Julkai­sut, B-sarja

Julkai­sut, B-sarja

B:93 Kansain­vä­li­set tutkinto-opis­ke­li­jat Pohjois-Karja­lan voima­va­raksi : Kansain­vä­li­nen uraoh­jaamo -hank­keen kehit­tä­mis­toi­mia 2021–2023. Jeska­nen, Sanna; Väisä­nen, Taru

Kansain­vä­li­nen uraoh­jaamo -hank­keen (REACT EU:n ESR-toimen­pi­teet) tavoit­teena oli kehit­tää kansain­vä­listä opis­ke­li­ja­rek­ry­toin­tia, luoda täsmä­kou­lu­tuk­sia ja muita tuki­toi­men­pi­teitä kansain­vä­li­sille opis­ke­li­joille kotou­tu­mi­sen ja työl­lis­ty­mi­sen tueksi sekä edistää opis­ke­li­joi­den työelä­mäyh­teyk­siä Pohjois-Karja­lan alueella. Tähän loppu­jul­kai­suun on koottu hank­keen aikana kirjoi­tet­tuja ja julkais­tuja artikkeleita.

2023. 978-952-275-418-9. Verk­ko­jul­kaisu

B:92 Työka­luja tapah­tu­ma­jär­jes­tä­jälle – Smart Event Mana­gers -hank­keen loppu­jul­kaisu. Iltola, Maria

Julkai­suun on koottu Smart Event Mana­gers .hank­keen aikana tehtyjä ohjeis­tuk­sia ja raport­teja aiheista, jotka ovat hyödyll­li­siä tapah­tu­mien teki­jöille ja aiheesta kiinnostuneille.

2023. 978-952-275-416-5. Verk­ko­jul­kaisu

B:91 Digi­roh­keus harvaan asutuilla alueilla – Sosi­aali- ja työl­li­syy­sa­lan digi­pal­ve­lut ja etäoh­jaus pitkien väli­mat­ko­jen maakun­nassa -hanke. Anttila, Salla; Kurki, Jaana

Sosi­aali- ja työl­li­syy­sa­lan digi­pal­ve­lut ja etäoh­jaus pitkien väli­mat­ko­jen maakun­nassa (SoTy­Digi) -hank­keessa lisät­tiin sosi­aali- ja työl­li­syys­pal­ve­lui­den asiak­kai­den digi­tai­toja sekä työn­te­ki­jöi­den digi- ja etäoh­jaus­osaa­mista. Hank­keessa tuotet­tua tietoa ja mate­ri­aa­leja voidaan moni­puo­li­sesti hyödyn­tää sosi­aali- ja työl­li­syys­pal­ve­lui­den asiak­kai­den ja työn­te­ki­jöi­den digio­saa­mi­sen kehittämiseen.

2023. 978-952-275-414-1. Verk­ko­jul­kaisu

B:90 Lasten­hoi­ta­jasta varhais­kas­va­tuk­sen sosio­no­miksi kunta­kump­pa­nuu­den avulla. Raekorpi, Antti; Airak­si­nen, Anne

Julkaisu kuvaa Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa toteu­te­tun Lasten­hoi­ta­jasta varhais­kas­va­tuk­sen sosio­no­miksi kunta­kump­pa­nuu­den avulla -hank­keen (2021-2023) tavoit­teita, toteu­tusta sekä tulok­sia. Pääpaino on hank­keessa pilo­toi­dun varhais­kas­va­tuk­sen sosio­no­mi­kou­lu­tuk­sen työelä­mä­läh­töi­sissä ja -lähei­sissä opin­to­jen toteut­ta­mis­me­ne­tel­missä, työn sekä opin­to­jen yhdis­tä­mi­sessä työnan­ta­jan ja oppi­lai­tok­sen yhteis­työnä, sekä näiden vaiku­tuk­sista opis­ke­li­jan ja koko työyh­tei­sön amma­til­li­seen kehittymiseen.

2023. 978-952-275-409-7. Verk­ko­jul­kaisu

B:89 Pohjois-Karja­lan ikäih­mi­sillä on asiaa terveys­pal­ve­lu­jen digi­ta­li­saa­tiosta. Kerätär, Elina; Tivonen, Kaisa (toim.)

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun EAFS (RDI Excel­lence in crea­ting Age Friendly Society in Remote Areas) -hank­keen julkaisu kuvaa ikäih­mis­ten koke­muk­sia puet­ta­van senso­ri­lait­teen käytöstä kuntou­tuk­sen tukena, sekä laajem­min heidän näke­myk­si­ään terveys­pal­ve­lu­jen kehit­ty­mi­sestä. Julkai­sun tutki­musar­tik­ke­lit perus­tu­vat ikäih­mis­ten haastatteluihin.

2023. 978-952-275-406-6. Verk­ko­jul­kaisu.

B:88 Vaikut­ta­vaa TKI-toimin­taa : Kare­lian tutki­mus- ja kehit­tä­mis­hank­kei­den tulok­sia 2022. Varis, Kaisa (toim.)

Tässä artik­ke­li­ko­koel­massa esitel­lään seit­se­män Kare­liassa vuonna 2022 päät­ty­nyttä tutki­mus- ja kehit­tä­mis­han­ketta, erityi­sesti niiden tulos­ten ja vaikut­ta­vuu­den näkö­kul­masta. Julkai­sussa kuvatut hank­keet edus­ta­vat moni­puo­li­sesti Kare­lian vahvuusa­lueita ja stra­te­gi­sia valintoja.

2023. 978-952-275-388-5. Verk­ko­jul­kaisu.

B:87 Opas raken­nus­liik­keille GHG-proto­kol­lan mukai­seen kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­tö­jen lasken­taan. Kainu­lai­nen, Joona.

Tämä opas on luotu helpot­ta­maan ja selkeyt­tä­mään raken­nus­yri­tys­ten GHG-proto­kol­lan mukaista lasken­taa ja rapor­toin­tia. Oppaan tarkoi­tuk­sena on tiivis­tää stan­dar­din tärkeim­mät teemat siten, että laskenta onnis­tuu suju­vasti kuiten­kaan unoh­ta­matta stan­dar­din mukaista toimintatapaa.

2023. 978-952-275-387-8. Verk­ko­jul­kaisu.

B:86 Tietoa, osaa­mista ja avoi­muutta : Muis­ti­sai­rau­teen sairas­tu­neen työssä jatka­mi­nen. Kukko­nen, Tuula & Jämsén, Arja

Muisti ja työ -hank­keessa keski­tyt­tiin tarkas­te­le­maan mahdol­li­suuk­sia jatkaa muis­ti­sai­rau­teen sairas­tu­neena työssä vaih­toeh­tona eläk­keelle. Työssä jatka­mi­sen mahdol­li­suuk­sia selvi­tet­tiin erityi­sesti työn ja työpaik­ko­jen näkö­kul­masta. Hank­keessa tehtiin katsaus tutki­mus­tie­toon sekä selvi­tet­tiin pohjois­kar­ja­lais­ten yritys­ten ja orga­ni­saa­tioi­den näke­myk­siä muis­ti­sai­rau­teen sairas­tu­nei­den työssä jatkamisesta.

2023. 978-952-275-378-6. Verk­ko­jul­kaisu.

B:85 Katse korkea­kou­lun ja työn tule­vai­suu­teen – Kare­lian opetus­suun­ni­tel­mien uudis­ta­mi­nen 2020-2022. Nenonen, Marjo; Varis, Kaisa (toim.)

Kare­liassa käyn­nis­tet­tiin vuonna 2020 yhtei­nen opetus­suun­ni­tel­ma­työs­ken­tely, jonka pohjalta opis­ke­li­jat ovat alka­neet opis­kella uusien opetus­suun­ni­tel­mien mukai­sesti syksyllä 2022. Tässä julkai­sussa kuva­taan opetus­suun­ni­tel­ma­uu­dis­tuk­sen etene­mistä ja kehit­tä­mis­työtä Karelia eri koulu­tuk­sissa, sekä tuki­pal­ve­lui­den roolia yhtei­sessä työskentelyssä,.

2022. 978-952-275-376-2. Saata­villa verkkojulkaisuna.

B:84 New Pers­pec­ti­ves on Inter­na­tio­na­li­sa­tion and Applied Research 2022. Ilvonen, Anne; Malvela, Pekka; Varis, Kaisa (Eds.)

This publica­tions presents the exper­tise and RDI acti­vi­ties of Karelia Univer­sity of Applied Sciences in inter­na­tio­nal networks. The publica­tion consists of expert articles from Karelia’s own profes­sio­nals as well as from Karelia’s inter­na­tio­nal partners.

2022. 978-952-275-373-1. E-Publia­tion.

B:83 Age-friendly and memory-friendly living envi­ron­ments : Older people in North Karelia want to have a voice. Kukko­nen, Tuula (Ed.)

This publica­tion focuses on age-friendly living envi­ron­ments and a memory-friendly society. These themes affect the whole society, and we can see them in the envi­ron­ment close to us and in our every-day acti­vi­ties. This publica­tion is meant for anyone inte­res­ted in deve­lo­ping age-friend­li­ness: older people, profes­sio­nals and students of diffe­rent fields, deve­lo­pers and teachers.

2022. 978-952-275-370-0. E-Publica­tion.

B:82 Lear­ning Active Ageing Online. Kukko­nen, Tuula; Myller, Terhi (Eds.)

The articles in this publica­tion discuss the deve­lop­ment path of online imple­men­ta­tion of the Master’s Programme in Active Ageing in Karelia UAS from 2017 onwards. How does e-lear­ning ensure that students learn and acquire skills in a favou­rable way? What should be taken into account in e-lear­ning from the pers­pec­tive of the student and the teac­hing organisation?

2022. 978-952-275-366-3. E-Publica­tion.

B:81 Tule­vai­suu­den ikäosaa­mista verk­ko­pe­da­go­gii­kan avulla. Kukko­nen, Tuula; Myller, Terhi (toim.)

Julkai­sussa käsi­tel­lään Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ikäosaa­mi­sen koulu­tuk­sen verk­ko­to­teu­tuk­sen kehit­tä­mistä viiden vuoden koke­mus­ten perus­teella. Miten verkko-opis­kelu turvaa opis­ke­li­jan oppi­mi­sen ja osaa­mi­sen kart­tu­mi­sen suotui­sasti? Mitä verkko-opis­ke­lussa tulee huomioida opis­ke­li­jan ja koulu­tus orga­ni­saa­tion näkö­kul­mista katsot­tuna? Julkaisu ohjaa tarkas­te­le­maan verkko-opis­ke­lua avoi­mesti ja kriittisesti.

2022. 978-952-275-363-2. Verk­ko­jul­kaisu

B:80 Vartu 2.0 – Holis­ti­nen kint­tu­polku – Opis­ke­lu­hy­vin­voin­ti­mal­lin manu­aali. Laak­ko­nen, Päivi; Hiltu­nen, Leena; Ranta, Joni

Manu­aali on tarkoi­tettu Vartu 2.0 – Holis­ti­nen kint­tu­polku -opis­ke­lu­hy­vin­voin­ti­mal­lin käyt­töön­o­ton helpot­ta­mi­seksi. Manu­aali on suun­nattu korkea­kou­lu­jen hyvin­voin­ti­toi­mi­joille, mutta myös toimin­taan osal­lis­tu­vat opis­ke­li­jat voivat tutus­tua toimin­nan taus­toi­hin, mate­ri­aa­lei­hin, työka­lui­hin ja mallei­hin sekä verkos­toi­hin ja teki­jöi­hin. Manu­aa­lin liit­teissä ovat selkeät toimin­nan toteut­ta­mi­sen apuvä­li­neet: ohje­vihko vertais­tuel­li­sen pien­ryh­mä­toi­min­nan ohjaa­mi­seen sekä analy­tiik­ka­työ­ka­lun käyttöopas.

2022. 978-952-275-356-4. Verk­ko­jul­kaisu

B:79 Yhteis­työllä ylihuo­mi­sen osaa­mista : Kare­lian tutki­mus- ja kehit­tä­mis­hank­kei­den tulok­sia 2021. Varis, Kaisa (toim.)

Artik­ke­li­ko­koel­massa esitel­lään 14 Kare­liassa vuonna 2021 päät­ty­nyttä tutki­mus- ja kehit­tä­mis­hank­ketta, ja erityi­sesti niiden tulok­sia ja vaikut­ta­vuutta. Julkai­sussa kuvatut hank­keet edus­ta­vat moni­puo­li­sesti Kare­lian vahvuusa­lueita ja stra­te­gi­sia valintoja. 

2022. 978-952-275-350-2. Verk­ko­jul­kaisu.

B:78 Pohjois-Karja­lan ja Suomen menes­tyk­seksi : Rehtori Pentti Maljo­joen puheet Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lun avajai­sissa 1994–2005. Maljo­joki, Pentti; Malvela, Pekka 

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun edel­tä­jän Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lun ensim­mäi­sen rehto­rin Pentti Maljo­joen luku­vuo­den avajais­pu­heissa vuosilta 1992-2005 nouse­vat esille 1990-luvun ja 2000-luvun alku­vuo­sien suuret korkeakoulukysymykset.

2022. 978-952-275-349-6. Saata­villa verkkojulkaisuna.

B:77 Yli 50-vuoti­aat asiak­kaat – Opas keski-ikäis­ten ja sitä vanhem­pien asiak­kai­den parem­paan huomioi­mi­seen. Salmi­nen, Risto (toim.)

Opas auttaa ymmär­tä­mään parem­min, miksi yli 50-vuoti­aat asiak­kaat ovat yhä tärkeämpi asia­kas­ryhmä yhä suurem­malle osalle yrityk­sistä. Opas on suun­nattu yrityk­sille ja niiden kehi­tys­työtä tuke­ville organisaatioille.

2022. 978-952-275-346-5. Verk­ko­jul­kaisu.

B:76 Ikä- ja muis­tiys­tä­väl­li­set elinym­pä­ris­töt : Pohjois-Karja­lan ikäih­mi­sillä on asiaa. Kukko­nen, Tuula (toim.)

Ikäys­tä­väl­li­siin elinym­pä­ris­töt ja muis­tiys­tä­väl­li­nen yhteis­kunta ovat teemoja, jotka kosket­ta­vat laajalti koko yhteis­kun­taa, ja samalla ne näkyvät meidän lähiyh­tei­söis­sämme ja arki­sissa toimin­nois­samme. Julkai­suun on koottu teemaa käsit­te­le­viä tutki­musar­tik­keita sekä sano­ma­lehti Karja­lai­sen Vanhuus maalla -kolum­ni­sar­jan kolumneja.

2022. 978-952-275-345-8. Saaa­ta­villa verkkojulkaisuna.

B:75 Kampuk­selta etätöi­hin – koke­muk­sia opetuk­sesta pandea­mia-aikana. Maarit Igna­tius & Kaisa Varis (toim.)

Julkai­sussa pohdi­taan poik­keus­o­lo­jen vaiku­tuk­sia opetuk­seen ja ohjauk­seen ja sitä miten muutos lähio­pe­tuk­sesta verk­ko­to­teu­tuk­seen onnis­tui Kare­liassa. Artik­ke­leissa kuvatut etäope­tuk­sen käytän­teet sovel­tu­vat hyödyn­net­tä­väksi eri opin­to­jak­so­jen toteu­tuk­sissa sekä digi­pe­da­go­gi­sessa tuessa.

2021. 978-952-275-343-4. Verk­ko­jul­kaisu.

B:74 Opis­ke­li­jat sosi­aa­lia­laa kehit­tä­mässä – sosio­no­mio­pis­ke­li­joi­den kehit­tä­mis­töi­den tulok­sia. Katja Sorjo­nen, Kirsi Autio & Sari Johans­son (toim.)

Artik­ke­li­ko­koelma tuo näky­väksi Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun sosio­no­mi­kou­lu­tuk­sen opis­ke­li­joi­den mitta­vaa kehit­tä­mis­työtä, jota opis­ke­li­jat tekevät opin­to­jensa loppu­vai­heessa syven­tä­vässä harjoit­te­lussa. Julkaisu valot­taa sitä, kuinka moni­nai­sissa paikoissa sosio­no­mio­pis­ke­li­joi­den syven­tävä harjoit­telu voi toteu­tua, ja kuinka moni­muo­toi­sia kehit­tä­mi­sen kohteet voivat olla. Julkai­sun artik­ke­lien kirjoit­ta­jina toimi­vat Karelia-amk:n sosio­no­mi­kou­lu­tuk­sen opiskelijat.

2021. 978-952-275-342-7. Verk­ko­jul­kaisu.

B:72 Kansal­li­sen koor­di­naa­tion merki­tys alueel­li­sessa matkai­lun kehit­tä­mi­sessä. Tiina Paka­ri­nen, Raija Ruusu­nen & Tero Taatinen.

Tässä julkai­sussa kuva­taan Rural Finland II – valta­kun­nal­li­sen matkai­lun koor­di­naa­tio­hank­keen toimin­taa ja tulok­sia, kuten kehit­tä­jä­ta­paa­mi­sia, webi­naa­ri­kier­tuetta, hank­keessa kerät­tyä tutki­mus­tie­toa ja vies­tin­tää. Julkai­sussa pureu­du­taan myös matkai­lun kehit­tä­mis­työn vaikuttavuuteen.

2021. 978-952-275-339-7. Verk­ko­jul­kaisu.

B:71 Inno­va­tive Nurse (IN) -sairaan­hoi­ta­ja­kou­lu­tus väljästi asut­tu­jen aluei­den tarpei­siin. Riitta Muhonen & Minna Turunen (toim.)

Julkai­sun artik­ke­lit kuvaa­vat Inno­va­tive Nurse sairaan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­sen toteut­ta­mis­ta­poja sekä väljästi asutun alueen sairaan­hoi­ta­jien tule­vai­suu­den osaa­mis­tar­peita. Julkaisu on suun­nattu sairaan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­sen kehit­tä­mi­seen ja työelä­mäyh­teis­työn vahvis­ta­mi­seen väljästi asutuilla alueilla.

2021. 978-952-275-337-3. Saata­villa verkkojulkaisuna.

B:70 Ethical opera­tio­nal model at the core of compe­tence. Päivi Sihvo, Olli Veste­ri­nen, Arja Koski, Arja; Malka­vaara, Mikko; Pasanen, Miia

The objec­tive of the ethical opera­tio­nal model created in the SotePeda24/7 project is to work as a tool in the iden­ti­fica­tion, ethical evalua­tion and deci­sion-making of ethical issues as well as in ethical acti­vi­ties in the digi­ti­sing opera­tio­nal envi­ron­ment of the social and healthcare sector and education.

2021. 978-952-275-327-4. E-Publica­tion.

B:69 Verkos­toi­tu­mi­nen ja yhteis­kun­nal­li­nen yrit­tä­jyys maaseu­dulla. Keijo Koski­nen & Virpi Lempo­nen (toim.)

Julkai­sun ensim­mäi­sessä osassa anne­taan vink­kejä verkos­ton raken­ta­mi­seen, toimin­taan ja kehit­tä­mi­seen sekä esitel­lään, kuinka kokei­lu­jen avulla voidaan tuottaa uusia inno­vaa­tioita maaseu­dulle. Toisessa osassa esitel­lään yhteis­kun­nal­lista yrit­tä­jyyttä, oppaita yhteis­kun­nal­lista yrit­tä­jyy­destä, esimerk­kejä suoma­lai­sista yhteis­kun­nal­lis­ten yritys­ten toimintamalleista.

2021. 978-952-275-325-0. E-Publica­tion.

B:68 Guide­li­nes on the use of wearable sensor systems in-home reha­bi­li­ta­tion combi­ned with remote connec­tions – Flowc­hart and Prac­tice guide­line : Hand­book II. Antti Alamäki, Elina Nevala, Juha Jalo­vaara, John Barton, Joan Condell, Karla Muñoz Esqui­vel, Anna Nord­ström, Daniel Kelly, David Heaney, James Gillespie

The Hand­book Part II focuses on the attri­bu­tes and aspects that you must consi­der when you start a remote reha­bi­li­ta­tion process with remote connec­tions and wearable sensor systems.

2021. 978-952-275-322-9. E-Publica­tion.

B:67 Opas raken­nus­hank­kei­den pääs­tö­jen hallin­taan. Mika Keski­salo & Mikko Matveinen. 

Opas tarjoaa esimerk­kejä ja näkö­kul­mia maan­käy­tön­suun­nit­te­li­joille, raken­nut­ta­jille, suun­nit­te­li­joille sekä raken­ta­jille siitä, miten vähä­hii­listä raken­ta­mista voidaan konkreet­ti­sesti edistää.

2021. 978-952-275-318-2. Verk­ko­jul­kaisu.

B:66 Palaset paikal­leen – Vaih­toeh­doista valin­noiksi -urasuun­nit­te­lu­malli ja sen työvä­li­neet. Joni Lahti­nen & Niina Penna­nen (toim.)

Julkai­suun on koottu yhteen Korkea­kou­lus­tartti-hank­keen uraval­men­nuk­sissa kehi­te­tyt ja käyte­tyt urasuun­nit­te­lua tukevat mene­tel­mät ja tehtä­vät. Julkai­sussa avataan myös ohjaus- ja urasuun­nit­te­lun proses­seja ja esitel­lään käytän­nön esimerk­kejä. Julkai­sua voi käyttää käsi­kir­jana ja työkir­jana urasuun­nit­te­lussa sekä uraohjauksessa.

2020. 978-952-275-316-8. Saata­vana verkkojulkaisuna.

B:65 Eetti­nen toimin­ta­malli – osaa­mista tule­vai­suu­den koulu­tuk­seen ja sote-alan työhön. Päivi Sihvo & Arja Koski (toim.)

Julkai­sussa kuva­taan eettistä toimin­ta­mal­lia digi­ta­li­soi­tu­van sote-alan työhön ja koulu­tuk­seen. Malli antaa työvä­li­neitä amma­til­li­sen osaa­mi­sen ja työn kehit­tä­mi­seen. Sen avulla on mahdol­lista jäsen­tää ajat­te­lua ja saada tukea päätök­sen­te­koon eettis­ten kysy­mys­ten äärellä. Toimin­ta­mal­lin kehit­tä­mi­sen taus­talla on Sote­Pe­da24/7-hank­keessa yhdessä luotu ymmär­rys siitä, mitä eetti­nen osaa­mi­nen ja toiminta on monia­lai­sissa ja digi­ta­li­soi­tu­vissa sote-alan toimintaympäristöissä.

2020. 978-952-275-314-4. Verk­ko­jul­kaisu.

B:64 Ohjeis­tus testat­tu­jen kier­rä­tys­ra­vin­tei­den käsit­te­lylle ja käytölle. Markku Huttu­nen, Anssi Kokko­nen, Juha Kilpeläinen.

Karelia oli osato­teut­ta­jana Suomen ympä­ris­tö­kes­kuk­sen hallin­noi­massa hank­keessa Biokaa­su­lai­tok­sesta ravin­teita, ener­giaa ja elin­kei­no­toi­min­taa maaseu­dulle (BioRaEE) 2017–2020. BioRaEE -hanke selvitti vilje­li­jöi­den tarpeita kier­rä­tys­lan­noit­teille ja arvioi niiden tuotan­non ja käytön aiheut­ta­mia muutok­sia ympä­ris­tön sekä tilojen ja koko käsit­te­ly­ket­jun kannat­ta­vuu­den kannalta

2020. 978-952-275-307-6. Saata­vana verkkojulkaisuna.

B:63 Age-Friendly Society Supports Active Ageing. Arja Jämsén & Tuula Kukkonen

This review looks into the prerequi­si­tes of active ageing, and how deve­lo­ping an age-friendly society can support active ageing. As one view­point to the age-friendly society the concept of age-friendly enterprise is looked at and developed.

2020. 978-952-275-300-7. E-Publica­tion.

B:61 Kohti ikäys­tä­väl­listä Pohjois-Karja­laa. Arja Jämsén & Tuula Kukko­nen (toim.)

Sano­ma­lehti Karja­lai­sessa julkais­tiin vuosina 2019–2020 Ikäys­tä­väl­li­syys-kolum­ni­sar­jaa, jonka kirjoi­tuk­set on koottu tähän julkai­suun. Kolum­ni­sar­jan lähtö­koh­tana on väestön ikään­ty­mi­nen, joka vaikut­taa monella tavalla koko yhteis­kun­taan, halut­tiin tai ei. Kirjoi­tuk­set kuvaa­vat ikäys­tä­väl­listä yhteis­kun­taa eri näkö­kul­mista. Samalla arvioi­daan sitä, miten ikäys­tä­väl­li­sen yhteis­kun­nan raken­teet tukevat aktii­vista ikään­ty­mistä ja edesaut­ta­vat hyvää vanhe­ne­mista. Tämän päivän ja huomi­sen ikäih­mi­set kun halua­vat elää aktii­vista, oman­nä­köistä elämää ja osal­lis­tua maailmanmenoon.

2020. 978-952-275-296-3. Saata­vana verkkojulkaisuna.

B:60 Ikäys­tä­väl­li­nen yhteis­kunta tukee aktii­vista ikään­ty­mistä. Arja Jämsén & Tuula Kukkonen

Julkai­sussa pohdi­taan aktii­vi­sen ikään­ty­mi­sen edel­ly­tyk­siä sekä sitä, miten ikäys­tä­väl­li­sen yhteis­kun­nan kehit­tä­mi­nen voi tukea aktii­vista ikään­ty­mistä. Yhtenä näkö­kul­mana ikäys­tä­väl­li­seen yhteis­kun­taan tarkas­tel­laan ja kehit­tel­lään ikäys­tä­väl­li­sen yrityk­sen konseptia.

2020. 978-952-275-294-9. Saata­vana verkkojulkaisuna.

 
B:59 SMErec – new gene­ra­tion recruit­ment skills for SMEs and work­force – Rekry­toi­sitko kunnolla? Marja-Liisa Ruot­sa­lai­nen & Arja-Irene Tiainen
Julkai­sun tarkoi­tuk­sena on tarjota tietoa rekry­toin­nin eri vaiheista ja näkö­kul­mista. Sitä voidaan käyttää oppi­ma­te­ri­aa­lina niin ammat­ti­kor­kea­kou­lun perus­tut­kin­noissa kuin myös ammat­ti­kor­kea­kou­lun ylem­missä tutkin­noissa. Julkaisu tarjoaa tiivis­te­tyn tieto­pa­ke­tin myös rekry­toin­nin parissa työs­ken­te­le­ville. Julkai­sun kirjoit­ta­jina ovat toimi­neet SMErec – new gene­ra­tion recruit­ment skills for SMEs and work­force -hank­keen kehit­tä­mis­työ­hön osal­lis­tu­neet asiantuntijat.
 
2019. 84 s. 978-952-275-287-1 Saata­vana verk­ko­jul­kai­suna.
 
B:58 Wearable Tech­no­logy Suppor­ted Home Reha­bi­li­ta­tion Services in Rural Areas – Empha­sis on Moni­to­ring Struc­tu­res and Acti­vi­ties of Func­tio­nal Capacity : Handbook.
This hand­book summa­rizes key findings from clinical and labo­ra­tory-cont­rol­led demon­stra­tor trials regar­ding wearables to assist reha­bi­li­ta­tion profes­sio­nals, who are plan­ning the use of wearable sensors in reha­bi­li­ta­tion proces­ses. The hand­book can also be used by those deve­lo­ping wearable sensor systems for clinical work and especially for use in home­type envi­ron­ments with speci­fic empha­sis on elderly patients, who are our major health care consumers.
 
2019. 56 pp. 978-952-275-283-3. E-publica­tion.
 
 
B:57 PALVELUMUOTOILUOPAS YRITYKSILLE : 3 palve­lu­ke­hi­tys­pol­kua uusien Silver Economy -palve­lui­den luomi­seen. Tuija Kainu­lai­nen & Tanja Rimpilä.
Silver Economy -mark­ki­noi­den kasvu tulee avaa­maan uusia mahdol­li­suuk­sia tuot­tei­den ja palve­lu­jen kehit­tä­mi­selle monilla eri toimia­loilla. Palve­lui­den kohden­ta­mi­nen sekä uusien Silver-palve­lu­kon­sep­tien luomi­nen tarjoaa yrityk­sille merkit­tä­viä liike­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia. Tämän oppaan tarkoi­tuk­sena on tutus­tut­taa lukijaa palve­lu­muo­toi­luun sekä käytän­nön esimer­kein osoit­taa, kuinka palve­lu­muo­toi­lua voidaan hyödyn­tää Silver-palve­lui­den kehittämisessä.
 
2019. 37 s. 978-952-275-278-9. Verk­ko­jul­kaisu.
 
B:56 Robo­Bis­nes – havain­toja, koke­muk­sia ja näkymiä. Ari Tarkiai­nen, Sami Lammi­nen, Säde Lind, Timo Pappinen.
Julkaisu keskit­tyy tuomaan esiin Robo­Bis­nes – Osaa­mista ja uutta liike­toi­min­taa palve­lu­ro­bo­tii­kasta -hank­keesta saatuja koke­muk­sia ja havain­toja sekä nostaa esiin erityi­sesti robo­tiik­kaan ja digi­taa­li­suu­teen liit­ty­viä tule­vai­suu­den näkymiä Pohjois-Karja­lan maakunnassa.
 
2019. 55 s. 978-952-275-275-8. Saata­vana verkkojulkaisuna.
 
B:55 Nopeat kokei­lut sote-alan digi­ta­li­saa­tiota edis­tä­mässä. Päivi Sihvo & Jaana Nykänen (toim.)
Tässä julkai­sussa esitel­lään Pohjois-Karja­lan Digi­sote-hank­keessa toteu­tet­tuja kokei­luja. Asiak­kaan palve­lu­pro­ses­sei­hin liit­ty­vien digi­ko­kei­lu­jen, kuten lähi­piste- ja etälää­kä­ri­ko­keilu, lisäksi hank­keen aikana toteu­tet­tiin digio­saa­mi­sen kehit­tä­mistä kokei­luina. Näitä kokei­luja olivat eAmmat­ti­lais­ten valmen­nus ja Digi­kiih­dyt­tämö. Lisäksi kerro­taan kokei­lu­jen taus­talla olleesta tarve­läh­töi­sestä 100 päivän kokei­lu­mal­lista. Julkaisu pyrkii omalta osal­taan anta­maan käytän­nön väli­neitä ja esit­te­le­mään hyviä käytän­töjä digi­ko­kei­lu­jen toteut­ta­mi­seen sekä digio­saa­mi­sen lisää­mi­seen sote-organisaatioissa.
 
2018. 115 s. 978-952-275-268-0 Verk­ko­jul­kaisu
 
B:54 Näkö­kul­mia kuntou­tusa­jat­te­luun. Liisa Suhonen (toim.)
Tämä juhla­jul­kaisu on koottu Karelia ammat­ti­kor­kea­kou­lun fysio­te­ra­pian yliopet­taja Liisa Suhosen jäädessä eläk­keelle. Julkaisu tekee näky­väksi Kare­lian opet­ta­jien näkö­kul­mia kuntou­tuk­sen määrit­te­lystä, merki­tyk­sestä ja opetuk­sesta. Opet­ta­jien lisäksi julkai­sun kirjoit­ta­jina on myös opis­ke­li­joita sekä työelämä- ja hanketoimijoita.
 
2018. 105 s. 978-952-275-258-1 Saata­vana verkkojulkaisuna.
 
 
B:52 Näkö­kul­mia lasten ja nuorten hoito­työn erityis­ky­sy­myk­siin. Arja-Irene Tiainen & Tarja Ruoko­nen (toim.)
Julkaisu on suun­nattu sosi­aali- ja tervey­sa­lan ammat­ti­lai­sille ja opis­ke­li­joille. Julkai­sun ajan­koh­tais­ten teemo­jen toivo­taan tuovan luki­jalle uutta pohdit­ta­vaa ja osaa­mista. Artik­ke­lien aiheita ovat mm. osas­ton­hoi­ta­jan työ lasten­osas­tolla, hoito­hen­ki­lö­kun­nan rooli surevan lapsen ja nuoren tuke­mi­sessa, lasten kaltoin­koh­te­lun tunnis­ta­mi­nen yhteis­päi­vys­tyk­sessä sekä isäneuvolatoiminta.
 
2017. 86 s. 978-952-275-248-2. Saata­vana verk­ko­jul­kai­suna.
 
B:51 Itsear­vioin­nilla laaduk­kaam­paa kielten opetusta ammat­ti­kor­kea­kou­luissa. Ritva Kante­li­nen, Anneli Airola, Marjo Nenonen
Julkai­sussa esitel­lään kiel­ten­ope­tuk­sen itsear­vioin­tiin sovel­tu­vaa työka­lua, joka palve­lee kielten ja vies­tin­nän opetuk­sen tutki­mus- ja kehit­tä­mis­työtä Bolog­nan proses­sin tavoit­tei­den, amma­til­li­sesti suun­tau­tu­neen kiel­ten­ope­tuk­sen peri­aat­tei­den ja elini­käi­sen oppi­mi­sen näkö­kul­masta. Itsear­viointi toteu­tet­tiin 18 ammat­ti­kor­kea­kou­lussa, ja tulok­set osoit­ti­vat, että itsear­viointi on toimiva tapa arvioida kielten ja vies­tin­nän opetusta syste­maat­ti­sesti ja perusteellisesti.
 
2016. 80 s. 978-952-275-235-2 Saata­vana verkkojulkaisuna.
 
B:50 Ikäys­tä­väl­li­nen yritys – Senio­aria­siak­kaat tulevat! Arja Jämsén & Tuula Kukkonen
Julkaisu tuo yrityk­sille tietoa ja uutta ymmär­rystä ikään­ty­mi­sestä ja ikäih­mi­sistä asiak­kaina. Julkai­sussa käsi­tel­lään asiak­kuuk­sien hoitoa, palve­lu­muo­toi­lua, mark­ki­noin­tia – mitä uutta ja erilaista tarvi­taan, kun on kyse ikäih­mi­sistä asiakkaina.
 
2017. 56 s. 978-952-275-233. Saata­vana verkkojulkaisuna
 
B:49 Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun laatu­kä­si­kirja. Pekka Auvinen & Mikko Pent­ti­nen (toim.)
 
 
B:48 Otsa­kor­ven Säätiön tuella yrit­tä­jä­mäi­seksi ammat­ti­kor­kea­kou­luksi : Kohti galak­sin kokoista yrit­tä­jyys- ja inno­vaa­tio­toi­min­taa. Marja-Liisa Ruot­sa­lai­nen (toim.)
Karelia-amk ja William ja Ester Otsa­kor­ven Säätiö ovat vuosien aikana yhteis­työssä edis­tä­neet korkea­kou­luo­pis­ke­li­joi­den ja opetus­hen­ki­lös­tön yrit­tä­jyys­osaa­mista erilais­ten kehit­tä­mis­hank­kei­den muodossa. Tässä julkai­sussa esitel­lään yhteis­tön aikana synty­neitä toteu­tuk­sia ja toimin­ta­mal­leja yrit­tä­jyy­den edistämiseksi.
 
2016. 55 s. 978-952-275-224-6. Saata­vana verkkojulkaisuna.
 
B:47 Uutta erikois­osaa­mista korkea­kou­lu­te­tuille : Sosi­aali-, terveys-, liikunta- ja kauneu­den­hoi­toa­lan erikois­tu­mis­kou­lu­tus­tar­pei­den kartoit­ta­mi­nen 2016. Tuula Kukko­nen (toim.)
Sosi­aali-, terveys-, liikunta- ja kauneu­den­hoi­toa­lo­jen erikois­tu­mis­kou­lu­tus­tar­peita kartoi­tet­tiin vuoden 2016 aikana OKM:n rahoit­ta­massa hank­keessa, jonka toteu­tuk­seen ovat osal­lis­tu­neet kaikki 23 alan koulu­tusta tarjoa­vaa ammat­ti­kor­kea­kou­lua. Tässä hank­keen loppu­jul­kai­sussa tarkas­tel­laan erikois­tu­mis­kou­lu­tuk­sia osana koulu­tus­jär­jes­tel­mää ja pohdi­taan nopeasti muut­tu­van työelä­män tule­vai­suu­den osaamistarpeita.
 
2017. 150 s. 978-952-275-222-2. Saata­vana verk­ko­jul­kai­suna.
 
B:45 Sustai­nable Live­li­hoods in the Green Economy. Ng’andwe, P.; Sara­mäki, K.; Simfukwe, P.; Chisha-Kasumu, E.; Korho­nen, K. (Eds.)
This publica­tion is a result of North-South-South (NSS) -programme. NSS-network consis­ted of partner insti­tu­tions from Finland, Namibia and Zambia. The publica­tion is based on the topics of two NSS inten­sive courses held in Zambia and Namibia. The topics revolve aroud envi­ron­men­tal issues sues rele­vant to all actors in the agricul­tu­ral and fore­stry sector.
 
2016. 83 pp. 978-952-275-199-7. E-publica­tion.
 
B:4 Student’s hand­book on quality.
3. edition. E-publica­tion.
 
B:3 Opis­ke­li­jan laatuo­pas. Pekka Auvinen, Mikko Pent­ti­nen, Marjo Nenonen, Mari Ikonen (toim.)
 

2016. 23 s. 2. päivi­tetty painos. Saata­van verkkojulkaisuna

 
B:44 Laaduk­kaasta koulu­tuk­sesta nopeam­min työelä­mään. Mervi Leminen ja Marja-Liisa Ruot­sa­lai­nen (toim.)
Karelia-amk ja Pohjois-Karja­lan koulu­tus­kun­tayh­tymä ovat stra­te­gi­sia kump­pa­neita, jotka ovat tehneet yhdessä pitkä­jän­teistä kehit­tä­mis­työtä yhteis­ten tavoit­tei­den mukai­sesti. Tässä julkai­sussa kuva­taan stra­te­gi­sen yhteis­työn koko­nai­suutta vuosina 2014–2015 ennen kaikkea Laaduk­kaasta koulu­tuk­sesta nopeam­min työelä­mään -hank­keen toteu­tuk­sen puitteissa.
 
2015. 47 s. 978-952-275-196-6. Saata­vana verkkojulkaisuna.
 
B:43 Sujuva ohjaus – Tyyty­väi­nen opis­ke­lija. Mervi Kurula (toim.)
Julkai­sussa kuva­taan Karelia-amk:n VARTU-hank­keen toimin­taa ja tulok­sia. Hank­keessa keski­tyt­tiin opin­to­jen suju­vuu­den varmis­ta­mi­seen ja keskeyt­tä­mi­sen vähen­tä­mi­seen varhai­sen ja enna­koi­van tuen avulla, sekä vahvis­tet­tiin välit­tä­mi­sen ilma­pii­riä Kareliassa.
 
2015. 66 s. 978-952-275-193-5. Saata­vana verkkojulkaisuna.
 
 
B:42 Kuitu­ham­pun jalos­tuk­sen mahdol­li­suu­det Suomessa. Juha Ikonen, Juha Kilpe­läi­nen, Helena Puhakka-Tarvainen.
Julkaisu sisäl­tää malli­las­kel­mia kuitu­ham­pun kasva­tuk­sen ja jalos­tuk­sen kannat­ta­vuu­desta Suomen olosuh­teissa. Laskel­mat on tehty osana  Bioja­los­tus­lii­ke­toi­min­nan demon­straa­tio­val­miuk­sien paran­ta­mi­nen –hanketta. Opas sopii perus­tie­to­läh­teeksi hampun kasvat­ta­mi­sesta ja jalos­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neille yrit­tä­jille, tuote­ke­hit­tä­jille sekä asianharrastajille.
 
2015. 31 s. 978-952-275-185-0. Saata­vana verkkojulkaisuna.

 

 

 
B:41 Tervei­siä Ikä-Suomesta! Arja Jämsén & Tuula Kukkonen.
Julkai­suun on koottu Sano­ma­lehti Karja­lai­sessa keväällä  2015 julkais­tut Ikä-Suomesta -kolum­ni­sar­jan kolum­nit. Kolum­neissa käsi­tel­lään Suomen tule­vai­suu­den ja ikäosaa­mi­sen kehit­tä­mi­sen kannalta keskei­siä teemoja, kuten ikäih­mis­ten osal­li­suus ja vaikut­ta­mis­mah­dol­li­suu­det, ikäih­mis­ten aktii­vi­nen kansa­lai­suus, ikäih­mis­ten asumi­nen sekä ikään­ty­mi­nen, toimin­ta­kyky ja palvelut.
 
2015. 18 s. 978-952-275-183-6. Saata­vana verkkojulkaisuna.
 
B:40 Local Deci­sion Making I. 2nd Edition. Anna Liisa Westman & Edyta Pietrzak.
 
2015. 112 s. 978-952-275-178-2. Saata­vana verkkojulkaisuna.
 
B:39 Hyvä saat­to­hoi­to­ym­pä­ristö on kaik­kien etu : Opas suun­nit­te­lu­työ­hön. Katja Väyrynen.
Opas auttaa tiedos­ta­maan hoito­ym­pä­ris­tön merki­tystä sekä helpot­taa ympä­ris­tö­jen kehit­tä­mistä moniam­ma­til­li­sessa yhteis­työssä. Oppaassa tuodaan esiin saat­to­hoi­to­ym­pä­ris­tön suun­nit­te­lussa ja ehos­ta­mi­sessa huomioi­ta­via erityis­piir­teitä poti­laan, omais­ten ja hoito­hen­ki­lös­tön tarpeet huomioiden.
 
2015. 44 s. 978-952-275-171-3. Saata­vana verkkojulkaisuna.
 
 
B:38 Pallia­tive Care in North Karelia – The best humane care for patients. Henna Myller (ed.)
This publica­tion desc­ri­bes the deve­lop­ment work and the results of Paletti project (Strengt­he­ning the Compe­tence and Deve­lo­ping the Struc­tu­res in Pallia­tive and End-of-Life Care through Expert Coope­ra­tion in the Province of North Karelia) from diffe­rent aspects.
 
2015. 96 s. 978-952-275-169-0. E-publica­tion.
 
B:37 North Karelia – Strong compe­tence in ageing. Arja Jämsén & Tuula Kukkonen.
This publica­tion exami­nes issues related to ageing in the context of North Karelia. The background for the emer­gence of the new concept compe­tence in ageing will be reflec­ted and deve­lo­ped further. Ageing will also be struc­tu­red in three phases of life each of which sets diffe­rent types of chal­len­ges for the competence.
 
2015. 15 s. 978-952-275-161-4. E-publica­tion.
 
B:36 ДАВАЙТЕ СОЗВОНИМСЯ! Let’s keep in touch! : Russian for telep­hone. Riitta Hytti­nen.
Tämä e-julkaisu sisäl­tää oppi­ma­te­ri­aa­lia A2-taito­ta­son (kehit­tyvä perus­kie­li­taito) venäjän kielen opis­ke­li­joille. Mate­ri­aali sisäl­tää puhe­lin­kes­kus­te­lun harjoit­te­luun sovel­tu­via esimerk­ki­lauseita, dialo­geja ja harjoi­tuk­sia. Dialo­git on kuun­nel­ta­vissa äänitiedostoina.
 
2015. 56 s. 978-952-275-160-7. 
 
B:35 Pallia­tii­vi­nen hoito Pohjois-Karja­lassa – Inhi­mil­li­sesti poti­laan parhaaksi. Henna Myller (toim.)
Julkai­sussa kuva­taan PALETTI – Pallia­tii­vi­sen hoidon osaa­mi­sen vahvis­ta­mi­nen ja raken­tei­den kehit­tä­mi­nen asian­tun­ti­jayh­teis­työnä Pohjois-Karja­lan maakun­nassa -hank­keen aika tehtyä kehit­tä­mis­työtä ja hank­keen tulok­sia. Julkai­sun sisältö painot­tuu hyvään pallia­tii­vi­sen – ja saat­to­hoi­don moniam­ma­til­li­seen toteutukseen.
 
2015. 94 s. 978-952-275-157-7. Saata­vana verkkojulkaisuna.
 
B:34 Local Deci­sion Making III. Anna Liisa Westman & Edyta Pietrzak (Eds.)
The publica­tion exami­nes local deci­sion making pheno­me­non from diffe­rent pers­pec­ti­ves. Local Deci­sion Making III inclu­des articles from Nether­lands, Poland, Finland and Russia.
 
2014. 120 s. 978-952-275-154-6. E-publica­tion.
 
B:33 Sähköi­set terveys­pal­ve­lut asiak­kai­den käyt­töön tervey­den­huol­lossa – Teoriasta käytän­töön. Annikki Jauhiai­nen & Päivi Sihvo (toim.)
ASSI eli asia­kas­läh­töis­ten omahoi­toa ja etähoi­toa tuke­vien sähköis­ten palve­lu­pro­ses­sien käyt­töön­o­ton inno­vaa­tiot perus­ter­vey­den­huol­lossa -hank­keessa kehi­tet­tiin ja otet­tiin käyt­töön asia­kas­läh­töi­siä omahoi­toa ja etähoi­toa tukevia sähköi­siä terveys­pal­ve­luja perus­ter­vey­den- ja työter­veys­huol­lon asiak­kaille.  Julkai­sussa kuva­taan hank­keen kehit­tä­mis­työn toteut­ta­mista kette­rän kehit­tä­mi­sen periaatteilla.
 
2014. 195 s. 978-952-275-152-2  Saata­vana verk­ko­jul­kai­suna.
 
B:32 Matkao­pas mark­ki­na­ta­lou­teen. Kim Wrange.
Julkai­sussa avataan mark­ki­na­ta­lou­den tärkeim­piä perus­kä­sit­teitä kuten kysyn­nän ja tarjon­nan laki, kansan­ta­lou­den kier­to­kulku, raha vaih­dan­nan väli­neenä, koron korko, pääoma ja voitto. Julkaisu on tarkoi­tettu talous­teo­rian perus­o­pin­to­jen oppi­ma­te­ri­aa­liksi sekä lisä­opis­ke­lun innoit­ta­jaksi aina taval­li­sista kansa­lai­sista korkea­kou­luo­pis­ke­li­joi­hin asti.
 
2014. 79 s. 978-952-275-149-2.  Saata­vana verkkojulkaisuna.
 
 
B:31 SOHVIn satoa – Koke­muk­sista hyvin­voin­tia. Niina Penna­nen, Kaisa Hiltu­nen, Ari Tarkiai­nen (toim.)
SOHVI-hank­keessa tuotet­tiin kansa­lais­ten hyvin­voin­tia kuvaa­vaa koke­mus­tie­toa sosi­aali- ja terveys­pal­ve­lu­jen kehit­tä­mi­sen tueksi. Tässä julkai­sussa joen­suu­lai­set ja lipe­ri­läi­set lapset, nuoret ja lapsi­per­heet kuvaa­vat koke­muk­si­aan elämän­ti­lan­tees­taan ja hyvin­voin­nis­taan.  Lisäksi julkai­sussa esitel­lään hank­keen tiedon­ke­ruu­me­ne­tel­miä ja yhteis­työtä eri yhteis­työ­kump­pa­nei­den sekä Karelia-amk:n opis­ke­li­joi­den ja opet­ta­jien kanssa.
 
2014. 55 s. 978-952-275-148-5. Verk­ko­jul­kaisu.
 
B:30 Social Services on Both Sides of the Border. Marjut Arola, Liisa Suhonen & Olga Zvyagina (eds.)
This publica­ton offers an over­view on deve­lo­ping new regio­nal opera­ting models and exper­tise for welfare and social services in North Karelia and Russian Karelia. 
 
2014. 72 s. 978-952-275-144-7. E-publica­tion.
 
B:29 Ikäosaa­mista Voima­lasta. Tuula Kukko­nen (toim.)
Oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö Voimala luo uutta työelä­mä­lä­heistä peda­go­giik­kaa Karelia-amk:ssa. Voima­lan toimin­ta­pe­ri­aat­teet koros­ta­vat moniam­ma­til­lista ja monia­laista yhteis­työtä ja yhteistä oppi­mista. Tämän julkai­sun artik­ke­lit kerto­vat ikäosaa­mi­sen pilot­tien koke­muk­sista ja oppimistuloksista.
 
2014. 121 s. 978-952-275-142-3. Saata­vana verkkojulkaisuna.
 
B:27 Niitto- ja ruop­pauso­pas. Kaija Sara­mäki, Jari Spoof, Tarmo Tossa­vai­nen, Ilona Joensuu
Oppaassa kerro­taan vesis­tö­jen niiton ja ruop­pauk­sen vaiku­tuk­sista, suun­nit­te­lusta ja toteu­tuk­sesta. Opas on tarkoi­tettu käytet­tä­väksi silloin
kun mieti­tään paikal­li­sia vesis­tön­kun­nos­tus­toi­men­pi­teitä esimer­kiksi omassa mökkirannassa.
 
978-952-275-138-6. 23 s. Saata­vana verk­ko­jul­kai­suna.
 
B:26 Karelia raivon vallassa : Rehtori Petri Raivo 50 vuotta
Juhla­kirja on laadittu Karelia-amk:n rehtori ja toimi­tus­joh­taja Petri Raivon 50-vuotis­päi­vän kunniaksi. Kirjan artik­ke­leissa Kare­lian stra­te­gis­ten kump­pa­nien edus­ta­jat ja aiemmat rehto­rit esit­tä­vät näke­myk­si­ään maamme ammat­ti­kor­kea­kou­luista ja niiden kehi­tys­nä­ky­mistä sekä kump­pa­nuu­desta Kare­lian kanssa. Kaikki kirjan artik­ke­lit on kään­netty myös englanniksi.
 
2014. 978-952-275-134-8. 107 s.
 
B:25 YAMK työelä­mää kehit­tä­mässä – Sosi­aali- ja tervey­sa­lan näkö­kul­mia työhy­vin­voin­tiin. Arja-Irene Tiainen (toim.)
Julkaisu koostuu ylemmän ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­non opis­ke­li­joi­den, opet­ta­jien ja työelä­män edus­ta­jien kirjoit­ta­mista artik­ke­leista, jotka käsit­te­le­vät työhy­vin­voin­tia eri näkö­kul­mista. Julkaisu tarjoaa käytön­nön työka­luja mm. työhy­vin­voin­nin arvioin­tiin ja työhy­vin­voin­tia tuke­vaan palkitsemiseen.
 
2014. 69 s. 978-952-275-131-7. Kirja on myyn­nissä verk­ko­kir­ja­kau­passa.
 
B:24 Ikä! Moni­nai­nen ikäosaa­mi­nen. Arja Jämsén ja Tuula Kukko­nen (toim.)
 
Ikäosaa­mi­nen on ikään­ty­mi­seen ja sen yhteis­kun­nal­li­siin, yhtei­söl­li­siin ja yksi­löl­li­siin vaiku­tuk­siin liit­ty­vää osaa­mista. Tässä julkai­sussa ikäosaa­mi­sen ikku­noita avataan eri suun­tiin. Päätee­moja ovat mm. Ikä, ikään­ty­mi­nen ja ikäosaa­mi­nen, Työelä­män ikäosaa­mi­nen ja Ikäosaava yritys.
 
2014. 122 s. 978-952-275-129-4. Saata­vana myös verkkojulkaisuna.
 
B:23 Koulu­tus­vien­nillä kansain­vä­li­sille mark­ki­noille. Anneli Airola (toim.)
 
Julkaisu on osa Savonia-amk:n ja Karelia-amk:n ISAT-EXPORT – menes­tys­tuot­teilla koulu­tus­vien­nin eturin­ta­maan –hank­keen toimin­taa. Julkai­sussa käsi­tel­lään moni­puo­li­sesti koulu­tus­vien­nin nyky­ti­lan­netta, mahdol­li­suuk­sia sekä onnis­tu­neen koulu­tus­vien­nin edel­ly­tyk­siä. Hanke­toi­min­nassa mukana olleet Savonia-amk:n ja Karelia-amk:n edus­ta­jat kirjoit­ta­vat koke­muk­sis­taan ja sen lisäksi kirjoit­ta­jiksi on saatu kansal­li­sia koulu­tus­vien­nin johta­via asiantuntijoita.
 
2014. 81 s. 978-952-275-124-9. Saata­vana verkkojulkaisuna.
 
 
B:22 Hand­book of Quality Mana­ge­ment in Educa­tion Exports. Riina Siika­nen & Mervi Leminen.
 
This hand­book presents the final conclusions of the KOLARI project carried out by Karelia UAS. The aim of the project was to iden­tify and docu­ment
the best prac­ti­ses of quality mana­ge­ment, as well as to analyse the possible risks in the context of educa­tion exports. These docu­men­ted prac­ti­ses and risk analy­sis are focused on in this handbook.
 
 
B:21 Ikäsyr­jästä – puheen­vuo­roja ikäosaa­mi­sesta. Arja Jämsén & Tuula Kukko­nen (toim.)
Julkaisu on katsaus ikäosaa­mi­sen tiimoilta käytyyn keskus­te­luun sanoma- ja ammat­ti­leh­dissä. Julkai­sun kirjoit­ta­jat edus­ta­vat pohjois­kar­ja­lai­sia ikäosaa­mi­sen kehit­tä­jiä koulu­tus- ja kehit­tä­mi­sor­ga­ni­saa­tioista, järjes­töistä ja kunnista.
 
2014. 73 s. 978-952-275-122-5. Saata­vana verk­ko­jul­kai­suna
 
B:20  IMMO – ikäosaa­mista ja inte­graa­tiota.  Päivi Kaup­pila (toim.)

Ikäosaa­mi­sen vahvis­ta­mi­nen monia­lai­sena yhteis­työnä IMMO -hank­keessa kehi­tet­tiin ikäih­mis­ten palve­luita niin kaupun­geissa kuin väljästi asutulla seudulla. Hanketta rahoitti Pohjois-Karja­lan Maakun­ta­liitto ja se toteu­tet­tiin vuosina 2012-2014. Tässä hank­keen loppu­jul­kai­sussa kuva­taan eri näkö­kul­mista hank­keen aikana tehtyä kehit­tä­mis­työtä ja hank­keen tulok­sia. Julkai­sun sisältö painot­tuu ikäosaa­mi­sen ja tutki­mus-, kehit­tä­mis- ja inno­vaa­tio­toi­min­nan ja opetuk­sen inte­graa­tion teemoihin.

2014. 80 s. 978-952-275-115-7. Saata­vana verkkojulkaisuna.
 
B:19 Common Power : Social Enterpri­ses and Renewable Energy. Riku Tapio, Ilari Havu­kai­nen, Ville Kuittinen.
 
This book goes through the concepts of social enterprise and commu­nity renewable energy. It will create an insight to the concepts and socio­eco­no­mic bene­fits that those can offer on the field of renewable energy. Social enterpri­ses are an option for commu­ni­ties and for anyone to solve the issues of energy produc­tion and avai­la­bi­lity, which Europe and the whole world will face in the coming decades. Rural areas can offer a ground for small-scale energy solu­tions and social enterpri­ses can be the way for establis­hing those solutions.
 
2014. 63 s. 978-952-275-111-9. E-publica­tion.
 
B:18 Common Good : Sustai­nable and Trans­pa­rent Busi­ness. Ilari Havu­kai­nen, Ville Kuit­ti­nen, Mikko Matvei­nen, Merja Mononen, Jarkko Peipo­nen, Saila Tykkyläinen.
 
Social entrepre­neurs­hip is a new busi­ness pers­pec­tive. This publica­tion was written since new topics are attrac­ting both inte­rest and ques­tions. The publica­tion accounts of Finnish social entrepre­neurs­hip. To gain an overall picture of the pheno­me­non, the book inter­views social entrepre­neurs and researc­hes their field of busi­ness. Find out more about social entrepre­neurs in various sectors through these enterpri­ses’ stories. The book also contains views on busi­ness principles, markets and compe­ti­tive methods.
 
2014. 125 s. 978-952-275-110-2.  E-publica­tion.

 

 

 
B:17 Elämä on yhtä oppi­mista : Näke­myk­siä kansain­vä­lis­ty­mi­sestä Karelia-amk:n avain­kump­pa­niy­ri­tyk­sissä.  Anneli Airola.

Pohjois-Karja­lassa kansain­vä­lis­ty­mi­sestä on tullut osa joka­päi­väistä toimin­taa yhä useam­massa yrityk­sessä. Kansain­vä­lis­ty­mi­sen merki­tys painot­tuu myös korkea­kou­lu­jen toimin­nassa. Tämä julkaisu liittyy Karelia-amk:n alueel­li­seen kehit­tä­mis­työ­hön keskit­tyen ammat­ti­kor­kea­kou­lun avain­kump­pa­niy­ri­tys­ten ja -orga­ni­saa­tioi­den kansain­vä­lis­ty­mi­seen. Selvi­tyk­sessä kartoi­te­taan avain­kump­pa­niy­ri­tys­ten kansain­vä­lis­ty­mi­sen tilaa, kansain­vä­li­syys­osaa­mista ja sen kehit­tä­mis­tar­peita sekä avain­kump­pa­niy­ri­tys­ten ja ammat­ti­kor­kea­kou­lun välistä kansain­vä­lis­ty­mi­seen liit­ty­vää yhteistyötä.

2014. 85 s. 978-952-275-098-3. Saata­vana verkkojulkaisuna.
 
AnchorB:16 Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun työelä­mä­pa­laute 2013. Lasse Neuvo­nen & Mikko Pent­ti­nen (toim.)

Julkaisu on kooste Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun työelä­mä­pa­lau­te­ky­se­lystä. Kyse­lyllä selvi­tet­tiin ammat­ti­kor­kea­kou­lun ja työelä­män välisen yhteis­työn toimi­vuutta opin­toi­hin liit­ty­vässä harjoit­te­lussa, opin­näy­te­töissä, opis­ke­li­ja­pro­jek­teissa sekä TKI- ja palvelutoiminnassa.

2013. 44 s. 978-952-275-095-2. Saata­vana verkkojulkaisuna.
 
B:15 Karelia Univer­sity of Applied Sciences Quality Handbook. 
 
The quality mana­ge­ment of Karelia UAS is based on the Deming Cycle for conti­nuous impro­ve­ment (Plan, Do, Check, Act). In this model, plan­ning, acting, evalua­ting and deve­lo­ping are repea­ted in cycles, aiming at ensu­ring conti­nuous lear­ning and deve­lop­ment within the orga­ni­sa­tion. This Quality Hand­book desc­ri­bes the main opera­tions of Karelia UAS. The contents of this hand­book are orga­ni­sed accor­ding to the above-mentio­ned elements on quality management
 
2013. 34 s. 978-952-275-091-4. E-publica­tion.

 

 

 
B:13 Yhteistä hyvää yrit­tä­mällä : Kestä­vää ja läpi­nä­ky­vää liike­toi­min­taa. Ilari Havu­kai­nen, Ville Kuit­ti­nen, Mikko Matvei­nen, Merja Mononen, Jarkko Peipo­nen, Saila Tykkyläinen.

Yhteis­kun­nal­li­nen yrit­tä­jyys on uusi näkö­kulma liike­toi­min­taan. Tässä julkai­sussa on kerto­muk­sia suoma­lai­sesta yhteis­kun­nal­li­sesta yrit­tä­jyy­destä. Ilmiön hahmot­ta­mi­seksi on haas­ta­teltu yhteis­kun­nal­li­sia yrit­tä­jiä ja tutkittu tätä liike­toi­min­ta­kent­tää. Eri alojen yritys­ta­ri­noi­den kautta tutus­tu­taan yhteis­kun­nal­li­sen yrit­tä­jyy­den pionee­rei­hin. Julkaisu on katta­vin tähän mennessä ilmes­ty­neistä yhteis­kun­nal­li­sesta yrit­tä­jyy­destä kerto­vista suomen­kie­li­sistä teoksista.

2014. 125 s. 978-952-275-086-0. Saata­vana verkkojulkaisuna.
 

 

B:12 Koneel­li­nen metsän­hoito. Mikael Kukko­nen & Eila Kukkonen

Julkaisu tarjoaa syväl­li­sen tieto­pa­ke­tin koneel­li­sen metsän­hoi­don nyky­ti­lasta ja kehi­tys­suun­nasta. Kirjassa esitel­lään koneel­li­nen kylvö, koneis­tu­tus, kone­kit­kentä ja koneel­li­nen taimi­kon­har­ven­nus. Koneel­lis­ten metsän­hoi­to­töi­den eri työla­jit käydään läpi aina työn suun­nit­te­lusta toteu­tuk­seen ja laadun­seu­ran­taan siten, että lukija saa aiheesta havain­nol­lis­ta­vien kuvien avulla katta­van koko­nais­ku­van. Julkaisu sovel­tuu niin koneel­li­sen metsän­hoi­don opetuk­seen eri koulu­tusas­teilla kuin tieto­läh­teeksi metsä­alan orga­ni­saa­tioissa toimi­ville, sekä kaikille metsänomistajille

2013. 132 s. 978-952-275-084-6. Saata­vana verkkojulkaisuna. 
 
B:11 Hetki ikäih­mi­senä. Tiia Hieta­nen, Anneli Muona, Joonas Parviai­nen.

 

Tämän opas­leh­ti­sen tarkoi­tuk­sena on antaa ikäih­mis­ten kanssa työs­ken­te­le­ville ja heidän kans­saan toimi­ville tietoa ikäih­mis­ten ylei­sim­mistä haas­teista liik­ku­mi­sen, toimin­ta­ky­vyn sekä arjessa toimi­mi­sen osalta.

2013. 25 s. 978-952-275-083-9. Saata­vana ainoas­taan verkkojulkaisuna.

 

 

 

B:10 Ikäosaava yritys : Ikäosaa­mista pohjois­kar­ja­lai­seen asia­kas­pal­ve­luun. Arja Jämsén (toim.)

 

Tämä opas on tarkoi­tettu avar­ta­maan ikäajat­te­lua, tarkis­ta­maan ikäasen­teita ja virit­tä­mään innos­tusta ikäosaa­mi­seen. Sen toivo­taan tukevan yritys­toi­min­nan, palve­lui­den ja tuot­tei­den kehit­tä­mistä ikään­ty­vässä yhteis­kun­nassa. Opas voi antaa tuoreita näkö­kul­mia myös omaan tai lähei­sen ikään­ty­mi­seen liit­ty­vien kysy­mys­ten pohtimiseen.

2013. 38 s. 978-952-275-080-8. Saata­vana verkkojulkaisuna.
 

 

B:9 Korkea­koulu ja työelämä kump­pa­neina. Mervi Leminen (toim.)
 
Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun yhteis­työ alueen yritys­ten ja muiden työelä­mä­or­ga­ni­saa­tioi­den kanssa on tuotu näky­väksi, suun­ni­tel­mal­li­seksi ja molem­pia osapuo­lia hyödyt­tä­väksi toimin­naksi. Kump­pa­nuus­toi­minta muodos­tuu kolmesta kump­pa­nuus­luo­kasta: stra­te­gi­set kump­pa­nit, avain­kump­pa­nit ja toimin­nal­li­set kump­pa­nit. Kump­pa­nuus­toi­min­nan lisäksi on vahvis­tettu ja jänte­vöi­tetty muiden sidos­ryh­mien, alum­nien ja asiak­kai­den kanssa tehtä­vää yhteis­työtä. Tässä julkai­sussa kuvail­laan muuta­mien esimerk­kien kautta kump­pa­nuus­toi­min­taa ja sen merki­tystä kump­pa­nuu­den osapuo­lille sekä laajem­min myös koko alueelle. Julkaisu on osa Kump­pa­nit – Työelämä korkea­kou­lun kump­pa­nina –projek­tin toimintaa.
 
2013. 80 s. 978-952-275-078-5. Saata­vana verkkojulkaisuna.
 
B:8 Ikäih­mi­set sosi­aa­lis­ten, Inter­ne­tissä toimi­vien tieto­tek­niik­ka­pal­ve­lu­jen käyt­tä­jinä : koke­muk­sia Life 2.0 palve­lua­lus­tan kehit­tä­mi­sestä ja kokeilusta
Saara Newton, Mirja Kälviäi­nen, Timo Rui
 
Julkai­sussa esitel­lään tulok­sia ja havain­toja ikäih­mis­ten digi­taa­lis­ten palve­lui­den kehit­tä­mi­sestä ja käytöstä. Tulok­set liit­ty­vät euroop­pa­lai­seen Life 2.0 -projek­tiin, jossa kehi­tet­tiin ja pilo­toi­tiin sosi­aa­lista, Inter­ne­tissä toimi­vaa verk­ko­pal­ve­lua kotona asuville ikäih­mi­sille Joen­suussa Suomessa, Tans­kassa, Ilta­liassa ja Espan­jassa. Julkai­sussa keski­ty­tään erityi­sesti suoma­lai­seen näkö­kul­maan esit­tä­mällä tulok­sia Joen­suun harvaan asutun seudun ikäih­mis­ten verk­ko­pal­ve­lun kehit­tä­mi­sestä ja pilo­toin­nista. Julkai­sussa esitel­lään myös yhteen­ve­to­tu­lok­sia ja viit­tauk­sia hank­keen kaik­kien Euroo­pan kaupun­kien käyt­tä­jä­tut­ki­muk­sen ja testauk­sen tuloksiin.
 
2013. 165 s. 978-952-275-077-8 Saata­vana ainoas­taan verkkojulkaisuna.
 
B:7 Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun laatu­kä­si­kirja. Pekka Auvinen, Ulla Kallio, Lasse Neuvo­nen, Mikko Penttinen.
 
Karelia-amk:ssa laadun­hal­lin­nasta on pyritty teke­mään luon­teva osa ammat­ti­kor­kea­kou­lun normaa­lia, päivit­täistä toimin­taa. Tässä laatu­kä­si­kir­jassa on kuvattu ammat­ti­kor­kea­kou­lun keskei­set toimin­not. Laadun­hal­linta perus­tuu Demin­gin jatku­van paran­ta­mi­sen sykliin (Plan, Do, Check, Act). . Demin­gin syklin osa-aluei­den lisäksi laadun­hal­lin­nan keskei­siä element­tejä ovat toimin­nan ulkoi­nen ohjaus, ammat­ti­kor­kea­kou­lun stra­te­gi­nen perusta ja johtamisjärjestelmä.
 
2013. 32 s. 978-952-275-076-1. Saata­vana verk­ko­jul­kai­suna.
 
B:6 Local Deci­sion Making II.  Anna Liisa Westman and Edyta Pietrzak
 
This publica­tion inclu­des articles from Poland, Russia, Czech Republic and Finland touc­hing the main theme from diffe­rent pers­pec­ti­ves. Edyta Pietrzak starts her analy­sis with consi­de­ring the global face of civil society and its rela­tions­hip with local dimen­sions. Aneta Pinkova explo­res the problems of prac­tical func­tio­ning of civil society within NGOs. Liubov Gapeeva focuses on the rela­tions­hip of civil society within the sphere of social commu­nica­tion and media. Kseniya Burt­seva studies prac­tical issues of deci­sion making within urban plan­ning. Elena Shlien­kova discus­ses the cultu­ral aspects of mana­ging modern local socie­ties. The book conclu­des with Anna Liisa Westman explo­ring the impact of budge­ting in the welfare of munici­pal residents.
 
2013. 105 s. 978-952-275-073-0. Saata­vana verkkojulkaisuna.

 

 

 

 

 

B:5 Aluetta palve­leva, laadu­kas ja työelä­mä­lä­hei­nen – Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun stra­te­gia 2013-2017
 
2013. 35 s. 978-952-275-071-6. Saata­vana verkkojulkaisuna.

 

 

 
B:3 Opis­ke­li­jan laatuopas
 
Tämä henki­lös­tön ja opis­ke­li­joi­den yhteis­työnä laadittu laatuo­pas on tarkoi­tettu ensi­si­jai­sesti Karelia-amk:n opiskelijoille.
Oppaan tarkoi­tuk­sena on antaa yleis­kuva ammat­ti­kor­kea­kou­lun laatu­jär­jes­tel­mästä ja opis­ke­li­jan roolista korkea­kou­lu­yh­tei­sön laadunhallinnassa.
 
2013. 24 s.  978-952-275-064-8.

 

 

 

B:2 Kehi­tys­työtä käyt­tä­jien kanssa
 
Tämä video­jul­kaisu on toteu­tettu Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun AKI Living Lab -projek­tissa. Webi­naari kertoo käyt­tä­jä­läh­töi­sestä kehit­tä­mi­sestä hyödyn­täen Living Lab -toimin­ta­mal­lia ja esit­te­lee Joen­suun alueen Living Lab -toimin­taa sekä AKI -projek­tin tuloksista.
 
2013.  978-952-275-063-1. Video Youtube-palve­lussa.

 

 
B:1 Kuinka voitte? : suomi-venäjä-suomi -sanasto tervey­sa­lalle. Kak ваше здоровье? : Финско-русско-Финско словарь по здравоохранению.
Riitta Hytti­nen, Svet­lana Kosins­kaja, Raija Latvala, Leena Lauronen.
Suomi-venäjä-suomi -tervey­sa­lan sanasto ’Kuinka voitte?’ sisäl­tää tervey­den­huol­lon käytän­nön tilan­tei­den ilmauk­sia ja sanas­toa. Julkaisu sopii esimer­kiksi terveys­kes­kuk­siin ja sairaa­loi­hin apuneu­voksi tilan­tei­siin, joissa suomen­kie­li­sellä henki­lö­kun­nalla ja venäjää puhu­valla asiak­kaalla ei ole yhteistä kieltä. Teosta käyte­tään tervey­sa­lan opis­ke­li­joi­den venäjän kielen oppimateriaalina.
 
4. uudis­tettu painos. 2013. 214 s. 978-952-275-061-1. Hinta 30 € (sis. alv). 

 

 
*****************************************************************************************************************************
 
AnchorB:42 Maahan­muut­ta­jan matka suoma­lai­seen yhteis­kun­taan. Saara Hiltu­nen (toim.)
 
Julkaisu on synty­nyt Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lun hallin­noi­massa Moni­kult­tuu­ri­nen Lieksa -projek­tissa. Kirjassa tuodaan keskus­te­luun sekä maahan­muut­ta­jien että koulut­ta­jien koke­muk­sia kotou­tu­mis­pro­ses­sista. Kirjan esiin nosta­mat koulu­tuk­sen haas­teet ja mahdol­li­suu­det maahan­muut­ta­jan integroi­tu­mi­sessa ovat vahvasti käytän­nön tilan­teissa kohdat­tuja asioita. Joihin­kin käytän­tei­siin otetaan kantaa kriit­ti­sesti uusia ratkai­suja etsien. Kirjoit­ta­jilla on vankka kokemus koulu­tuk­sen orga­ni­soi­jina, koulut­ta­jina sekä moni­kult­tuu­ri­sen oppi­laan ohjaa­jina. Kirja sopii erityi­sesti koulut­ta­jille ja muille maahan­muut­ta­jien asioita hoita­ville henki­löille sekä päättäjille.
 
2012. 173 s. 978-952-275-041-9. Hinta 30 € (sis. alv). 
Saata­vana myös verkkojulkaisuna.
 
 
B:41 Local Deci­sion Making : Articles from Poland, Czech Republic and Finland. Anna Liisa Westman & Taina Hiltu­nen (Eds.)
 
This book consists of five articles on local deci­sion making in Poland, Czech Republic and Finland. The articles are based on research papers presen­ted in the Inter­na­tio­nal Programme Course (IP-course) called “Local Deci­sion Making” arran­ged in the Nether­lands, at the INHOLLAND Univer­sity of Applied Sciences in Rotter­dam in April 2012. The IP-course was financed by the Euro­pean Social Found, Life Long Lear­ning Programme. The authors of this book are from North Karelia Univer­sity of Applied Sciences, Finland; Masaryk Univer­sity, Czech Republic and Univer­sity of Huma­ni­ties and Econo­mics in Lodz, Poland.
 
2012. 137 s. 978-952-275-033-4
Saata­vana myös verk­ko­jul­kai­suna.
 
B:40 CE-merkintä bioener­gia-alan tuot­teissa : Lämpö­lai­tos­tek­no­lo­gian kehi­tys­hanke Joen­suun seudulla ja Keski-Karja­lassa. Veera Pyy.
 
CE-merkin­nällä asete­taan mini­mi­vaa­ti­muk­set eri lait­tei­den turval­li­suu­delle ja samat vähim­mäis­vaa­ti­muk­set ovat voimassa kaikille saman alan toimi­joille. CE-merkintä on samaan aikaan myös osoitus kulut­ta­jalle tuot­teen vaati­mus­ten­mu­kai­suu­desta. PK-yrityk­sille CE-merkintä voi olla työläs prosessi alati muut­tu­van lain­sää­dän­nön ja muiden ohjei­den johdosta. Tällä julkai­sulla pyri­tään kokoa­maan yksiin kansiin CE-merkin­nän taustat, sovel­ta­mi­nen ja itse merkin­nän laati­mi­sen vaiheet bioener­gia-alan tuot­tei­den valmis­ta­jien kannalta. Teok­sessa käydään läpi katta­vina esimerk­keinä CE-merkin­nän laadin­nan vaiheet ja vaati­muk­set muun muassa pelletti- ja hake­polt­ti­mien, lämmi­tys­kat­ti­loi­den sekä klapi­ko­nei­den osalta.
 
2012. 157 s. 978-952-275-027-3.
Saata­vana ainoas­taan verkkojulkaisuna.
 
 
B:39 Käyt­tä­jä­nä­kö­kul­mia ikäasu­mi­seen. Mirja Kälviäi­nen & Aino Lampio.
 
Julkaisu on ikäasu­mi­sen ja senio­rei­den hyvän arjen idea­kirja, ja se on toteu­tettu Hyvän ikäasu­mi­sen uudet liike­toi­min­ta­mal­lit- kehi­ty­sym­pä­ris­töjä ja käyt­tä­jä­tie­toa hyödyn­tä­mällä –hank­keessa. Hanke on kuuluu TEKES:n Raken­nettu ympä­ristö -ohjel­man yhtey­dessä toteu­tet­ta­viin ympä­ris­töistä käytän­nön konsep­teiksi tutki­mus­hank­kei­siin. Julkaisu on tarkoi­tettu käyt­tä­jä­läh­töis­ten tuot­tei­den, palve­lu­jen ja muiden tarjon­nan ratkai­su­jen kehit­tä­mi­sen avuksi.

2012. 31 s. 978-952-275-020-4.

Saata­vana ainoas­taan verkkojulkaisuna.

 

B:38 KOKO alue­ke­hit­tä­mi­sen väli­neenä Pohjois-Karja­lassa. Niina Hattu­nen (toim.)

Julkaisu on katsaus neljään luovan alojen KoKo-hank­kee­seen, joiden toimen­pi­teet kohdis­tui­vat Pohjois-Karja­laan ja joiden rahoi­tuk­sesta vastasi Joen­suun seudun ja Keski-Karja­lan alueel­li­nen Kohee­sio- ja kilpai­lu­ky­ky­oh­jelma. Vuosina 2011–2012 toteu­te­tut Kort­teli 48 – luova osaa­mi­syh­teisö ja Elävä Ilosaari -hank­keet muodos­ti­vat kehit­tyvä kaupun­ki­tila -teeman, ja niissä keski­tyt­tiin Joen­suun kaupun­ki­kes­kus­tan kehit­tä­mi­seen Kort­teli 48:n ja Ilosaa­ren osalta. Tämän lisäksi vuosina 2010–2011 toteu­tettu luova Pohjois-Karjala II ja vuosina 2011–2012 toteu­tettu Kutu – kult­tuu­rista tule­vai­suutta -hank­keet keskit­tyi­vät Pohjois-Karja­lan luovien alojen kehit­tä­mi­seen.
Julkai­sun tulok­sia hyödyn­ne­tään Pohjois-Karja­lan luovien alojen alue­ke­hi­tys­työssä ja jatko­hank­keissa. Lisäksi rapor­tin esimerk­kien toivo­taan hyödyt­tä­vän laajem­min muita luovien alojen toimi­joita ja niiden parissa työs­ken­te­le­viä organisaatioita.

2012. 117 s. 978-952-275-019-8

Saata­vana ainoas­taan verkkojulkaisuna.

 

B:37 Pohjois-Karja­lan luovat yhdis­tyk­set Niina Hattu­nen & Heidi Löppö­nen (toim.)

Selvi­tyk­sessä esitel­lään Pohjois-Karja­lan kult­tuuri- ja luovien alojen yhdis­tys­ten toimin­taa ja alue­vai­kut­ta­vuutta maakun­nan alueella. Lisäksi selvi­tyk­sessä pyri­tään syven­tä­mään tietä­mystä muun muassa yhdis­tys­ten olemuk­sesta ja raja­pin­noista tuomalla samalla näky­vyyttä koko yhdis­tys­ken­tälle. Vastaa­van­laista yhdis­tys­luet­te­loa ei ole Pohjois-Karja­lan luovien alojen yhdis­tyk­sistä aikai­sem­min tehty. Selvi­tys on synty­nyt osana Kort­teli 48 – luova osaa­mi­syh­teisö -hank­keen toimin­taa. Kort­teli 48 oli Joen­suun kaupun­gin hallin­noima ja Joen­suun seudun ja Keski-Karja­lan alueel­li­sen Kohee­sio- ja kilpai­lu­ky­ky­oh­jel­man rahoit­tama KOKO­hanke, joka toimi ajalla 1.3.2011–31.3.2012.

2012. 142 s. 978-952-275-018-1

Saata­vana ainoas­taan verkkojulkaisuna

 

B:36 Check Marks for the Know­ledge of Ageing : Working for a Change in North Karelia! Teija Nuuti­nen & Arja Jämsén

The Centre for Social Services and Health Care in North Karelia Univer­sity of Applied Sciences and the Eastern Finland Centre of Excel­lence on Social Welfare toget­her with their part­ners have focused on buil­ding up the know­ledge of ageing. The know­ledge of ageing is unders­tood as knowhow of social and health care field profes­sio­nals concer­ning pheno­mena associa­ted with age and ageing. This publica­tion collects and analy­ses the know­ledge of ageing in the ”merrily ageing” North Karelia. The publica­tion wishes to raise debate on the kind of ageing society we wish to build. The reader is also offered an oppor­tu­nity to consi­der how and in what type of an envi­ron­ment he or she would perso­nally like to grow old. The publica­tion is suitable for profes­sio­nals and students of various fields and all those inte­res­ted in an ageing society and the know­ledge of ageing.

2012. 52 pp. 978-952-275-014-3. 25 €.

Elect­ro­nic publication

 

B:35 Käyt­tä­jä­läh­töi­set palve­lut : Käytän­nön opas suun­nit­te­li­jalle. Saara Newton, Vesa Kemp­pai­nen, Mirja Kälviäi­nen, Satu Turkka

Käyt­tä­jä­läh­töi­nen, kehit­tä­mis­työn alku­päätä painot­tava toimin­ta­tapa on tärkeä väline nyky-yhteis­kun­nan ja tule­vai­suu­den palve­lui­den kehit­tä­mi­seen. Oppaaan avulla pääsee tutus­tu­maan käyt­tä­jä­läh­töi­sen kehit­tä­mi­sen alkuas­ke­lei­siin yksi­tyis­koh­tai­sesti ja vaihe vaiheelta teorian ja sitä tukevan esimer­kin avulla. Esimerk­kinä käyt­tä­jä­läh­töi­sestä toimin­nasta on kansain­vä­li­sen Life 2.0 -hank­keen kehi­tys­työ ikäih­mi­sille suun­na­tun palve­lun kehit­tä­mi­sestä. Oppaasta voi poimia hyviä käytän­nön toimin­ta­mal­leja käyt­tä­jä­läh­töi­syy­den toteuttamiseen.

2011. 44 s. 978-952-275-010-5.

Saata­vana ainoas­taan verkkojulkaisuna.

 

AnchorB:34 Jous­ta­vat toteu­tus­ta­vat aikuis­kou­lu­tuk­sessa – koke­muk­sia kehit­tä­mis­työstä. Mervi Lätti (toim.)

Julkai­suun on koottu Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lun opet­ta­jien ja muun henki­lös­tön kuvauk­sia aikuis­kou­lu­tuk­sen jous­ta­vien toteu­tus­ta­po­jen ja moni­muoto-opetuk­sen kehit­tä­mi­sestä eri koulu­tus­oh­jel­missa. Julkai­sussa tarkas­tel­laan erityi­sesti aikuis­kou­lu­tuk­sena järjes­tet­tä­vän AMK-tutkin­non jous­ta­via toteu­tus­rat­kai­suja. Julkai­sun artik­ke­leissä pohdi­taan mm. seuraa­via kysy­myk­siä: Miksi jous­ta­via toteu­tus­ta­poja tarvi­taan? Miten niitä on kehi­tetty? Millai­sia koke­muk­sia kehit­tä­mis­työstä ja jous­ta­vista toteu­tus­ta­voista on? Miten henki­lös­tön osaa­mista voidaan kehittää?

2011. 132 s. 978-952-275-008-2.

Saata­vana verkkojulkaisuna

 

B:33 Korkea­kou­luista uutta osaa­mista. Opas yrityk­sille ja yhtei­söille. Katja Hirvo­nen & Tiina Hyvä­ri­nen (toim.)

Opas kokoaa yhteen Pohjois-Karja­lan maakun­ta­kor­kea­kou­lun yhteis­työ­kump­pa­nei­den koulu­tus­pal­ve­lut sekä kuvaa käytän­nön­lä­hei­sin esimer­kein korkea­kou­lu­jen ja työelä­män yhteis­työ­mah­dol­li­suuk­sia. Oppaassa olevat esimer­kit voivat auttaa yrit­tä­jiä sekä julki­sen sekto­rin toimi­joita näke­mään korkea­kou­lu­yh­teis­työn
mahdol­li­suu­det sekä tunnis­ta­maan oman työn kehit­tä­mi­sen kohteet. Julkaisu on synty­nyt osana Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lun hallin­noi­maa Korkea­kou­luista uutta osaa­mista Keski- Karja­laan -hanketta. Hank­keen rahoit­ta­jina toimi­vat Euroo­pan sosi­aa­li­ra­hasto (ESR)/ Pohjois-Karja­lan ELY-keskus sekä Keski-Karja­lan kehi­tys­yh­tiö KETI Oy.

2011. 48 s. 978-952-275-006-8

Saata­vana verkkojulkaisuna.

 

B:32 Ikäosaa­mi­sen askel­mer­kit : Muutos­tal­koi­siin Pohjois-Karja­lassa! Teija Nuuti­nen & Arja Jämsén

Julkaisu syven­tää ajan­koh­taista ikäosaa­mi­sen käsi­tettä ja tuo ilmiölle konkreet­tista sisäl­töä. Ikäosaa­mi­nen ymmär­re­tään sosi­aali- ja tervey­sa­lan ammat­ti­lais­ten tieto­tai­doksi ikään ja ikään­ty­mi­seen liit­ty­vistä ilmiöistä. Ikäosaa­mi­sen tarve laaje­nee kuiten­kin kaikille yhteis­kun­nan alueille. Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lun Sosi­aali- ja tervey­sa­lan keskus ja Itä-Suomen sosi­aa­lia­lan osaa­mis­kes­kus ovat kump­pa­nei­neen panos­ta­neet ikäosaa­mi­sen vahvis­ta­mi­seen. Ikäosaa­mi­sen käsit­teen ja sisäl­tö­jen työs­tä­mi­seen ovat osal­lis­tu­neet kymme­net osal­lis­tu­jat työpa­joissa jo usean vuoden ajan. Erityi­sesti esille nouse­vat ammat­ti­lais­ten uudet roolit ja osaa­mi­nen, ikäih­mis­ten oma aktii­vi­suus ja osal­lis­tu­mi­nen erilai­sissa yhtei­söissä sekä miele­käs ja elämi­se­nar­voi­nen arki. Julkaisu haluaa herät­tää keskus­te­lua siitä, millaista ikään­ty­vää yhteis­kun­taa haluamme raken­taa. Julkaisu sopii erityi­sesti eri alojen ammat­ti­lai­sille ja opis­ke­li­joille, sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

2011. 47 s. 978-952-275-004-4. 

Saata­vana verkkojulkaisuna.

 

B:31 Inno­va­tion Month® Exercise Book. Ilari Havu­kai­nen, Iouri Kotorov, Mervi Leminen

2011. 15 s. 978-951-604-157-8

Saata­vana ainoas­taan verk­ko­jul­kai­suna – Elect­ro­nic publication.

 

B:30 Inno­vaa­tio­kuu­kausi® Työkirja

Tekijät: Havu­kai­nen, Ilari; Immonen, Heikki; Kotorov, Iouri; Kuikka, Kari; Kähkö­nen, Anssi; Leminen, Mervi; Pulli, Santtu; Tarna­nen, Teppo

Inno­vaa­tio­kuu­kausii® on Euroo­pan sosi­aa­li­ra­has­ton tuella rahoi­te­tun Advanced Colla­bo­ra­tion for Enterpre­ne­rus­hip ACE -projek­tin kehit­tä­mis­työn tulos. Projek­tin tavoit­teena on lisätä korkea­kou­luo­pis­ke­li­joi­den inno­va­tii­vista yrit­tä­jyyttä Inno­vaa­tio­kuu­kausi® -kurssin avulla.

Tämä julkaisu on osa Inno­vaa­tio­kuu­kausi® -kurssia ja sen avulla opis­ke­li­joita ohja­taan suun­nit­te­le­maan yritys­toi­min­taa. Lähtö­koh­tana on monia­lai­sen ja inno­va­tii­vi­sen liike­toi­min­nan kehit­tä­mi­nen. Kirja on käytän­nön­lä­hei­nen ja tarjoaa myös mahdol­li­sen reitin yrityk­sen perus­ta­mis­pro­ses­siin ja sen avulla voi myös itse arvioida alus­ta­via liikei­deoi­taan ja liiketoimintamahdollisuuksiaan.

2011. 41 s. 978-951-604-155-4

Saata­vana verkkojulkaisuna.

Julkaisu on saata­vana myös englan­nin­kie­li­senä. Work­book is also avai­lable in english:

B:29 Inno­va­tion Month® Work­book

Inno­va­tion Month® Work­book is inten­ded to guide students in plan­ning their first enterpre­neu­rial venture. The work­book is prac­tical and provi­des with several guides such as ”How to develop your idea into product”.
Work­book is part of Inno­va­tion Month® course. Inno­va­tion Month® course is deve­lop­ment product of Euro­pean Social Fund financed Advanced Colla­bo­ra­tion for Entrepre­neurs­hip ACE project.
Elect­ro­nic publication.

 

B:28 Pieni opas ener­gia­te­hok­kaa­seen korjaus­ra­ken­ta­mi­seen ja lämmit­tä­mi­seen. Essi Hämä­läi­nen, Maria Luos­ta­ri­nen, Jukka Väke­väi­nen, Samuli Salo.

Vihko­sessa esitel­lään perin­ne­ra­ken­ta­mista, erilai­sia lämmi­työs­muo­toja sekä erään­lai­nen tarkis­tus­lista, jonka tarkoi­tuk­sena on herät­tää ajatuk­sia oman talon korjaus­tar­peista. Oppaan lopussa on toimi­ja­lista, josta voi poimia omassa kunnassa tai sen alueella toimi­via yrityksiä.

2011.19 s. 978-951-604-147-9

 

B:26 Laatua yhteis­työllä – Opis­ke­li­jan laatuopas

Laatu syntyy yhteis­pe­lillä ja kaikilla korkea­kou­lu­yh­tei­sön jäse­nillä on tärkeä merki­tys sen kehit­ty­mi­seen. Opis­ke­li­jan laatuo­pas on laadittu Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lun henki­lös­tön ja opis­ke­li­joi­den yhteis­työnä, ja se on tarkoi­tettu ensi­si­jai­sesti PKAMK:n opis­ke­li­joille. Oppaan tarkoi­tuk­sena on antaa yleis­kuva ammat­ti­kor­kea­kou­lun laadun­var­mis­tus­jär­jes­tel­mästä ja opis­ke­li­jan roolista korkea­kou­lu­yh­tei­sön laadun­var­mis­tuk­sessa.

 

2011. 24 s. 978-951-604-141-8
Saata­vana verkkojulkaisuna

 

 
Opas on saata­vana myös englan­nin­kie­li­senä. Hand­book is also avai­lable in english:
B:27 Quality through coope­ra­tion – Student hand­book on quality 
2011. 24 s. 978-951-604-143-1
Saata­vana verk­ko­jul­kai­suna – Elect­ro­nic publication
 

B:25 Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lun laatukäsikirja

Saata­vana verkkojulkaisuna

B:24 Iloa ja hyötyä esteet­tö­myy­destä : Opas luon­to­mat­kai­lu­yrit­tä­jälle. Kaisa Mant­si­nen, Seija Örn, Timo Ekroos.

Opas auttaa huomioi­maan erityis­ryh­mät asiak­kaina luon­to­mat­kai­lu­yri­tyk­sissä. Esteet­tö­myy­den TOP 10 -listauk­sen pohjalta on laadittu ohjeita kulku­väy­lien, laitu­rei­den, sekä leväh­dys- ja tulen­te­ko­paik­ko­jen suun­nit­te­luun. Opas innos­taa hiomaan pieniä mutta tärkeitä asioita etei­sessä, asia­kas­pal­ve­lu­tis­killä ja wc- ja pesey­ty­mis­ti­loissa. Opas sopii sekä pienille että isom­mil­le­kin luontomatkailuyrityksille.

2011. 50 s. Saata­vana verkkojulkaisuna.

B:23 Bioener­gian jalos­tus­ter­mi­naali. Katja Kentala, Asko Puhakka & Sini Makkonen

Julkai­sun taus­tana olevassa tutki­muk­sessa selvi­tet­tiin puuta raaka-aineena käyt­tä­vän bioener­gian tuotanto- ja jatko­ja­los­tuk­seen sovel­tu­van biova­han tuotan­to­mah­dol­li­suutta osana hajau­te­tun ener­gia­tuo­tan­non raken­netta. Biomas­san mahdol­li­sim­man tehokas hyödyn­tä­mi­nen edel­lyt­tää uuden­laista ajat­te­lu­mal­lia, ns. bioener­gia­ter­mi­naa­lia, missä biomas­saa voidaan jalos­taa mahdol­li­sim­man teknis talou­del­li­sesti ener­giaksi, mutta mahdol­li­sesti myös uusiksi polt­toai­neiksi ja kemi­kaa­leiksi. Selvi­tys­työn tulok­sena oli, että biova­han hajau­te­tun tuotan­non jatko­ke­hi­tystä kannat­taa jatkaa ja bioener­gia­ter­mi­naali muodos­taa siihen konkreet­ti­sen mahdollisuuden.

2011. 44 s. 978-951-604-130-1

Saata­vana ainoas­taan verkkojulkaisuna.

 

 

B:22 Lähi­läm­pö­rat­kai­sut mata­lae­ner­gia­ra­ken­ta­mi­sessa. Asko Puhakka & Sini Makko­nen (toim.)
Lähi­läm­pö­rat­kai­sut mata­lae­ner­gia­ra­ken­ta­mi­sessa julkaisu käsit­te­lee asui­na­luei­den raken­ta­mi­sen suun­nit­te­lua,
kaavoi­tusta, raken­ta­mi­sen ohjausta sekä erityi­sesti ener­gia­rat­kai­su­jen huomioin­tia raken­ta­mi­sen eri
vaihei­den valin­noissa. Julkaisu on kooste Tekesin Kestävä yhdys­kunta ohjel­man puit­teissa rahoi­te­tun Lähi­läm­pö­rat­kai­sut mata­lae­ner­gia­ra­ken­ta­mi­sessa tutki­mus­hank­keen tulok­sista ja koke­muk­sista raken­ta­mi­sen
toteuttamisessa.Julkaisun tutki­muso­sion ovat tuot­ta­neet Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­koulu, Lappeen­ran­nan teknil­li­nen yliopisto ja Oulun yliopisto. Hank­keessa merkit­tä­vällä panok­sella olivat mukana Joen­suun kaupunki, Kontio­lah­den kunta ja yhteensä 10 toimia­lan yritystä. Tulok­sena on konkreet­tista tietoa raken­ta­mi­sen laaduk­kaasta toteut­ta­mi­sesta. Hank­keessa oli kaksi pilot­tia­luetta Kontio­lah­den Suutela maaseu­tu­mai­sena asui­nym­pä­ris­tönä ja Joen­suun keskus­tan yhtey­teen raken­tuva Pent­ti­län­ran­nan alue tiiviinä kaupun­ki­mai­sena ympä­ris­tönä. Tavoit­teena tutki­muk­sissa ja käytän­nön sovel­lus­ten valin­noissa oli ener­gia­te­hok­kuu­den huomiointi kustan­nus­te­hok­kaasti ja ympä­ris­tö­vas­tuul­li­suus huomioi­den. Julkaisu sovel­tuu oppi­kir­jaksi ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen ja yliopis­to­jen opis­ke­li­joille sekä energia, raken­nus- ja
ympä­ris­tö­alan yrityk­sille uusien liike­toi­min­ta­mal­lien pohjaksi.

2011. 111 s. 978-951-604-128-8.
Saata­vana verkkojulkaisuna

B:21 Oival­lusO­pas inno­vaa­tio­mat­kalle. Ulla Räty & Kim Wrange (toim.)

Hän joka pysyy paikal­laan, tuntee ja tietää vain sen mitä näkee ympä­ril­lään
Uutta ei voi syntyä ennen­kuin luopuu vanhasta: ajatuk­sista, tottu­muk­sista ja tavoista
On siis uskal­tau­dut­tava matkalle, vaaroja kaih­ta­matta
Inno­vaa­tion ytimeen, villeim­pään viidak­koon
Jotta voi pakata oikein, on oltava jo matkalla
Jotta voi olla jo matkalla, on oltava valmis näke­mään ja koke­maan
Tässä ja nyt
Mennyt, nyky­hetki ja tule­vai­suus
Näky, ajatus ja oival­lus
Luovu vanhasta ja luo uutta
Yksin ja yhdessä
Tässä ja nyt
Oppaamme kuljet­taa sinut inno­vaa­tio­mat­kalle
Näke­mään, koke­maan ja oivaltamaan!

2011. 85 s. ISBN 978-951-604-125-7.
Saata­vana verkkojulkaisuna

AnchorB:20 Yhteyk­siä Pohjois-Karja­lasta : näkö­kul­mia yhteys- ja palve­lu­kes­kusa­lasta. Riitta Makko­nen & Pilvi Purmo­nen (toim.)

Yhteys- ja palve­lu­kes­kusala on yksi nopeim­min kasva­vista toimia­loista Pohjois-Karja­lassa, ja se työl­lis­tää maakun­nassa jo noin 1000 henki­löä. Osaavan ja ammat­ti­tai­toi­sen työvoi­man saata­vuus on saanut useita valta­kun­nal­li­sia yhteys- ja palve­lu­kes­kusa­lan toimi­joita sijoit­ta­maan osan toimin­nois­taan Pohjois-Karja­laan. Hyvä infra­struk­tuuri, pysyvä ja koulu­tettu työvoima sekä Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lun pitkä­jän­tei­nen alan osaa­jien koulut­ta­mi­nen ja valmen­ta­mi­nen mahdol­lis­taa toimia­lan yrityk­sille erin­omai­set mahdol­li­suu­det toimia alueella kannat­ta­vasti myös tule­vai­suu­dessa. Osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen sähköi­sessä liike­toi­min­nassa -hank­keen keskei­senä tavoit­teena on ollut vahvis­taa yhteys­kes­kusa­lan esimies­teh­tä­vissä toimi­vien sekä toimia­lan työn­te­ki­jöi­den ja Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lun henki­lös­tön osaa­mista. Yhteyk­siä Pohjois-Karja­lasta -julkaisu on synty­nyt osana hank­keen toimin­taa ja sillä haetaan vastauk­sia usei­siin kehit­ty­vän toimia­lan haas­tei­siin. Kirjan toimit­ta­jat Riitta Makko­nen ja Pilvi Purmo­nen ovat koon­neet katta­vasti erilai­sia näkö­kul­mia jo toteu­tu­neesta toimia­lan kehi­tyk­sestä Pohjois-Karja­lassa. Tässä julkai­sussa yhteys­kes­kusa­laan liit­ty­viä näke­myk­siä tuovat esille useat toimia­lalla työs­ken­te­le­vät tai asian­tun­ti­ja­pal­ve­luita toimia­lalle tarjoa­vat henki­löt. Artik­ke­lien puheen­vuo­rot käsit­te­le­vät muun muassa ohjaus­ryh­mä­työs­ken­te­lyä, toimia­lan tule­vai­suutta, laatu­työtä yhteys­kes­kuk­sissa, esimies­val­men­nusta ja työhyvinvointia.

2010. 68 s. ISBN 978-951-604-112-7.
Saata­vana verkkojulkaisuna

 

B:19 Opis­ke­li­jat yritys­ten kansain­vä­lis­ty­mi­sen edis­tä­jinä : kerto­muk­sia Pohjois-Karja­lan yritys­joh­ta­jilta ja ammat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­joilta. Tenho Kohonen (toim.)

Opis­ke­li­jat yritys­ten kansain­vä­lis­ty­mi­sen edis­tä­jinä -kirjan kerto­muk­set rohkai­se­vat yrityk­siä ja yksi­löitä kansain­vä­lis­ty­mään. Kansain­vä­lis­ten harjoit­te­li­joi­den käyttö yrityk­sen kansain­vä­lis­ty­mi­sessä on todettu menes­tyk­sek­kääksi tavaksi toimia. Kieli­tai­toi­nen opis­ke­lija harjoit­te­li­jana helpot­taa yrityk­sen ensim­mäis­ten askel­ten otta­mista kansain­vä­li­sille mark­ki­noille ja uuteen kohde­maa­han. Opis­ke­li­jat ovat autta­neet yrityk­siä kansain­vä­lis­ty­mään toteut­ta­malla vienti- ja messu­pro­jek­teja sekä teke­mällä mark­ki­na­tut­ki­muk­sia ja kansain­vä­li­seen kaup­paan liit­ty­viä opin­näy­te­töitä. Lisäksi he ovat tehneet kilpai­lija-analyy­sejä, tuot­ta­neet mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­leja, etsi­neet yhteis­työ­kump­pa­neita ja toimi­neet tulk­keina. Luki­jalle niin opis­ke­li­joi­den kuin yritys­ten edus­ta­jien moni­muo­toi­set kerto­muk­set auke­ne­vat tarkem­min kirjan sisä­si­vuilta. KTL Tenho Kohosen toimit­tama kirja sisäl­tää upeita menes­tys­ta­ri­noita. Harjoit­te­lun vaikeu­det ja onnis­tu­mi­set niin yritys­ten kuin opis­ke­li­joi­den näkö­kul­masta nouse­vat tari­noissa oival­li­sesti esille. Opis­ke­li­joille harjoit­te­luaika on näyt­täy­ty­nyt kerto­mus­ten mukaan myös suurena seik­kai­luna globaa­lissa maailmassa.

2010. 92 s. ISBN 978-951-604-110-3. Hinta 20 € (sis. alv).
Saata­vana verkkojulkaisuna

AnchorB:18 Löytö­retki aikui­soh­jauk­sen maail­maan. Mervi Lätti & Päivi Putkuri (toim.)

Löytö­retki aikui­soh­jauk­sen maail­maan -julkaisu antaa erilai­sissa ohjaus- ja neuvon­ta­teh­tä­vissä toimi­ville, mm. tuto­ro­pet­ta­jille ja ohjaa­jille, käytän­nön­lä­hei­siä työvä­li­neitä ohjaus­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen korkea­kou­luissa. Artik­ke­leissa kuva­taan monella eri äänellä ja monesta eri näkö­kul­masta ammat­ti­kor­kea­kou­luissa tehtyä aikui­soh­jauk­sen kehit­tä­mis­työtä, toimin­ta­mal­leja, käytän­teitä ja koke­muk­sia. Ohjaus kietou­tuu aikuis­opis­ke­li­jan elämän­ti­lan­tei­siin, amma­til­li­seen kehit­ty­mi­seen ja osaa­mi­sen tunnis­ta­mi­sen kysy­myk­siin, ohjaa­jaan, opetus­suun­ni­tel­miin, koulu­tuk­sen toteut­ta­mi­seen, hallin­nol­li­siin ja koulu­tus­po­liit­ti­siin ratkai­sui­hin ja uudis­tuk­siin. Kirja on synty­nyt ammat­ti­kor­kea­kou­lu­jen verkos­to­mai­sen yhteis­työn tulok­sena osana valta­kun­nal­lista Aikuis­opis­ke­li­jan ohjaus ammat­ti­kor­kea­kou­lussa –hanketta.

2009. 200 s. ISBN 978-951-604-104-2.
Saata­vana verkkojulkaisuna

B:17 Uusiu­tu­van liikenne-ener­gian tiekartta. Ari Lampi­nen.
Julkaisu on ensim­mäi­nen suomen­kie­li­nen yleis­esi­tys uusiu­tu­vien ener­gia­muo­to­jen käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sista liiken­teessä. Kaik­kien liiken­ne­muo­to­jen osalta on mahdol­lista siirtyä uusiu­tu­vien ener­gia­muo­to­jen käyt­töön lukuis­ten olemassa olevien tekno­lo­gioi­den ja resurs­sien kautta. Koottu tieto auttaa niin opis­ke­li­joita kuin päätök­sen­te­ki­jöi­tä­kin hahmot­ta­maan kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­tö­jen ja muiden liiken­teen aiheut­ta­mien ekolo­gis­ten ongel­mien ratkai­su­mah­dol­li­suuk­sia ja yhteis­kun­nal­li­sia vaiku­tuk­sia. Tarkas­te­lun pain­opis­teessä on auto­lii­kenne, mutta myös raide-, vesi-, ilma-, avaruus- ja vies­ti­lii­ken­nettä käsi­tel­lään. Julkai­sussa on katsaus 23:een liiken­teen biopolt­toai­ne­su­ku­pol­veen. Lisäksi käsi­tel­lään muiden uusiu­tu­vien liiken­teen ener­gia­läh­tei­den tekno­lo­gioi­den käyt­töön­ot­toa sekä nykyi­sin käytet­tä­vissä olevia resurs­seja ja niiden hyödyn­tä­mi­sen tekno­lo­gioita. Julkai­sussa on runsas kuvitus ja paljon käytän­nön esimerkkejä.

2009. 467 s. ISBN 978-951-604-100-4.
Saata­vana verkkojulkaisuna

AnchorB:16 Työka­luja kielten oppi­mi­seen. Johanna Harti­kai­nen, Jaana Timonen.
Työka­luja kielten oppi­mi­seen -mate­ri­aali on laadittu tehok­kaam­man kiel­te­nop­pi­mi­sen tueksi. Se sisäl­tää erilai­sia tapoja ja käytän­nön vink­kejä kielten opis­ke­luun ja sovel­tuu kaik­kien kielten opis­ke­luun. Mate­ri­aa­lin avulla kiel­te­no­pis­ke­lija voi tehos­taa kuun­te­le­mi­sen, luke­mi­sen, kirjoit­ta­mi­sen, sanas­ton, kielio­pin ja puhu­mi­sen osa-alueita. Mate­ri­aa­lin toivo­taan myös olevan apuna kielten epävar­muus­ti­lan­teissa erilai­set oppi­mis­tyy­lit huomioo­not­taen. Se sovel­tuu sekä kurs­sien oheis­lu­ke­mis­toksi että itseopiskeluun.

2009. 33 s. ISBN 978-951-604-099-1.
Saata­vana verkkojulkaisuna

AnchorB:15 Sydämen puhetta sydä­melle : kirja laula­mi­sesta. Leena Kotila
Laulaja on sekä muusikko että soiva instru­mentti samalla kertaa. Klas­si­nen laulu – voiko siitä sanoa mitään – voiko siitä kirjoit­taa mitään? Tästä pohdin­nasta on synty­nyt teos ’Sydämen puhetta sydä­melle: kirja laula­mi­sesta’. Kirjan asian­tun­teva kirjoit­taja on lääkäri, musiik­ki­te­ra­peutti ja musiik­ki­pe­da­gogi (AMK) Leena Kotila. Teok­sessa tarkas­tel­laan moni­puo­li­sesti laula­mi­seen ja laulun opis­ke­luun kytkey­ty­viä tervey­den sekä hyvin­voin­nin näkö­kul­mia ja ongel­mia ilman lääke­tie­teel­listä munk­ki­la­ti­naa. Se sopii käsi­kir­jaksi laulun harras­ta­jille ja avaa mielen­kiin­toi­sia näkö­kul­mia myös musii­kin ja tervey­den­huol­lon ammat­ti­lai­sille. Teok­sessa on laaja lähde­luet­telo lisä­tie­don lähteille.

2008. 2. korjattu painos. 212 s. ISBN 978-951-604-093-9. Julkaisu on loppuunmyyty.

AnchorB:14 Kuinka voitte? : suomi-venäjä-suomi -sanasto tervey­sa­lalle. Kak ваше здоровье? : Финско-русско-Финско словарь по здравоохранению. Riitta Hytti­nen, Svet­lana Kosins­kaja, Raija Latvala, Leena Lauro­nen.
Suomi-venäjä-suomi -tervey­sa­lan sanasto ’Kuinka voitte?’ sisäl­tää tervey­den­huol­lon käytän­nön tilan­tei­den ilmauk­sia ja sanas­toa. Julkaisu sopii esimer­kiksi terveys­kes­kuk­siin ja sairaa­loi­hin apuneu­voksi tilan­tei­siin, joissa suomen­kie­li­sellä henki­lö­kun­nalla ja venäjää puhu­valla asiak­kaalla ei ole yhteistä kieltä. Teosta käyte­tään tervey­sa­lan opis­ke­li­joi­den venäjän kielen oppimateriaalina.

2008. 3. korjattu painos. 208 s. ISBN 978-951-604-088-5. PAINOS LOPPUUNMYYTY. Uudis­tettu painos ilmes­tyy kevään 2013 aikana.

AnchorAnchorB:13 Aikui­nen oppi­jana ammat­ti­kor­kea­kou­lussa. Katja Hirvo­nen.
Julkaisu on aikuis­opis­ke­li­joille suun­nattu opis­ke­lu­tai­to­jen opas. Aiheina ovat opis­ke­lun suun­nit­telu, oppi­mi­sen stra­te­giat, oppi­mis­tai­dot ja -teknii­kat sekä opis­ke­lu­muo­dot- ja tavat .

2007. 31 s. 978-951-604-061-8. Loppuunmyyty.

B:12 Sydämen puhetta sydä­melle : kirja laula­mi­sesta. Leena Kotila.

2007. 217 s. ISBN 978-951-604-059-5. Painos loppuun­myyty. Uudis­tettu painos 2008, katso julkaisu B:15.

B:11 Yhtei­sö­taide käytän­tönä ja osana opetus­suun­ni­tel­maa. Seppo Väänä­nen.
Yhtei­sö­taide käytän­tönä ja osana opetus­suun­ni­tel­maa – tutki­mus liittyy tämän päivän koulu­tuk­sen kehit­tä­mis­tar­pei­siin, missä kaksi tai useam­paa koulu­tusa­laa kohtaa uudella tavalla. Kult­tuu­ria­lan ja sosi­aa­lia­lan työn uudet yhtei­set toimin­ta­muo­dot vaikut­ta­vat myös näiden alojen koulu­tuk­sen kehit­tä­mi­seen. Tässä tutki­muk­sessa tarkas­tel­laan yhtei­sö­tai­teen käytän­tö­jen merki­tystä opetus­suun­ni­tel­ma­työn taus­talla. Tutki­muk­sen päämäärä on etsiä toimiva malli yhtei­sö­tai­de­kou­lu­tuk­sen kehit­tä­mi­selle. Tavoit­teena on myös sellai­sen yhtei­sö­tai­teen koulu­tuk­sen kehit­tä­mi­nen, jossa yhdis­ty­vät sosi­aa­lia­lan ja kuva­tai­teen koulu­tuk­sel­li­nen yhteis­työ ja kaksi erilaista koulu­tuk­sel­lista kenttää. Tutki­muk­sessa tuodaan esiin yhtei­sö­tai­de­pro­jek­teja, joissa nuo edellä maini­tut kentät ovat kohdan­neet tavalla, jolla ne yhdessä muodos­ta­vat jotakin uutta yhteisötaiteeseen.

2007. 56 s. ISBN 978-951-604-058-8.

AnchorAnchorB:10 Työka­luja kielten oppi­mi­seen. Johanna Harti­kai­nen, Jaana Timonen.
Työka­luja kielten oppi­mi­seen -mate­ri­aali on laadittu tehok­kaam­man kiel­te­nop­pi­mi­sen tueksi. Se sisäl­tää erilai­sia tapoja ja käytän­nön vink­kejä kielten opis­ke­luun ja sovel­tuu kaik­kien kielten opis­ke­luun. Mate­ri­aa­lin avulla kiel­te­no­pis­ke­lija voi tehos­taa kuun­te­le­mi­sen, luke­mi­sen, kirjoit­ta­mi­sen, sanas­ton, kielio­pin ja puhu­mi­sen osa-alueita. Mate­ri­aa­lin toivo­taan myös olevan apuna kielten epävar­muus­ti­lan­teissa erilai­set oppi­mis­tyy­lit huomioo­not­taen. Se sovel­tuu sekä kurs­sien oheis­lu­ke­mis­toksi että itseopiskeluun.

2006. 33 s. ISBN 951-604-057-8.
Verk­ko­jul­kaisu > katso B:16

B:9 Opetus­suun­ni­telma ammat­ti­kor­kea­kou­lussa. Pekka Auvinen, Riitta Dal Maso, Kari Kall­berg, Päivi Putkuri, Katja Suoma­lai­nen.
Opetus­suun­ni­telma on ammat­ti­kor­kea­kou­lun peda­go­gi­sen johta­mi­sen keskei­nen työvä­line. Opetus­suun­ni­telma on perin­tei­sesti nähty ensi­si­jai­sesti opetuk­sen ja opet­ta­jien työjaon suun­nit­te­lun väli­neenä. Tämän julkai­sun lähtö­koh­tana on oppi­mis­pro­ses­si­pe­rus­tai­sen opetus­suun­ni­tel­man laadin­ta­pro­sessi. Jäsen­nyk­sen keskei­sinä perus­teina ovat työelä­män enna­koi­tu­jen osaa­mis­tar­pei­den pohjalta määri­tel­lyt koulu­tuk­sen tavoit­teet ja tule­vien opis­ke­li­joi­den lähtö­ti­lan­teen enna­kointi sekä näiden välille raken­tuva oppi­mi­sen ja amma­til­li­sen kasvun prosessi. Kirja antaa johdon­mu­kai­sen kuvan ammat­ti­kor­kea­kou­lun opetus­suun­ni­tel­man perus­teista ja laadin­ta­pro­ses­sista. Se sovel­tuu ammat­ti­kor­kea­kou­luissa ja muissa orga­ni­saa­tioissa opetus­suun­ni­tel­ma­työn parissa työs­ken­te­le­vien esimies­ten, suun­nit­te­li­joi­den ja opet­ta­jien käsikirjaksi.

2005. 162 s. ISBN 951-604-046-2. Painos loppuun­myyty.
Uudis­tettu painos 2007. 192 s. ISBN 978-951-604-065-6.
Saata­vana ainoas­taan verk­ko­jul­kai­suna.

B:8 Kuinka voitte? : suomi-venäjä-suomi -sanasto tervey­sa­lalle. Kak ваше здоровье? : Финско-русско-Финско словарь по здравоохранению. Riitta Hytti­nen, Svet­lana Kosins­kaja, Raija Latvala, Leena Lauronen.

2005. 192 s. ISBN 951-604-045-4. Painos loppuun­myyty. Uudis­tettu painos 2008, katso julkaisu B:14.

B:7 ”Me ollaan sanka­reita elämän…” : elämän­ta­rina-ajat­telu vanhus­työssä. Merja Mäki­salo-Roppo­nen.
J. Karja­lai­nen toteaa laulus­saan: ”Me ollaan sanka­reita kaikki, kun oikein silmin katso­taan. Me ollaan sanka­reita elämän ihan jokai­nen…” Kun oikein silmin katsoo, niin suurim­mat sanka­rit löyty­vät taval­lis­ten ihmis­ten joukosta. Hoito­työn­te­ki­jöi­den tuli­si­kin kohdella vanhuk­sia enemmän elämän sanka­reina kuin avut­to­mina poti­laina. Miten hoito­työn­te­ki­jänä voin tukea ikäih­mis­ten terveyttä? Voiko demen­toi­tu­nut ihminen olla terve? Miten elämän­ta­ri­nan tunte­mi­nen liittyy tervey­den edis­tä­mi­seen? Näihin kysy­myk­siin haetaan vastausta tässä kirjassa, joka on synty­nyt kirjoit­ta­jan, käytän­nön vanhus­työtä teke­vien ja opis­ke­li­joi­den vuoro­pu­he­luna ja toinen toisil­taan oppi­mi­sen tulok­sena. Kirjassa on kaksi toisi­aan täyden­tä­vää osaa. Kirjan alussa selvi­te­tään elämän­ta­ri­nan käsi­tettä ja sen lähi­kä­sit­teitä sekä pohdi­taan elämän­ta­rina-ajat­te­lun sovel­tu­vuutta vanhus­ten hoito­työ­hön ja tervey­den edis­tä­mi­seen. Kirjan loppuo­sassa keski­ty­tään elämän­ta­rina-ajat­te­lun sovel­ta­mi­seen ja hyödyn­tä­mi­seen dementoituvan/dementoituneen ihmisen kohtaamisessa.

2000; 3. painos (2005). 66 s.ISBN 951-604-014-4.

AnchorB:6 S priez­dom! Venäjän suul­li­sen kieli­tai­don akti­voin­ti­kurssi. Riitta Hytti­nen.
S priez­dom! on venäjän kielen oppi­ma­te­ri­aa­li­pa­ketti aikuis­ten suul­li­sen kieli­tai­don akti­voi­mista varten jonkin verran venä­jän­kie­len alkeis­o­pin­toja suorit­ta­neille. Oppi­ma­te­ri­aa­lissa harjoi­te­taan suul­li­sen kielen ominais­piir­teitä ja tyypil­li­siä matkai­lu­ti­lan­teita Venä­jällä. Oppi­ma­te­ri­aa­lissa on sanas­tot ja harjoituksia.

1999; 115 s. + 8 väri­va­lo­ku­va­kal­voa rengas­kan­siossa. Oppi­lai­tos­koh­tai­nen kopioin­tioi­keus. ISBN 951-604-013-6. Painos loppuunmyyty.

B:5 Sähkö­opin histo­riaa. Jouni Viiri.
Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lussa toteu­te­taan tutki­mus­pe­rus­teista fysii­kan opetuk­sen kehit­tä­mistä. Kansain­vä­li­sissä tutki­muk­sissa on havaittu, että opis­ke­li­jan sähköä koskeva ymmär­rys noudat­taa samaa kehi­tys­lin­jaa kuin sähkön tieteen­his­to­ria, joka opet­ta­jan on siksi hyvä tuntea. Amperen aikoi­hin sähkö ymmär­ret­tiin eri tavalla kuin nykyi­sin. Tässä rapor­tissa kuva­taan sähkön tieteen­his­to­rian kannalta oleel­li­sia seli­tyk­siä ja niiden yhteyk­siä opis­ke­li­joi­den ajatusmaailmaan.

1998. 40 s. ISBN 951-604-008-X. Painos loppuunmyyty.

B:4 Opis­ke­li­joi­den ennak­ko­kä­si­tyk­set ja sähkö­opin opet­ta­mi­nen. Jouni Viiri.
Pohjois-Karja­lan ammat­ti­kor­kea­kou­lussa toteu­te­taan tutki­mus­pe­rus­teista fysii­kan opetuk­sen kehit­tä­mistä. Sähkö­opin oppi­mista vaikeut­ta­vat opis­ke­li­joi­den virhe­kä­si­tyk­set. Oppi­mi­sen helpot­ta­mi­seksi on kehi­tetty erilai­sia analo­gia­mal­leja. Tässä rapor­tissa kuva­taan näitä virhe­kä­si­tyk­siä ja analo­gia­mal­leja sekä esitel­lään Euroo­passa ja USA:ssa tehtyjä sähkö­opin opetus­ko­kei­luja. Joen­suussa insi­nöö­ri­kou­lu­tuk­sessa toteu­te­tun kokei­lun tavoit­teena oli paran­taa sähkö­opin oppi­mista, kehit­tää opetus­me­ne­tel­miä ja oppimateriaalia.

1998. 68 s. ISBN 951-604-009-8. Painos loppuunmyyty

B:3 Asian­tun­ti­juu­den anato­mia. Ilkka Pirt­tilä, Esa Kont­ti­nen, Jaakko Nuotio, Erkki Turjan­mäki.
Julkai­sussa tarkas­tel­laan asian­tun­ti­juutta yhteis­kun­nal­li­sesti määräy­ty­neenä ja yhteis­kun­taa muok­kaa­vana ilmiönä. Asian­tun­ti­ja­toi­minta on sosi­aa­li­sesti orga­ni­soitu valtion, mark­ki­noi­den, kansa­lais­ten ja itse asian­tun­ti­joi­den toimin­nan tulok­sena. Asian­tun­ti­jat toteut­ta­vat erilai­sia yhteis­kun­nal­li­sia tehtä­viä ja näyt­täy­ty­vät elämäs­sämme eri rooleissa. Julkaisu tarkas­te­lee niitä rooleja ja toimin­ta­mal­leja, joissa asian­tun­te­mus ilmenee nyky-yhteis­kun­nassa ja lähitulevaisuudessa.

1996. 96 s. ISBN 951-604-003-9. Painos loppuunmyyty.

B:2 Taide psyko­so­si­aa­li­sen työn väli­neenä. Heidi Ahonen-Eeri­käi­nen (toim.).
Taide­te­ra­pian ja psyko­so­si­aa­li­sen työn ammat­ti­lai­set kerto­vat taiteesta tera­peut­ti­sena väli­neenä. Pain­opiste on musiik­ki­te­ra­piassa, joskin jonkin verran käsi­tel­lään myös kuva­taide- ja tans­si­te­ra­piaa. Näkö­kul­mina ovat sekä taide­te­ra­pian teoret­ti­set viite­ke­hyk­set että käytän­nön sovel­lu­tuk­set ja menetelmät.

1996. 199 s. ISBN 951-604-001-2.

B:1 Elämän normit­ta­jat: Insti­tuu­tiot ja asian­tun­ti­jat oikeaa elämää etsi­mässä. Hannu Itkonen, Markku Mylly­kan­gas, Ilkka Pirt­tilä, Raimo Tuomai­nen
Teos käsit­te­lee medi­ka­li­saa­tiota, ruumiil­li­suutta, terveyttä ja käsi­tyk­siämme tervey­destä ja normaaliudesta.

1994. 99 s. ISBN 951-604-000-4.