Categories
Ajankohtaista

Opiske­li­ja­tarina Essi Pajunen

Matkai­lualan monipuo­lisuus yllätti

Essi Pajunen, restonomiopiskelija

Lukion aikana mielessäni pyöri monia vaihtoehtoja tulevai­suuden ja jatko-opintojen suhteen, mikä on varmasti tuttua monelle muullekin. Mielen­kiinnon kohteeni vaihte­livat media-alasta pihasuun­nit­teluun ja kulttuu­ri­tuo­tan­nosta musiikin opintoihin. Opiske­lu­pai­koista tietoa etsiessäni törmäsin sattu­malta Karelian resto­nomin tutkintoon ja matkailun koulu­tukseen, mikä herätti minussa mielen­kiinnon. Päätin kuitenkin pitää välivuoden ja selkeyttää ajatuk­siani siitä, mitä haluan lähitu­le­vai­suu­dessa tehdä ja mikä olisi juuri se oikea vaihtoehto minulle. Välivuoden aikana työsken­telin kahvi­lassa, jossa viihdyin oikein hyvin, ja kiinnostuin samalla ravintola-alasta sekä asiakaspalvelutyöstä.

matkailu opiskelija essi pajunen

Voin sanoa, että olen hyvin tyyty­väinen opiske­lu­paikkani valintaan. Ensim­mäisenä vuonna tutus­tuimme laajasti matkai­lualan osa-alueisiin, teimme opinto­käyntejä Joensuun alueen matkailu-ja ravit­se­mi­salan yrityksiin, tutus­tuimme yrittä­jä­toi­minnan laajaan maailmaan ja tutus­tuimme ruoka- ja juoma­kult­tuu­reihin. Pääsimme myös ensim­mäisen vuoden keväällä suunnit­te­lemaan opinto­ryh­mäl­lemme ekskursion Kolille alusta loppuun, mikä oli hyvin opetta­vainen kokemus. Opintomme ovat hyvin ryhmä­työ­pai­not­teisia, mistä ainakin itse olen pitänyt. Se tuo mahdol­li­suuden oppia muilta, ja antaa eväitä ja taitoja tulevai­suuden työelämään. Ja onhan matkai­luala lähtö­koh­tai­ses­tikin erilaisten ihmisten kohtaamista!

Resto­no­mio­pin­noissa olen pitänyt siitä, miten laajasti olen päässyt tekemään eri asioita; yhtenä päivänä laaditaan yrityksen liike­toi­min­ta­suun­ni­telmaa ja seuraavana kokkaillaan herkul­lisia ruoka-annoksia keittiö­tun­neilla! Matkailun koulutus on myös herät­tänyt minussa hirmuisen innon nähdä maailmaa niin paljon kuin mahdollista.

Tulevai­suu­destani en vielä tarkemmin tiedä, sillä tavoit­teenani on nähdä, kokea ja elää turhia murehtimatta.

Tutustu matkailun koulu­tukseen >