Muu­tok­sen­ha­ku

Muu­tok­sen­ha­ku

Mikä­li kat­sot, ettei opis­ke­li­ja­va­lin­taa ole teh­ty valin­ta­pe­rus­tei­den mukai­ses­ti, ota ensin yhteys säh­kö­pos­tit­se Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun Haki­ja­pal­ve­lui­hin.

Jos asia ei täl­löin sel­viä, voit pyy­tää kir­jal­li­ses­ti oikai­sua valin­ta­pää­tök­seen tut­kin­to­lau­ta­kun­nal­ta 14 päi­vän kulues­sa opis­ke­li­ja­va­lin­nan tulos­ten julkistamisesta.

Oikai­su­pyyn­nön toi­mi­tuso­soi­te on Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu/­Tut­kin­to­lau­ta­kun­ta, Opis­ke­li­ja­pal­ve­lut, Tik­ka­rin­ne 9, 80200 Joensuu.