Categories
Ajankohtaista

Luonto­mat­kailun poluille

Luonto­mat­kailun poluille polkuo­pin­tojen kautta!

Kehitys­pääl­likkö Anna Rinteinen valmistui matkai­lualan resto­no­miksi (AMK) keväällä 2017. Opinnot hän aloitti avoimessa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa polkuo­pis­ke­lijana ja valitsi matkai­lualan opinnot, koska halusi päivittää aikai­sempia opintojaan ja syventää matkailun tietopohjaa.

Polkuo­pinnot sopivat hänen sen hetkiseen elämän­ti­lan­tee­seensa. Tutkinto-opintojen hakuaika oli jo umpeu­tunut. Tavoit­teena oli edetä nopeasti ja hakea avoimen amk:n opinnoilla tutkintoon johtavaan koulutukseen.

”Kokemuksesi polkuo­pin­noissa ovat erittäin hyvät, tosin itselläni motivaa­tiokin oli todella korkealla. Minulla oli taustalla pitkä työura ja aikai­sempia opintoja, joita sain sovel­tavin osin hyödyn­nettyä opinnoissani,” kertoo Anna.

Hänen mielestään parasta oli henki­lö­koh­tai­sesti laadittu opinto-ohjelma, joka oli joustava ja sopi työn ohessa opiske­le­valle. Polkuo­pin­noista oli hyötyä; Anna eteni vauhdilla tutkinto-opiske­li­jaksi ja valmistui nopeasti kahdessa lukuvuodessa.

”Ei hullumpaa kun miettii, että minulla on paljon työmatkoja sisältävä vakituinen työ, pian 5 vuotta täyttävä poika ja mies, joka on joka toisen viikon poissa kotoa työnsä takia ;)”

Anna toimii Retkipaikka.fi:n kehitys­pääl­likkönä visioi­massa ja kehit­tä­mässä retkeily- ja luonto­mat­kai­lu­pal­velun uusia toimin­ta­muotoja. Matkai­lulla menee tällä hetkellä hyvin ja hän uskoo, että hän työsken­telee jatkos­sakin matkailun parissa.

Hän suosit­telee polkuo­pintoja, jos motivaatio on kohdallaan ja haluaa jatkaa tutkinto-opiskelijana.

”Polkuo­piskelu, kuten muukin korkea­kou­luo­piskelu, vaatii toki työtä ja oma-aloit­tei­suutta, mutta on myös hyvin palkit­sevaa. Pitää olla tottunut työsken­te­lemään niin ryhmässä kuin yksinkin ja tulla erilaisten ihmisten kanssa toimeen.”

Katso Annan tunnelmia valmistumispäivänä

Kuva: Mai Mönkkönen