Categories
Ajankohtaista

Periaat­teena jatkuva kehitys

Irina Malmi
Tradenomi (AMK), Restonomi (AMK)
Johta­misen ja liike­toi­min­tao­saa­misen YAMK-opiskelija

Muutin Venäjältä Joensuuhun viisi­toista vuotta sitten. Harkitsin matkai­lualan opintoja, mutta ennen varsi­naisia tutkinto-opintoja halusin tietää, minkä­laista opiskelu Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa olisi, joten aloitin opinnot avoimen amk:n opiske­lijana. Avoimen amk:n opinnot rohkai­sivat minua hakemaan tutkinto-opintoihin.

Valmis­tut­tuani restonomi (AMK) -tutkintoon halusin opiskella vielä lisää. Uudeksi alaksi valitsin liike­ta­louden ja aloitin opinnot avoimen amk:n polkuo­pis­ke­lijana. Suori­tet­tuaan ensim­mäisen vuoden opinnot tutkinto-opiske­li­joiden ryhmässä hain tutkintoon johtavaan koulu­tukseen erillis­haussa. Tämä hakume­nettely oli sujuvaa, koska valin­ta­koetta ei tarvinnut suorittaa.

Minusta parasta on se, että pystyn opiske­lemaan työn ohessa. Voin itse päättää, mitä opintoja suoritan ja milloin, eli opiskelen omassa tahdissa. Myös monet tentit saa tehdä verkossa. On ollut helppoa yhdistää opinnot, perhe, työ ja harras­tukset. Aloitin työt tarjoi­lijana, ja nyt minulla on kaksi ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kintoa. Tällä hetkellä työsken­telen isossa tilitoi­mis­tossa henki­lös­tö­pal­ve­lujen asiantuntijana.

Haluan edelleenkin täydentää omaa osaamistani, ja nyt tavoit­teenani on ylempi amk-tutkinto. Pidän opiskelua tärkeänä, sillä jatkuva kehitys on periaate elämässäni. Opiskelen tällä hetkellä yamk-opintoja avoimessa amk:ssa, koska se on mahdol­lista ilman yhteis­haussa vaadit­tavaa kolmen vuoden työko­ke­musta. Avoimen amk:n opintoja on mahdol­lista suorittaa työn ohessa, jolloin myös työko­ke­mus­vuodet karttuvat opintojen ohella. Vuoden kuluttua Irina Malmilla on suori­tettuja opintoja 20 opinto­pis­tettä ja ylemmän amk-tutkinnon työko­ke­mus­vaa­timus täyttyy. Tavoite on selvä. – Aion hakea tutkinto-opiske­li­jaksi avoimen amk:n erillis­haussa – jälleen ilman valintakoetta.

Lue lisää polkuo­pis­ke­lusta>>