Categories
Ajankohtaista

Opiske­li­ja­tarina Anni Vento

Sattumien kautta tismalleen oikeaan paikkaan

Anni Vento, restonomiopiskelija

Ajauduin opiske­lemaan matkailua Joensuuhun oikeastaan monien sattumien kautta. Kirjoitin vuonna 2012 yliop­pi­laaksi, ja samana keväänä hain opiske­lemaan lähinnä pääkau­pun­ki­seu­dulla sijait­seviin korkea­kou­luihin. Kun opiske­lu­paikkaa ei kulttuu­ri­tuot­tajan eikä Teatte­ri­kor­kea­koulun pääsy­ko­keiden jälkeen kuulunut, huomasin yhtäkkiä viettäväni välivuotta lukion jälkeen. Yksi välivuosi vaihtui lopulta myös toiseen – töitä tehden ja matkus­tellen. Keväällä 2014 korkea­kou­lujen yhteis­ha­ku­vai­heessa päätin, että pääkau­pun­ki­seudun sijaan suuntaisin itäisempään Suomeen, ja hain samana keväänä Kareliaan sekä media­nomin että matkailun koulutukseen.

matkailu opiskelija anni vento

Media­no­mi­kou­lu­tuksen pääsy­koe­päivänä kesäkuussa 2014 nukuin niin pahasti pommiin, etten ehtinyt pääsy­ko­keisiin ollenkaan. Silloin harmitti, mutta myöhemmin olen ajatellut sattu­muksen olleen jonkin­lainen kosminen kohta­lon­merkki, sillä kuukautta myöhemmin sain tietää päässeeni opiske­lemaan matkailua Kareliaan. Nyt opintojeni loppusuo­ralla kolmannen vuoden keväällä koen olevani enemmän kuin oikeassa paikassa.

Rakastan matkailun opiskelun käytän­nön­lä­hei­syyttä. Jo ensim­mäisenä vuonna tehdään paljon yritys­vie­railuja, ja yhtenä kohokohtana vietetään aikaa Tikka­rinteen kampuksen opetus­keit­tiössä, yhdessä opinto­ryhmän kanssa ruokaa valmistaen ja syöden. Opinnois­samme paino­tetaan paljon matkai­lu­pal­ve­lujen tuotteis­ta­misen ja markki­noinnin osaamista, ja olemme ryhmä­töinä toteut­taneet muun muassa aitoja markki­noin­ti­suun­ni­telmia paikal­li­sille matkailu- ja ravit­se­mi­salan yrityk­sille. Kyseiset opinto­jaksot ovat sisäl­täneet minulle mielui­sinta oppia ja asiaa, ja myös osaltaan tönineet minua markki­noinnin urapolkua kohti.

Eniten olen nauttinut ja hyötynyt työhar­joit­te­luista, joita matkailun opintoihin kuuluu kaksi. Ensim­mäisen perus­har­joit­teluni suoritin hotellin vastaa­no­tossa. Olin pitkään ajatellut, että hotel­lissa työskentely oli kuin tehty minua varten, mutta oivalsin todel­lisen kutsu­mukseni vasta suori­tet­tuani syven­tävän esimies­har­joit­teluni Ilosaa­ri­rockin viestin­tä­as­sis­tenttina ja -vastaavana kesällä 2016. Työhar­joittelu vilkkaassa ja positii­vi­sessa festi­vaa­liym­pä­ris­tössä sai minut koukut­tumaan tapah­tu­ma­tuo­tantoon ja tapah­tu­ma­mark­ki­nointiin täydellä sydämellä, ja poiki minulle lopulta myös opinnäy­tetyön aiheen festi­vaaliin liittyen. Lisäksi saan jatkaa festi­vaalin organi­saa­tiossa vapaa­eh­toisena vastaavana tulevi­nakin kesinä.

Karelian matkailun koulu­tuk­sessa parhainta on nimenomaan sen monipuo­lisuus. Opiske­li­joita ei rajoiteta tutus­tumaan vain tiettyihin matkai­lualan osa-alueisiin, vaan harjoit­te­luiden ja projektien kautta pääsee tekemään ja kokei­lemaan itselleen mieluisia töitä ja työtehtäviä.

Tulevai­suu­dessa näen itseni työsken­te­levän tapah­tu­ma­tuo­tannon ja erityi­sesti tapah­tumien markki­noinnin parissa. Kareliasta ja Karelian avulla olen saanut uskomat­toman hyvät eväät oman alani asian­tun­ti­juutta varten, ja voin jo nyt sanoa olevani matkai­lualan monio­saaja. Ennen Kareliaa näin tekeväni töitä ainoastaan pääkau­pun­ki­seu­dulla, mutta nyt Pohjois-Karja­lasta on tullut koti. Päivääkään en ole katunut valin­tojani, jotka johdat­tivat minut opiske­lemaan Kareliaan ja Joensuuhun.

Toisinaan se pommiin nukku­minen siis kannattaa.

Tutustu matkailun koulu­tukseen >