Kan­sain­vä­li­nen Kare­lia

Kan­sain­vä­li­nen Kare­lia

Kan­sain­vä­li­syys on olen­nai­nen osa Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun toi­min­taa. Opin­to­je­si aika­na sinul­la on hyvät mah­dol­li­suu­det kar­tut­taa oman ala­si kan­sain­vä­lis­tä osaa­mis­ta koti­kam­puk­sel­la tai läh­te­mäl­lä kan­sain­vä­li­seen opis­ke­li­ja- tai har­joit­te­li­ja­vaih­toon.

Karelia-amk:lla on moni­puo­li­nen kump­pa­ni­kor­kea­kou­lu­jen ver­kos­to ja kou­lus­tam­me läh­tee vuo­sit­tain run­saas­ti opis­ke­li­joi­ta 3–12 kuu­kaut­ta kes­tä­vään vaih­toon. Vas­taa­vas­ti meil­le saa­puu vaih­to-opis­ke­li­joi­ta eri puo­lil­ta maa­il­maa.

Ulko­mail­la hyväk­sy­tys­ti suo­ri­te­tut opin­not hyväk­si­lue­taan tut­kin­toon täy­si­mää­räi­si­nä, eikä vaih­to­jak­so hidas­ta val­mis­tu­mis­ta. Vaih­to-opis­ke­li­jat saa­vat apu­ra­han, joka kat­taa osan mat­ka- ja opis­ke­lu­kus­tan­nuk­sis­ta. Vaih­toai­ka­na olet myös nor­maa­liin tapaan oikeu­tet­tu opin­to­tu­keen sekä opin­to­tuen asu­mis­li­sään.

Tie­toa opis­ke­lu- ja har­joit­te­lu­vaih­dois­ta sekä muis­ta kan­sain­vä­lis­ty­mi­sen väy­lis­tä saat kan­sain­vä­li­syys­koor­di­naat­to­reil­tam­me.

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa on yksi englan­nin­kie­li­nen tut­kin­to­kou­lu­tus, Degree Pro­gram­me in Inter­na­tio­nal Busi­ness. Muis­sa kou­lu­tuk­sis­sa on moni­puo­li­ses­ti vie­ras­kie­li­siä opin­to­ja, joi­ta jokai­nen opis­ke­li­ja voi vali­ta osak­si omaa tut­kin­to­aan.