones­ta eri näkö­kul­mas­ta ammat­ti­kor­kea­kou­luis­sa teh­tyä aikui­soh­jauk­sen kehit­tä­mis­työ­tä, toi­min­ta­mal­le­ja, käy­tän­tei­tä ja koke­muk­sia. Ohjaus kie­tou­tuu aikuis­opis­ke­li­jan elä­män­ti­lan­tei­siin, amma­til­li­seen kehit­ty­mi­seen ja osaa­mi­sen tun­nis­ta­mi­sen kysy­myk­siin, ohjaa­jaan, ope­tus­suun­ni­tel­miin, kou­lu­tuk­sen toteut­ta­mi­seen, hal­lin­nol­li­siin ja kou­lu­tus­po­liit­ti­siin rat­kai­sui­hin ja uudis­tuk­siin. Kir­ja on syn­ty­nyt ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen ver­kos­to­mai­sen yhteis­työn tulok­se­na osa­na val­ta­kun­nal­lis­ta Aikuis­opis­ke­li­jan ohjaus ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa –han­ket­ta.

2009. 200 s. ISBN 978–951-604–104‑2. Hin­ta 30 € (sis. alv).
Saa­ta­va­na verkkojulkaisuna

B:17 Uusiu­tu­van lii­ken­ne-ener­gian tie­kart­ta. Ari Lam­pi­nen.
Jul­kai­su on ensim­mäi­nen suo­men­kie­li­nen yleis­esi­tys uusiu­tu­vien ener­gia­muo­to­jen käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sis­ta lii­ken­tees­sä. Kaik­kien lii­ken­ne­muo­to­jen osal­ta on mah­dol­lis­ta siir­tyä uusiu­tu­vien ener­gia­muo­to­jen käyt­töön lukuis­ten ole­mas­sa ole­vien tek­no­lo­gioi­den ja resurs­sien kaut­ta. Koot­tu tie­to aut­taa niin opis­ke­li­joi­ta kuin pää­tök­sen­te­ki­jöi­tä­kin hah­mot­ta­maan kas­vi­huo­ne­kaa­su­pääs­tö­jen ja mui­den lii­ken­teen aiheut­ta­mien eko­lo­gis­ten ongel­mien rat­kai­su­mah­dol­li­suuk­sia ja yhteis­kun­nal­li­sia vai­ku­tuk­sia. Tar­kas­te­lun pain­opis­tees­sä on auto­lii­ken­ne, mut­ta myös raide‑, vesi‑, ilma‑, ava­ruus- ja vies­ti­lii­ken­net­tä käsi­tel­lään. Jul­kai­sus­sa on kat­saus 23:een lii­ken­teen bio­polt­toai­ne­su­ku­pol­veen. Lisäk­si käsi­tel­lään mui­den uusiu­tu­vien lii­ken­teen ener­gia­läh­tei­den tek­no­lo­gioi­den käyt­töön­ot­toa sekä nykyi­sin käy­tet­tä­vis­sä ole­via resurs­se­ja ja nii­den hyö­dyn­tä­mi­sen tek­no­lo­gioi­ta. Jul­kai­sus­sa on run­sas kuvi­tus ja pal­jon käy­tän­nön esimerkkejä.

2009. 467 s. ISBN 978–951-604–100‑4. Hin­ta 30 € (sis. alv).
Saa­ta­va­na verkkojulkaisuna

AnchorB:16 Työ­ka­lu­ja kiel­ten oppi­mi­seen. Johan­na Har­ti­kai­nen, Jaa­na Timo­nen.
Työ­ka­lu­ja kiel­ten oppi­mi­seen ‑mate­ri­aa­li on laa­dit­tu tehok­kaam­man kiel­te­nop­pi­mi­sen tuek­si. Se sisäl­tää eri­lai­sia tapo­ja ja käy­tän­nön vink­ke­jä kiel­ten opis­ke­luun ja sovel­tuu kaik­kien kiel­ten opis­ke­luun. Mate­ri­aa­lin avul­la kiel­te­no­pis­ke­li­ja voi tehos­taa kuun­te­le­mi­sen, luke­mi­sen, kir­joit­ta­mi­sen, sanas­ton, kie­lio­pin ja puhu­mi­sen osa-aluei­ta. Mate­ri­aa­lin toi­vo­taan myös ole­van apu­na kiel­ten epä­var­muus­ti­lan­teis­sa eri­lai­set oppi­mis­tyy­lit huo­mioo­not­taen. Se sovel­tuu sekä kurs­sien oheis­lu­ke­mis­tok­si että itseopiskeluun.

2009. 33 s. ISBN 978–951-604–099‑1.
Saa­ta­va­na verkkojulkaisuna

AnchorB:15 Sydä­men puhet­ta sydä­mel­le : kir­ja lau­la­mi­ses­ta. Lee­na Koti­la
Lau­la­ja on sekä muusik­ko että soi­va instru­ment­ti samal­la ker­taa. Klas­si­nen lau­lu – voi­ko sii­tä sanoa mitään – voi­ko sii­tä kir­joit­taa mitään? Täs­tä poh­din­nas­ta on syn­ty­nyt teos ‘Sydä­men puhet­ta sydä­mel­le: kir­ja lau­la­mi­ses­ta’. Kir­jan asian­tun­te­va kir­joit­ta­ja on lää­kä­ri, musiik­ki­te­ra­peut­ti ja musiik­ki­pe­da­go­gi (AMK) Lee­na Koti­la. Teok­ses­sa tar­kas­tel­laan moni­puo­li­ses­ti lau­la­mi­seen ja lau­lun opis­ke­luun kyt­key­ty­viä ter­vey­den sekä hyvin­voin­nin näkö­kul­mia ja ongel­mia ilman lää­ke­tie­teel­lis­tä munk­ki­la­ti­naa. Se sopii käsi­kir­jak­si lau­lun har­ras­ta­jil­le ja avaa mie­len­kiin­toi­sia näkö­kul­mia myös musii­kin ja ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­sil­le. Teok­ses­sa on laa­ja läh­de­luet­te­lo lisä­tie­don lähteille.

2008. 2. kor­jat­tu pai­nos. 212 s. ISBN 978–951-604–093‑9. Jul­kai­su on loppuunmyyty.

AnchorB:14 Kuin­ka voit­te? : suo­mi-venä­jä-suo­mi ‑sanas­to ter­vey­sa­lal­le. Kak ваше здоровье? : Финско-русско-Финско словарь по здравоохранению. Riit­ta Hyt­ti­nen, Svet­la­na Kosins­ka­ja, Rai­ja Lat­va­la, Lee­na Lau­ro­nen.
Suo­mi-venä­jä-suo­mi ‑ter­vey­sa­lan sanas­to ‘Kuin­ka voit­te?’ sisäl­tää ter­vey­den­huol­lon käy­tän­nön tilan­tei­den ilmauk­sia ja sanas­toa. Jul­kai­su sopii esi­mer­kik­si ter­veys­kes­kuk­siin ja sai­raa­loi­hin apu­neu­vok­si tilan­tei­siin, jois­sa suo­men­kie­li­sel­lä hen­ki­lö­kun­nal­la ja venä­jää puhu­val­la asiak­kaal­la ei ole yhteis­tä kiel­tä. Teos­ta käy­te­tään ter­vey­sa­lan opis­ke­li­joi­den venä­jän kie­len oppimateriaalina.

2008. 3. kor­jat­tu pai­nos. 208 s. ISBN 978–951-604–088‑5. PAINOS LOPPUUNMYYTY. Uudis­tet­tu pai­nos ilmes­tyy kevään 2013 aikana.

AnchorAnchorB:13 Aikui­nen oppi­ja­na ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa. Kat­ja Hir­vo­nen.
Jul­kai­su on aikuis­opis­ke­li­joil­le suun­nat­tu opis­ke­lu­tai­to­jen opas. Aihei­na ovat opis­ke­lun suun­nit­te­lu, oppi­mi­sen stra­te­giat, oppi­mis­tai­dot ja ‑tek­nii­kat sekä opis­ke­lu­muo­dot- ja tavat .

2007. 31 s. 978–951-604–061‑8. Loppuunmyyty.

B:12 Sydä­men puhet­ta sydä­mel­le : kir­ja lau­la­mi­ses­ta. Lee­na Kotila.

2007. 217 s. ISBN 978–951-604–059‑5. Pai­nos lop­puun­myy­ty. Uudis­tet­tu pai­nos 2008, kat­so jul­kai­su B:15.

B:11 Yhtei­sö­tai­de käy­tän­tö­nä ja osa­na ope­tus­suun­ni­tel­maa. Sep­po Vää­nä­nen.
Yhtei­sö­tai­de käy­tän­tö­nä ja osa­na ope­tus­suun­ni­tel­maa – tut­ki­mus liit­tyy tämän päi­vän kou­lu­tuk­sen kehit­tä­mis­tar­pei­siin, mis­sä kak­si tai useam­paa kou­lu­tusa­laa koh­taa uudel­la taval­la. Kult­tuu­ria­lan ja sosi­aa­lia­lan työn uudet yhtei­set toi­min­ta­muo­dot vai­kut­ta­vat myös näi­den alo­jen kou­lu­tuk­sen kehit­tä­mi­seen. Täs­sä tut­ki­muk­ses­sa tar­kas­tel­laan yhtei­sö­tai­teen käy­tän­tö­jen mer­ki­tys­tä ope­tus­suun­ni­tel­ma­työn taus­tal­la. Tut­ki­muk­sen pää­mää­rä on etsiä toi­mi­va mal­li yhtei­sö­tai­de­kou­lu­tuk­sen kehit­tä­mi­sel­le. Tavoit­tee­na on myös sel­lai­sen yhtei­sö­tai­teen kou­lu­tuk­sen kehit­tä­mi­nen, jos­sa yhdis­ty­vät sosi­aa­lia­lan ja kuva­tai­teen kou­lu­tuk­sel­li­nen yhteis­työ ja kak­si eri­lais­ta kou­lu­tuk­sel­lis­ta kent­tää. Tut­ki­muk­ses­sa tuo­daan esiin yhtei­sö­tai­de­pro­jek­te­ja, jois­sa nuo edel­lä mai­ni­tut ken­tät ovat koh­dan­neet taval­la, jol­la ne yhdes­sä muo­dos­ta­vat jota­kin uut­ta yhteisötaiteeseen.

2007. 56 s. ISBN 978–951-604–058‑8. Hin­ta 20 € (sis. alv).

AnchorAnchorB:10 Työ­ka­lu­ja kiel­ten oppi­mi­seen. Johan­na Har­ti­kai­nen, Jaa­na Timo­nen.
Työ­ka­lu­ja kiel­ten oppi­mi­seen ‑mate­ri­aa­li on laa­dit­tu tehok­kaam­man kiel­te­nop­pi­mi­sen tuek­si. Se sisäl­tää eri­lai­sia tapo­ja ja käy­tän­nön vink­ke­jä kiel­ten opis­ke­luun ja sovel­tuu kaik­kien kiel­ten opis­ke­luun. Mate­ri­aa­lin avul­la kiel­te­no­pis­ke­li­ja voi tehos­taa kuun­te­le­mi­sen, luke­mi­sen, kir­joit­ta­mi­sen, sanas­ton, kie­lio­pin ja puhu­mi­sen osa-aluei­ta. Mate­ri­aa­lin toi­vo­taan myös ole­van apu­na kiel­ten epä­var­muus­ti­lan­teis­sa eri­lai­set oppi­mis­tyy­lit huo­mioo­not­taen. Se sovel­tuu sekä kurs­sien oheis­lu­ke­mis­tok­si että itseopiskeluun.

2006. 33 s. ISBN 951–604-057–8. Hin­ta 15 € (sis. alv).
Verk­ko­jul­kai­su > kat­so B:16

B:9 Ope­tus­suun­ni­tel­ma ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa. Pek­ka Auvi­nen, Riit­ta Dal Maso, Kari Kall­berg, Päi­vi Put­ku­ri, Kat­ja Suo­ma­lai­nen.
Ope­tus­suun­ni­tel­ma on ammat­ti­kor­kea­kou­lun peda­go­gi­sen joh­ta­mi­sen kes­kei­nen työ­vä­li­ne. Ope­tus­suun­ni­tel­ma on perin­tei­ses­ti näh­ty ensi­si­jai­ses­ti ope­tuk­sen ja opet­ta­jien työ­jaon suun­nit­te­lun väli­nee­nä. Tämän jul­kai­sun läh­tö­koh­ta­na on oppi­mis­pro­ses­si­pe­rus­tai­sen ope­tus­suun­ni­tel­man laa­din­ta­pro­ses­si. Jäsen­nyk­sen kes­kei­si­nä perus­tei­na ovat työ­elä­män enna­koi­tu­jen osaa­mis­tar­pei­den poh­jal­ta mää­ri­tel­lyt kou­lu­tuk­sen tavoit­teet ja tule­vien opis­ke­li­joi­den läh­tö­ti­lan­teen enna­koin­ti sekä näi­den välil­le raken­tu­va oppi­mi­sen ja amma­til­li­sen kas­vun pro­ses­si. Kir­ja antaa joh­don­mu­kai­sen kuvan ammat­ti­kor­kea­kou­lun ope­tus­suun­ni­tel­man perus­teis­ta ja laa­din­ta­pro­ses­sis­ta. Se sovel­tuu ammat­ti­kor­kea­kou­luis­sa ja muis­sa orga­ni­saa­tiois­sa ope­tus­suun­ni­tel­ma­työn paris­sa työs­ken­te­le­vien esi­mies­ten, suun­nit­te­li­joi­den ja opet­ta­jien käsikirjaksi.

2005. 162 s. ISBN 951–604-046–2. Pai­nos lop­puun­myy­ty.
Uudis­tet­tu pai­nos 2007. 192 s. ISBN 978–951-604–065‑6.
Saa­ta­va­na ainoas­taan verk­ko­jul­kai­su­na.

B:8 Kuin­ka voit­te? : suo­mi-venä­jä-suo­mi ‑sanas­to ter­vey­sa­lal­le. Kak ваше здоровье? : Финско-русско-Финско словарь по здравоохранению. Riit­ta Hyt­ti­nen, Svet­la­na Kosins­ka­ja, Rai­ja Lat­va­la, Lee­na Lauronen.

2005. 192 s. ISBN 951–604-045–4. Pai­nos lop­puun­myy­ty. Uudis­tet­tu pai­nos 2008, kat­so jul­kai­su B:14.

B:7 “Me ollaan san­ka­rei­ta elä­män…” : elä­män­ta­ri­na-ajat­te­lu van­hus­työs­sä. Mer­ja Mäki­sa­lo-Rop­po­nen.
J. Kar­ja­lai­nen tote­aa lau­lus­saan: “Me ollaan san­ka­rei­ta kaik­ki, kun oikein sil­min kat­so­taan. Me ollaan san­ka­rei­ta elä­män ihan jokai­nen…” Kun oikein sil­min kat­soo, niin suu­rim­mat san­ka­rit löy­ty­vät taval­lis­ten ihmis­ten jou­kos­ta. Hoi­to­työn­te­ki­jöi­den tuli­si­kin koh­del­la van­huk­sia enem­män elä­män san­ka­rei­na kuin avut­to­mi­na poti­lai­na. Miten hoi­to­työn­te­ki­jä­nä voin tukea ikäih­mis­ten ter­veyt­tä? Voi­ko demen­toi­tu­nut ihmi­nen olla ter­ve? Miten elä­män­ta­ri­nan tun­te­mi­nen liit­tyy ter­vey­den edis­tä­mi­seen? Näi­hin kysy­myk­siin hae­taan vas­taus­ta täs­sä kir­jas­sa, joka on syn­ty­nyt kir­joit­ta­jan, käy­tän­nön van­hus­työ­tä teke­vien ja opis­ke­li­joi­den vuo­ro­pu­he­lu­na ja toi­nen toi­sil­taan oppi­mi­sen tulok­se­na. Kir­jas­sa on kak­si toi­si­aan täy­den­tä­vää osaa. Kir­jan alus­sa sel­vi­te­tään elä­män­ta­ri­nan käsi­tet­tä ja sen lähi­kä­sit­tei­tä sekä poh­di­taan elä­män­ta­ri­na-ajat­te­lun sovel­tu­vuut­ta van­hus­ten hoi­to­työ­hön ja ter­vey­den edis­tä­mi­seen. Kir­jan lop­puo­sas­sa kes­ki­ty­tään elä­män­ta­ri­na-ajat­te­lun sovel­ta­mi­seen ja hyö­dyn­tä­mi­seen dementoituvan/dementoituneen ihmi­sen kohtaamisessa.

2000; 3. pai­nos (2005). 66 s.ISBN 951–604-014–4. Hin­ta 20 € (sis. alv).

AnchorB:6 S priez­dom! Venä­jän suul­li­sen kie­li­tai­don akti­voin­ti­kurs­si. Riit­ta Hyt­ti­nen.
S priez­dom! on venä­jän kie­len oppi­ma­te­ri­aa­li­pa­ket­ti aikuis­ten suul­li­sen kie­li­tai­don akti­voi­mis­ta var­ten jon­kin ver­ran venä­jän­kie­len alkeis­o­pin­to­ja suo­rit­ta­neil­le. Oppi­ma­te­ri­aa­lis­sa har­joi­te­taan suul­li­sen kie­len omi­nais­piir­tei­tä ja tyy­pil­li­siä mat­kai­lu­ti­lan­tei­ta Venä­jäl­lä. Oppi­ma­te­ri­aa­lis­sa on sanas­tot ja harjoituksia.

1999; 115 s. + 8 väri­va­lo­ku­va­kal­voa ren­gas­kan­sios­sa. Oppi­lai­tos­koh­tai­nen kopioin­tioi­keus. ISBN 951–604-013–6. Pai­nos loppuunmyyty.

B:5 Säh­kö­opin his­to­ri­aa. Jou­ni Vii­ri.
Poh­jois-Kar­ja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa toteu­te­taan tut­ki­mus­pe­rus­teis­ta fysii­kan ope­tuk­sen kehit­tä­mis­tä. Kan­sain­vä­li­sis­sä tut­ki­muk­sis­sa on havait­tu, että opis­ke­li­jan säh­köä kos­ke­va ymmär­rys nou­dat­taa samaa kehi­tys­lin­jaa kuin säh­kön tie­teen­his­to­ria, joka opet­ta­jan on sik­si hyvä tun­tea. Ampe­ren aikoi­hin säh­kö ymmär­ret­tiin eri taval­la kuin nykyi­sin. Täs­sä rapor­tis­sa kuva­taan säh­kön tie­teen­his­to­rian kan­nal­ta oleel­li­sia seli­tyk­siä ja nii­den yhteyk­siä opis­ke­li­joi­den ajatusmaailmaan.

1998. 40 s. ISBN 951–604-008‑X. Pai­nos loppuunmyyty.

B:4 Opis­ke­li­joi­den ennak­ko­kä­si­tyk­set ja säh­kö­opin opet­ta­mi­nen. Jou­ni Vii­ri.
Poh­jois-Kar­ja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa toteu­te­taan tut­ki­mus­pe­rus­teis­ta fysii­kan ope­tuk­sen kehit­tä­mis­tä. Säh­kö­opin oppi­mis­ta vai­keut­ta­vat opis­ke­li­joi­den vir­he­kä­si­tyk­set. Oppi­mi­sen hel­pot­ta­mi­sek­si on kehi­tet­ty eri­lai­sia ana­lo­gia­mal­le­ja. Täs­sä rapor­tis­sa kuva­taan näi­tä vir­he­kä­si­tyk­siä ja ana­lo­gia­mal­le­ja sekä esi­tel­lään Euroo­pas­sa ja USA:ssa teh­ty­jä säh­kö­opin ope­tus­ko­kei­lu­ja. Joen­suus­sa insi­nöö­ri­kou­lu­tuk­ses­sa toteu­te­tun kokei­lun tavoit­tee­na oli paran­taa säh­kö­opin oppi­mis­ta, kehit­tää ope­tus­me­ne­tel­miä ja oppimateriaalia.

1998. 68 s. ISBN 951–604-009–8. Pai­nos loppuunmyyty

B:3 Asian­tun­ti­juu­den ana­to­mia. Ilk­ka Pirt­ti­lä, Esa Kont­ti­nen, Jaak­ko Nuo­tio, Erk­ki Tur­jan­mä­ki.
Jul­kai­sus­sa tar­kas­tel­laan asian­tun­ti­juut­ta yhteis­kun­nal­li­ses­ti mää­räy­ty­nee­nä ja yhteis­kun­taa muok­kaa­va­na ilmiö­nä. Asian­tun­ti­ja­toi­min­ta on sosi­aa­li­ses­ti orga­ni­soi­tu val­tion, mark­ki­noi­den, kan­sa­lais­ten ja itse asian­tun­ti­joi­den toi­min­nan tulok­se­na. Asian­tun­ti­jat toteut­ta­vat eri­lai­sia yhteis­kun­nal­li­sia teh­tä­viä ja näyt­täy­ty­vät elä­mäs­säm­me eri roo­leis­sa. Jul­kai­su tar­kas­te­lee nii­tä roo­le­ja ja toi­min­ta­mal­le­ja, jois­sa asian­tun­te­mus ilme­nee nyky-yhteis­kun­nas­sa ja lähitulevaisuudessa.

1996. 96 s. ISBN 951–604-003–9. Pai­nos loppuunmyyty.

B:2 Tai­de psy­ko­so­si­aa­li­sen työn väli­nee­nä. Hei­di Aho­nen-Eeri­käi­nen (toim.).
Tai­de­te­ra­pian ja psy­ko­so­si­aa­li­sen työn ammat­ti­lai­set ker­to­vat tai­tees­ta tera­peut­ti­se­na väli­nee­nä. Pain­opis­te on musiik­ki­te­ra­pias­sa, jos­kin jon­kin ver­ran käsi­tel­lään myös kuva­tai­de- ja tans­si­te­ra­pi­aa. Näkö­kul­mi­na ovat sekä tai­de­te­ra­pian teo­ret­ti­set vii­te­ke­hyk­set että käy­tän­nön sovel­lu­tuk­set ja menetelmät.

1996. 199 s. ISBN 951–604-001–2. Hin­ta 10 € (sis. alv).

B:1 Elä­män nor­mit­ta­jat: Ins­ti­tuu­tiot ja asian­tun­ti­jat oike­aa elä­mää etsi­mäs­sä. Han­nu Itko­nen, Mark­ku Myl­ly­kan­gas, Ilk­ka Pirt­ti­lä, Rai­mo Tuo­mai­nen
Teos käsit­te­lee medi­ka­li­saa­tio­ta, ruu­miil­li­suut­ta, ter­veyt­tä ja käsi­tyk­siäm­me ter­vey­des­tä ja normaaliudesta.

1994. 99 s. ISBN 951–604-000–4. Hin­ta 10 € (sis. alv).