Opis­ke­li­ja­ta­rina Essi Pajunen

Matkai­lua­lan moni­puo­li­suus yllätti

Essi Pajunen, restonomiopiskelija

Lukion aikana mieles­säni pyöri monia vaih­toeh­toja tule­vai­suu­den ja jatko-opin­to­jen suhteen, mikä on varmasti tuttua monelle muul­le­kin. Mielen­kiin­non kohteeni vaih­te­li­vat media-alasta piha­suun­nit­te­luun ja kult­tuu­ri­tuo­tan­nosta musii­kin opin­toi­hin. Opis­ke­lu­pai­koista tietoa etsies­säni törmä­sin sattu­malta Kare­lian resto­no­min tutkin­toon ja matkai­lun koulu­tuk­seen, mikä herätti minussa mielen­kiin­non. Päätin kuiten­kin pitää väli­vuo­den ja selkeyt­tää ajatuk­siani siitä, mitä haluan lähi­tu­le­vai­suu­dessa tehdä ja mikä olisi juuri se oikea vaih­toehto minulle. Väli­vuo­den aikana työs­ken­te­lin kahvi­lassa, jossa viih­dyin oikein hyvin, ja kiin­nos­tuin samalla ravin­tola-alasta sekä asiakaspalvelutyöstä.

matkailu opiskelija essi pajunen

Voin sanoa, että olen hyvin tyyty­väi­nen opis­ke­lu­paik­kani valin­taan. Ensim­mäi­senä vuonna tutus­tuimme laajasti matkai­lua­lan osa-aluei­siin, teimme opin­to­käyn­tejä Joen­suun alueen matkailu-ja ravit­se­mi­sa­lan yrityk­siin, tutus­tuimme yrit­tä­jä­toi­min­nan laajaan maail­maan ja tutus­tuimme ruoka- ja juoma­kult­tuu­rei­hin. Pääsimme myös ensim­mäi­sen vuoden keväällä suun­nit­te­le­maan opin­to­ryh­mäl­lemme ekskur­sion Kolille alusta loppuun, mikä oli hyvin opet­ta­vai­nen kokemus. Opin­tomme ovat hyvin ryhmä­työ­pai­not­tei­sia, mistä ainakin itse olen pitänyt. Se tuo mahdol­li­suu­den oppia muilta, ja antaa eväitä ja taitoja tule­vai­suu­den työelä­mään. Ja onhan matkai­luala lähtö­koh­tai­ses­ti­kin erilais­ten ihmis­ten kohtaamista!

Resto­no­mio­pin­noissa olen pitänyt siitä, miten laajasti olen päässyt teke­mään eri asioita; yhtenä päivänä laadi­taan yrityk­sen liike­toi­min­ta­suun­ni­tel­maa ja seuraa­vana kokkail­laan herkul­li­sia ruoka-annok­sia keit­tiö­tun­neilla! Matkai­lun koulu­tus on myös herät­tä­nyt minussa hirmui­sen innon nähdä maail­maa niin paljon kuin mahdollista.

Tule­vai­suu­des­tani en vielä tarkem­min tiedä, sillä tavoit­tee­nani on nähdä, kokea ja elää turhia murehtimatta.

Tutustu matkai­lun koulutukseen >