Categories
Ajankohtaista

Opiske­li­ja­tarina Marjut Kolehmainen

Hoito­työtä suurella sydämellä

Marjut Koleh­mainen, sairaan­hoi­ta­jao­pis­kelija, monimuotototeutus

Olen Marjut, 34-vuotias sairaan­hoi­ta­jao­pis­kelija. Aloitin opinnot keväällä 2015 monimuo­to­ryh­mässä, vaihtaen alaa täysin taksin­kul­jet­ta­jasta hoito­työhön, ja minun on määrä valmistua maaliskuun 2017 loppuun mennessä.

sairaanhoit monimuoto opiskelija marjut kolehmainen

Uuden oppiminen kiehtoo minua. Ihmisen on mentävä eteenpäin ja unelmia on oltava, jotta voi olla tavoit­teita. Niinhän sitä sanotaan, että vierivä kivi ei samma­loidu. Työsken­telin ihmisten parissa entisessä työssäni, mutta kutsumus sosiaali- ja tervey­sa­lalle kasvoi elämän­ko­ke­mukseni myötä. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun valitsin yhteis­haussa sen tasokkaan opetuksen, ammat­ti­tai­toisten opettajien ja uusit­tujen nykyai­kaisten opetus­ti­lojen vuoksi. Valintaan vaikutti myös Karelian hyvä sijainti lähellä asuinpaikkakuntaani.

Sairaan­hoi­ta­jao­pinnot monimuo­to­ryh­mässä vaativat tiukkaa itsekuria ja suunni­tel­mal­li­suutta. Ajankäytön optimointi ja aikatau­lut­ta­minen ovat avaina­se­massa opintojen aikana, koska kampuk­sella vietet­täviä lähipäiviä on kuukau­dessa säännöl­li­sesti 4-8 päivää, sekä lukukausittain vielä käytännön harjoit­telut. Alussa opinnot ovat hyvin teoria­pai­not­teisia ja niihin sisältyy muun muassa luentoja, lääke­hoidon teoriaa ja laskuja, sekä myös esimer­kiksi kielio­pintoja. Lähio­pis­ke­lu­päiviin kuuluu ensim­mäi­sestä lukukau­desta alkaen myös käytännön labora­to­rio­tunteja, joihin tulee valmis­tautua lukemalla asiat teoriassa ennakkoon. ”Labra­tun­neista” saa myös paljon enemmän irti, kun aiheeseen on pereh­tynyt ennakkoon.

Harjoit­te­lemme myös paljon perus­tar­peiden huomioi­mista, kuten syöttä­mistä ja pesemistä ensim­mäisten labora­to­rio­tuntien aikana. Toimen­pi­teistä katet­rointia, nenä-mahaletkun asetta­mista, lääke­hoidon pisto­tek­nii­koita sekä kanylointia, verinäyt­teiden ottamista ja EKG:n perus­teita harjoi­tellaan lukukausit­taisten käytännön harjoit­te­lu­tee­mojen mukaisesti.

Lähipäivien välissä olevilla etäopis­ke­lu­jak­soilla tehdään tehtäviä itsenäi­sesti ja osallis­tutaan AC-luennoille verkossa. Ensim­mäisten lukukausien aikana tehdään paljon ryhmä­teh­täviä, ja näin jälkeenpäin ajatellen ne vaativat kaikista eniten, sillä monimuoto-opiske­lijat voivat olla ripoteltuna ympäri maakuntaa, elleivät jopa ympäri maata. Itselleen paras tapa oppia on kuitenkin löydettävä itse, mutta tukea siihen ja opintojen etene­miseen saa opinto- ohjaa­jalta sekä omalta tutoropettajalta.

Mielui­simpia asioita opiske­lujen aikana ovat olleet käytännön harjoit­te­lu­paik­kojen moninaisuus ja kaiken uuden opitun teorian sovel­ta­minen käytän­nössä. ”Ahaa”-elämysten havait­se­minen analy­soi­dessa omaa harjaan­tu­mistaan käytännön hoito­työhön on myös ollut mieluisaa. Olen saanut jakaa käytännön harjoit­te­luissa koulussa oppimaani teoria­tietoa kenttä­työhön, jolloin koen, että olen pystynyt vaikut­tamaan jo opiske­luai­kanani hoidon laaduk­kuuteen. Koko opintojen ajan teoria­tiedon ja opittujen kliinisten taitojen sovel­ta­minen käytäntöön on kulkenut rinta rinnan. Ammatil­linen ja eettinen kehitykseni sairaan­hoi­ta­jaksi on vahvis­tunut. Koen pysty­neeni hyödyn­tämään opintojen aikana annetun opetuksen niin, että olen valmis ja nöyrä oppimaan uutta siirtyessäni harjoit­tamaan sairaan­hoi­tajan ammattia.

Opintojen alkaessa minulla oli haaveena suuntautua akuut­ti­hoi­totyön puolelle. Tulevaisuus näyttää toteu­tuuko unelma, sen eteen on oltava valmis ponnis­te­lemaan ja oppimaan uutta. On oltava ihminen ihmiselle – kohdattava kukin kunnioit­ta­vasti, empaat­ti­sesti ja tasa-arvoi­sesti sekä suurella sydämellä.

Tutustu sairaan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuksen monimuotototeutukseen >