Categories
Ajankohtaista

Opiske­li­ja­tarina Elina Lindroos

Mielen­kiinnon kohteena kokonais­val­tainen hyvinvointi

Elina Lindroos, fysioterapeuttiopiskelija

Hei, olen Elina, 32–vuotias fysio­te­ra­peut­tio­pis­kelija. Opiskelen nyt toista vuotta Kareliassa ja olen viihtynyt täällä todella hyvin! Aiemmalta koulu­tuk­seltani olen nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, mutta työhis­to­riassani on monen­laisia töitä myyjästä trukki­kuskiin. Lisäksi olen intohi­moinen luonnossa seikkailija ja elämäntapareppureissaaja.

fysioterapeutti opiskelija elina lindroos

Pidän Kareliassa erityi­sesti siitä, että täällä on hyvä tiimi­henki ja yhtei­söl­linen tunnelma, niin opiske­li­joiden kuin henki­lö­kun­nankin kesken. Vaikka sosiaali- ja tervey­salan opettajien työhuoneet sijait­se­vatkin konkreet­ti­sesti yläpuo­lel­lamme Tikka­rinne-kampuksen korkeassa tornissa, on meillä tosi asiassa todella matala hierarkia, ja opettajia on helppo lähestyä asiassa kuin asiassa.

Fysio­te­rapian opinnot alkoivat kiinnostaa minua, kun aloin kiinnittää enemmän huomiota omaan fyysiseen – ja kokonais­val­taiseen – hyvin­voin­tiini. Olin myös tietoinen siitä, että ihmisten parissa työskentely oli mieleeni. Huomasin, että fysio­te­ra­peutin ammatissa voisin oppia jakamaan hyvää oloa ja tukemaan muidenkin toimin­ta­kykyä. Näkemykseni mukaan hyvin­voiva ihminen jakaa myös ympärilleen positii­vi­suutta ja hyvää oloa. Hyvin­vointiin ja hyvään oloon panos­ta­minen ei ole turhan­päi­väistä, sillä niin maail­masta tehdään parempi paikka olla ja elää.

Fysio­te­ra­piao­pinnot ovat olleet alusta saakka antoisia ja monipuo­lisia, ja opettajat todella kannus­tavia ja ammat­ti­tai­toisia. Lisäksi osallis­tumme usein vierai­levien luennoit­si­joiden, kuten eri alojen erikois­lää­kä­reiden pitämille oppitun­neille. Opiskelu on lisäksi todella monipuo­lista, kun pääsemme sovel­tamaan oppimaamme teoria­tietoa myös käytän­nössä, oikeiden asiak­kaiden parissa esimer­kiksi toteut­ta­malla asiak­kaille erilaisia fysio­te­ra­pia­pro­sesseja yhdessä parin kanssa. Teemme muutenkin todella paljon pari- ja ryhmä­töitä, ja olemme niin sanotusti toistemme iholla kiinni. Samalla omat ryhmä­työ­taidot hioutuvat vastaamaan työelämän haasteita. Yksit­täisten asiak­kaiden ohjauksen lisäksi harjoit­te­lemme melko paljon myös erilaisten ryhmien ohjausta, esimerk­keinä allas­te­ra­pia­ryhmät, niska- ja hartia­ryhmät, sekä Hyvä sydän- ryhmät.

Viime keväänä suoritin ensim­mäisen neliviik­koisen työhar­joit­teluni Fysio­ti­kassa. Fysio­tikka on ammat­ti­kor­kea­kou­lumme fysio­te­ra­pia­pal­ve­luita tarjoava oppimi­sym­pä­ristö, joka pyörii pääasiassa opiske­li­ja­voimin, ja jonka toimintaa valvoo vastaava fysio­te­ra­peutti. Harjoit­teluni Fysio­ti­kassa toi minulle rohkeutta ponnistaa seuraa­vaksi julki­selle sekto­rille, terveys­a­seman fysio­te­ra­piaan, jossa suoritin viiden viikon mittaisen työhar­joit­telun toisen vuoden syksyllä.

Omien kiinnos­tuksen kohteiden ja aktii­vi­suuden mukaan voi varsi­naisten opintojen lisäksi osallistua monen­laiseen muuhun oheis­toi­mintaan, joita Karelia tarjoaa. Itse olen ollut mukana VIP-toimin­nassa. Se antaa työkaluja opiskelu- ja työhy­vin­voinnin tukemiseen omassa opiske­lu­ryh­mässä ja tulevai­suuden työyh­tei­söissä. Tänä syksynä aloitin myös Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun markki­noin­tias­sis­tenttina. Työteh­tä­viimme kuuluvat muun muassa erilaiset messu- ja tapah­tu­ma­vie­railut, kuten myös vierailut toisen asteen oppilai­tok­sissa, joita kierrämme ympäri maakunnan kertoen mitä opiskelu Kareliassa ja ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on.

Tutustu fysio­te­ra­peut­ti­kou­lu­tukseen >