Categories
Ajankohtaista

Opiske­li­ja­tarina Riku Ekman

Varjoista metsään!

Riku Ekman, metsäta­lous­in­si­nöö­rio­pis­kelija

Olen kotoisin tosiaan suhteel­lisen kaukaa Joensuusta ja Kareliasta, nimittäin Salosta, Varsinais-Suomesta. Salosta lähti ensin 2012 Nokia ja sitten minä. Salossa olen asunut koko pienen ikäni ja kävin siellä myös lukion, josta kirjoitin samana keväänä, kun Nokia lähti. Lukion jälkeen en tiennyt yhtään mikä minusta tulee isona, näytte­le­minen ja esiin­ty­minen kiinnos­tivat, joten ne motivoivat minua alkuun. Kävin kansan­opiston eloku­va­näyt­te­li­jä­linjan Ylöjär­vellä, jonka jälkeen jumiuduin takaisin Saloon muuta­maksi vuodeksi. Varus­mies­pal­ve­lusta en kyennyt suorit­tamaan, joka omalta osaltaan vaikutti ajatus­maa­il­maani niin, etten pystyisi kaikkeen mihin halusin. Talvet autoin isääni talon töissä ja kesät työsken­telin K-raudassa puutar­ha­myy­mälän myyjänä. Ajattelin, että jään mahdol­li­sesti niille sijoilleni, joten hakeuduin aikuis­opistoon opiske­lemaan liike­ta­loutta. Kaksi­vuo­tinen koulu­tukseni kesti kuitenkin vain vuoden, sillä yllättäen Itä-Suomi kutsui.

Pitkä­ai­kainen tyttöys­täväni halusi vaihtaa alaa ja alkaa opiskella opinto-ohjausta yliopis­tossa. Tähän tarjosi mahdol­li­suuden vain Itä-Suomen Yliopisto Joensuussa. Koska olin itsekin kiinnos­tunut jo tässä kohtaa vaihtamaan maisemaa, annoin mahdol­li­suuden ja täytin hakulo­makkeen, ensim­mäisenä toiveenani Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja metsä­ta­louden koulutus. Tulin valituksi koulu­tukseen ja elämäni nytkähti kerta­hei­tolla eteenpäin: Muutto Joensuuhun, uusi kämppä, uusi ympäristö ja uudet kaverit. Moni on tosin kysynyt minulta, miksi valitsin metsä­ta­louden. Oikeaa vastausta en osaa antaa itsekään, mutta koska olen aina ollut ns. ”kameleontti” mitä tulee kiinnos­tuksen kohtei­siini. Minua kiinnostaa monet alat ja sieltä nousee harvoja aloja ylitse muiden. Toisin sanoen, pelkkä kylmä­päinen valinta alasta, sekä tulevai­suuden työmah­dol­li­suuk­sista olivat syy tälle alalle, sekä luontainen kiinnostus luonnon­va­rojen hyödyntämiseen.

Opinnoissa eniten ovat juuri kiinnos­taneet uusiu­tuvien energia­muo­tojen käyttö, sekä paikka­tieto-opinnot. Uusiu­tuviin energia­muo­toihin kuuluvat puu-energian käytön ja hyödyn­tä­misen ohella myös aurinko- ja tuuli­voima, joiden tuottojen laske­minen on excelissä toisinaan oikein mukavaa. Parasta Kareliassa opiske­lussa on kuitenkin ryhmä­henki. Kaveria autetaan, kun apua pyytää ja koko porukka haluaa jeesata, että kaveri oppii.

Viiden vuoden kuluttua olen toden­nä­köi­sesti valmis­tunut Kareliasta ja olen ensim­mäi­sessä työpai­kassani. En aio lopettaa opintojani tähän, vaan hankin mahdol­li­sesti toisen tutkinnon monimuo­to­to­teu­tuksena ja ehkä myös myöhemmin YAMK-tutkinnon metsä­alalta. Työelä­mässä tähtään korkeaan asemaan arvos­te­tussa metsäalan yrityk­sessä. Lisäksi itselläni on haave toimia itsenäisenä yrittäjänä jossain vaiheessa elämääni.

Jos mietit, miksi hakeu­tuisit Kareliaan opiske­lemaan, ei sinulla ole mitään pelät­tävää. Minut on varsi­nais­suo­ma­laisena yllät­tänyt, miten paljon paremmin ihmiset suhtau­tuvat opiske­li­joihin ja nuoriin yleisesti. Ei tuijoteta pahek­su­vasti tai tulla rähjäämään, jos opiske­li­ja­po­rukka pitää hieman meteliä kulkiessaan. Kareliassa ainakin omalla alallani, koko opiske­li­ja­po­rukka on yhteisö, johon koen tiiviisti kuuluvani.

Moni varmasti miettii, eikö koti-ikävä iske Saloon ja kotiin useasti, kun matkaa on noin 600 kilometriä. Ehkä koen sitäkin joskus, mutta olen kotiu­tunut Joensuuhun niin hyvin, että tästä on tullut minulle toinen koti. Lisäksi muistan aina äitini sanat, kun 18-vuotiaana kollina pohdin miten kauaksi uskaltaa lähteä opiske­lemaan. Hän sanoi minulle näin: ”Niin kauaksi kannattaa lähteä kuin pääsee, takai­sinpäin pääsee aina”. Nyt olen oppinut, että tottahan se on.

Karelia on minulle lisäksi elämän­ta­ri­nassani erään­lainen majakka, joka näytti valoa elämääni. Varus­mies­pal­ve­lukseni keskey­ty­misen jälkeen koin, että ehkä minusta ei välttä­mättä tule mitään. Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun ovien auettua tuo ajatus on poistunut. Minulla on selkeä suunta elämässäni, jota seuraan. Mahdol­li­suuksia on paljon ja maailma on avoin minulle. Se tuntuu aika hyvältä.

Tutustu metsä­ta­louden koulutukseen>>