Anna luontopolku

Luon­to­mat­kai­lun poluille

Luon­to­mat­kai­lun poluille polkuo­pin­to­jen kautta!

Kehi­tys­pääl­likkö Anna Rintei­nen valmis­tui matkai­lua­lan resto­no­miksi (AMK) keväällä 2017. Opinnot hän aloitti avoi­messa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa polkuo­pis­ke­li­jana ja valitsi matkai­lua­lan opinnot, koska halusi päivit­tää aikai­sem­pia opin­to­jaan ja syven­tää matkai­lun tietopohjaa.

Polkuo­pin­not sopivat hänen sen hetki­seen elämän­ti­lan­tee­seensa. Tutkinto-opin­to­jen hakuaika oli jo umpeu­tu­nut. Tavoit­teena oli edetä nopeasti ja hakea avoimen amk:n opin­noilla tutkin­toon johta­vaan koulutukseen.

”Koke­muk­sesi polkuo­pin­noissa ovat erit­täin hyvät, tosin itsel­läni moti­vaa­tio­kin oli todella korkealla. Minulla oli taus­talla pitkä työura ja aikai­sem­pia opin­toja, joita sain sovel­ta­vin osin hyödyn­net­tyä opin­nois­sani,” kertoo Anna.

Hänen mieles­tään parasta oli henki­lö­koh­tai­sesti laadittu opinto-ohjelma, joka oli jous­tava ja sopi työn ohessa opis­ke­le­valle. Polkuo­pin­noista oli hyötyä; Anna eteni vauh­dilla tutkinto-opis­ke­li­jaksi ja valmis­tui nopeasti kahdessa lukuvuodessa.

”Ei hullum­paa kun miettii, että minulla on paljon työmat­koja sisäl­tävä vaki­tui­nen työ, pian 5 vuotta täyt­tävä poika ja mies, joka on joka toisen viikon poissa kotoa työnsä takia ;)”

Anna toimii Retkipaikka.fi:n kehi­tys­pääl­lik­könä visioi­massa ja kehit­tä­mässä retkeily- ja luon­to­mat­kai­lu­pal­ve­lun uusia toimin­ta­muo­toja. Matkai­lulla menee tällä hetkellä hyvin ja hän uskoo, että hän työs­ken­te­lee jatkos­sa­kin matkai­lun parissa.

Hän suosit­te­lee polkuo­pin­toja, jos moti­vaa­tio on kohdal­laan ja haluaa jatkaa tutkinto-opiskelijana.

”Polkuo­pis­kelu, kuten muukin korkea­kou­luo­pis­kelu, vaatii toki työtä ja oma-aloit­tei­suutta, mutta on myös hyvin palkit­se­vaa. Pitää olla tottu­nut työs­ken­te­le­mään niin ryhmässä kuin yksin­kin ja tulla erilais­ten ihmis­ten kanssa toimeen.”

Katso Annan tunnel­mia valmistumispäivänä

Kuva: Mai Mönkkönen