Koro­nain­fo

Kare­lian koro­nain­fo

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa pala­taan kam­puk­sil­le elo­kuus­ta alkaen. Lähio­pe­tus ja val­von­taa vaa­ti­vat tent­ti­ti­lai­suu­det toteu­te­taan kam­puk­sil­la. Edel­ly­tyk­se­nä tur­val­li­sel­le paluul­le kam­puk­sil­le on yleis­ten tur­vaoh­jei­den nou­dat­ta­mi­nen ja vas­tuul­li­nen yhteis­työ. Se tar­koit­taa, että kam­puk­sil­le tul­laan vain täy­sin ter­vee­nä ja huo­leh­di­taan hyväs­tä käsi- ja yski­mis­hy­gie­nias­ta sekä riit­tä­vis­tä tur­va­vä­leis­tä (THL.fi).

Kare­lian opis­ke­li­joi­ta, hen­ki­lös­töä sekä sidos­ryh­miä pyri­tään suo­jaa­maan tehok­kaas­ti ja mah­dol­lis­ta­maan tur­val­li­nen opis­ke­lu- ja työym­pä­ris­tö. Sen saa­vut­ta­mi­sek­si jokais­ta kor­kea­kou­lu­yh­tei­söm­me jäsen­tä edel­ly­te­tään sitou­tu­maan yhtei­siin peli­sään­töi­him­me.

Ope­tus­jär­jes­te­ly­jen avul­la tur­va­taan riit­tä­vät etäi­syy­det ja rajoi­te­taan ker­ral­la kam­puk­sel­la ole­vien opis­ke­li­joi­den mää­rää. Riit­tä­vän väl­jyy­den var­mis­ta­mi­sek­si osa opin­to­jak­sois­ta voi­daan toteut­taa etä­ope­tuk­se­na ja myös yksit­täis­ten opin­to­jak­so­jen sisäl­lä voi olla nor­maa­lia enem­män lähi- ja etä­ope­tuk­sen vuo­rot­te­lua. Ope­tus­ta voi­daan jat­kaa klo 8–18 välil­le ja eri­kois­ti­lo­ja vaa­ti­vas­sa ope­tuk­ses­sa voi­daan teh­dä tar­vit­taes­sa ryh­mä­ja­ko­ja. Kou­lu­tuk­set tie­dot­ta­vat tar­kem­min ope­tuk­sen toteu­tuk­ses­ta opis­ke­li­ja­ryh­mil­le ja opet­ta­jat opis­ke­li­joil­le omien opin­to­jak­so­jen­sa osal­ta. 

SOTE-alan har­joit­te­lut käyn­nis­ty­vät 1.8.2020 alkaen. Sote-alan har­joit­te­luis­sa nou­da­te­taan har­joit­te­lu­pai­kan ohjeis­tus­ta. Har­joit­te­lu­jak­son aloit­ta­van opis­ke­li­jan pitää olla ter­ve. Mikä­li opis­ke­li­jan per­heen­jä­se­nel­lä on koro­na­vi­rusin­fek­tioon sopi­via oirei­ta, ote­taan per­heen­jä­se­nes­tä COVID-19  näy­te. Opis­ke­li­ja voi tul­la jak­sol­le, jos on oiree­ton. Mikä­li per­heen­jä­se­nen tes­ti­tu­los osoit­tau­tuu posi­tii­vi­sek­si, opis­ke­li­jan tulee välit­tö­mäs­ti jää­dä pois har­joit­te­lu­jak­sol­ta.

Koro­na­ti­lan­teen kehit­ty­mis­tä seu­ra­taan Kare­lias­sa päi­vit­täin. Joh­to kokoon­tuu sään­nöl­li­ses­ti tilan­ne­ku­va­pa­la­ve­riin ja on val­mii­na tar­vit­ta­viin toi­men­pi­tei­siin tur­val­li­sen toi­min­nan takaa­mi­sek­si kai­kis­sa olo­suh­teis­sa. Näi­tä tur­vaoh­jei­ta päi­vi­te­tään aina tar­vit­taes­sa.

Sai­raa­na tai oirei­se­na ei tul­la kam­puk­sel­le

Sai­raa­na tai oirei­se­na ei Kare­lian kam­puk­sil­le saa tul­la. Jos min­kään­lai­sia oirei­ta ilme­nee, on jokai­sen kor­kea­kou­lu­yh­tei­sön jäse­nen vel­vol­li­suu­te­na hakeu­tua vii­vy­tyk­set­tä koro­na­tes­tauk­seen. Jokai­nen oirei­ta tun­te­va tai altis­tu­mis­ta epäi­le­vä voi täyt­tää arvion voin­nis­taan omaolo.fi ‑sivus­ton kaut­ta. Siun soten koro­na­si­vus­tol­ta löy­tyy toi­min­taoh­jeet Siun soten alu­eel­la.

Käsi- ja ys­ki­mis­hy­gie­nia

Jokai­nen kor­kea­kou­lu­yh­tei­sön jäsen huo­leh­tii osal­taan hyväs­tä käsi­hy­gie­nias­ta. Huo­lel­li­nen ja tois­tu­va käsien­pe­su sekä käsi­de­sin käyt­tö on tär­ke­ää.  Heti välit­tö­mäs­ti kam­puk­sen tiloi­hin saa­vut­taes­sa, tilois­ta tai luo­kis­ta toi­seen siir­ryt­täes­sä ja muu­toin­kin tar­peen vaa­ties­sa huo­leh­di­taan käsien pesus­ta ja käsi­de­sin käy­tös­tä. Käsien­pe­su­mah­dol­li­suuk­sia on kam­pus­ten wc-tilois­sa ja käsi­de­siä on saa­ta­vil­la käy­tä­vil­lä, opis­ke­li­ja­ruo­ka­lois­sa sekä muis­sa yhtei­sis­sä tilois­sa.

Yski­mi­seen ja aivas­ta­mi­seen käy­te­tään ker­ta­käyt­töis­tä nenä­lii­naa, jon­ka jäl­keen se pan­naan heti ros­kik­seen. Jos nenä­lii­naa ei ole, yski­tään tai aivas­te­taan hihaan, mut­tei käsiin. 

Lue lisää suo­jau­tu­mi­ses­ta THL:n sivuil­ta.

Riit­tä­vät tur­va­vä­lit kai­kes­sa toi­min­nas­sa

Riit­tä­vis­tä tur­va­vä­leis­tä pyri­tään pitä­mään kiin­ni kam­puk­sil­la. Suo­si­tus riit­tä­väk­si tur­va­vä­lik­si on yhdes­tä kah­teen met­riä.  Eri­tyi­ses­ti käy­tä­vil­lä, ruo­ka­las­sa ja aula­ti­lois­sa oles­kel­taes­sa tai jono­tet­taes­sa on huo­leh­dit­ta­va riit­tä­vis­tä tur­va­vä­leis­tä.

Tau­ko- ja oles­ke­lu­ti­lois­sa huo­mioi­daan tur­va­vä­lit ja oles­ke­lun näis­sä tilois­sa toi­vo­taan rajoit­tu­van vain mini­miin. Näi­hin tiloi­hin tul­laan ja läh­de­tään desin­fioi­mal­la kädet.

Ope­tus- ja tent­ti­ti­lois­sa huo­mioi­daan riit­tä­vät tur­va­vä­lit tent­ti­jöi­den välil­lä. Kam­puk­sil­le ei saa tul­la sai­raa­na tai oirei­se­na.

Suo­ja­va­rus­tei­den käy­tön suo­si­tus, jos tur­va­vä­lien pitä­mi­nen ei mah­dol­lis­ta

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu suo­sit­te­lee kas­vo­mas­kien käyt­töä työ- ja opis­ke­lu­ti­lan­teis­sa, jois­sa tur­va­vä­lien pitä­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta. Täl­lai­sia tilan­tei­ta ovat mm.

  • kon­tak­ti- tai lähioh­jaus, jos­sa ei pys­ty­tä jär­jes­tä­mään riit­tä­vää tur­va­vä­liä muu­toin
  • labo­ra­to­rio­har­joit­te­lut ja ‑työt
  • pala­ve­rit, joi­ta ei ole mah­dol­lis­ta toteut­taa verk­ko­pa­la­ve­rei­na tai tur­va­vä­lit huo­mioi­den.
  • ohjaus‑, neu­von­ta­ti­lan­teet, jois­sa ei pys­ty­tä nou­dat­ta­maan tur­va­vä­le­jä tai toi­mi­taan ilman plek­siä.
  • opis­ke­li­joi­den har­joit­te­lut, sil­loin kun har­joit­te­lu­pai­kas­sa on mas­ki­suo­si­tus.
  • ope­tuk­seen liit­ty­vät mat­kat (esim. yhteis­kul­je­tus maas­to­kurs­seil­le).
  • Hen­ki­lös­tön teke­mät työ­mat­kat jul­ki­sil­la kul­ku­vä­li­neil­lä tai kimp­pa­kyy­deil­lä, jois­sa ei ole mah­dol­lis­ta pitää tur­va­vä­liä.

Har­joit­te­lus­sa ole­vien opis­ke­li­joi­den tulee nou­dat­taa har­joit­te­lu­pai­kan suo­ja­vä­li­nei­siin liit­ty­viä ohjei­ta ja suo­si­tuk­sia.

Yllä lue­tel­luis­sa tilan­teis­sa Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu tar­jo­aa opis­ke­li­joil­le ja hen­ki­lö­kun­nal­le kas­vo­mas­kit ja tar­vit­taes­sa myös suo­ja­kä­si­neet. Myös oman mas­kin käyt­tö on mah­dol­lis­ta.

Suo­ja­va­rus­tei­ta saa kam­pus­ten infos­ta (klo 8–15). Kare­lian hank­ki­mat kas­vo­mas­kit ovat kirur­gi­sia suu-nenä­suo­juk­sia (tyyp­pi II). Kas­vo­mas­kit ovat 50 kpl pak­kauk­sis­sa. Opet­ta­ja nou­taa pak­kauk­sen, jakaa sen opis­ke­li­joil­le ja ohjeis­taa käy­tön.

Kare­lian tar­joa­mia kas­vo­mas­ke­ja saa käyt­tää vain työ- ja opis­ke­lu­teh­tä­vis­sä, ei yksi­tyis­käy­tös­sä.

Kodin ja työ­pai­kan väli­siä mat­ko­ja sekä ruo­kai­lu­ja var­ten mah­dol­li­ses­ti tar­vit­ta­vat hen­gi­tys­suo­jai­met jokai­nen hank­kii ja kus­tan­taa itse. Nor­maa­lis­sa luok­ka­ti­lan­tees­sa huo­mioi­daan tur­va­vä­lit ja niis­sä ei pää­sään­töi­ses­ti mas­ke­ja käy­te­tä. 

Seu­raam­me Kare­lial­la aktii­vi­ses­ti viran­omais­ten suo­si­tuk­sia suo­ja­va­rus­teis­ta ja päi­vi­täm­me omia ohjei­tam­me aina tar­vit­taes­sa.

Mas­kin käyt­tö­oh­je:

  • Pese ensin kädet ja pue mas­ki vas­ta sit­ten.
  • Älä kos­ke­ta mas­kia käy­tön aika­na. 
  • Rii­su mas­ki otta­mal­la kiin­ni nau­hois­ta puh­tain käsin ja pois­ta se käy­tös­tä, min­kä jäl­keen pese kädet. 

THL:n ohje kas­vo­mas­kin käy­tös­tä kan­sa­lai­sil­le (link­ki).

Pal­ve­lut kam­puk­sil­la

Kir­jas­to, opin­to­toi­mis­to, Exam-tent­ti­ti­la ja Help­desk pal­ve­le­vat kam­puk­sil­la ja ver­kos­sa. Kir­jas­tos­sa ja opin­to­toi­mis­tos­sa asioi­des­sa huo­leh­di­taan riit­tä­vis­tä tur­va­vä­leis­tä ja hyväs­tä käsi­hy­gie­nias­ta.

Opin­to­ku­raat­to­rin vas­taan­ot­to toi­mii Wärt­si­lä-kam­puk­sel­la. Kuraat­to­rin tapaa­mi­nen onnis­tuu myös etäyh­tey­del­lä. Tapaa­mi­sen kuraat­to­ril­le voi vara­ta säh­köi­ses­tä ajan­va­raus­ka­len­te­ris­ta (Pak­ki). Ter­vey­den­hoi­ta­jat vas­taa­not­ta­vat opis­ke­li­joi­ta Tik­ka­rin­ne ‑kam­puk­sel­la huo­mioi­den toi­min­nas­saan tur­val­li­suus­oh­jeet. (Lue lisää Pakis­ta, vaa­tii kir­jau­tu­mi­sen). Hen­ki­lös­tön työ­ter­veys­huol­to on Siun työ­ter­vey­des­sä.

Opis­ke­li­ja­ra­vin­to­lat Soli­na ja Wire

Ravin­to­las­sa asioi­des­sa­si pese kädet vedel­lä ja saip­pual­la ja kui­vaa ker­ta­käyt­tö­pyyh­kee­seen. Desin­fioi kädet. Käsien desin­fioin­ti­pis­tei­tä on ravin­to­las­sa usei­ta. Huo­mioi toi­set ja pidä riit­tä­vä etäi­syys mui­hin kuin omaan seu­ru­ee­si kuu­lu­viin. Älä mene istu­maan tois­ten pöy­tään ilman lupaa. Väl­tät­hän tar­pee­ton­ta liik­ku­mis­ta ravin­to­las­sa. Lou­na­sai­kaan ravin­to­la on vain lou­nas­asiak­kai­den käy­tös­sä. Soli­na-ravin­to­lan kabi­ne­tit ovat syk­syn ajan vain ruo­kai­li­joi­den käy­tös­sä ts. nii­hin ei voi teh­dä kokous­va­rauk­sia. Kabi­net­tien ovet pide­tään auki. Soli­na-ravin­to­las­sa käy­tös­sä on myös ulko­te­ras­si. Ravin­to­lois­ta saa myös Take away ‑nou­to­ruo­kaa.

Ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vat

Ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vat opis­ke­li­jat ilmoit­ta­vat asias­ta opet­ta­ja­tu­to­ril­le tai opol­le ja niil­le opet­ta­jil­le, kenen kurs­seil­le ei pys­ty nor­maa­lis­ti osal­lis­tu­maan.  Todis­tus ris­ki­ryh­mään kuu­lu­mi­ses­ta esi­te­tään tar­vit­taes­sa. Opin­not pyri­tään jär­jes­tä­mään opet­ta­jan ja opis­ke­li­jan yhteis­työs­sä niin, ettei altis­tu­mis­vaa­raa syn­ny.

Hen­ki­lös­tö nou­dat­taa työs­sään Kare­lian tur­vaoh­jei­ta ja etä­työ­oh­jet­ta. Mikä­li työn­te­ki­jä kuu­luu ris­ki­ryh­mään ja on saa­nut työ­ter­vey­des­tä etä­työ­hön liit­ty­vän suo­si­tuk­sen, on sovit­ta­va esi­mie­hen kans­sa mah­dol­li­ses­ta laa­jem­mas­ta etä­työn teke­mi­ses­tä.

Lisä­tie­toa ris­ki­ryh­mis­tä THL:n sivuil­la.

Sii­vous ja pin­to­jen pyyh­ki­mi­nen

Sii­vous­ta on tehos­tet­tu Kare­lias­sa. Se ei kui­ten­kaan yksis­tään rii­tä pitä­mään kaik­kia pin­to­ja puh­tai­na. Yhtei­sek­si toi­mek­si suo­si­tel­laan pin­to­jen pyyh­ki­mis­tä käy­tön jäl­keen (esim. yhteis­käyt­töi­set tie­to­ko­neet kam­puk­sil­la). Tilois­sa on saa­ta­vil­la desin­fioin­ti­lii­no­ja tai ‑ainet­ta pin­to­jen pyyh­ki­mi­sek­si. Jokai­nen käyt­tä­jä vas­taa osal­taan pin­to­jen pyyh­ki­mi­ses­tä ennen käyt­töä ja käy­tön jäl­keen.

Mat­kus­ta­mi­nen

Opis­ke­li­ja­vaih­to­ja ja ulko­maan työ­mat­ko­ja ei toteu­te­ta syys­lu­ku­kau­den aika­na. Koti­maan työ­mat­ko­jen sijaan suo­si­taan etä­osal­lis­tu­mis­ta, mikä­li se on mah­dol­lis­ta.  Tar­vit­taes­sa työ­hön liit­ty­väs­tä mat­kus­ta­mi­ses­ta voi sopia esi­mie­hen kans­sa huo­mioi­den ylei­set tur­vaoh­jeet.

Opis­ke­li­joi­ta ja hen­ki­lös­töä pyy­de­tään huo­mioi­maan ulko­mail­le suun­tau­tu­vaan yksi­tyis­mat­kai­luun liit­ty­vät ris­kit. Tämä voi edel­lyt­tää kah­den vii­kon mit­tais­ta karan­tee­nia, jon­ka aika­na kam­puk­sil­le ei voi tul­la.

Tapah­tu­mat kam­puk­sil­la

Ulko­puo­li­sia tapah­tu­mia ei jär­jes­te­tä Kare­lian kam­puk­sil­la syk­syn aika­na. Myös kokouk­sis­sa suo­si­taan etä­osal­lis­tu­mis­ta. Poik­keus­ti­lan­tees­sa, esi­mer­kik­si jos kysees­sä on vähäi­nen osal­lis­tu­ja­mää­rä, voi Kare­lian jär­jes­tä­miä kokouk­sia toteut­taa myös kam­puk­sil­la huo­mioi­den tur­vaoh­jeet. Kes­keis­tä on, että jär­jes­tä­jä var­mis­taa jo etu­kä­teen, että tapah­tu­mas­sa voi­daan toteut­taa riit­tä­vät tur­val­li­suus­jär­jes­te­lyt tur­va­vä­leis­tä ja muus­ta suo­jaa­mi­ses­ta läh­tien.

Huom. Kare­lian tilo­ja ei tois­tai­sek­si vuo­kra­ta ulko­puo­li­sil­le.

Lisä­tie­to­ja säh­kö­pos­til­la turvallisuus@karelia.fi . Huo­mioi­ta ja tur­val­li­suus­poik­kea­mia voi ilmoit­taa myös käy­tä­vil­lä ole­vien tur­val­li­suus­ha­vain­to­link­kien kaut­ta (QR-koo­di).

Hyö­dyl­lis­tä lisä­tie­toa

Päi­vys­tys­a­pu: puh. 116 117 (24 h) Ter­veys­a­se­mat: Sii­lai­nen puh. (013) 330 2211, puh. Ran­ta­ky­lä puh. (013) 330 2212, Nii­ni­vaa­ra, puh. (013) 330 2213. 

Val­ta­kun­nal­li­nen neu­von­ta­nu­me­ro 0295 535 535 tar­jo­aa yleis­tä tie­toa koro­na­vi­ruk­ses­ta arki­sin klo 8–21 ja lau­an­tai­sin klo 9–15. Nume­ros­ta ei saa ter­veys­neu­von­taa eikä ohjaus­ta päi­vys­tyk­sel­li­sis­sä akuu­teis­sa oireis­sa.

(Ohei­set ohjeet on päi­vi­tet­ty 7.8.2020, Lau­rea ammat­ti­kor­kea­kou­lun ohjeis­tus­ta mukail­len.)