Opis­ke­li­ja­ta­ri­na Mar­jut Kolehmainen

Hoi­to­työ­tä suu­rel­la sydämellä

Mar­jut Koleh­mai­nen, sai­raan­hoi­ta­jao­pis­ke­li­ja, monimuotototeutus

Olen Mar­jut, 34-vuo­tias sai­raan­hoi­ta­jao­pis­ke­li­ja. Aloi­tin opin­not kevääl­lä 2015 moni­muo­to­ryh­mäs­sä, vaih­taen alaa täy­sin tak­sin­kul­jet­ta­jas­ta hoi­to­työ­hön, ja minun on mää­rä val­mis­tua maa­lis­kuun 2017 lop­puun mennessä.

sairaanhoit monimuoto opiskelija marjut kolehmainen

Uuden oppi­mi­nen kieh­too minua. Ihmi­sen on men­tä­vä eteen­päin ja unel­mia on olta­va, jot­ta voi olla tavoit­tei­ta. Niin­hän sitä sano­taan, että vie­ri­vä kivi ei sam­ma­loi­du. Työs­ken­te­lin ihmis­ten paris­sa enti­ses­sä työs­sä­ni, mut­ta kut­su­mus sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lal­le kas­voi elä­män­ko­ke­muk­se­ni myö­tä. Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun valit­sin yhteis­haus­sa sen tasok­kaan ope­tuk­sen, ammat­ti­tai­tois­ten opet­ta­jien ja uusit­tu­jen nyky­ai­kais­ten ope­tus­ti­lo­jen vuok­si. Valin­taan vai­kut­ti myös Kare­lian hyvä sijain­ti lähel­lä asuinpaikkakuntaani.

Sai­raan­hoi­ta­jao­pin­not moni­muo­to­ryh­mäs­sä vaa­ti­vat tiuk­kaa itse­ku­ria ja suun­ni­tel­mal­li­suut­ta. Ajan­käy­tön opti­moin­ti ja aika­tau­lut­ta­mi­nen ovat avai­na­se­mas­sa opin­to­jen aika­na, kos­ka kam­puk­sel­la vie­tet­tä­viä lähi­päi­viä on kuu­kau­des­sa sään­nöl­li­ses­ti 4–8 päi­vää, sekä luku­kausit­tain vie­lä käy­tän­nön har­joit­te­lut. Alus­sa opin­not ovat hyvin teo­ria­pai­not­tei­sia ja nii­hin sisäl­tyy muun muas­sa luen­to­ja, lää­ke­hoi­don teo­ri­aa ja las­ku­ja, sekä myös esi­mer­kik­si kie­lio­pin­to­ja. Lähio­pis­ke­lu­päi­viin kuu­luu ensim­mäi­ses­tä luku­kau­des­ta alkaen myös käy­tän­nön labo­ra­to­rio­tun­te­ja, joi­hin tulee val­mis­tau­tua luke­mal­la asiat teo­rias­sa ennak­koon. ”Labra­tun­neis­ta” saa myös pal­jon enem­män irti, kun aihee­seen on pereh­ty­nyt ennakkoon.

Har­joit­te­lem­me myös pal­jon perus­tar­pei­den huo­mioi­mis­ta, kuten syöt­tä­mis­tä ja pese­mis­tä ensim­mäis­ten labo­ra­to­rio­tun­tien aika­na. Toi­men­pi­teis­tä katet­roin­tia, nenä-maha­let­kun aset­ta­mis­ta, lää­ke­hoi­don pis­to­tek­nii­koi­ta sekä kany­loin­tia, veri­näyt­tei­den otta­mis­ta ja EKG:n perus­tei­ta har­joi­tel­laan luku­kausit­tais­ten käy­tän­nön har­joit­te­lu­tee­mo­jen mukaisesti.

Lähi­päi­vien välis­sä ole­vil­la etä­opis­ke­lu­jak­soil­la teh­dään teh­tä­viä itse­näi­ses­ti ja osal­lis­tu­taan AC-luen­noil­le ver­kos­sa. Ensim­mäis­ten luku­kausien aika­na teh­dään pal­jon ryh­mä­teh­tä­viä, ja näin jäl­keen­päin aja­tel­len ne vaa­ti­vat kai­kis­ta eni­ten, sil­lä moni­muo­to-opis­ke­li­jat voi­vat olla ripo­tel­tu­na ympä­ri maa­kun­taa, ellei­vät jopa ympä­ri maa­ta. Itsel­leen paras tapa oppia on kui­ten­kin löy­det­tä­vä itse, mut­ta tukea sii­hen ja opin­to­jen ete­ne­mi­seen saa opin­to- ohjaa­jal­ta sekä omal­ta tutoropettajalta.

Mie­lui­sim­pia asioi­ta opis­ke­lu­jen aika­na ovat olleet käy­tän­nön har­joit­te­lu­paik­ko­jen moni­nai­suus ja kai­ken uuden opi­tun teo­rian sovel­ta­mi­nen käy­tän­nös­sä. ”Ahaa”-elämysten havait­se­mi­nen ana­ly­soi­des­sa omaa har­jaan­tu­mis­taan käy­tän­nön hoi­to­työ­hön on myös ollut mie­lui­saa. Olen saa­nut jakaa käy­tän­nön har­joit­te­luis­sa kou­lus­sa oppi­maa­ni teo­ria­tie­toa kent­tä­työ­hön, jol­loin koen, että olen pys­ty­nyt vai­kut­ta­maan jo opis­ke­luai­ka­na­ni hoi­don laa­duk­kuu­teen. Koko opin­to­jen ajan teo­ria­tie­don ja opit­tu­jen klii­nis­ten tai­to­jen sovel­ta­mi­nen käy­tän­töön on kul­ke­nut rin­ta rin­nan. Amma­til­li­nen ja eet­ti­nen kehi­tyk­se­ni sai­raan­hoi­ta­jak­si on vah­vis­tu­nut. Koen pys­ty­nee­ni hyö­dyn­tä­mään opin­to­jen aika­na anne­tun ope­tuk­sen niin, että olen val­mis ja nöy­rä oppi­maan uut­ta siir­tyes­sä­ni har­joit­ta­maan sai­raan­hoi­ta­jan ammattia.

Opin­to­jen alkaes­sa minul­la oli haa­vee­na suun­tau­tua akuut­ti­hoi­to­työn puo­lel­le. Tule­vai­suus näyt­tää toteu­tuu­ko unel­ma, sen eteen on olta­va val­mis pon­nis­te­le­maan ja oppi­maan uut­ta. On olta­va ihmi­nen ihmi­sel­le – koh­dat­ta­va kukin kun­nioit­ta­vas­ti, empaat­ti­ses­ti ja tasa-arvoi­ses­ti sekä suu­rel­la sydämellä.

Tutus­tu sai­raan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­sen monimuotototeutukseen >