Categories
Ajankohtaista

Koronainfo

Pohjois-Karjala on koronae­pi­demian perus­vai­heessa. Karelia jatkaa toimin­ta­mallia, jossa olemme etäope­tuk­sessa lukuun ottamatta välttä­mä­töntä lähio­pe­tusta, labora­torio- tai tutki­musym­pä­ris­töjen käyttöä tai kampusten erikois­tiloja vaativaa opetusta. 

Karelian henki­löstö työsken­telee joko kampuk­silla tai etätyössä, riippuen siitä mikä on työn kannalta mahdol­lista ja tarkoi­tuk­sen­mu­kaista. Etätyötä on mahdol­lista tehdä myös omassa työhuo­neessa tai esim. tyhjässä luokka­huo­neessa. Etätyössä nouda­tetaan voimas­sao­levaa etätyöohjetta.

Pohjois-Karja­lassa on vahva suositus siitä, että yli 20 hengen kokoon­tu­misia ei järjestetä ja tämä koskee myös Kareliaa. Ulkopuo­lisia tapah­tumia ei toistai­seksi järjestetä Karelian kampuk­silla. Myös kokouk­sissa suositaan aina etäko­kouksia. Huom. Karelian tiloja ei toistai­seksi vuokrata ulkopuolisille.

Korona­ti­lanteen kehit­ty­mistä seurataan Kareliassa päivittäin. Johto kokoontuu säännöl­li­sesti tilan­ne­ku­va­pa­la­veriin ja on valmiina tarvit­taviin toimen­pi­teisiin turval­lisen toiminnan takaa­mi­seksi kaikissa olosuh­teissa. Näitä turvaoh­jeita päivi­tetään aktiivisesti.

Riittävät turva­välit kaikessa toiminnassa

THL:n uuden suosi­tuksen mukai­sesti, myös Karelian vahva suositus on, että kampuk­silla pidetään yli kahden metrin turva­väliä muihin ihmisiin. Lisäksi lähikon­takteja tulisi vähentää entisestään. Erityi­sesti käytä­villä, ruoka­lassa ja aulati­loissa tai jonot­taessa on huoleh­dittava riittä­vistä turvaväleistä.

Tauko- ja oleske­lu­ti­loissa huomioidaan turva­välit ja oleskelun näissä tiloissa toivotaan rajoit­tuvan vain minimiin. Näihin tiloihin tullaan ja lähdetään desin­fioi­malla kädet.

Opetus- ja tentti­ti­loissa huomioidaan riittävät turva­välit tentti­jöiden välillä. Kampuk­sille ei saa tulla sairaana tai oireisena.

Suo­ja­va­rus­tei­den käytön vahva suositus

Kampuk­silla on vahva maski­suo­situs, joka tarkoittaa, että kampuk­sella liikut­taessa käytetään aina maskia. Jos työhuo­neissa tai kokous­ti­loissa työsken­telee useampi kuin yksi henkilö, tulee kaikkien tilassa olevien pitää hengi­tys­suo­jainta. Yksin työsken­nel­lessä voi olla ilman maskia. Myös opetus­ti­lan­teissa kampuk­silla on pidettävä hengi­tys­suo­jaimia (maski tai visiiri), ml. opetus omalta työpis­teeltä useamman hengen työhuoneissa.

Suosit­te­lemme maskia myös seuraa­vissa tilanteissa:

  • opiske­li­joiden harjoit­telut, silloin kun harjoit­te­lu­pai­kassa on maskisuositus.
  • opetukseen liittyvät matkat (esim. yhteis­kul­jetus maastokursseille).
  • Henki­löstön tekemät työmatkat julki­silla kulku­vä­li­neillä tai kimppa­kyy­deillä, joissa ei ole mahdol­lista pitää turvaväliä.

Harjoit­te­lussa olevien opiske­li­joiden tulee noudattaa harjoit­te­lu­paikan suoja­vä­li­neisiin liittyviä ohjeita ja suosituksia.

Karelia tarjoaa opiske­li­joille ja henki­lö­kun­nalle kasvo­maskit ja tarvit­taessa myös suoja­kä­sineet. Myös oman maskin käyttö on mahdol­lista. Suoja­va­rus­teita saa kampusten infosta. Karelian tarjoamia kasvo­maskeja saa käyttää vain työ- ja opiske­lu­teh­tä­vissä, ei yksityis­käy­tössä. Kodin ja työpaikan välisiä matkoja varten mahdol­li­sesti tarvit­tavat hengi­tys­suo­jaimet jokainen hankkii ja kustantaa itse.

THL:n ohje kasvo­maskin käytöstä kansa­lai­sille (linkki).

Palvelut kam­puk­sil­la

  • Tikka­rinne: E‑talon pääovi on auki ma-to klo 7.00 – 18.00 ja pe 7.00–17.00.
  • Wärtsilä: Seuraavat ovet ovat auki: Karja­lan­kadun pääovi, Kontion­kadun puolella oleva invaovi, D‑talon pääovi. Lisäksi Mitta oy:n ovi, joka on C‑talon päädyssä. Ovet ovat auki klo 7.00 — 16.30. Muut ovet on lukittu.
  • Opiske­li­ja­pal­velutkirjasto ja tenttia­kvaario palve­levat rajoi­te­tusti. Kirjas­tossa ja opinto­toi­mis­tossa asioi­dessa huoleh­ditaan riittä­vistä turva­vä­leistä ja hyvästä käsihygieniasta.
  • Kuntosali ja muut mahdol­liset liikun­ta­tilat ovat poissa muusta kuin opetuskäytöstä.
  • Opinto­ku­raat­torin vastaanotto toimii tällä hetkellä etäyh­tey­dellä. Tapaa­misen kuraat­to­rille voi varata sähköi­sestä ajanvarauskalenterista. 
  • Henki­löstön työter­veys­huolto on Siun työter­vey­dessä. Työter­veys­pal­velut ajanva­rauk­sella ma – to klo 9.00 – 16.00 ja pe 8.00 – 14.00, p. 013 2456000 tai netissä https://omaaika.siuntyoterveys.fi/​

Opiske­li­ja­ra­vin­tolat Solina ja Wire

Ravintola Solina sulkeutuu ja myös sen itsepal­ve­lu­piste pe 28.5. klo 12.30.  Suunni­telmana on avata ravintola jälleen 9.8. Ravintola Wire avataan 23.8. Seuraa ravin­to­loiden tiedot­teita Faceboo­kista, Insta­gra­mista ja ravin­to­loiden nettisivuilta.

Opiske­lu­ter­vey­den­huolto

Opiske­lu­ter­vey­den­huoltoon voit varata ajan YTHS:n sähköisen ajanva­rauksen kautta.

Sairaana, oireisena tai altis­tu­neena ei tulla kampukselle

Sairaana, oireisena tai altis­tu­neena ei Karelian kampuk­sille saa tulla. Jos minkään­laisia oireita ilmenee, on jokaisen korkea­kou­lu­yh­teisön jäsenen velvol­li­suutena hakeutua viivy­tyk­settä korona­tes­taukseen.  Työnte­kijänä voit mennä testiin työajalla. Noudata testaus­ti­lan­teesta mukaan saamiasi ohjeita. Mikäli saat positii­visen testi­tu­loksen tai sinut on asetettu karan­teeniin, sinun tulee ilmoittaa asiasta heti turvallisuus@karelia.fi -sähkö­postiin sekä lisäksi työnte­kijänä esimie­hellesi ja opiske­lijana opetta­ja­tuu­to­rillesi joko puheli­mitse tai sähkö­pos­titse.  Jokainen oireita tunteva tai altis­tu­mista epäilevä voi täyttää arvion voinnistaan omaolo.fi ‑sivuston kautta. Siun soten korona­si­vus­tolta löytyy toimin­taohjeet Siun soten alueella.

Käsi- ja yskimishygienia

Jokainen korkea­kou­lu­yh­teisön jäsen huolehtii osaltaan hyvästä käsihy­gie­niasta. Huolel­linen ja toistuva käsienpesu sekä käsidesin käyttö on tärkeää.  Heti välit­tö­mästi kampuksen tiloihin saavut­taessa, tiloista tai luokista toiseen siirryt­täessä ja muutoinkin tarpeen vaatiessa huoleh­ditaan käsien pesusta ja käsidesin käytöstä. Käsien­pe­su­mah­dol­li­suuksia on kampusten wc-tiloissa ja käsidesiä on saata­villa käytä­villä, opiske­li­ja­ruo­ka­loissa sekä muissa yhtei­sissä tiloissa.

Yskimiseen ja aivas­ta­miseen käytetään kerta­käyt­töistä nenäliinaa, jonka jälkeen se pannaan heti roskikseen. Jos nenäliinaa ei ole, yskitään tai aivas­tetaan hihaan, muttei käsiin. 

Lue lisää suojau­tu­mi­sesta THL:n sivuilta.

Ris­ki­ryh­mään kuuluvat

Riski­ryhmään kuuluvat opiske­lijat ilmoit­tavat asiasta opetta­ja­tu­to­rille tai opolle ja niille opetta­jille, kenen kursseille ei pysty normaa­listi osallis­tumaan.  Todistus riski­ryhmään kuulu­mi­sesta esitetään tarvit­taessa. Opinnot pyritään järjes­tämään opettajan ja opiske­lijan yhteis­työssä niin, ettei altis­tu­mis­vaaraa synny.

Henki­löstö noudattaa työssään Karelian turvaoh­jeita ja etätyö­oh­jetta. Mikäli työntekijä kuuluu riski­ryhmään ja on saanut työter­vey­destä etätyöhön liittyvän suosi­tuksen, on sovittava esimiehen kanssa mahdol­li­sesta laajem­masta etätyön tekemisestä.

Lisätietoa riski­ryh­mistä THL:n sivuilla.

Siivous ja pintojen pyyhkiminen

Siivousta on tehos­tettu Kareliassa. Se ei kuitenkaan yksistään riitä pitämään kaikkia pintoja puhtaina. Yhtei­seksi toimeksi suosi­tellaan pintojen pyyhki­mistä käytön jälkeen (esim. yhteis­käyt­töiset tieto­koneet kampuk­silla). Tiloissa on saata­villa desin­fioin­ti­liinoja tai -ainetta pintojen pyyhki­mi­seksi. Jokainen käyttäjä vastaa osaltaan pintojen pyyhki­mi­sestä ennen käyttöä ja käytön jälkeen.

Matkus­ta­minen

Kaiken työhön liittyvän matkus­ta­misen osalta suosi­tellaan vahvasti etäosal­lis­tu­mista, mikäli se on mahdol­lista. Tarvit­taessa työhön liitty­västä matkus­ta­mi­sesta voi sopia esimiehen kanssa huomioiden yleiset turvaohjeet.

Opiske­li­joita ja henki­löstöä pyydetään huomioimaan ulkomaille suuntau­tuvaan yksityis­mat­kailuun liittyvät riskit. Tämä voi edellyttää kahden viikon mittaista karan­teenia, jonka aikana kampuk­sille ei voi tulla.

Kansain­vä­liset vaihdot

Karelia ei ota enää kevät­lu­ku­kau­della vastaan vaihto-opiske­li­joita ulkomailta. Karelian kansain­vä­li­sestä liikku­vuu­desta vastaavat palvelut ovat yhtey­dessä henki­lö­koh­tai­sesti niihin opiske­li­joihin, joita päätös koskee. Joensuussa jo olevat vaihto-opiske­lijat jatkavat opiskelua pääosin etänä.

Karelia noudattaa THL:n suosi­tusta ja olemme peruut­taneet myös Suomesta lähtevät vaihdot tämän kevään osalta. 

Karelian turva­ryhmä

Turva­ryhmän puhelin­numero on 013 260 6112 ja sähkö­posti turvallisuus@karelia.fi. Huomioita ja turval­li­suus­poik­keamia voi ilmoittaa myös käytä­villä olevien turval­li­suus­ha­vain­to­linkkien kautta (QR-koodi).

Hyödyl­listä lisätietoa

Päivys­tysapu: puh. 116 117 (24 h) Terveys­a­semat: Siilainen puh. (013) 330 2211, puh. Rantakylä puh. (013) 330 2212, Niini­vaara, puh. (013) 330 2213. 

Valta­kun­nal­linen neuvon­ta­numero 0295 535 535 tarjoaa yleistä tietoa korona­vi­ruk­sesta arkisin klo 8–21 ja lauan­taisin klo 9–15. Numerosta ei saa terveys­neu­vontaa eikä ohjausta päivys­tyk­sel­li­sissä akuuteissa oireissa.

(ohje on päivi­tetty 27.3.2021)