Koro­nainfo

Käsi- ja yskimishygienia

Jokai­nen korkea­kou­lu­yh­tei­sön jäsen huoleh­tii osal­taan hyvästä käsi­hy­gie­niasta. Huolel­li­nen ja tois­tuva käsien­pesu sekä käsi­de­sin käyttö on tärkeää.  Heti välit­tö­mästi kampuk­sen tiloi­hin saavut­taessa, tiloista tai luokista toiseen siir­ryt­täessä ja muutoin­kin tarpeen vaatiessa huoleh­di­taan käsien pesusta ja käsi­de­sin käytöstä. Käsien­pe­su­mah­dol­li­suuk­sia on kampus­ten wc-tiloissa ja käsi­de­siä on saata­villa käytä­villä, opis­ke­li­ja­ruo­ka­loissa sekä muissa yhtei­sissä tiloissa.

Lue lisää suojau­tu­mi­sesta THL:n sivuilta.

Kare­lian turvaryhmä

Koro­naan ja turval­li­suu­teen yleen­sä­kin liit­ty­vät kysy­myk­set tulee osoit­taa turvaryhmälle.

Turva­ryh­män puhe­lin­nu­mero on 013 260 6112 ja sähkö­posti [email protected]. Huomioita ja turval­li­suus­poik­kea­mia voi ilmoit­taa myös käytä­villä olevien turval­li­suus­ha­vain­to­link­kien kautta (QR-koodi).

Hyödyl­listä lisätietoa

Päivys­tys­apu: puh. 116 117 (24 h) Terveys­a­se­mat: Siilai­nen puh. (013) 330 2211, puh. Ranta­kylä puh. (013) 330 2212, Niini­vaara, puh. (013) 330 2213. 

Valta­kun­nal­li­nen neuvon­ta­nu­mero 0295 535 535 tarjoaa yleistä tietoa koro­na­vi­ruk­sesta arkisin klo 8–21 ja lauan­tai­sin klo 9–15. Nume­rosta ei saa terveys­neu­von­taa eikä ohjausta päivys­tyk­sel­li­sissä akuu­teissa oireissa.