Julkaisut, B-sarja

Julkaisut, B-sarja

B:89 Pohjois-Karjalan ikäih­mi­sillä on asiaa terveys­pal­ve­lujen digita­li­saa­tiosta. Kerätär, Elina; Tivonen, Kaisa (toim.)

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun EAFS (RDI Excel­lence in creating Age Friendly Society in Remote Areas) -hankkeen julkaisu kuvaa ikäih­misten kokemuksia puettavan senso­ri­laitteen käytöstä kuntou­tuksen tukena, sekä laajemmin heidän näkemyk­siään terveys­pal­ve­lujen kehit­ty­mi­sestä. Julkaisun tutki­musar­tik­kelit perus­tuvat ikäih­misten haastatteluihin.

2023. 978-952-275-406-6. Verkko­jul­kaisu.

B:88 Vaikut­tavaa TKI-toimintaa : Karelian tutkimus- ja kehit­tä­mis­hank­keiden tuloksia 2022. Varis, Kaisa (toim.)

Tässä artik­ke­li­ko­koel­massa esitellään seitsemän Kareliassa vuonna 2022 päätty­nyttä tutkimus- ja kehit­tä­mis­han­ketta, erityi­sesti niiden tulosten ja vaikut­ta­vuuden näkökul­masta. Julkai­sussa kuvatut hankkeet edustavat monipuo­li­sesti Karelian vahvuusa­lueita ja strate­gisia valintoja.

2023. 978-952-275-388-5. Verkko­jul­kaisu.

B:87 Opas raken­nus­liik­keille GHG-proto­kollan mukaiseen kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­töjen laskentaan. Kainu­lainen, Joona.

Tämä opas on luotu helpot­tamaan ja selkeyt­tämään raken­nus­yri­tysten GHG-proto­kollan mukaista laskentaa ja rapor­tointia. Oppaan tarkoi­tuksena on tiivistää standardin tärkeimmät teemat siten, että laskenta onnistuu sujuvasti kuitenkaan unohta­matta standardin mukaista toimintatapaa.

2023. 978-952-275-387-8. Verkko­jul­kaisu.

B:86 Tietoa, osaamista ja avoimuutta : Muisti­sai­rauteen sairas­tuneen työssä jatka­minen. Kukkonen, Tuula & Jämsén, Arja

Muisti ja työ -hankkeessa keski­tyttiin tarkas­te­lemaan mahdol­li­suuksia jatkaa muisti­sai­rauteen sairas­tu­neena työssä vaihtoehtona eläkkeelle. Työssä jatka­misen mahdol­li­suuksia selvi­tettiin erityi­sesti työn ja työpaik­kojen näkökul­masta. Hankkeessa tehtiin katsaus tutki­mus­tietoon sekä selvi­tettiin pohjois­kar­ja­laisten yritysten ja organi­saa­tioiden näkemyksiä muisti­sai­rauteen sairas­tu­neiden työssä jatkamisesta.

2023. 978-952-275-378-6. Verkko­jul­kaisu.

B:85 Katse korkea­koulun ja työn tulevai­suuteen – Karelian opetus­suun­ni­telmien uudis­ta­minen 2020-2022. Nenonen, Marjo; Varis, Kaisa (toim.)

Kareliassa käynnis­tettiin vuonna 2020 yhteinen opetus­suun­ni­tel­ma­työs­kentely, jonka pohjalta opiske­lijat ovat alkaneet opiskella uusien opetus­suun­ni­telmien mukai­sesti syksyllä 2022. Tässä julkai­sussa kuvataan opetus­suun­ni­tel­ma­uu­dis­tuksen etene­mistä ja kehit­tä­mis­työtä Karelia eri koulu­tuk­sissa, sekä tukipal­ve­luiden roolia yhtei­sessä työskentelyssä,.

2022. 978-952-275-376-2. Saata­villa verkkojulkaisuna.

B:84 New Perspec­tives on Inter­na­tio­na­li­sation and Applied Research 2022. Ilvonen, Anne; Malvela, Pekka; Varis, Kaisa (Eds.)

This publica­tions presents the expertise and RDI activities of Karelia University of Applied Sciences in inter­na­tional networks. The publication consists of expert articles from Karelia’s own profes­sionals as well as from Karelia’s inter­na­tional partners.

2022. 978-952-275-373-1. E-Publiation.

B:83 Age-friendly and memory-friendly living environ­ments : Older people in North Karelia want to have a voice. Kukkonen, Tuula (Ed.)

This publication focuses on age-friendly living environ­ments and a memory-friendly society. These themes affect the whole society, and we can see them in the environment close to us and in our every-day activities. This publication is meant for anyone interested in developing age-friend­liness: older people, profes­sionals and students of different fields, developers and teachers.

2022. 978-952-275-370-0. E-Publication.

B:82 Learning Active Ageing Online. Kukkonen, Tuula; Myller, Terhi (Eds.)

The articles in this publication discuss the development path of online imple­men­tation of the Master’s Programme in Active Ageing in Karelia UAS from 2017 onwards. How does e-learning ensure that students learn and acquire skills in a favou­rable way? What should be taken into account in e-learning from the perspective of the student and the teaching organisation?

2022. 978-952-275-366-3. E-Publication.

B:81 Tulevai­suuden ikäosaa­mista verkko­pe­da­go­giikan avulla. Kukkonen, Tuula; Myller, Terhi (toim.)

Julkai­sussa käsitellään Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun ikäosaa­misen koulu­tuksen verkko­to­teu­tuksen kehit­tä­mistä viiden vuoden kokemusten perus­teella. Miten verkko-opiskelu turvaa opiske­lijan oppimisen ja osaamisen karttu­misen suotui­sasti? Mitä verkko-opiske­lussa tulee huomioida opiske­lijan ja koulutus organi­saation näkökul­mista katsottuna? Julkaisu ohjaa tarkas­te­lemaan verkko-opiskelua avoimesti ja kriittisesti.

2022. 978-952-275-363-2. Verkko­jul­kaisu

B:80 Vartu 2.0 – Holis­tinen kinttu­polku – Opiske­lu­hy­vin­voin­ti­mallin manuaali. Laakkonen, Päivi; Hiltunen, Leena; Ranta, Joni

Manuaali on tarkoi­tettu Vartu 2.0 – Holis­tinen kinttu­polku -opiske­lu­hy­vin­voin­ti­mallin käyttöönoton helpot­ta­mi­seksi. Manuaali on suunnattu korkea­kou­lujen hyvin­voin­ti­toi­mi­joille, mutta myös toimintaan osallis­tuvat opiske­lijat voivat tutustua toiminnan taustoihin, materi­aa­leihin, työka­luihin ja malleihin sekä verkos­toihin ja tekijöihin. Manuaalin liitteissä ovat selkeät toiminnan toteut­ta­misen apuvä­lineet: ohjevihko vertais­tuel­lisen pienryh­mä­toi­minnan ohjaa­miseen sekä analy­tiik­ka­työ­kalun käyttöopas.

2022. 978-952-275-356-4. Verkko­jul­kaisu

B:79 Yhteis­työllä ylihuo­misen osaamista : Karelian tutkimus- ja kehit­tä­mis­hank­keiden tuloksia 2021. Varis, Kaisa (toim.)

Artik­ke­li­ko­koel­massa esitellään 14 Kareliassa vuonna 2021 päätty­nyttä tutkimus- ja kehit­tä­mis­hank­ketta, ja erityi­sesti niiden tuloksia ja vaikut­ta­vuutta. Julkai­sussa kuvatut hankkeet edustavat monipuo­li­sesti Karelian vahvuusa­lueita ja strate­gisia valintoja. 

2022. 978-952-275-350-2. Verkko­jul­kaisu.

B:78 Pohjois-Karjalan ja Suomen menes­tyk­seksi : Rehtori Pentti Maljojoen puheet Pohjois-Karjalan ammat­ti­kor­kea­koulun avajai­sissa 1994–2005. Maljojoki, Pentti; Malvela, Pekka 

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun edeltäjän Pohjois-Karjalan ammat­ti­kor­kea­koulun ensim­mäisen rehtorin Pentti Maljojoen lukuvuoden avajais­pu­heissa vuosilta 1992-2005 nousevat esille 1990-luvun ja 2000-luvun alkuvuosien suuret korkeakoulukysymykset.

2022. 978-952-275-349-6. Saata­villa verkkojulkaisuna.

B:77 Yli 50-vuotiaat asiakkaat – Opas keski-ikäisten ja sitä vanhempien asiak­kaiden parempaan huomioi­miseen. Salminen, Risto (toim.)

Opas auttaa ymmär­tämään paremmin, miksi yli 50-vuotiaat asiakkaat ovat yhä tärkeämpi asiakas­ryhmä yhä suurem­malle osalle yrityk­sistä. Opas on suunnattu yrityk­sille ja niiden kehitys­työtä tukeville organisaatioille.

2022. 978-952-275-346-5. Verkko­jul­kaisu.

B:76 Ikä- ja muistiys­tä­väl­liset elinym­pä­ristöt : Pohjois-Karjalan ikäih­mi­sillä on asiaa. Kukkonen, Tuula (toim.)

Ikäys­tä­väl­lisiin elinym­pä­ristöt ja muistiys­tä­väl­linen yhteis­kunta ovat teemoja, jotka kosket­tavat laajalti koko yhteis­kuntaa, ja samalla ne näkyvät meidän lähiyh­tei­söis­sämme ja arkisissa toimin­nois­samme. Julkaisuun on koottu teemaa käsit­te­leviä tutki­musar­tik­keita sekä sanoma­lehti Karja­laisen Vanhuus maalla -kolum­ni­sarjan kolumneja.

2022. 978-952-275-345-8. Saaata­villa verkkojulkaisuna.

B:75 Kampuk­selta etätöihin – kokemuksia opetuk­sesta pandeamia-aikana. Maarit Ignatius & Kaisa Varis (toim.)

Julkai­sussa pohditaan poikkeus­o­lojen vaiku­tuksia opetukseen ja ohjaukseen ja sitä miten muutos lähio­pe­tuk­sesta verkko­to­teu­tukseen onnistui Kareliassa. Artik­ke­leissa kuvatut etäope­tuksen käytänteet sovel­tuvat hyödyn­net­tä­väksi eri opinto­jak­sojen toteu­tuk­sissa sekä digipe­da­go­gi­sessa tuessa.

2021. 978-952-275-343-4. Verkko­jul­kaisu.

B:74 Opiske­lijat sosiaa­lialaa kehit­tä­mässä – sosio­no­mio­pis­ke­li­joiden kehit­tä­mis­töiden tuloksia. Katja Sorjonen, Kirsi Autio & Sari Johansson (toim.)

Artik­ke­li­ko­koelma tuo näkyväksi Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun sosio­no­mi­kou­lu­tuksen opiske­li­joiden mittavaa kehit­tä­mis­työtä, jota opiske­lijat tekevät opinto­jensa loppu­vai­heessa syven­tä­vässä harjoit­te­lussa. Julkaisu valottaa sitä, kuinka moninai­sissa paikoissa sosio­no­mio­pis­ke­li­joiden syventävä harjoittelu voi toteutua, ja kuinka monimuo­toisia kehit­tä­misen kohteet voivat olla. Julkaisun artik­kelien kirjoit­tajina toimivat Karelia-amk:n sosio­no­mi­kou­lu­tuksen opiskelijat.

2021. 978-952-275-342-7. Verkko­jul­kaisu.

B:72 Kansal­lisen koordi­naation merkitys alueel­li­sessa matkailun kehit­tä­mi­sessä. Tiina Pakarinen, Raija Ruusunen & Tero Taatinen.

Tässä julkai­sussa kuvataan Rural Finland II – valta­kun­nal­lisen matkailun koordi­naa­tio­hankkeen toimintaa ja tuloksia, kuten kehit­tä­jä­ta­paa­misia, webinaa­ri­kier­tuetta, hankkeessa kerättyä tutki­mus­tietoa ja viestintää. Julkai­sussa pureu­dutaan myös matkailun kehit­tä­mistyön vaikuttavuuteen.

2021. 978-952-275-339-7. Verkko­jul­kaisu.

B:71 Innovative Nurse (IN) -sairaan­hoi­ta­ja­kou­lutus väljästi asuttujen alueiden tarpeisiin. Riitta Muhonen & Minna Turunen (toim.)

Julkaisun artik­kelit kuvaavat Innovative Nurse sairaan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuksen toteut­ta­mis­tapoja sekä väljästi asutun alueen sairaan­hoi­tajien tulevai­suuden osaamis­tar­peita. Julkaisu on suunnattu sairaan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuksen kehit­tä­miseen ja työelä­mäyh­teistyön vahvis­ta­miseen väljästi asutuilla alueilla.

2021. 978-952-275-337-3. Saata­villa verkkojulkaisuna.

B:70 Ethical opera­tional model at the core of compe­tence. Päivi Sihvo, Olli Veste­rinen, Arja Koski, Arja; Malka­vaara, Mikko; Pasanen, Miia

The objective of the ethical opera­tional model created in the SotePeda24/7 project is to work as a tool in the identi­fication, ethical evaluation and decision-making of ethical issues as well as in ethical activities in the digitising opera­tional environment of the social and healthcare sector and education.

2021. 978-952-275-327-4. E-Publication.

B:69 Verkos­toi­tu­minen ja yhteis­kun­nal­linen yrittäjyys maaseu­dulla. Keijo Koskinen & Virpi Lemponen (toim.)

Julkaisun ensim­mäi­sessä osassa annetaan vinkkejä verkoston raken­ta­miseen, toimintaan ja kehit­tä­miseen sekä esitellään, kuinka kokei­lujen avulla voidaan tuottaa uusia innovaa­tioita maaseu­dulle. Toisessa osassa esitellään yhteis­kun­nal­lista yrittä­jyyttä, oppaita yhteis­kun­nal­lista yrittä­jyy­destä, esimerkkejä suoma­lai­sista yhteis­kun­nal­listen yritysten toimintamalleista.

2021. 978-952-275-325-0. E-Publication.

B:68 Guide­lines on the use of wearable sensor systems in-home rehabi­li­tation combined with remote connec­tions – Flowchart and Practice guideline : Handbook II. Antti Alamäki, Elina Nevala, Juha Jalovaara, John Barton, Joan Condell, Karla Muñoz Esquivel, Anna Nordström, Daniel Kelly, David Heaney, James Gillespie

The Handbook Part II focuses on the attri­butes and aspects that you must consider when you start a remote rehabi­li­tation process with remote connec­tions and wearable sensor systems.

2021. 978-952-275-322-9. E-Publication.

B:67 Opas raken­nus­hank­keiden päästöjen hallintaan. Mika Keskisalo & Mikko Matveinen. 

Opas tarjoaa esimerkkejä ja näkökulmia maankäy­tön­suun­nit­te­li­joille, raken­nut­ta­jille, suunnit­te­li­joille sekä raken­ta­jille siitä, miten vähähii­listä raken­ta­mista voidaan konkreet­ti­sesti edistää.

2021. 978-952-275-318-2. Verkko­jul­kaisu.

B:66 Palaset paikalleen – Vaihtoeh­doista valin­noiksi -urasuun­nit­te­lu­malli ja sen työvä­lineet. Joni Lahtinen & Niina Pennanen (toim.)

Julkaisuun on koottu yhteen Korkea­kou­lus­tartti-hankkeen uraval­men­nuk­sissa kehitetyt ja käytetyt urasuun­nit­telua tukevat menetelmät ja tehtävät. Julkai­sussa avataan myös ohjaus- ja urasuun­nit­telun prosesseja ja esitellään käytännön esimerkkejä. Julkaisua voi käyttää käsikirjana ja työkirjana urasuun­nit­te­lussa sekä uraohjauksessa.

2020. 978-952-275-316-8. Saatavana verkko­jul­kaisuna.

B:65 Eettinen toimin­ta­malli – osaamista tulevai­suuden koulu­tukseen ja sote-alan työhön. Päivi Sihvo & Arja Koski (toim.)

Julkai­sussa kuvataan eettistä toimin­ta­mallia digita­li­soi­tuvan sote-alan työhön ja koulu­tukseen. Malli antaa työvä­li­neitä ammatil­lisen osaamisen ja työn kehit­tä­miseen. Sen avulla on mahdol­lista jäsentää ajattelua ja saada tukea päätök­sen­tekoon eettisten kysymysten äärellä. Toimin­ta­mallin kehit­tä­misen taustalla on SotePe­da24/7-hankkeessa yhdessä luotu ymmärrys siitä, mitä eettinen osaaminen ja toiminta on monia­lai­sissa ja digita­li­soi­tu­vissa sote-alan toimintaympäristöissä.

2020. 978-952-275-314-4. Verkko­jul­kaisu.

B:64 Ohjeistus testat­tujen kierrä­tys­ra­vin­teiden käsit­te­lylle ja käytölle. Markku Huttunen, Anssi Kokkonen, Juha Kilpeläinen.

Karelia oli osato­teut­tajana Suomen ympäris­tö­kes­kuksen hallin­noi­massa hankkeessa Biokaa­su­lai­tok­sesta ravin­teita, energiaa ja elinkei­no­toi­mintaa maaseu­dulle (BioRaEE) 2017–2020. BioRaEE -hanke selvitti vilje­li­jöiden tarpeita kierrä­tys­lan­noit­teille ja arvioi niiden tuotannon ja käytön aiheut­tamia muutoksia ympäristön sekä tilojen ja koko käsit­te­ly­ketjun kannat­ta­vuuden kannalta

2020. 978-952-275-307-6. Saatavana verkko­jul­kaisuna.

B:63 Age-Friendly Society Supports Active Ageing. Arja Jämsén & Tuula Kukkonen

This review looks into the prerequi­sites of active ageing, and how developing an age-friendly society can support active ageing. As one viewpoint to the age-friendly society the concept of age-friendly enterprise is looked at and developed.

2020. 978-952-275-300-7. E-Publication.

B:61 Kohti ikäys­tä­väl­listä Pohjois-Karjalaa. Arja Jämsén & Tuula Kukkonen (toim.)

Sanoma­lehti Karja­lai­sessa julkaistiin vuosina 2019–2020 Ikäys­tä­väl­lisyys-kolum­ni­sarjaa, jonka kirjoi­tukset on koottu tähän julkaisuun. Kolum­ni­sarjan lähtö­kohtana on väestön ikään­ty­minen, joka vaikuttaa monella tavalla koko yhteis­kuntaan, haluttiin tai ei. Kirjoi­tukset kuvaavat ikäys­tä­väl­listä yhteis­kuntaa eri näkökul­mista. Samalla arvioidaan sitä, miten ikäys­tä­väl­lisen yhteis­kunnan rakenteet tukevat aktii­vista ikään­ty­mistä ja edesaut­tavat hyvää vanhe­ne­mista. Tämän päivän ja huomisen ikäih­miset kun haluavat elää aktii­vista, omannä­köistä elämää ja osallistua maailmanmenoon.

2020. 978-952-275-296-3. Saatavana verkko­jul­kaisuna.

B:60 Ikäys­tä­väl­linen yhteis­kunta tukee aktii­vista ikään­ty­mistä. Arja Jämsén & Tuula Kukkonen

Julkai­sussa pohditaan aktii­visen ikään­ty­misen edelly­tyksiä sekä sitä, miten ikäys­tä­väl­lisen yhteis­kunnan kehit­tä­minen voi tukea aktii­vista ikään­ty­mistä. Yhtenä näkökulmana ikäys­tä­väl­liseen yhteis­kuntaan tarkas­tellaan ja kehit­tellään ikäys­tä­väl­lisen yrityksen konseptia.

2020. 978-952-275-294-9. Saatavana verkko­jul­kaisuna.

 
B:59 SMErec – new generation recruitment skills for SMEs and workforce – Rekry­toi­sitko kunnolla? Marja-Liisa Ruotsa­lainen & Arja-Irene Tiainen
Julkaisun tarkoi­tuksena on tarjota tietoa rekry­toinnin eri vaiheista ja näkökul­mista. Sitä voidaan käyttää oppima­te­ri­aalina niin ammat­ti­kor­kea­koulun perus­tut­kin­noissa kuin myös ammat­ti­kor­kea­koulun ylemmissä tutkin­noissa. Julkaisu tarjoaa tiivis­tetyn tieto­pa­ketin myös rekry­toinnin parissa työsken­te­le­ville. Julkaisun kirjoit­tajina ovat toimineet SMErec – new generation recruitment skills for SMEs and workforce -hankkeen kehit­tä­mis­työhön osallis­tuneet asiantuntijat.
 
2019. 84 s. 978-952-275-287-1 Saatavana verkko­jul­kaisuna.
 
B:58 Wearable Technology Supported Home Rehabi­li­tation Services in Rural Areas – Emphasis on Monitoring Struc­tures and Activities of Functional Capacity : Handbook.
This handbook summa­rizes key findings from clinical and laboratory-controlled demon­strator trials regarding wearables to assist rehabi­li­tation profes­sionals, who are planning the use of wearable sensors in rehabi­li­tation processes. The handbook can also be used by those developing wearable sensor systems for clinical work and especially for use in hometype environ­ments with specific emphasis on elderly patients, who are our major health care consumers.
 
2019. 56 pp. 978-952-275-283-3. E-publication.
 
 
B:57 PALVELUMUOTOILUOPAS YRITYKSILLE : 3 palve­lu­ke­hi­tys­polkua uusien Silver Economy -palve­luiden luomiseen. Tuija Kainu­lainen & Tanja Rimpilä.
Silver Economy -markki­noiden kasvu tulee avaamaan uusia mahdol­li­suuksia tuotteiden ja palve­lujen kehit­tä­mi­selle monilla eri toimia­loilla. Palve­luiden kohden­ta­minen sekä uusien Silver-palve­lu­kon­septien luominen tarjoaa yrityk­sille merkit­täviä liike­toi­min­ta­mah­dol­li­suuksia. Tämän oppaan tarkoi­tuksena on tutus­tuttaa lukijaa palve­lu­muo­toiluun sekä käytännön esimerkein osoittaa, kuinka palve­lu­muo­toilua voidaan hyödyntää Silver-palve­luiden kehittämisessä.
 
2019. 37 s. 978-952-275-278-9. Verkko­jul­kaisu.
 
B:56 RoboBisnes – havaintoja, kokemuksia ja näkymiä. Ari Tarkiainen, Sami Lamminen, Säde Lind, Timo Pappinen.
Julkaisu keskittyy tuomaan esiin RoboBisnes – Osaamista ja uutta liike­toi­mintaa palve­lu­ro­bo­tii­kasta -hankkeesta saatuja kokemuksia ja havaintoja sekä nostaa esiin erityi­sesti robotiikkaan ja digitaa­li­suuteen liittyviä tulevai­suuden näkymiä Pohjois-Karjalan maakunnassa.
 
2019. 55 s. 978-952-275-275-8. Saatavana verkkojulkaisuna.
 
B:55 Nopeat kokeilut sote-alan digita­li­saa­tiota edistä­mässä. Päivi Sihvo & Jaana Nykänen (toim.)
Tässä julkai­sussa esitellään Pohjois-Karjalan Digisote-hankkeessa toteu­tettuja kokeiluja. Asiakkaan palve­lu­pro­ses­seihin liittyvien digiko­kei­lujen, kuten lähipiste- ja etälää­kä­ri­ko­keilu, lisäksi hankkeen aikana toteu­tettiin digio­saa­misen kehit­tä­mistä kokei­luina. Näitä kokeiluja olivat eAmmat­ti­laisten valmennus ja Digikiih­dyttämö. Lisäksi kerrotaan kokei­lujen taustalla olleesta tarve­läh­töi­sestä 100 päivän kokei­lu­mal­lista. Julkaisu pyrkii omalta osaltaan antamaan käytännön välineitä ja esitte­lemään hyviä käytäntöjä digiko­kei­lujen toteut­ta­miseen sekä digio­saa­misen lisää­miseen sote-organisaatioissa.
 
2018. 115 s. 978-952-275-268-0 Verkko­jul­kaisu
 
B:54 Näkökulmia kuntou­tusa­jat­teluun. Liisa Suhonen (toim.)
Tämä juhla­jul­kaisu on koottu Karelia ammat­ti­kor­kea­koulun fysio­te­rapian yliopettaja Liisa Suhosen jäädessä eläkkeelle. Julkaisu tekee näkyväksi Karelian opettajien näkökulmia kuntou­tuksen määrit­te­lystä, merki­tyk­sestä ja opetuk­sesta. Opettajien lisäksi julkaisun kirjoit­tajina on myös opiske­li­joita sekä työelämä- ja hanketoimijoita.
 
2018. 105 s. 978-952-275-258-1 Saatavana verkko­jul­kaisuna.
 
 
B:52 Näkökulmia lasten ja nuorten hoitotyön erityis­ky­sy­myksiin. Arja-Irene Tiainen & Tarja Ruokonen (toim.)
Julkaisu on suunnattu sosiaali- ja tervey­salan ammat­ti­lai­sille ja opiske­li­joille. Julkaisun ajankoh­taisten teemojen toivotaan tuovan lukijalle uutta pohdit­tavaa ja osaamista. Artik­kelien aiheita ovat mm. osaston­hoi­tajan työ lasten­osas­tolla, hoito­hen­ki­lö­kunnan rooli surevan lapsen ja nuoren tukemi­sessa, lasten kaltoin­koh­telun tunnis­ta­minen yhteis­päi­vys­tyk­sessä sekä isäneuvolatoiminta.
 
2017. 86 s. 978-952-275-248-2. Saatavana verkko­jul­kaisuna. Painettu kirja myynnissä verkko­kau­passa (22,50 e sis. toimituskulut)
 
B:51 Itsear­vioin­nilla laaduk­kaampaa kielten opetusta ammat­ti­kor­kea­kou­luissa. Ritva Kante­linen, Anneli Airola, Marjo Nenonen
Julkai­sussa esitellään kielten­ope­tuksen itsear­viointiin sovel­tuvaa työkalua, joka palvelee kielten ja viestinnän opetuksen tutkimus- ja kehit­tä­mis­työtä Bolognan prosessin tavoit­teiden, ammatil­li­sesti suuntau­tuneen kielten­ope­tuksen periaat­teiden ja elini­käisen oppimisen näkökul­masta. Itsear­viointi toteu­tettiin 18 ammat­ti­kor­kea­kou­lussa, ja tulokset osoit­tivat, että itsear­viointi on toimiva tapa arvioida kielten ja viestinnän opetusta syste­maat­ti­sesti ja perusteellisesti.
 
2016. 80 s. 978-952-275-235-2 Saatavana verkko­jul­kaisuna.
 
B:50 Ikäys­tä­väl­linen yritys – Senio­aria­siakkaat tulevat! Arja Jämsén & Tuula Kukkonen
Julkaisu tuo yrityk­sille tietoa ja uutta ymmär­rystä ikään­ty­mi­sestä ja ikäih­mi­sistä asiak­kaina. Julkai­sussa käsitellään asiak­kuuksien hoitoa, palve­lu­muo­toilua, markki­nointia – mitä uutta ja erilaista tarvitaan, kun on kyse ikäih­mi­sistä asiakkaina.
 
2017. 56 s. 978-952-275-233-8 Myynnissä verkko­kau­passa 17.50 e sis. toimi­tus­kulut. Saatavana verkko­jul­kaisuna
 
B:49 Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun laatu­kä­si­kirja. Pekka Auvinen & Mikko Penttinen (toim.)
 
 
B:48 Otsakorven Säätiön tuella yrittä­jä­mäi­seksi ammat­ti­kor­kea­kou­luksi : Kohti galaksin kokoista yrittäjyys- ja innovaa­tio­toi­mintaa. Marja-Liisa Ruotsa­lainen (toim.)
Karelia-amk ja William ja Ester Otsakorven Säätiö ovat vuosien aikana yhteis­työssä edistäneet korkea­kou­luo­pis­ke­li­joiden ja opetus­hen­ki­löstön yrittä­jyys­osaa­mista erilaisten kehit­tä­mis­hank­keiden muodossa. Tässä julkai­sussa esitellään yhteistön aikana synty­neitä toteu­tuksia ja toimin­ta­malleja yrittä­jyyden edistämiseksi.
 
2016. 55 s. 978-952-275-224-6. Saatavana verkko­jul­kaisuna.
 
B:47 Uutta erikois­osaa­mista korkea­kou­lu­te­tuille : Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneu­den­hoi­toalan erikois­tu­mis­kou­lu­tus­tar­peiden kartoit­ta­minen 2016. Tuula Kukkonen (toim.)
Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneu­den­hoi­toa­lojen erikois­tu­mis­kou­lu­tus­tar­peita kartoi­tettiin vuoden 2016 aikana OKM:n rahoit­ta­massa hankkeessa, jonka toteu­tukseen ovat osallis­tuneet kaikki 23 alan koulu­tusta tarjoavaa ammat­ti­kor­kea­koulua. Tässä hankkeen loppu­jul­kai­sussa tarkas­tellaan erikois­tu­mis­kou­lu­tuksia osana koulu­tus­jär­jes­telmää ja pohditaan nopeasti muuttuvan työelämän tulevai­suuden osaamistarpeita.
 
2017. 150 s. 978-952-275-222-2. Saatavana verkko­jul­kaisuna.
 
B:45 Sustai­nable Liveli­hoods in the Green Economy. Ng’andwe, P.; Saramäki, K.; Simfukwe, P.; Chisha-Kasumu, E.; Korhonen, K. (Eds.)
This publication is a result of North-South-South (NSS) -programme. NSS-network consisted of partner insti­tu­tions from Finland, Namibia and Zambia. The publication is based on the topics of two NSS intensive courses held in Zambia and Namibia. The topics revolve aroud environ­mental issues sues relevant to all actors in the agricul­tural and forestry sector.
 
2016. 83 pp. 978-952-275-199-7. E-publication.
 
B:4 Student’s handbook on quality.
3. edition. E-publication.
 
B:3 Opiske­lijan laatuopas. Pekka Auvinen, Mikko Penttinen, Marjo Nenonen, Mari Ikonen (toim.)
 

2016. 23 s. 2. päivi­tetty painos. Saatavan verkko­jul­kaisuna

 
B:44 Laaduk­kaasta koulu­tuk­sesta nopeammin työelämään. Mervi Leminen ja Marja-Liisa Ruotsa­lainen (toim.)
Karelia-amk ja Pohjois-Karjalan koulu­tus­kun­tayhtymä ovat strate­gisia kumppa­neita, jotka ovat tehneet yhdessä pitkä­jän­teistä kehit­tä­mis­työtä yhteisten tavoit­teiden mukai­sesti. Tässä julkai­sussa kuvataan strate­gisen yhteistyön kokonai­suutta vuosina 2014–2015 ennen kaikkea Laaduk­kaasta koulu­tuk­sesta nopeammin työelämään -hankkeen toteu­tuksen puitteissa.
 
2015. 47 s. 978-952-275-196-6. Saatavana verkko­jul­kaisuna.
 
B:43 Sujuva ohjaus – Tyyty­väinen opiskelija. Mervi Kurula (toim.)
Julkai­sussa kuvataan Karelia-amk:n VARTU-hankkeen toimintaa ja tuloksia. Hankkeessa keski­tyttiin opintojen sujuvuuden varmis­ta­miseen ja keskeyt­tä­misen vähen­tä­miseen varhaisen ja ennakoivan tuen avulla, sekä vahvis­tettiin välit­tä­misen ilmapiiriä Kareliassa.
 
2015. 66 s. 978-952-275-193-5. Saatavana verkko­jul­kaisuna.
 
 
B:42 Kuitu­hampun jalos­tuksen mahdol­li­suudet Suomessa. Juha Ikonen, Juha Kilpe­läinen, Helena Puhakka-Tarvainen.
Julkaisu sisältää malli­las­kelmia kuitu­hampun kasva­tuksen ja jalos­tuksen kannat­ta­vuu­desta Suomen olosuh­teissa. Laskelmat on tehty osana  Bioja­los­tus­lii­ke­toi­minnan demon­straa­tio­val­miuksien paran­ta­minen –hanketta. Opas sopii perus­tie­to­läh­teeksi hampun kasvat­ta­mi­sesta ja jalos­ta­mi­sesta kiinnos­tu­neille yrittä­jille, tuote­ke­hit­tä­jille sekä asianharrastajille.
 
2015. 31 s. 978-952-275-185-0. Saatavana verkko­jul­kaisuna.

 

 

 
B:41 Terveisiä Ikä-Suomesta! Arja Jämsén & Tuula Kukkonen.
Julkaisuun on koottu Sanoma­lehti Karja­lai­sessa keväällä  2015 julkaistut Ikä-Suomesta -kolum­ni­sarjan kolumnit. Kolum­neissa käsitellään Suomen tulevai­suuden ja ikäosaa­misen kehit­tä­misen kannalta keskeisiä teemoja, kuten ikäih­misten osallisuus ja vaikut­ta­mis­mah­dol­li­suudet, ikäih­misten aktii­vinen kansa­laisuus, ikäih­misten asuminen sekä ikään­ty­minen, toimin­takyky ja palvelut.
 
2015. 18 s. 978-952-275-183-6. Saatavana verkko­jul­kaisuna.
 
B:40 Local Decision Making I. 2nd Edition. Anna Liisa Westman & Edyta Pietrzak.
 
2015. 112 s. 978-952-275-178-2. Saatavana verkko­jul­kaisuna.
 
B:39 Hyvä saatto­hoi­to­ym­pä­ristö on kaikkien etu : Opas suunnit­te­lu­työhön. Katja Väyrynen.
Opas auttaa tiedos­tamaan hoito­ym­pä­ristön merki­tystä sekä helpottaa ympäris­töjen kehit­tä­mistä moniam­ma­til­li­sessa yhteis­työssä. Oppaassa tuodaan esiin saatto­hoi­to­ym­pä­ristön suunnit­te­lussa ja ehosta­mi­sessa huomioi­tavia erityis­piir­teitä potilaan, omaisten ja hoito­hen­ki­löstön tarpeet huomioiden.
 
2015. 44 s. 978-952-275-171-3. Saatavana verkko­jul­kaisuna.
 
 
B:38 Palliative Care in North Karelia – The best humane care for patients. Henna Myller (ed.)
This publication describes the development work and the results of Paletti project (Strengt­hening the Compe­tence and Developing the Struc­tures in Palliative and End-of-Life Care through Expert Coope­ration in the Province of North Karelia) from different aspects.
 
2015. 96 s. 978-952-275-169-0. E-publication.
 
B:37 North Karelia – Strong compe­tence in ageing. Arja Jämsén & Tuula Kukkonen.
This publication examines issues related to ageing in the context of North Karelia. The background for the emergence of the new concept compe­tence in ageing will be reflected and developed further. Ageing will also be struc­tured in three phases of life each of which sets different types of challenges for the competence.
 
2015. 15 s. 978-952-275-161-4. E-publication.
 
B:36 ДАВАЙТЕ СОЗВОНИМСЯ! Let’s keep in touch! : Russian for telephone. Riitta Hyttinen.
Tämä e-julkaisu sisältää oppima­te­ri­aalia A2-taito­tason (kehittyvä perus­kie­li­taito) venäjän kielen opiske­li­joille. Materiaali sisältää puhelin­kes­kus­telun harjoit­teluun sovel­tuvia esimerk­ki­lauseita, dialogeja ja harjoi­tuksia. Dialogit on kuunnel­ta­vissa äänitiedostoina.
 
2015. 56 s. 978-952-275-160-7. Pdf-julkaisu ostet­ta­vissa verkko­kir­ja­kau­pasta hintaan 19,50 euroa.
 
B:35 Pallia­tii­vinen hoito Pohjois-Karja­lassa – Inhimil­li­sesti potilaan parhaaksi. Henna Myller (toim.)
Julkai­sussa kuvataan PALETTI – Pallia­tii­visen hoidon osaamisen vahvis­ta­minen ja raken­teiden kehit­tä­minen asian­tun­ti­jayh­teis­työnä Pohjois-Karjalan maakun­nassa -hankkeen aika tehtyä kehit­tä­mis­työtä ja hankkeen tuloksia. Julkaisun sisältö painottuu hyvään pallia­tii­visen – ja saatto­hoidon moniam­ma­til­liseen toteutukseen.
 
2015. 94 s. 978-952-275-157-7. Saatavana verkko­jul­kaisuna.
 
B:34 Local Decision Making III. Anna Liisa Westman & Edyta Pietrzak (Eds.)
The publication examines local decision making pheno­menon from different perspec­tives. Local Decision Making III includes articles from Nether­lands, Poland, Finland and Russia.
 
2014. 120 s. 978-952-275-154-6. E-publication.
 
B:33 Sähköiset terveys­pal­velut asiak­kaiden käyttöön tervey­den­huol­lossa – Teoriasta käytäntöön. Annikki Jauhiainen & Päivi Sihvo (toim.)
ASSI eli asiakas­läh­töisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palve­lu­pro­sessien käyttöönoton innovaatiot perus­ter­vey­den­huol­lossa -hankkeessa kehitettiin ja otettiin käyttöön asiakas­läh­töisiä omahoitoa ja etähoitoa tukevia sähköisiä terveys­pal­veluja perus­ter­veyden- ja työter­veys­huollon asiak­kaille.  Julkai­sussa kuvataan hankkeen kehit­tä­mistyön toteut­ta­mista ketterän kehit­tä­misen periaatteilla.
 
2014. 195 s. 978-952-275-152-2  Saatavana verkko­jul­kaisuna.
 
B:32 Matkaopas markki­na­ta­louteen. Kim Wrange.
Julkai­sussa avataan markki­na­ta­louden tärkeimpiä perus­kä­sit­teitä kuten kysynnän ja tarjonnan laki, kansan­ta­louden kierto­kulku, raha vaihdannan välineenä, koron korko, pääoma ja voitto. Julkaisu on tarkoi­tettu talous­teorian perus­o­pin­tojen oppima­te­ri­aa­liksi sekä lisäopis­kelun innoit­ta­jaksi aina taval­li­sista kansa­lai­sista korkea­kou­luo­pis­ke­li­joihin asti.
 
2014. 79 s. 978-952-275-149-2.  Hinta 22.50 e. Saatavana verkko­jul­kaisuna.
 
 
B:31 SOHVIn satoa – Kokemuk­sista hyvin­vointia. Niina Pennanen, Kaisa Hiltunen, Ari Tarkiainen (toim.)
SOHVI-hankkeessa tuotettiin kansa­laisten hyvin­vointia kuvaavaa kokemus­tietoa sosiaali- ja terveys­pal­ve­lujen kehit­tä­misen tueksi. Tässä julkai­sussa joensuu­laiset ja liperi­läiset lapset, nuoret ja lapsi­perheet kuvaavat kokemuk­siaan elämän­ti­lan­teestaan ja hyvin­voin­nistaan.  Lisäksi julkai­sussa esitellään hankkeen tiedon­ke­ruu­me­ne­telmiä ja yhteis­työtä eri yhteis­työ­kump­pa­neiden sekä Karelia-amk:n opiske­li­joiden ja opettajien kanssa.
 
2014. 55 s. 978-952-275-148-5. Verkko­jul­kaisu.
 
B:30 Social Services on Both Sides of the Border. Marjut Arola, Liisa Suhonen & Olga Zvyagina (eds.)
This publicaton offers an overview on developing new regional operating models and expertise for welfare and social services in North Karelia and Russian Karelia. 
 
2014. 72 s. 978-952-275-144-7. E-publication.
 
B:29 Ikäosaa­mista Voima­lasta. Tuula Kukkonen (toim.)
Oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö Voimala luo uutta työelä­mä­lä­heistä pedago­giikkaa Karelia-amk:ssa. Voimalan toimin­ta­pe­ri­aatteet koros­tavat moniam­ma­til­lista ja monia­laista yhteis­työtä ja yhteistä oppimista. Tämän julkaisun artik­kelit kertovat ikäosaa­misen pilottien kokemuk­sista ja oppimistuloksista.
 
2014. 121 s. 978-952-275-142-3. Hinta 20 e. Saatavana verkko­jul­kaisuna.
 
B:27 Niitto- ja ruoppausopas. Kaija Saramäki, Jari Spoof, Tarmo Tossa­vainen, Ilona Joensuu
Oppaassa kerrotaan vesis­töjen niiton ja ruoppauksen vaiku­tuk­sista, suunnit­te­lusta ja toteu­tuk­sesta. Opas on tarkoi­tettu käytet­tä­väksi silloin
kun mietitään paikal­lisia vesis­tön­kun­nos­tus­toi­men­pi­teitä esimer­kiksi omassa mökkirannassa.
 
978-952-275-138-6. 23 s. Saatavana verkko­jul­kaisuna.
 
B:26 Karelia raivon vallassa : Rehtori Petri Raivo 50 vuotta
Juhla­kirja on laadittu Karelia-amk:n rehtori ja toimi­tus­johtaja Petri Raivon 50-vuotis­päivän kunniaksi. Kirjan artik­ke­leissa Karelian strate­gisten kumppanien edustajat ja aiemmat rehtorit esittävät näkemyk­siään maamme ammat­ti­kor­kea­kou­luista ja niiden kehitys­nä­ky­mistä sekä kumppa­nuu­desta Karelian kanssa. Kaikki kirjan artik­kelit on käännetty myös englanniksi.
 
2014. 978-952-275-134-8. 107 s.
 
B:25 YAMK työelämää kehit­tä­mässä – Sosiaali- ja tervey­salan näkökulmia työhy­vin­vointiin. Arja-Irene Tiainen (toim.)
Julkaisu koostuu ylemmän ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kinnon opiske­li­joiden, opettajien ja työelämän edustajien kirjoit­ta­mista artik­ke­leista, jotka käsit­te­levät työhy­vin­vointia eri näkökul­mista. Julkaisu tarjoaa käytönnön työkaluja mm. työhy­vin­voinnin arviointiin ja työhy­vin­vointia tukevaan palkitsemiseen.
 
2014. 69 s. 978-952-275-131-7. Kirja on myynnissä verkko­kir­ja­kau­passa.
 
B:24 Ikä! Moninainen ikäosaa­minen. Arja Jämsén ja Tuula Kukkonen (toim.)
 
Ikäosaa­minen on ikään­ty­miseen ja sen yhteis­kun­nal­lisiin, yhtei­söl­lisiin ja yksilöl­lisiin vaiku­tuksiin liittyvää osaamista. Tässä julkai­sussa ikäosaa­misen ikkunoita avataan eri suuntiin. Pääteemoja ovat mm. Ikä, ikään­ty­minen ja ikäosaa­minen, Työelämän ikäosaa­minen ja Ikäosaava yritys.
 
2014. 122 s. 978-952-275-129-4. Hinta 20 e. Saatavana myös verkkojulkaisuna.
 
B:23 Koulu­tus­vien­nillä kansain­vä­li­sille markki­noille. Anneli Airola (toim.)
 
Julkaisu on osa Savonia-amk:n ja Karelia-amk:n ISAT-EXPORT – menes­tys­tuot­teilla koulu­tus­viennin eturin­tamaan –hankkeen toimintaa. Julkai­sussa käsitellään monipuo­li­sesti koulu­tus­viennin nykyti­lan­netta, mahdol­li­suuksia sekä onnis­tuneen koulu­tus­viennin edelly­tyksiä. Hanke­toi­min­nassa mukana olleet Savonia-amk:n ja Karelia-amk:n edustajat kirjoit­tavat kokemuk­sistaan ja sen lisäksi kirjoit­ta­jiksi on saatu kansal­lisia koulu­tus­viennin johtavia asiantuntijoita.
 
2014. 81 s. 978-952-275-124-9. Saatavana verkko­jul­kaisuna.
 
 
B:22 Handbook of Quality Management in Education Exports. Riina Siikanen & Mervi Leminen.
 
This handbook presents the final conclusions of the KOLARI project carried out by Karelia UAS. The aim of the project was to identify and document
the best practises of quality management, as well as to analyse the possible risks in the context of education exports. These documented practises and risk analysis are focused on in this handbook.
 
 
B:21 Ikäsyr­jästä – puheen­vuoroja ikäosaa­mi­sesta. Arja Jämsén & Tuula Kukkonen (toim.)
Julkaisu on katsaus ikäosaa­misen tiimoilta käytyyn keskus­teluun sanoma- ja ammat­ti­leh­dissä. Julkaisun kirjoit­tajat edustavat pohjois­kar­ja­laisia ikäosaa­misen kehit­täjiä koulutus- ja kehit­tä­mi­sor­ga­ni­saa­tioista, järjes­töistä ja kunnista.
 
2014. 73 s. 978-952-275-122-5. Saatavana verkko­jul­kaisuna
 
B:20  IMMO – ikäosaa­mista ja integraa­tiota.  Päivi Kauppila (toim.)

Ikäosaa­misen vahvis­ta­minen monia­laisena yhteis­työnä IMMO -hankkeessa kehitettiin ikäih­misten palve­luita niin kaupun­geissa kuin väljästi asutulla seudulla. Hanketta rahoitti Pohjois-Karjalan Maakun­ta­liitto ja se toteu­tettiin vuosina 2012-2014. Tässä hankkeen loppu­jul­kai­sussa kuvataan eri näkökul­mista hankkeen aikana tehtyä kehit­tä­mis­työtä ja hankkeen tuloksia. Julkaisun sisältö painottuu ikäosaa­misen ja tutkimus-, kehit­tämis- ja innovaa­tio­toi­minnan ja opetuksen integraation teemoihin.

2014. 80 s. 978-952-275-115-7. Saatavana verkko­jul­kaisuna.
 
B:19 Common Power : Social Enterprises and Renewable Energy. Riku Tapio, Ilari Havukainen, Ville Kuittinen.
 
This book goes through the concepts of social enterprise and community renewable energy. It will create an insight to the concepts and socio­eco­nomic benefits that those can offer on the field of renewable energy. Social enterprises are an option for commu­nities and for anyone to solve the issues of energy production and availa­bility, which Europe and the whole world will face in the coming decades. Rural areas can offer a ground for small-scale energy solutions and social enterprises can be the way for establishing those solutions.
 
2014. 63 s. 978-952-275-111-9. E-publication.
 
B:18 Common Good : Sustai­nable and Trans­parent Business. Ilari Havukainen, Ville Kuittinen, Mikko Matveinen, Merja Mononen, Jarkko Peiponen, Saila Tykkyläinen.
 
Social entrepre­neurship is a new business perspective. This publication was written since new topics are attracting both interest and questions. The publication accounts of Finnish social entrepre­neurship. To gain an overall picture of the pheno­menon, the book inter­views social entrepre­neurs and researches their field of business. Find out more about social entrepre­neurs in various sectors through these enterprises’ stories. The book also contains views on business principles, markets and compe­titive methods.
 
2014. 125 s. 978-952-275-110-2.  E-publication.

 

 

 
B:17 Elämä on yhtä oppimista : Näkemyksiä kansain­vä­lis­ty­mi­sestä Karelia-amk:n avain­kump­pa­niy­ri­tyk­sissä.  Anneli Airola.

Pohjois-Karja­lassa kansain­vä­lis­ty­mi­sestä on tullut osa jokapäi­väistä toimintaa yhä useam­massa yrityk­sessä. Kansain­vä­lis­ty­misen merkitys painottuu myös korkea­kou­lujen toimin­nassa. Tämä julkaisu liittyy Karelia-amk:n alueel­liseen kehit­tä­mis­työhön keskittyen ammat­ti­kor­kea­koulun avain­kump­pa­niy­ri­tysten ja -organi­saa­tioiden kansain­vä­lis­ty­miseen. Selvi­tyk­sessä kartoi­tetaan avain­kump­pa­niy­ri­tysten kansain­vä­lis­ty­misen tilaa, kansain­vä­li­syys­osaa­mista ja sen kehit­tä­mis­tar­peita sekä avain­kump­pa­niy­ri­tysten ja ammat­ti­kor­kea­koulun välistä kansain­vä­lis­ty­miseen liittyvää yhteistyötä.

2014. 85 s. 978-952-275-098-3. Saatavana verkko­jul­kaisuna.
 
AnchorB:16 Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun työelä­mä­pa­laute 2013. Lasse Neuvonen & Mikko Penttinen (toim.)

Julkaisu on kooste Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun työelä­mä­pa­lau­te­ky­se­lystä. Kyselyllä selvi­tettiin ammat­ti­kor­kea­koulun ja työelämän välisen yhteistyön toimi­vuutta opintoihin liitty­vässä harjoit­te­lussa, opinnäy­te­töissä, opiske­li­ja­pro­jek­teissa sekä TKI- ja palvelutoiminnassa.

2013. 44 s. 978-952-275-095-2. Saatavana verkko­jul­kaisuna.
 
B:15 Karelia University of Applied Sciences Quality Handbook. 
 
The quality management of Karelia UAS is based on the Deming Cycle for conti­nuous impro­vement (Plan, Do, Check, Act). In this model, planning, acting, evaluating and developing are repeated in cycles, aiming at ensuring conti­nuous learning and development within the organi­sation. This Quality Handbook describes the main opera­tions of Karelia UAS. The contents of this handbook are organised according to the above-mentioned elements on quality management
 
2013. 34 s. 978-952-275-091-4. E-publication.

 

 

 
B:13 Yhteistä hyvää yrittä­mällä : Kestävää ja läpinä­kyvää liike­toi­mintaa. Ilari Havukainen, Ville Kuittinen, Mikko Matveinen, Merja Mononen, Jarkko Peiponen, Saila Tykkyläinen.

Yhteis­kun­nal­linen yrittäjyys on uusi näkökulma liike­toi­mintaan. Tässä julkai­sussa on kerto­muksia suoma­lai­sesta yhteis­kun­nal­li­sesta yrittä­jyy­destä. Ilmiön hahmot­ta­mi­seksi on haasta­teltu yhteis­kun­nal­lisia yrittäjiä ja tutkittu tätä liike­toi­min­ta­kenttää. Eri alojen yritys­ta­ri­noiden kautta tutus­tutaan yhteis­kun­nal­lisen yrittä­jyyden pionee­reihin. Julkaisu on kattavin tähän mennessä ilmes­ty­neistä yhteis­kun­nal­li­sesta yrittä­jyy­destä kerto­vista suomen­kie­li­sistä teoksista.

2014. 125 s. 978-952-275-086-0. Saatavana verkko­jul­kaisuna.
 

 

B:12 Koneel­linen metsän­hoito. Mikael Kukkonen & Eila Kukkonen

Julkaisu tarjoaa syväl­lisen tieto­pa­ketin koneel­lisen metsän­hoidon nykyti­lasta ja kehitys­suun­nasta. Kirjassa esitellään koneel­linen kylvö, koneis­tutus, konekit­kentä ja koneel­linen taimi­kon­har­vennus. Koneel­listen metsän­hoi­to­töiden eri työlajit käydään läpi aina työn suunnit­te­lusta toteu­tukseen ja laadun­seu­rantaan siten, että lukija saa aiheesta havain­nol­lis­tavien kuvien avulla kattavan kokonais­kuvan. Julkaisu soveltuu niin koneel­lisen metsän­hoidon opetukseen eri koulu­tusas­teilla kuin tieto­läh­teeksi metsäalan organi­saa­tioissa toimi­ville, sekä kaikille metsänomistajille

2013. 132 s. 978-952-275-084-6. Saatavana verkko­jul­kaisuna. 
Kirjaa voi ostaa Tähti­jul­kaisut-verkko­kau­pasta hintaan 19,50 sis. toimituskulut.
 
B:11 Hetki ikäih­misenä. Tiia Hietanen, Anneli Muona, Joonas Parviainen.

 

Tämän opasleh­tisen tarkoi­tuksena on antaa ikäih­misten kanssa työsken­te­le­ville ja heidän kanssaan toimi­ville tietoa ikäih­misten yleisim­mistä haasteista liikku­misen, toimin­ta­kyvyn sekä arjessa toimi­misen osalta.

2013. 25 s. 978-952-275-083-9. Saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna.

 

 

 

B:10 Ikäosaava yritys : Ikäosaa­mista pohjois­kar­ja­laiseen asiakas­pal­veluun. Arja Jämsén (toim.)

 

Tämä opas on tarkoi­tettu avartamaan ikäajat­telua, tarkis­tamaan ikäasen­teita ja virit­tämään innos­tusta ikäosaa­miseen. Sen toivotaan tukevan yritys­toi­minnan, palve­luiden ja tuotteiden kehit­tä­mistä ikään­ty­vässä yhteis­kun­nassa. Opas voi antaa tuoreita näkökulmia myös omaan tai läheisen ikään­ty­miseen liittyvien kysymysten pohtimiseen.

2013. 38 s. 978-952-275-080-8. Saatavana verkko­jul­kaisuna.
 

 

B:9 Korkea­koulu ja työelämä kumppa­neina. Mervi Leminen (toim.)
 
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun yhteistyö alueen yritysten ja muiden työelä­mä­or­ga­ni­saa­tioiden kanssa on tuotu näkyväksi, suunni­tel­mal­li­seksi ja molempia osapuolia hyödyt­tä­väksi toimin­naksi. Kumppa­nuus­toi­minta muodostuu kolmesta kumppa­nuus­luo­kasta: strate­giset kumppanit, avain­kump­panit ja toimin­nal­liset kumppanit. Kumppa­nuus­toi­minnan lisäksi on vahvis­tettu ja jänte­vöi­tetty muiden sidos­ryhmien, alumnien ja asiak­kaiden kanssa tehtävää yhteis­työtä. Tässä julkai­sussa kuvaillaan muutamien esimerkkien kautta kumppa­nuus­toi­mintaa ja sen merki­tystä kumppa­nuuden osapuo­lille sekä laajemmin myös koko alueelle. Julkaisu on osa Kumppanit – Työelämä korkea­koulun kumppanina –projektin toimintaa.
 
2013. 80 s. 978-952-275-078-5. Saatavana verkko­jul­kaisuna.
 
B:8 Ikäih­miset sosiaa­listen, Inter­ne­tissä toimivien tieto­tek­niik­ka­pal­ve­lujen käyttäjinä : kokemuksia Life 2.0 palve­lua­lustan kehit­tä­mi­sestä ja kokeilusta
Saara Newton, Mirja Kälviäinen, Timo Rui
 
Julkai­sussa esitellään tuloksia ja havaintoja ikäih­misten digitaa­listen palve­luiden kehit­tä­mi­sestä ja käytöstä. Tulokset liittyvät euroop­pa­laiseen Life 2.0 -projektiin, jossa kehitettiin ja pilotoitiin sosiaa­lista, Inter­ne­tissä toimivaa verkko­pal­velua kotona asuville ikäih­mi­sille Joensuussa Suomessa, Tanskassa, Iltaliassa ja Espan­jassa. Julkai­sussa keski­tytään erityi­sesti suoma­laiseen näkökulmaan esittä­mällä tuloksia Joensuun harvaan asutun seudun ikäih­misten verkko­pal­velun kehit­tä­mi­sestä ja pilotoin­nista. Julkai­sussa esitellään myös yhteen­ve­to­tu­loksia ja viittauksia hankkeen kaikkien Euroopan kaupunkien käyttä­jä­tut­ki­muksen ja testauksen tuloksiin.
 
2013. 165 s. 978-952-275-077-8 Saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna.
 
B:7 Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun laatu­kä­si­kirja. Pekka Auvinen, Ulla Kallio, Lasse Neuvonen, Mikko Penttinen.
 
Karelia-amk:ssa laadun­hal­lin­nasta on pyritty tekemään luonteva osa ammat­ti­kor­kea­koulun normaalia, päivit­täistä toimintaa. Tässä laatu­kä­si­kir­jassa on kuvattu ammat­ti­kor­kea­koulun keskeiset toiminnot. Laadun­hal­linta perustuu Demingin jatkuvan paran­ta­misen sykliin (Plan, Do, Check, Act). . Demingin syklin osa-alueiden lisäksi laadun­hal­linnan keskeisiä elementtejä ovat toiminnan ulkoinen ohjaus, ammat­ti­kor­kea­koulun strate­ginen perusta ja johtamisjärjestelmä.
 
2013. 32 s. 978-952-275-076-1. Saatavana verkko­jul­kaisuna.
 
B:6 Local Decision Making II.  Anna Liisa Westman and Edyta Pietrzak
 
This publication includes articles from Poland, Russia, Czech Republic and Finland touching the main theme from different perspec­tives. Edyta Pietrzak starts her analysis with consi­dering the global face of civil society and its relationship with local dimen­sions. Aneta Pinkova explores the problems of practical functioning of civil society within NGOs. Liubov Gapeeva focuses on the relationship of civil society within the sphere of social commu­nication and media. Kseniya Burtseva studies practical issues of decision making within urban planning. Elena Shlienkova discusses the cultural aspects of managing modern local societies. The book concludes with Anna Liisa Westman exploring the impact of budgeting in the welfare of municipal residents.
 
2013. 105 s. 978-952-275-073-0. Saatavana verkko­jul­kaisuna.

 

 

 

 

 

B:5 Aluetta palveleva, laadukas ja työelä­mä­lä­heinen – Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun strategia 2013-2017
 
2013. 35 s. 978-952-275-071-6. Saatavana verkko­jul­kaisuna.

 

 

 
B:3 Opiske­lijan laatuopas
 
Tämä henki­löstön ja opiske­li­joiden yhteis­työnä laadittu laatuopas on tarkoi­tettu ensisi­jai­sesti Karelia-amk:n opiskelijoille.
Oppaan tarkoi­tuksena on antaa yleiskuva ammat­ti­kor­kea­koulun laatu­jär­jes­tel­mästä ja opiske­lijan roolista korkea­kou­lu­yh­teisön laadunhallinnassa.
 
2013. 24 s.  978-952-275-064-8.

 

 

 

B:2 Kehitys­työtä käyttäjien kanssa
 
Tämä video­jul­kaisu on toteu­tettu Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun AKI Living Lab -projek­tissa. Webinaari kertoo käyttä­jä­läh­töi­sestä kehit­tä­mi­sestä hyödyntäen Living Lab -toimin­ta­mallia ja esittelee Joensuun alueen Living Lab -toimintaa sekä AKI -projektin tuloksista.
 
2013.  978-952-275-063-1. Video Youtube-palve­lussa.

 

 
B:1 Kuinka voitte? : suomi-venäjä-suomi -sanasto tervey­sa­lalle. Kak ваше здоровье? : Финско-русско-Финско словарь по здравоохранению.
Riitta Hyttinen, Svetlana Kosinskaja, Raija Latvala, Leena Lauronen.
Suomi-venäjä-suomi -tervey­salan sanasto ’Kuinka voitte?’ sisältää tervey­den­huollon käytännön tilan­teiden ilmauksia ja sanastoa. Julkaisu sopii esimer­kiksi terveys­kes­kuksiin ja sairaa­loihin apuneu­voksi tilan­teisiin, joissa suomen­kie­li­sellä henki­lö­kun­nalla ja venäjää puhuvalla asiak­kaalla ei ole yhteistä kieltä. Teosta käytetään tervey­salan opiske­li­joiden venäjän kielen oppimateriaalina.
 
4. uudis­tettu painos. 2013. 214 s. 978-952-275-061-1. Hinta 30 € (sis. alv). 

 

 
*****************************************************************************************************************************
 
AnchorB:42 Maahan­muut­tajan matka suoma­laiseen yhteis­kuntaan. Saara Hiltunen (toim.)
 
Julkaisu on syntynyt Pohjois-Karjalan ammat­ti­kor­kea­koulun hallin­noi­massa Monikult­tuu­rinen Lieksa -projek­tissa. Kirjassa tuodaan keskus­teluun sekä maahan­muut­tajien että koulut­tajien kokemuksia kotou­tu­mis­pro­ses­sista. Kirjan esiin nostamat koulu­tuksen haasteet ja mahdol­li­suudet maahan­muut­tajan integroi­tu­mi­sessa ovat vahvasti käytännön tilan­teissa kohdattuja asioita. Joihinkin käytän­teisiin otetaan kantaa kriit­ti­sesti uusia ratkaisuja etsien. Kirjoit­ta­jilla on vankka kokemus koulu­tuksen organi­soijina, koulut­tajina sekä monikult­tuu­risen oppilaan ohjaajina. Kirja sopii erityi­sesti koulut­ta­jille ja muille maahan­muut­tajien asioita hoita­ville henki­löille sekä päättäjille.
 
2012. 173 s. 978-952-275-041-9. Hinta 30 € (sis. alv). 
Saatavana myös verkkojulkaisuna.
 
 
B:41 Local Decision Making : Articles from Poland, Czech Republic and Finland. Anna Liisa Westman & Taina Hiltunen (Eds.)
 
This book consists of five articles on local decision making in Poland, Czech Republic and Finland. The articles are based on research papers presented in the Inter­na­tional Programme Course (IP-course) called “Local Decision Making” arranged in the Nether­lands, at the INHOLLAND University of Applied Sciences in Rotterdam in April 2012. The IP-course was financed by the European Social Found, Life Long Learning Programme. The authors of this book are from North Karelia University of Applied Sciences, Finland; Masaryk University, Czech Republic and University of Humanities and Economics in Lodz, Poland.
 
2012. 137 s. 978-952-275-033-4
Saatavana myös verkko­jul­kaisuna.
 
B:40 CE-merkintä bioenergia-alan tuotteissa : Lämpö­lai­tos­tek­no­logian kehitys­hanke Joensuun seudulla ja Keski-Karja­lassa. Veera Pyy.
 
CE-merkin­nällä asetetaan minimi­vaa­ti­mukset eri laitteiden turval­li­suu­delle ja samat vähim­mäis­vaa­ti­mukset ovat voimassa kaikille saman alan toimi­joille. CE-merkintä on samaan aikaan myös osoitus kulut­ta­jalle tuotteen vaati­mus­ten­mu­kai­suu­desta. PK-yrityk­sille CE-merkintä voi olla työläs prosessi alati muuttuvan lainsää­dännön ja muiden ohjeiden johdosta. Tällä julkai­sulla pyritään kokoamaan yksiin kansiin CE-merkinnän taustat, sovel­ta­minen ja itse merkinnän laati­misen vaiheet bioenergia-alan tuotteiden valmis­tajien kannalta. Teoksessa käydään läpi kattavina esimerk­keinä CE-merkinnän laadinnan vaiheet ja vaati­mukset muun muassa pelletti- ja hakepolt­timien, lämmi­tys­kat­ti­loiden sekä klapi­ko­neiden osalta.
 
2012. 157 s. 978-952-275-027-3.
Saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna.
 
 
B:39 Käyttä­jä­nä­kö­kulmia ikäasu­miseen. Mirja Kälviäinen & Aino Lampio.
 
Julkaisu on ikäasu­misen ja senio­reiden hyvän arjen ideakirja, ja se on toteu­tettu Hyvän ikäasu­misen uudet liike­toi­min­ta­mallit- kehity­sym­pä­ristöjä ja käyttä­jä­tietoa hyödyn­tä­mällä –hankkeessa. Hanke on kuuluu TEKES:n Raken­nettu ympäristö -ohjelman yhtey­dessä toteu­tet­taviin ympäris­töistä käytännön konsep­teiksi tutki­mus­hank­keisiin. Julkaisu on tarkoi­tettu käyttä­jä­läh­töisten tuotteiden, palve­lujen ja muiden tarjonnan ratkai­sujen kehit­tä­misen avuksi.

2012. 31 s. 978-952-275-020-4.

Saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna.

 

B:38 KOKO alueke­hit­tä­misen välineenä Pohjois-Karja­lassa. Niina Hattunen (toim.)

Julkaisu on katsaus neljään luovan alojen KoKo-hankkeeseen, joiden toimen­piteet kohdis­tuivat Pohjois-Karjalaan ja joiden rahoi­tuk­sesta vastasi Joensuun seudun ja Keski-Karjalan alueel­linen Koheesio- ja kilpai­lu­ky­ky­oh­jelma. Vuosina 2011–2012 toteu­tetut Kortteli 48 – luova osaami­syh­teisö ja Elävä Ilosaari -hankkeet muodos­tivat kehittyvä kaupun­kitila -teeman, ja niissä keski­tyttiin Joensuun kaupun­ki­kes­kustan kehit­tä­miseen Kortteli 48:n ja Ilosaaren osalta. Tämän lisäksi vuosina 2010–2011 toteu­tettu luova Pohjois-Karjala II ja vuosina 2011–2012 toteu­tettu Kutu – kulttuu­rista tulevai­suutta -hankkeet keskit­tyivät Pohjois-Karjalan luovien alojen kehit­tä­miseen.
Julkaisun tuloksia hyödyn­netään Pohjois-Karjalan luovien alojen alueke­hi­tys­työssä ja jatko­hank­keissa. Lisäksi raportin esimerkkien toivotaan hyödyt­tävän laajemmin muita luovien alojen toimi­joita ja niiden parissa työsken­te­leviä organisaatioita.

2012. 117 s. 978-952-275-019-8

Saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna.

 

B:37 Pohjois-Karjalan luovat yhdis­tykset Niina Hattunen & Heidi Löppönen (toim.)

Selvi­tyk­sessä esitellään Pohjois-Karjalan kulttuuri- ja luovien alojen yhdis­tysten toimintaa ja aluevai­kut­ta­vuutta maakunnan alueella. Lisäksi selvi­tyk­sessä pyritään syven­tämään tietä­mystä muun muassa yhdis­tysten olemuk­sesta ja rajapin­noista tuomalla samalla näkyvyyttä koko yhdis­tys­ken­tälle. Vastaa­van­laista yhdis­tys­luet­teloa ei ole Pohjois-Karjalan luovien alojen yhdis­tyk­sistä aikai­semmin tehty. Selvitys on syntynyt osana Kortteli 48 – luova osaami­syh­teisö -hankkeen toimintaa. Kortteli 48 oli Joensuun kaupungin hallin­noima ja Joensuun seudun ja Keski-Karjalan alueel­lisen Koheesio- ja kilpai­lu­ky­ky­oh­jelman rahoittama KOKOhanke, joka toimi ajalla 1.3.2011–31.3.2012.

2012. 142 s. 978-952-275-018-1

Saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna

 

B:36 Check Marks for the Knowledge of Ageing : Working for a Change in North Karelia! Teija Nuutinen & Arja Jämsén

The Centre for Social Services and Health Care in North Karelia University of Applied Sciences and the Eastern Finland Centre of Excel­lence on Social Welfare together with their partners have focused on building up the knowledge of ageing. The knowledge of ageing is understood as knowhow of social and health care field profes­sionals concerning phenomena associated with age and ageing. This publication collects and analyses the knowledge of ageing in the ”merrily ageing” North Karelia. The publication wishes to raise debate on the kind of ageing society we wish to build. The reader is also offered an oppor­tunity to consider how and in what type of an environment he or she would perso­nally like to grow old. The publication is suitable for profes­sionals and students of various fields and all those interested in an ageing society and the knowledge of ageing.

2012. 52 pp. 978-952-275-014-3. 25 €.

Elect­ronic publication

 

B:35 Käyttä­jä­läh­töiset palvelut : Käytännön opas suunnit­te­li­jalle. Saara Newton, Vesa Kemppainen, Mirja Kälviäinen, Satu Turkka

Käyttä­jä­läh­töinen, kehit­tä­mistyön alkupäätä painottava toimin­tatapa on tärkeä väline nyky-yhteis­kunnan ja tulevai­suuden palve­luiden kehit­tä­miseen. Oppaaan avulla pääsee tutus­tumaan käyttä­jä­läh­töisen kehit­tä­misen alkuas­ke­leisiin yksityis­koh­tai­sesti ja vaihe vaiheelta teorian ja sitä tukevan esimerkin avulla. Esimerkkinä käyttä­jä­läh­töi­sestä toimin­nasta on kansain­vä­lisen Life 2.0 -hankkeen kehitystyö ikäih­mi­sille suunnatun palvelun kehit­tä­mi­sestä. Oppaasta voi poimia hyviä käytännön toimin­ta­malleja käyttä­jä­läh­töi­syyden toteuttamiseen.

2011. 44 s. 978-952-275-010-5.

Saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna.

 

AnchorB:34 Joustavat toteu­tus­tavat aikuis­kou­lu­tuk­sessa – kokemuksia kehit­tä­mis­työstä. Mervi Lätti (toim.)

Julkaisuun on koottu Pohjois-Karjalan ammat­ti­kor­kea­koulun opettajien ja muun henki­löstön kuvauksia aikuis­kou­lu­tuksen joustavien toteu­tus­ta­pojen ja monimuoto-opetuksen kehit­tä­mi­sestä eri koulu­tus­oh­jel­missa. Julkai­sussa tarkas­tellaan erityi­sesti aikuis­kou­lu­tuksena järjes­tet­tävän AMK-tutkinnon joustavia toteu­tus­rat­kaisuja. Julkaisun artik­ke­leissä pohditaan mm. seuraavia kysymyksiä: Miksi joustavia toteu­tus­tapoja tarvitaan? Miten niitä on kehitetty? Millaisia kokemuksia kehit­tä­mis­työstä ja jousta­vista toteu­tus­ta­voista on? Miten henki­löstön osaamista voidaan kehittää?

2011. 132 s. 978-952-275-008-2. Hinta 25 € (sis. alv). 

Saatavana verkko­jul­kaisuna

 

B:33 Korkea­kou­luista uutta osaamista. Opas yrityk­sille ja yhtei­söille. Katja Hirvonen & Tiina Hyvärinen (toim.)

Opas kokoaa yhteen Pohjois-Karjalan maakun­ta­kor­kea­koulun yhteis­työ­kump­pa­neiden koulu­tus­pal­velut sekä kuvaa käytän­nön­lä­heisin esimerkein korkea­kou­lujen ja työelämän yhteis­työ­mah­dol­li­suuksia. Oppaassa olevat esimerkit voivat auttaa yrittäjiä sekä julkisen sektorin toimi­joita näkemään korkea­kou­lu­yh­teistyön
mahdol­li­suudet sekä tunnis­tamaan oman työn kehit­tä­misen kohteet. Julkaisu on syntynyt osana Pohjois-Karjalan ammat­ti­kor­kea­koulun hallin­noimaa Korkea­kou­luista uutta osaamista Keski- Karjalaan -hanketta. Hankkeen rahoit­tajina toimivat Euroopan sosiaa­li­ra­hasto (ESR)/ Pohjois-Karjalan ELY-keskus sekä Keski-Karjalan kehitys­yhtiö KETI Oy.

2011. 48 s. 978-952-275-006-8

Saatavana verkko­jul­kaisuna.

 

B:32 Ikäosaa­misen askel­merkit : Muutos­tal­koisiin Pohjois-Karja­lassa! Teija Nuutinen & Arja Jämsén

Julkaisu syventää ajankoh­taista ikäosaa­misen käsitettä ja tuo ilmiölle konkreet­tista sisältöä. Ikäosaa­minen ymmär­retään sosiaali- ja tervey­salan ammat­ti­laisten tieto­tai­doksi ikään ja ikään­ty­miseen liitty­vistä ilmiöistä. Ikäosaa­misen tarve laajenee kuitenkin kaikille yhteis­kunnan alueille. Pohjois-Karjalan ammat­ti­kor­kea­koulun Sosiaali- ja tervey­salan keskus ja Itä-Suomen sosiaa­lialan osaamis­keskus ovat kumppa­neineen panos­taneet ikäosaa­misen vahvis­ta­miseen. Ikäosaa­misen käsitteen ja sisäl­töjen työstä­miseen ovat osallis­tuneet kymmenet osallis­tujat työpa­joissa jo usean vuoden ajan. Erityi­sesti esille nousevat ammat­ti­laisten uudet roolit ja osaaminen, ikäih­misten oma aktii­visuus ja osallis­tu­minen erilai­sissa yhtei­söissä sekä mielekäs ja elämi­se­nar­voinen arki. Julkaisu haluaa herättää keskus­telua siitä, millaista ikään­tyvää yhteis­kuntaa haluamme rakentaa. Julkaisu sopii erityi­sesti eri alojen ammat­ti­lai­sille ja opiske­li­joille, sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

2011. 47 s. 978-952-275-004-4. Hinta 20 € (sis. alv). 

Saatavana verkko­jul­kaisuna.

 

B:31 Innovation Month® Exercise Book. Ilari Havukainen, Iouri Kotorov, Mervi Leminen

2011. 15 s. 978-951-604-157-8

Saatavana ainoastaan verkko­jul­kaisuna – Elect­ronic publication.

 

B:30 Innovaa­tio­kuu­kausi® Työkirja

Tekijät: Havukainen, Ilari; Immonen, Heikki; Kotorov, Iouri; Kuikka, Kari; Kähkönen, Anssi; Leminen, Mervi; Pulli, Santtu; Tarnanen, Teppo

Innovaa­tio­kuu­kausii® on Euroopan sosiaa­li­ra­haston tuella rahoi­tetun Advanced Colla­bo­ration for Enterpre­ne­ruship ACE -projektin kehit­tä­mistyön tulos. Projektin tavoit­teena on lisätä korkea­kou­luo­pis­ke­li­joiden innova­tii­vista yrittä­jyyttä Innovaa­tio­kuu­kausi® -kurssin avulla.

Tämä julkaisu on osa Innovaa­tio­kuu­kausi® -kurssia ja sen avulla opiske­li­joita ohjataan suunnit­te­lemaan yritys­toi­mintaa. Lähtö­kohtana on monia­laisen ja innova­tii­visen liike­toi­minnan kehit­tä­minen. Kirja on käytän­nön­lä­heinen ja tarjoaa myös mahdol­lisen reitin yrityksen perus­ta­mis­pro­sessiin ja sen avulla voi myös itse arvioida alustavia liikei­deoitaan ja liiketoimintamahdollisuuksiaan.

2011. 41 s. 978-951-604-155-4

Saatavana verkko­jul­kaisuna.

Julkaisu on saatavana myös englan­nin­kie­lisenä. Workbook is also available in english:

B:29 Innovation Month® Workbook

Innovation Month® Workbook is intended to guide students in planning their first enterpre­neurial venture. The workbook is practical and provides with several guides such as ”How to develop your idea into product”.
Workbook is part of Innovation Month® course. Innovation Month® course is development product of European Social Fund financed Advanced Colla­bo­ration for Entrepre­neurship ACE project.
Elect­ronic publication.

 

B:28 Pieni opas energia­te­hok­kaaseen korjaus­ra­ken­ta­miseen ja lämmit­tä­miseen. Essi Hämäläinen, Maria Luosta­rinen, Jukka Väkeväinen, Samuli Salo.

Vihko­sessa esitellään perin­ne­ra­ken­ta­mista, erilaisia lämmi­työs­muotoja sekä erään­lainen tarkis­tus­lista, jonka tarkoi­tuksena on herättää ajatuksia oman talon korjaus­tar­peista. Oppaan lopussa on toimi­ja­lista, josta voi poimia omassa kunnassa tai sen alueella toimivia yrityksiä.

2011.19 s. 978-951-604-147-9

 

B:26 Laatua yhteis­työllä – Opiske­lijan laatuopas

Laatu syntyy yhteis­pe­lillä ja kaikilla korkea­kou­lu­yh­teisön jäsenillä on tärkeä merkitys sen kehit­ty­miseen. Opiske­lijan laatuopas on laadittu Pohjois-Karjalan ammat­ti­kor­kea­koulun henki­löstön ja opiske­li­joiden yhteis­työnä, ja se on tarkoi­tettu ensisi­jai­sesti PKAMK:n opiske­li­joille. Oppaan tarkoi­tuksena on antaa yleiskuva ammat­ti­kor­kea­koulun laadun­var­mis­tus­jär­jes­tel­mästä ja opiske­lijan roolista korkea­kou­lu­yh­teisön laadun­var­mis­tuk­sessa.

 

2011. 24 s. 978-951-604-141-8
Saatavana verkko­jul­kaisuna

 

 
Opas on saatavana myös englan­nin­kie­lisenä. Handbook is also available in english:
B:27 Quality through coope­ration – Student handbook on quality 
2011. 24 s. 978-951-604-143-1
Saatavana verkko­jul­kaisuna – Elect­ronic publication
 

B:25 Pohjois-Karjalan ammat­ti­kor­kea­koulun laatukäsikirja

Saatavana verkko­jul­kaisuna

B:24 Iloa ja hyötyä esteet­tö­myy­destä : Opas luonto­mat­kai­lu­yrit­tä­jälle. Kaisa Mantsinen, Seija Örn, Timo Ekroos.

Opas auttaa huomioimaan erityis­ryhmät asiak­kaina luonto­mat­kai­lu­yri­tyk­sissä. Esteet­tö­myyden TOP 10 -listauksen pohjalta on laadittu ohjeita kulku­väylien, laitu­reiden, sekä levähdys- ja tulen­te­ko­paik­kojen suunnit­teluun. Opas innostaa hiomaan pieniä mutta tärkeitä asioita eteisessä, asiakas­pal­ve­lu­tis­killä ja wc- ja pesey­ty­mis­ti­loissa. Opas sopii sekä pienille että isommil­lekin luontomatkailuyrityksille.

2011. 50 s. Saatavana verkko­jul­kaisuna.

B:23 Bioenergian jalos­tus­ter­mi­naali. Katja Kentala, Asko Puhakka & Sini Makkonen

Julkaisun taustana olevassa tutki­muk­sessa selvi­tettiin puuta raaka-aineena käyttävän bioenergian tuotanto- ja jatko­ja­los­tukseen sovel­tuvan biovahan tuotan­to­mah­dol­li­suutta osana hajau­tetun energia­tuo­tannon raken­netta. Biomassan mahdol­li­simman tehokas hyödyn­tä­minen edellyttää uuden­laista ajatte­lu­mallia, ns. bioener­gia­ter­mi­naalia, missä biomassaa voidaan jalostaa mahdol­li­simman teknis talou­del­li­sesti energiaksi, mutta mahdol­li­sesti myös uusiksi polttoai­neiksi ja kemikaa­leiksi. Selvi­tystyön tuloksena oli, että biovahan hajau­tetun tuotannon jatko­ke­hi­tystä kannattaa jatkaa ja bioener­gia­ter­mi­naali muodostaa siihen konkreet­tisen mahdollisuuden.

2011. 44 s. 978-951-604-130-1

Saatavana ainoastaan verkkojulkaisuna.

 

 

B:22 Lähiläm­pö­rat­kaisut matalae­ner­gia­ra­ken­ta­mi­sessa. Asko Puhakka & Sini Makkonen (toim.)
Lähiläm­pö­rat­kaisut matalae­ner­gia­ra­ken­ta­mi­sessa julkaisu käsit­telee asuina­lueiden raken­ta­misen suunnit­telua,
kaavoi­tusta, raken­ta­misen ohjausta sekä erityi­sesti energia­rat­kai­sujen huomiointia raken­ta­misen eri
vaiheiden valin­noissa. Julkaisu on kooste Tekesin Kestävä yhdys­kunta ohjelman puitteissa rahoi­tetun Lähiläm­pö­rat­kaisut matalae­ner­gia­ra­ken­ta­mi­sessa tutki­mus­hankkeen tulok­sista ja kokemuk­sista raken­ta­misen
toteuttamisessa.Julkaisun tutki­musosion ovat tuottaneet Pohjois-Karjalan ammat­ti­kor­kea­koulu, Lappeen­rannan teknil­linen yliopisto ja Oulun yliopisto. Hankkeessa merkit­tä­vällä panok­sella olivat mukana Joensuun kaupunki, Kontio­lahden kunta ja yhteensä 10 toimialan yritystä. Tuloksena on konkreet­tista tietoa raken­ta­misen laaduk­kaasta toteut­ta­mi­sesta. Hankkeessa oli kaksi pilot­tia­luetta Kontio­lahden Suutela maaseu­tu­maisena asuinym­pä­ristönä ja Joensuun keskustan yhteyteen rakentuva Pentti­län­rannan alue tiiviinä kaupun­ki­maisena ympäristönä. Tavoit­teena tutki­muk­sissa ja käytännön sovel­lusten valin­noissa oli energia­te­hok­kuuden huomiointi kustan­nus­te­hok­kaasti ja ympäris­tö­vas­tuul­lisuus huomioiden. Julkaisu soveltuu oppikir­jaksi ammat­ti­kor­kea­kou­lujen ja yliopis­tojen opiske­li­joille sekä energia, rakennus- ja
ympäris­töalan yrityk­sille uusien liike­toi­min­ta­mallien pohjaksi.

2011. 111 s. 978-951-604-128-8.
Saatavana verkko­jul­kaisuna

B:21 Oival­lusOpas innovaa­tio­mat­kalle. Ulla Räty & Kim Wrange (toim.)

Hän joka pysyy paikallaan, tuntee ja tietää vain sen mitä näkee ympärillään
Uutta ei voi syntyä ennenkuin luopuu vanhasta: ajatuk­sista, tottu­muk­sista ja tavoista
On siis uskal­tau­duttava matkalle, vaaroja kaihta­matta
Innovaation ytimeen, villeimpään viidakkoon
Jotta voi pakata oikein, on oltava jo matkalla
Jotta voi olla jo matkalla, on oltava valmis näkemään ja kokemaan
Tässä ja nyt
Mennyt, nykyhetki ja tulevaisuus
Näky, ajatus ja oivallus
Luovu vanhasta ja luo uutta
Yksin ja yhdessä
Tässä ja nyt
Oppaamme kuljettaa sinut innovaa­tio­mat­kalle
Näkemään, kokemaan ja oivaltamaan!

2011. 85 s. ISBN 978-951-604-125-7.
Saatavana verkko­jul­kaisuna

AnchorB:20 Yhteyksiä Pohjois-Karja­lasta : näkökulmia yhteys- ja palve­lu­kes­kusa­lasta. Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.)

Yhteys- ja palve­lu­kes­kusala on yksi nopeimmin kasva­vista toimia­loista Pohjois-Karja­lassa, ja se työllistää maakun­nassa jo noin 1000 henkilöä. Osaavan ja ammat­ti­tai­toisen työvoiman saatavuus on saanut useita valta­kun­nal­lisia yhteys- ja palve­lu­kes­kusalan toimi­joita sijoit­tamaan osan toimin­noistaan Pohjois-Karjalaan. Hyvä infra­struk­tuuri, pysyvä ja koulu­tettu työvoima sekä Pohjois-Karjalan ammat­ti­kor­kea­koulun pitkä­jän­teinen alan osaajien koulut­ta­minen ja valmen­ta­minen mahdol­listaa toimialan yrityk­sille erinomaiset mahdol­li­suudet toimia alueella kannat­ta­vasti myös tulevai­suu­dessa. Osaamisen kehit­tä­minen sähköi­sessä liike­toi­min­nassa -hankkeen keskeisenä tavoit­teena on ollut vahvistaa yhteys­kes­kusalan esimies­teh­tä­vissä toimivien sekä toimialan työnte­ki­jöiden ja Pohjois-Karjalan ammat­ti­kor­kea­koulun henki­löstön osaamista. Yhteyksiä Pohjois-Karja­lasta -julkaisu on syntynyt osana hankkeen toimintaa ja sillä haetaan vastauksia useisiin kehit­tyvän toimialan haasteisiin. Kirjan toimit­tajat Riitta Makkonen ja Pilvi Purmonen ovat koonneet katta­vasti erilaisia näkökulmia jo toteu­tu­neesta toimialan kehityk­sestä Pohjois-Karja­lassa. Tässä julkai­sussa yhteys­kes­kusalaan liittyviä näkemyksiä tuovat esille useat toimia­lalla työsken­te­levät tai asian­tun­ti­ja­pal­ve­luita toimia­lalle tarjoavat henkilöt. Artik­kelien puheen­vuorot käsit­te­levät muun muassa ohjaus­ryh­mä­työs­ken­telyä, toimialan tulevai­suutta, laatu­työtä yhteys­kes­kuk­sissa, esimies­val­men­nusta ja työhyvinvointia.

2010. 68 s. ISBN 978-951-604-112-7. Hinta 20 € (sis. alv).
Saatavana verkko­jul­kaisuna

 

B:19 Opiske­lijat yritysten kansain­vä­lis­ty­misen edistäjinä : kerto­muksia Pohjois-Karjalan yritys­joh­ta­jilta ja ammat­ti­kor­kea­koulun opiske­li­joilta. Tenho Kohonen (toim.)

Opiske­lijat yritysten kansain­vä­lis­ty­misen edistäjinä -kirjan kerto­mukset rohkai­sevat yrityksiä ja yksilöitä kansain­vä­lis­tymään. Kansain­vä­listen harjoit­te­li­joiden käyttö yrityksen kansain­vä­lis­ty­mi­sessä on todettu menes­tyk­sek­kääksi tavaksi toimia. Kieli­tai­toinen opiskelija harjoit­te­lijana helpottaa yrityksen ensim­mäisten askelten ottamista kansain­vä­li­sille markki­noille ja uuteen kohde­maahan. Opiske­lijat ovat auttaneet yrityksiä kansain­vä­lis­tymään toteut­ta­malla vienti- ja messu­pro­jekteja sekä tekemällä markki­na­tut­ki­muksia ja kansain­vä­liseen kauppaan liittyviä opinnäy­te­töitä. Lisäksi he ovat tehneet kilpailija-analyysejä, tuottaneet markki­noin­ti­ma­te­ri­aaleja, etsineet yhteis­työ­kump­pa­neita ja toimineet tulkkeina. Lukijalle niin opiske­li­joiden kuin yritysten edustajien monimuo­toiset kerto­mukset aukenevat tarkemmin kirjan sisäsi­vuilta. KTL Tenho Kohosen toimittama kirja sisältää upeita menes­tys­ta­ri­noita. Harjoit­telun vaikeudet ja onnis­tu­miset niin yritysten kuin opiske­li­joiden näkökul­masta nousevat tarinoissa oival­li­sesti esille. Opiske­li­joille harjoit­te­luaika on näyttäy­tynyt kerto­musten mukaan myös suurena seikkailuna globaa­lissa maailmassa.

2010. 92 s. ISBN 978-951-604-110-3. Hinta 20 € (sis. alv).
Saatavana verkko­jul­kaisuna

AnchorB:18 Löytö­retki aikui­soh­jauksen maailmaan. Mervi Lätti & Päivi Putkuri (toim.)

Löytö­retki aikui­soh­jauksen maailmaan -julkaisu antaa erilai­sissa ohjaus- ja neuvon­ta­teh­tä­vissä toimi­ville, mm. tutoro­pet­ta­jille ja ohjaa­jille, käytän­nön­lä­heisiä työvä­li­neitä ohjaus­toi­minnan kehit­tä­miseen korkea­kou­luissa. Artik­ke­leissa kuvataan monella eri äänellä ja monesta eri näkökul­masta ammat­ti­kor­kea­kou­luissa tehtyä aikui­soh­jauksen kehit­tä­mis­työtä, toimin­ta­malleja, käytän­teitä ja kokemuksia. Ohjaus kietoutuu aikuis­opis­ke­lijan elämän­ti­lan­teisiin, ammatil­liseen kehit­ty­miseen ja osaamisen tunnis­ta­misen kysymyksiin, ohjaajaan, opetus­suun­ni­telmiin, koulu­tuksen toteut­ta­miseen, hallin­nol­lisiin ja koulu­tus­po­liit­tisiin ratkai­suihin ja uudis­tuksiin. Kirja on syntynyt ammat­ti­kor­kea­kou­lujen verkos­to­maisen yhteistyön tuloksena osana valta­kun­nal­lista Aikuis­opis­ke­lijan ohjaus ammat­ti­kor­kea­kou­lussa –hanketta.

2009. 200 s. ISBN 978-951-604-104-2. Hinta 30 € (sis. alv).
Saatavana verkko­jul­kaisuna

B:17 Uusiu­tuvan liikenne-energian tiekartta. Ari Lampinen.
Julkaisu on ensim­mäinen suomen­kie­linen yleis­esitys uusiu­tuvien energia­muo­tojen käyttö­mah­dol­li­suuk­sista liiken­teessä. Kaikkien liiken­ne­muo­tojen osalta on mahdol­lista siirtyä uusiu­tuvien energia­muo­tojen käyttöön lukuisten olemassa olevien tekno­lo­gioiden ja resurssien kautta. Koottu tieto auttaa niin opiske­li­joita kuin päätök­sen­te­ki­jöi­täkin hahmot­tamaan kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­töjen ja muiden liikenteen aiheut­tamien ekolo­gisten ongelmien ratkai­su­mah­dol­li­suuksia ja yhteis­kun­nal­lisia vaiku­tuksia. Tarkas­telun painopis­teessä on autolii­kenne, mutta myös raide-, vesi-, ilma-, avaruus- ja viesti­lii­ken­nettä käsitellään. Julkai­sussa on katsaus 23:een liikenteen biopolt­toai­ne­su­ku­polveen. Lisäksi käsitellään muiden uusiu­tuvien liikenteen energia­läh­teiden tekno­lo­gioiden käyttöön­ottoa sekä nykyisin käytet­tä­vissä olevia resursseja ja niiden hyödyn­tä­misen tekno­lo­gioita. Julkai­sussa on runsas kuvitus ja paljon käytännön esimerkkejä.

2009. 467 s. ISBN 978-951-604-100-4. Hinta 30 € (sis. alv).
Saatavana verkko­jul­kaisuna

AnchorB:16 Työkaluja kielten oppimiseen. Johanna Harti­kainen, Jaana Timonen.
Työkaluja kielten oppimiseen -materiaali on laadittu tehok­kaamman kielte­nop­pi­misen tueksi. Se sisältää erilaisia tapoja ja käytännön vinkkejä kielten opiskeluun ja soveltuu kaikkien kielten opiskeluun. Materi­aalin avulla kielte­no­pis­kelija voi tehostaa kuunte­le­misen, lukemisen, kirjoit­ta­misen, sanaston, kieliopin ja puhumisen osa-alueita. Materi­aalin toivotaan myös olevan apuna kielten epävar­muus­ti­lan­teissa erilaiset oppimis­tyylit huomioo­nottaen. Se soveltuu sekä kurssien oheis­lu­ke­mis­toksi että itseopiskeluun.

2009. 33 s. ISBN 978-951-604-099-1.
Saatavana verkko­jul­kaisuna

AnchorB:15 Sydämen puhetta sydämelle : kirja laula­mi­sesta. Leena Kotila
Laulaja on sekä muusikko että soiva instru­mentti samalla kertaa. Klassinen laulu – voiko siitä sanoa mitään – voiko siitä kirjoittaa mitään? Tästä pohdin­nasta on syntynyt teos ’Sydämen puhetta sydämelle: kirja laula­mi­sesta’. Kirjan asian­tunteva kirjoittaja on lääkäri, musiik­ki­te­ra­peutti ja musiik­ki­pe­dagogi (AMK) Leena Kotila. Teoksessa tarkas­tellaan monipuo­li­sesti laula­miseen ja laulun opiskeluun kytkey­tyviä terveyden sekä hyvin­voinnin näkökulmia ja ongelmia ilman lääke­tie­teel­listä munkki­la­tinaa. Se sopii käsikir­jaksi laulun harras­ta­jille ja avaa mielen­kiin­toisia näkökulmia myös musiikin ja tervey­den­huollon ammat­ti­lai­sille. Teoksessa on laaja lähde­luettelo lisätiedon lähteille.

2008. 2. korjattu painos. 212 s. ISBN 978-951-604-093-9. Julkaisu on loppuunmyyty.

AnchorB:14 Kuinka voitte? : suomi-venäjä-suomi -sanasto tervey­sa­lalle. Kak ваше здоровье? : Финско-русско-Финско словарь по здравоохранению. Riitta Hyttinen, Svetlana Kosinskaja, Raija Latvala, Leena Lauronen.
Suomi-venäjä-suomi -tervey­salan sanasto ’Kuinka voitte?’ sisältää tervey­den­huollon käytännön tilan­teiden ilmauksia ja sanastoa. Julkaisu sopii esimer­kiksi terveys­kes­kuksiin ja sairaa­loihin apuneu­voksi tilan­teisiin, joissa suomen­kie­li­sellä henki­lö­kun­nalla ja venäjää puhuvalla asiak­kaalla ei ole yhteistä kieltä. Teosta käytetään tervey­salan opiske­li­joiden venäjän kielen oppimateriaalina.

2008. 3. korjattu painos. 208 s. ISBN 978-951-604-088-5. PAINOS LOPPUUNMYYTY. Uudis­tettu painos ilmestyy kevään 2013 aikana.

AnchorAnchorB:13 Aikuinen oppijana ammat­ti­kor­kea­kou­lussa. Katja Hirvonen.
Julkaisu on aikuis­opis­ke­li­joille suunnattu opiske­lu­tai­tojen opas. Aiheina ovat opiskelun suunnittelu, oppimisen strategiat, oppimis­taidot ja -tekniikat sekä opiske­lu­muodot- ja tavat .

2007. 31 s. 978-951-604-061-8. Loppuunmyyty.

B:12 Sydämen puhetta sydämelle : kirja laula­mi­sesta. Leena Kotila.

2007. 217 s. ISBN 978-951-604-059-5. Painos loppuun­myyty. Uudis­tettu painos 2008, katso julkaisu B:15.

B:11 Yhtei­sö­taide käytäntönä ja osana opetus­suun­ni­telmaa. Seppo Väänänen.
Yhtei­sö­taide käytäntönä ja osana opetus­suun­ni­telmaa – tutkimus liittyy tämän päivän koulu­tuksen kehit­tä­mis­tar­peisiin, missä kaksi tai useampaa koulu­tusalaa kohtaa uudella tavalla. Kulttuu­rialan ja sosiaa­lialan työn uudet yhteiset toimin­ta­muodot vaikut­tavat myös näiden alojen koulu­tuksen kehit­tä­miseen. Tässä tutki­muk­sessa tarkas­tellaan yhtei­sö­taiteen käytän­töjen merki­tystä opetus­suun­ni­tel­matyön taustalla. Tutki­muksen päämäärä on etsiä toimiva malli yhtei­sö­tai­de­kou­lu­tuksen kehit­tä­mi­selle. Tavoit­teena on myös sellaisen yhtei­sö­taiteen koulu­tuksen kehit­tä­minen, jossa yhdis­tyvät sosiaa­lialan ja kuvataiteen koulu­tuk­sel­linen yhteistyö ja kaksi erilaista koulu­tuk­sel­lista kenttää. Tutki­muk­sessa tuodaan esiin yhtei­sö­tai­de­pro­jekteja, joissa nuo edellä mainitut kentät ovat kohdanneet tavalla, jolla ne yhdessä muodos­tavat jotakin uutta yhteisötaiteeseen.

2007. 56 s. ISBN 978-951-604-058-8. Hinta 20 € (sis. alv).

AnchorAnchorB:10 Työkaluja kielten oppimiseen. Johanna Harti­kainen, Jaana Timonen.
Työkaluja kielten oppimiseen -materiaali on laadittu tehok­kaamman kielte­nop­pi­misen tueksi. Se sisältää erilaisia tapoja ja käytännön vinkkejä kielten opiskeluun ja soveltuu kaikkien kielten opiskeluun. Materi­aalin avulla kielte­no­pis­kelija voi tehostaa kuunte­le­misen, lukemisen, kirjoit­ta­misen, sanaston, kieliopin ja puhumisen osa-alueita. Materi­aalin toivotaan myös olevan apuna kielten epävar­muus­ti­lan­teissa erilaiset oppimis­tyylit huomioo­nottaen. Se soveltuu sekä kurssien oheis­lu­ke­mis­toksi että itseopiskeluun.

2006. 33 s. ISBN 951-604-057-8. Hinta 15 € (sis. alv).
Verkko­jul­kaisu > katso B:16

B:9 Opetus­suun­ni­telma ammat­ti­kor­kea­kou­lussa. Pekka Auvinen, Riitta Dal Maso, Kari Kallberg, Päivi Putkuri, Katja Suoma­lainen.
Opetus­suun­ni­telma on ammat­ti­kor­kea­koulun pedago­gisen johta­misen keskeinen työväline. Opetus­suun­ni­telma on perin­tei­sesti nähty ensisi­jai­sesti opetuksen ja opettajien työjaon suunnit­telun välineenä. Tämän julkaisun lähtö­kohtana on oppimis­pro­ses­si­pe­rus­taisen opetus­suun­ni­telman laadin­ta­pro­sessi. Jäsen­nyksen keskeisinä perus­teina ovat työelämän ennakoi­tujen osaamis­tar­peiden pohjalta määri­tellyt koulu­tuksen tavoitteet ja tulevien opiske­li­joiden lähtö­ti­lanteen ennakointi sekä näiden välille rakentuva oppimisen ja ammatil­lisen kasvun prosessi. Kirja antaa johdon­mu­kaisen kuvan ammat­ti­kor­kea­koulun opetus­suun­ni­telman perus­teista ja laadin­ta­pro­ses­sista. Se soveltuu ammat­ti­kor­kea­kou­luissa ja muissa organi­saa­tioissa opetus­suun­ni­tel­matyön parissa työsken­te­levien esimiesten, suunnit­te­li­joiden ja opettajien käsikirjaksi.

2005. 162 s. ISBN 951-604-046-2. Painos loppuun­myyty.
Uudis­tettu painos 2007. 192 s. ISBN 978-951-604-065-6.
Saatavana ainoastaan verkko­jul­kaisuna.

B:8 Kuinka voitte? : suomi-venäjä-suomi -sanasto tervey­sa­lalle. Kak ваше здоровье? : Финско-русско-Финско словарь по здравоохранению. Riitta Hyttinen, Svetlana Kosinskaja, Raija Latvala, Leena Lauronen.

2005. 192 s. ISBN 951-604-045-4. Painos loppuun­myyty. Uudis­tettu painos 2008, katso julkaisu B:14.

B:7 ”Me ollaan sanka­reita elämän…” : elämän­tarina-ajattelu vanhus­työssä. Merja Mäkisalo-Ropponen.
J. Karja­lainen toteaa laulussaan: ”Me ollaan sanka­reita kaikki, kun oikein silmin katsotaan. Me ollaan sanka­reita elämän ihan jokainen…” Kun oikein silmin katsoo, niin suurimmat sankarit löytyvät taval­listen ihmisten joukosta. Hoito­työn­te­ki­jöiden tulisikin kohdella vanhuksia enemmän elämän sanka­reina kuin avuttomina potilaina. Miten hoito­työn­te­kijänä voin tukea ikäih­misten terveyttä? Voiko demen­toi­tunut ihminen olla terve? Miten elämän­ta­rinan tunte­minen liittyy terveyden edistä­miseen? Näihin kysymyksiin haetaan vastausta tässä kirjassa, joka on syntynyt kirjoit­tajan, käytännön vanhus­työtä tekevien ja opiske­li­joiden vuoro­pu­heluna ja toinen toisiltaan oppimisen tuloksena. Kirjassa on kaksi toisiaan täyden­tävää osaa. Kirjan alussa selvi­tetään elämän­ta­rinan käsitettä ja sen lähikä­sit­teitä sekä pohditaan elämän­tarina-ajattelun sovel­tu­vuutta vanhusten hoito­työhön ja terveyden edistä­miseen. Kirjan loppuo­sassa keski­tytään elämän­tarina-ajattelun sovel­ta­miseen ja hyödyn­tä­miseen dementoituvan/dementoituneen ihmisen kohtaamisessa.

2000; 3. painos (2005). 66 s.ISBN 951-604-014-4. Hinta 20 € (sis. alv).

AnchorB:6 S priezdom! Venäjän suullisen kieli­taidon aktivoin­ti­kurssi. Riitta Hyttinen.
S priezdom! on venäjän kielen oppima­te­ri­aa­li­pa­ketti aikuisten suullisen kieli­taidon aktivoi­mista varten jonkin verran venäjän­kielen alkeis­o­pintoja suorit­ta­neille. Oppima­te­ri­aa­lissa harjoi­tetaan suullisen kielen ominais­piir­teitä ja tyypil­lisiä matkai­lu­ti­lan­teita Venäjällä. Oppima­te­ri­aa­lissa on sanastot ja harjoituksia.

1999; 115 s. + 8 väriva­lo­ku­va­kalvoa rengas­kan­siossa. Oppilai­tos­koh­tainen kopioin­tioikeus. ISBN 951-604-013-6. Painos loppuunmyyty.

B:5 Sähköopin historiaa. Jouni Viiri.
Pohjois-Karjalan ammat­ti­kor­kea­kou­lussa toteu­tetaan tutki­mus­pe­rus­teista fysiikan opetuksen kehit­tä­mistä. Kansain­vä­li­sissä tutki­muk­sissa on havaittu, että opiske­lijan sähköä koskeva ymmärrys noudattaa samaa kehitys­linjaa kuin sähkön tieteen­his­toria, joka opettajan on siksi hyvä tuntea. Amperen aikoihin sähkö ymmär­rettiin eri tavalla kuin nykyisin. Tässä rapor­tissa kuvataan sähkön tieteen­his­torian kannalta oleel­lisia selityksiä ja niiden yhteyksiä opiske­li­joiden ajatusmaailmaan.

1998. 40 s. ISBN 951-604-008-X. Painos loppuunmyyty.

B:4 Opiske­li­joiden ennak­ko­kä­si­tykset ja sähköopin opetta­minen. Jouni Viiri.
Pohjois-Karjalan ammat­ti­kor­kea­kou­lussa toteu­tetaan tutki­mus­pe­rus­teista fysiikan opetuksen kehit­tä­mistä. Sähköopin oppimista vaikeut­tavat opiske­li­joiden virhe­kä­si­tykset. Oppimisen helpot­ta­mi­seksi on kehitetty erilaisia analo­gia­malleja. Tässä rapor­tissa kuvataan näitä virhe­kä­si­tyksiä ja analo­gia­malleja sekä esitellään Euroo­passa ja USA:ssa tehtyjä sähköopin opetus­ko­keiluja. Joensuussa insinöö­ri­kou­lu­tuk­sessa toteu­tetun kokeilun tavoit­teena oli parantaa sähköopin oppimista, kehittää opetus­me­ne­telmiä ja oppimateriaalia.

1998. 68 s. ISBN 951-604-009-8. Painos loppuunmyyty

B:3 Asian­tun­ti­juuden anatomia. Ilkka Pirttilä, Esa Konttinen, Jaakko Nuotio, Erkki Turjanmäki.
Julkai­sussa tarkas­tellaan asian­tun­ti­juutta yhteis­kun­nal­li­sesti määräy­ty­neenä ja yhteis­kuntaa muokkaavana ilmiönä. Asian­tun­ti­ja­toi­minta on sosiaa­li­sesti organi­soitu valtion, markki­noiden, kansa­laisten ja itse asian­tun­ti­joiden toiminnan tuloksena. Asian­tun­tijat toteut­tavat erilaisia yhteis­kun­nal­lisia tehtäviä ja näyttäy­tyvät elämäs­sämme eri rooleissa. Julkaisu tarkas­telee niitä rooleja ja toimin­ta­malleja, joissa asian­tun­temus ilmenee nyky-yhteis­kun­nassa ja lähitulevaisuudessa.

1996. 96 s. ISBN 951-604-003-9. Painos loppuunmyyty.

B:2 Taide psyko­so­si­aa­lisen työn välineenä. Heidi Ahonen-Eerikäinen (toim.).
Taide­te­rapian ja psyko­so­si­aa­lisen työn ammat­ti­laiset kertovat taiteesta terapeut­tisena välineenä. Painopiste on musiik­ki­te­ra­piassa, joskin jonkin verran käsitellään myös kuvataide- ja tanssi­te­rapiaa. Näkökulmina ovat sekä taide­te­rapian teoret­tiset viite­ke­hykset että käytännön sovel­lu­tukset ja menetelmät.

1996. 199 s. ISBN 951-604-001-2. Hinta 10 € (sis. alv).

B:1 Elämän normit­tajat: Insti­tuutiot ja asian­tun­tijat oikeaa elämää etsimässä. Hannu Itkonen, Markku Mylly­kangas, Ilkka Pirttilä, Raimo Tuomainen
Teos käsit­telee medika­li­saa­tiota, ruumiil­li­suutta, terveyttä ja käsityk­siämme tervey­destä ja normaaliudesta.

1994. 99 s. ISBN 951-604-000-4. Hinta 10 € (sis. alv).