Categories
Ajankohtaista

Koronainfo

Pohjois-Karjala on koronae­pi­demian perustasolla. 

Karelian kampukset avattiin elokuussa ja lähio­pe­tukseen palattiin niin laajasti kuin mahdol­lista. Kaikille ryhmille ja opiske­li­joille turvataan säännöl­linen mahdol­lisuus lähio­pe­tukseen. Kontak­tio­pin­noissa paino­tetaan erityi­sesti tänä syksynä aloit­tavia ja korona-epidemian aikana opintonsa aloit­ta­neita opiske­li­ja­ryhmiä. Valmis­tu­mis­vaiheen opiske­li­joiden tutkinnon suorit­ta­mista määrä­ajassa tuetaan erityis­jär­jes­telyin, mikäli rajoi­tus­toimet ovat vaikeut­taneet opintojen normaalia suorittamista.

Korona­ti­lanteen kehit­ty­mistä seurataan Kareliassa päivittäin. Johto kokoontuu säännöl­li­sesti tilan­ne­ku­va­pa­la­veriin ja on valmiina tarvit­taviin toimen­pi­teisiin turval­lisen toiminnan takaa­mi­seksi kaikissa olosuh­teissa. Näitä turvaoh­jeita päivi­tetään aktiivisesti.

Walk in -korona­ro­kotus Karelian opiske­li­joille ja työntekijöille 


Siun sote ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu järjes­tävät Walk in -korona­ro­ko­tus­ti­lai­suuden Wärtsilän kampuk­sella tiloissa 026b ja 026c torstaina 23.9.2021 seuraavasti:

  • klo 9.00-11.00:            1. ja 2. rokote
  • klo 12.30-14.30:          1. ja 2. rokote 

Walk in -rokotuk­sessa korona­rokote annetaan ilman ajanva­rausta saapu­mis­jär­jes­tyk­sessä. Tilai­suu­dessa on tarjolla Moderna-korona­ro­ko­tetta. Rokot­teita tarjotaan kaikille Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun opiske­li­joille ja työnte­ki­jöille kotipaik­ka­kun­nasta riippu­matta, myös kansain­vä­li­sille opiske­li­joille ja henkilöstölle.

Tilai­suu­dessa pistetään 1. rokotean­noksia ja 2. rokotean­noksia. Näistä 2. rokoteannos eli tehos­te­rokote voidaan antaa aikai­sintaan kuuden viikon kuluttua ensim­mäi­sestä korona­ro­ko­tuk­sesta. Karelian rokotus­ti­lai­suu­dessa tehos­te­ro­kotteen voivat näin ollen ottaa 12.8.2021 tai sitä ennen 1. korona­ro­kotteen saaneet henkilöt.

Rokotet­ta­villa tulisi olla mukanaan Kela-kortti, ajokortti, henki­lö­kortti tai passi. Käytössä on vuoro­nu­merot. Rokotus­pai­kalla tulee käyttää maskeja ja noudattaa turvavälejä.

Riittävät turva­välit kaikessa toiminnassa

THL:n suosi­tuksen mukai­sesti, myös Karelian vahva suositus on, että kampuk­silla pidetään yli kahden metrin turva­väliä muihin ihmisiin. Lisäksi lähikon­takteja tulisi vähentää entisestään. Erityi­sesti käytä­villä ja aulati­loissa tai jonot­taessa on huoleh­dittava riittä­vistä turvaväleistä.

Tauko- ja oleske­lu­ti­loissa huomioidaan turva­välit ja oleskelun näissä tiloissa toivotaan rajoit­tuvan vain minimiin. Näihin tiloihin tullaan ja lähdetään desin­fioi­malla kädet.

Kampuk­sille ei saa tulla sairaana tai oireisena.

Suo­ja­va­rus­tei­den käytön vahva suositus

Kampuk­silla on vahva maski­suo­situs, joka tarkoittaa, että kampuk­sella liikut­taessa käytetään aina maskia. Jos työhuo­neessa tai kokous­ti­loissa työsken­telee useampi kuin yksi henkilö, tulee kaikkien tilassa olevien pitää hengi­tys­suo­jainta. Yksin työsken­nel­lessä voi olla ilman maskia. Myös opetus­ti­lan­teissa kampuk­silla on pidettävä hengi­tys­suo­jaimia (maski tai visiiri), ml. opetus omalta työpis­teeltä useamman hengen työhuoneissa.

Suosit­te­lemme maskia myös seuraa­vissa tilanteissa:

  • opiske­li­joiden harjoit­telut, silloin kun harjoit­te­lu­pai­kassa on maskisuositus.
  • opetukseen liittyvät matkat (esim. yhteis­kul­jetus maastokursseille).
  • Henki­löstön tekemät työmatkat julki­silla kulku­vä­li­neillä tai kimppa­kyy­deillä, joissa ei ole mahdol­lista pitää turvaväliä.

Karelia tarjoaa opiske­li­joille ja henki­lö­kun­nalle kasvo­maskit ja tarvit­taessa myös suoja­kä­sineet. Myös oman maskin käyttö on mahdol­lista. Suoja­va­rus­teita saa kampusten infosta.

THL:n ohje kasvo­maskin käytöstä kansa­lai­sille (linkki).

Palvelut kam­puk­sil­la

  • Opiske­li­ja­pal­velut ja tenttia­kvaario sekä kirjasto palve­levat Tikka­rin­teellä. Käytäthän maskia ja huoleh­dithan riittä­vistä turva­vä­leistä sekä hyvästä käsihygieniasta.
  • Kuntosali ja muut mahdol­liset liikun­ta­tilat ovat taas normaa­lissa käytössä.
  • Opinto­ku­raat­torin vastaanotto toimii normaalina tapaa­misena. Tapaa­misen kuraat­to­rille voi varata sähköi­sestä ajanvarauskalenterista. 
  • Henki­löstön työter­veys­huolto on Siun työter­vey­dessä. Työter­veys­pal­velut ajanva­rauk­sella ma – to klo 9.00 – 16.00 ja pe 8.00 – 14.00, p. 013 2456000 tai netissä https://omaaika.siuntyoterveys.fi/​

Opiske­lu­ter­vey­den­huolto

Opiske­lu­ter­vey­den­huoltoon voit varata ajan YTHS:n sähköisen ajanva­rauksen kautta.

Sairaana, oireisena tai altis­tu­neena ei tulla kampukselle

Sairaana, oireisena tai altis­tu­neena ei Karelian kampuk­sille saa tulla. Jos minkään­laisia oireita ilmenee, on jokaisen korkea­kou­lu­yh­teisön jäsenen velvol­li­suutena hakeutua viivy­tyk­settä korona­tes­taukseen.  Työnte­kijänä voit mennä testiin työajalla. Noudata testaus­ti­lan­teesta mukaan saamiasi ohjeita. Mikäli saat positii­visen testi­tu­loksen tai sinut on asetettu karan­teeniin, sinun tulee ilmoittaa asiasta heti turvallisuus@karelia.fi -sähkö­postiin sekä lisäksi työnte­kijänä esimie­hellesi ja opiske­lijana opetta­ja­tuu­to­rillesi joko puheli­mitse tai sähkö­pos­titse.  Jokainen oireita tunteva tai altis­tu­mista epäilevä voi täyttää arvion voinnistaan omaolo.fi ‑sivuston kautta. Siun soten korona­si­vus­tolta löytyy toimin­taohjeet Siun soten alueella.

Lue lisää karan­tee­nista ja eristyk­sestä THL:n sivuilta.

Käsi- ja yskimishygienia

Jokainen korkea­kou­lu­yh­teisön jäsen huolehtii osaltaan hyvästä käsihy­gie­niasta. Huolel­linen ja toistuva käsienpesu sekä käsidesin käyttö on tärkeää.  Heti välit­tö­mästi kampuksen tiloihin saavut­taessa, tiloista tai luokista toiseen siirryt­täessä ja muutoinkin tarpeen vaatiessa huoleh­ditaan käsien pesusta ja käsidesin käytöstä. Käsien­pe­su­mah­dol­li­suuksia on kampusten wc-tiloissa ja käsidesiä on saata­villa käytä­villä, opiske­li­ja­ruo­ka­loissa sekä muissa yhtei­sissä tiloissa.

Yskimiseen ja aivas­ta­miseen käytetään kerta­käyt­töistä nenäliinaa, jonka jälkeen se pannaan heti roskikseen. Jos nenäliinaa ei ole, yskitään tai aivas­tetaan hihaan, muttei käsiin. 

Lue lisää suojau­tu­mi­sesta THL:n sivuilta.

Ris­ki­ryh­mään kuuluvat

Riski­ryhmään kuuluvat opiske­lijat ilmoit­tavat asiasta opetta­ja­tu­to­rille tai opolle ja niille opetta­jille, kenen kursseille ei pysty normaa­listi osallis­tumaan.  Todistus riski­ryhmään kuulu­mi­sesta esitetään tarvit­taessa. Opinnot pyritään järjes­tämään opettajan ja opiske­lijan yhteis­työssä niin, ettei altis­tu­mis­vaaraa synny.

Henki­löstö noudattaa työssään Karelian turvaoh­jeita ja etätyö­oh­jetta. Mikäli työntekijä kuuluu riski­ryhmään ja on saanut työter­vey­destä etätyöhön liittyvän suosi­tuksen, on sovittava esimiehen kanssa mahdol­li­sesta laajem­masta etätyön tekemisestä.

Lue lisää riski­ryh­mistä THL:n sivuilla.

Siivous ja pintojen pyyhkiminen

Siivousta on tehos­tettu Kareliassa. Se ei kuitenkaan yksistään riitä pitämään kaikkia pintoja puhtaina. Yhtei­seksi toimeksi suosi­tellaan pintojen pyyhki­mistä käytön jälkeen (esim. yhteis­käyt­töiset tieto­koneet kampuk­silla). Tiloissa on saata­villa desin­fioin­ti­liinoja tai -ainetta pintojen pyyhki­mi­seksi. Jokainen käyttäjä vastaa osaltaan pintojen pyyhki­mi­sestä ennen käyttöä ja käytön jälkeen.

Matkus­ta­minen

Henki­lö­kuntaan kuuluvat voivat neuvo­tella työteh­täviin liitty­vistä kv-matkoista esimiehen kanssa. Niihin suhtau­dutaan tässä vaiheessa toki tarkkaan harkiten tapauskohtaisesti.

Kansain­vä­liset vaihdot

Kansain­vä­lisen opiske­li­ja­vaihdon osalta olemme palaa­massa normaalitilanteeseen.

Karelian turva­ryhmä

Turva­ryhmän puhelin­numero on 013 260 6112 ja sähkö­posti turvallisuus@karelia.fi. Huomioita ja turval­li­suus­poik­keamia voi ilmoittaa myös käytä­villä olevien turval­li­suus­ha­vain­to­linkkien kautta (QR-koodi).

Hyödyl­listä lisätietoa

Päivys­tysapu: puh. 116 117 (24 h) Terveys­a­semat: Siilainen puh. (013) 330 2211, puh. Rantakylä puh. (013) 330 2212, Niini­vaara, puh. (013) 330 2213. 

Valta­kun­nal­linen neuvon­ta­numero 0295 535 535 tarjoaa yleistä tietoa korona­vi­ruk­sesta arkisin klo 8–21 ja lauan­taisin klo 9–15. Numerosta ei saa terveys­neu­vontaa eikä ohjausta päivys­tyk­sel­li­sissä akuuteissa oireissa.

(ohje on päivi­tetty 18.8.2021)