Opis­ke­li­ja­ta­rina Riku Ekman

Varjoista metsään!

Riku Ekman, metsä­ta­lous­in­si­nöö­rio­pis­ke­lija

Olen kotoi­sin tosiaan suhteel­li­sen kaukaa Joen­suusta ja Kare­liasta, nimit­täin Salosta, Varsi­nais-Suomesta. Salosta lähti ensin 2012 Nokia ja sitten minä. Salossa olen asunut koko pienen ikäni ja kävin siellä myös lukion, josta kirjoi­tin samana keväänä, kun Nokia lähti. Lukion jälkeen en tiennyt yhtään mikä minusta tulee isona, näyt­te­le­mi­nen ja esiin­ty­mi­nen kiin­nos­ti­vat, joten ne moti­voi­vat minua alkuun. Kävin kansan­opis­ton eloku­va­näyt­te­li­jä­lin­jan Ylöjär­vellä, jonka jälkeen jumiu­duin takai­sin Saloon muuta­maksi vuodeksi. Varus­mies­pal­ve­lusta en kyennyt suorit­ta­maan, joka omalta osal­taan vaikutti ajatus­maa­il­maani niin, etten pystyisi kaik­keen mihin halusin. Talvet autoin isääni talon töissä ja kesät työs­ken­te­lin K-raudassa puutar­ha­myy­mä­län myyjänä. Ajat­te­lin, että jään mahdol­li­sesti niille sijoil­leni, joten hakeu­duin aikuis­opis­toon opis­ke­le­maan liike­ta­loutta. Kaksi­vuo­ti­nen koulu­tuk­seni kesti kuiten­kin vain vuoden, sillä yllät­täen Itä-Suomi kutsui.

Pitkä­ai­kai­nen tyttöys­tä­väni halusi vaihtaa alaa ja alkaa opis­kella opinto-ohjausta yliopis­tossa. Tähän tarjosi mahdol­li­suu­den vain Itä-Suomen Yliopisto Joen­suussa. Koska olin itsekin kiin­nos­tu­nut jo tässä kohtaa vaih­ta­maan maise­maa, annoin mahdol­li­suu­den ja täytin haku­lo­mak­keen, ensim­mäi­senä toivee­nani Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja metsä­ta­lou­den koulu­tus. Tulin vali­tuksi koulu­tuk­seen ja elämäni nytkähti kerta­hei­tolla eteen­päin: Muutto Joen­suu­hun, uusi kämppä, uusi ympä­ristö ja uudet kaverit. Moni on tosin kysynyt minulta, miksi valit­sin metsä­ta­lou­den. Oikeaa vastausta en osaa antaa itse­kään, mutta koska olen aina ollut ns. ”kame­leontti” mitä tulee kiin­nos­tuk­sen kohtei­siini. Minua kiin­nos­taa monet alat ja sieltä nousee harvoja aloja ylitse muiden. Toisin sanoen, pelkkä kylmä­päi­nen valinta alasta, sekä tule­vai­suu­den työmah­dol­li­suuk­sista olivat syy tälle alalle, sekä luon­tai­nen kiin­nos­tus luon­non­va­ro­jen hyödyntämiseen.

Opin­noissa eniten ovat juuri kiin­nos­ta­neet uusiu­tu­vien ener­gia­muo­to­jen käyttö, sekä paik­ka­tieto-opinnot. Uusiu­tu­viin ener­gia­muo­toi­hin kuulu­vat puu-ener­gian käytön ja hyödyn­tä­mi­sen ohella myös aurinko- ja tuuli­voima, joiden tuot­to­jen laske­mi­nen on exce­lissä toisi­naan oikein mukavaa. Parasta Kare­liassa opis­ke­lussa on kuiten­kin ryhmä­henki. Kaveria aute­taan, kun apua pyytää ja koko porukka haluaa jeesata, että kaveri oppii.

Viiden vuoden kulut­tua olen toden­nä­köi­sesti valmis­tu­nut Kare­liasta ja olen ensim­mäi­sessä työpai­kas­sani. En aio lopet­taa opin­to­jani tähän, vaan hankin mahdol­li­sesti toisen tutkin­non moni­muo­to­to­teu­tuk­sena ja ehkä myös myöhem­min YAMK-tutkin­non metsä­alalta. Työelä­mässä tähtään korke­aan asemaan arvos­te­tussa metsä­alan yrityk­sessä. Lisäksi itsel­läni on haave toimia itse­näi­senä yrit­tä­jänä jossain vaiheessa elämääni.

Jos mietit, miksi hakeu­tui­sit Kare­li­aan opis­ke­le­maan, ei sinulla ole mitään pelät­tä­vää. Minut on varsi­nais­suo­ma­lai­sena yllät­tä­nyt, miten paljon parem­min ihmiset suhtau­tu­vat opis­ke­li­joi­hin ja nuoriin ylei­sesti. Ei tuijo­teta pahek­su­vasti tai tulla rähjää­mään, jos opis­ke­li­ja­po­rukka pitää hieman meteliä kulkies­saan. Kare­liassa ainakin omalla alal­lani, koko opis­ke­li­ja­po­rukka on yhteisö, johon koen tiiviisti kuuluvani.

Moni varmasti miettii, eikö koti-ikävä iske Saloon ja kotiin useasti, kun matkaa on noin 600 kilo­met­riä. Ehkä koen sitäkin joskus, mutta olen kotiu­tu­nut Joen­suu­hun niin hyvin, että tästä on tullut minulle toinen koti. Lisäksi muistan aina äitini sanat, kun 18-vuoti­aana kollina pohdin miten kauaksi uskal­taa lähteä opis­ke­le­maan. Hän sanoi minulle näin: ”Niin kauaksi kannat­taa lähteä kuin pääsee, takai­sin­päin pääsee aina”. Nyt olen oppinut, että totta­han se on.

Karelia on minulle lisäksi elämän­ta­ri­nas­sani erään­lai­nen majakka, joka näytti valoa elämääni. Varus­mies­pal­ve­luk­seni keskey­ty­mi­sen jälkeen koin, että ehkä minusta ei vält­tä­mättä tule mitään. Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun ovien auettua tuo ajatus on pois­tu­nut. Minulla on selkeä suunta elämäs­säni, jota seuraan. Mahdol­li­suuk­sia on paljon ja maailma on avoin minulle. Se tuntuu aika hyvältä.

Tutustu metsä­ta­lou­den koulutukseen>>