Opis­ke­li­ja­ta­rina Marjut Kolehmainen

Hoito­työtä suurella sydämellä

Marjut Koleh­mai­nen, sairaan­hoi­ta­jao­pis­ke­lija, monimuotototeutus

Olen Marjut, 34-vuotias sairaan­hoi­ta­jao­pis­ke­lija. Aloitin opinnot keväällä 2015 moni­muo­to­ryh­mässä, vaih­taen alaa täysin taksin­kul­jet­ta­jasta hoito­työ­hön, ja minun on määrä valmis­tua maalis­kuun 2017 loppuun mennessä.

sairaanhoit monimuoto opiskelija marjut kolehmainen

Uuden oppi­mi­nen kiehtoo minua. Ihmisen on mentävä eteen­päin ja unelmia on oltava, jotta voi olla tavoit­teita. Niinhän sitä sano­taan, että vierivä kivi ei samma­loidu. Työs­ken­te­lin ihmis­ten parissa enti­sessä työs­säni, mutta kutsu­mus sosi­aali- ja tervey­sa­lalle kasvoi elämän­ko­ke­muk­seni myötä. Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun valit­sin yhteis­haussa sen tasok­kaan opetuk­sen, ammat­ti­tai­tois­ten opet­ta­jien ja uusit­tu­jen nyky­ai­kais­ten opetus­ti­lo­jen vuoksi. Valin­taan vaikutti myös Kare­lian hyvä sijainti lähellä asuinpaikkakuntaani.

Sairaan­hoi­ta­jao­pin­not moni­muo­to­ryh­mässä vaati­vat tiukkaa itse­ku­ria ja suun­ni­tel­mal­li­suutta. Ajan­käy­tön opti­mointi ja aika­tau­lut­ta­mi­nen ovat avai­na­se­massa opin­to­jen aikana, koska kampuk­sella vietet­tä­viä lähi­päi­viä on kuukau­dessa sään­nöl­li­sesti 4-8 päivää, sekä luku­kausit­tain vielä käytän­nön harjoit­te­lut. Alussa opinnot ovat hyvin teoria­pai­not­tei­sia ja niihin sisäl­tyy muun muassa luen­toja, lääke­hoi­don teoriaa ja laskuja, sekä myös esimer­kiksi kielio­pin­toja. Lähio­pis­ke­lu­päi­viin kuuluu ensim­mäi­sestä luku­kau­desta alkaen myös käytän­nön labo­ra­to­rio­tun­teja, joihin tulee valmis­tau­tua luke­malla asiat teoriassa ennak­koon. ”Labra­tun­neista” saa myös paljon enemmän irti, kun aihee­seen on pereh­ty­nyt ennakkoon.

Harjoit­te­lemme myös paljon perus­tar­pei­den huomioi­mista, kuten syöt­tä­mistä ja pese­mistä ensim­mäis­ten labo­ra­to­rio­tun­tien aikana. Toimen­pi­teistä katet­roin­tia, nenä-maha­let­kun aset­ta­mista, lääke­hoi­don pisto­tek­nii­koita sekä kany­loin­tia, veri­näyt­tei­den otta­mista ja EKG:n perus­teita harjoi­tel­laan luku­kausit­tais­ten käytän­nön harjoit­te­lu­tee­mo­jen mukaisesti.

Lähi­päi­vien välissä olevilla etäopis­ke­lu­jak­soilla tehdään tehtä­viä itse­näi­sesti ja osal­lis­tu­taan AC-luen­noille verkossa. Ensim­mäis­ten luku­kausien aikana tehdään paljon ryhmä­teh­tä­viä, ja näin jälkeen­päin ajatel­len ne vaati­vat kaikista eniten, sillä moni­muoto-opis­ke­li­jat voivat olla ripo­tel­tuna ympäri maakun­taa, ellei­vät jopa ympäri maata. Itsel­leen paras tapa oppia on kuiten­kin löydet­tävä itse, mutta tukea siihen ja opin­to­jen etene­mi­seen saa opinto- ohjaa­jalta sekä omalta tutoropettajalta.

Mielui­sim­pia asioita opis­ke­lu­jen aikana ovat olleet käytän­nön harjoit­te­lu­paik­ko­jen moni­nai­suus ja kaiken uuden opitun teorian sovel­ta­mi­nen käytän­nössä. ”Ahaa”-elämysten havait­se­mi­nen analy­soi­dessa omaa harjaan­tu­mis­taan käytän­nön hoito­työ­hön on myös ollut mielui­saa. Olen saanut jakaa käytän­nön harjoit­te­luissa koulussa oppi­maani teoria­tie­toa kent­tä­työ­hön, jolloin koen, että olen pysty­nyt vaikut­ta­maan jo opis­ke­luai­ka­nani hoidon laaduk­kuu­teen. Koko opin­to­jen ajan teoria­tie­don ja opit­tu­jen klii­nis­ten taito­jen sovel­ta­mi­nen käytän­töön on kulke­nut rinta rinnan. Amma­til­li­nen ja eetti­nen kehi­tyk­seni sairaan­hoi­ta­jaksi on vahvis­tu­nut. Koen pysty­neeni hyödyn­tä­mään opin­to­jen aikana annetun opetuk­sen niin, että olen valmis ja nöyrä oppi­maan uutta siir­tyes­säni harjoit­ta­maan sairaan­hoi­ta­jan ammattia.

Opin­to­jen alkaessa minulla oli haaveena suun­tau­tua akuut­ti­hoi­to­työn puolelle. Tule­vai­suus näyttää toteu­tuuko unelma, sen eteen on oltava valmis ponnis­te­le­maan ja oppi­maan uutta. On oltava ihminen ihmi­selle – kohdat­tava kukin kunnioit­ta­vasti, empaat­ti­sesti ja tasa-arvoi­sesti sekä suurella sydämellä.

Tutustu sairaan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­sen monimuotototeutukseen >