Peri­aat­teena jatkuva kehitys

Irina Malmi
Trade­nomi (AMK), Resto­nomi (AMK)
Johta­mi­sen ja liike­toi­min­tao­saa­mi­sen YAMK-opis­ke­lija

Muutin Venä­jältä Joen­suu­hun viisi­toista vuotta sitten. Harkit­sin matkai­lua­lan opin­toja, mutta ennen varsi­nai­sia tutkinto-opin­toja halusin tietää, minkä­laista opis­kelu Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa olisi, joten aloitin opinnot avoimen amk:n opis­ke­li­jana. Avoimen amk:n opinnot rohkai­si­vat minua hake­maan tutkinto-opintoihin.

Valmis­tut­tuani resto­nomi (AMK) -tutkin­toon halusin opis­kella vielä lisää. Uudeksi alaksi valit­sin liike­ta­lou­den ja aloitin opinnot avoimen amk:n polkuo­pis­ke­li­jana. Suori­tet­tu­aan ensim­mäi­sen vuoden opinnot tutkinto-opis­ke­li­joi­den ryhmässä hain tutkin­toon johta­vaan koulu­tuk­seen eril­lis­haussa. Tämä haku­me­net­tely oli sujuvaa, koska valin­ta­koetta ei tarvin­nut suorittaa.

Minusta parasta on se, että pystyn opis­ke­le­maan työn ohessa. Voin itse päättää, mitä opin­toja suori­tan ja milloin, eli opis­ke­len omassa tahdissa. Myös monet tentit saa tehdä verkossa. On ollut helppoa yhdis­tää opinnot, perhe, työ ja harras­tuk­set. Aloitin työt tarjoi­li­jana, ja nyt minulla on kaksi ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­toa. Tällä hetkellä työs­ken­te­len isossa tili­toi­mis­tossa henki­lös­tö­pal­ve­lu­jen asiantuntijana.

Haluan edel­leen­kin täyden­tää omaa osaa­mis­tani, ja nyt tavoit­tee­nani on ylempi amk-tutkinto. Pidän opis­ke­lua tärkeänä, sillä jatkuva kehitys on peri­aate elämäs­säni. Opis­ke­len tällä hetkellä yamk-opin­toja avoi­messa amk:ssa, koska se on mahdol­lista ilman yhteis­haussa vaadit­ta­vaa kolmen vuoden työko­ke­musta. Avoimen amk:n opin­toja on mahdol­lista suorit­taa työn ohessa, jolloin myös työko­ke­mus­vuo­det kart­tu­vat opin­to­jen ohella. Vuoden kulut­tua Irina Malmilla on suori­tet­tuja opin­toja 20 opin­to­pis­tettä ja ylemmän amk-tutkin­non työko­ke­mus­vaa­ti­mus täyttyy. Tavoite on selvä. – Aion hakea tutkinto-opis­ke­li­jaksi avoimen amk:n eril­lis­haussa – jälleen ilman valintakoetta.

Lue lisää polkuo­pis­ke­lusta>>