Categories
Ajankohtaista

Muutok­senhaku

Mikäli katsot, ettei opiske­li­ja­va­lintaa ole tehty valin­ta­pe­rus­teiden mukai­sesti, ota ensin yhteys sähkö­pos­titse Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Hakija­pal­ve­luihin.

Jos asia ei tällöin selviä, voit pyytää kirjal­li­sesti oikaisua valin­ta­pää­tökseen tutkin­to­lau­ta­kun­nalta 14 päivän kuluessa opiske­li­ja­va­linnan tulosten julkistamisesta.

Oikai­su­pyynnön toimi­tuso­soite on Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu/­Tut­kin­to­lau­ta­kunta, Opiske­li­ja­pal­velut, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu.