Categories
Ajankohtaista

Opiske­li­ja­tarina Roosa Purmonen

Pääsin työhar­joit­teluun Suomen YK-edustustoon New Yorkiin!

Roosa Purmonen, tradenomiopiskelija

Lähdin opiske­lemaan trade­no­miksi Kareliaan, kun ensisi­jaiseen hakukoh­tee­seeni yliopiston kauppa­tie­teel­liseen jäi sisään­pääsy hieman hilkulle. Olin kuitenkin kuullut pelkkää hyvää Karelian trade­no­mio­pin­noista ystäviltäni, jotka jo alaa opiske­livat. Olin ennen opintojen alkua ehtinyt jo asua ulkomailla, ja siksi halusin jäädä asumaan Joensuuhun, missä perhe ja ystävät olivat lähellä.

Miellän trade­no­mio­pinnot itselleni melko vaivat­to­miksi, sillä opinnot ovat hyvin mielen­kiin­toisia, jolloin niihin myös jaksaa keskittyä. Olen pärjännyt opinnoissani erittäin hyvin. Itsenäisen työsken­telyn määrä on lisään­tynyt mitä pidem­mälle opinnoissa on päästy, mutta se on mielestäni etu, sillä se tuo jousta­vuutta arkeen. Teen tälläkin hetkellä opintojen ohessa kahta eri työtä, ja pääsen lähes aina osallis­tumaan työpaikan aamupalavereihin!

Roosa Purmonen

Opinnoissa mielui­sinta on ollut niiden yllättävä vapaa­va­lin­taisuus. En erikoistu myyntiin ja markki­nointiin tai talous­hal­lintoon, vaan saan koostaa eri opinto­jak­soista itselleni mieluisan ja kiinnos­tavan kokonai­suuden. Olen tehnyt paljon esimie­so­pintoja verkko-opetuksena, sekoit­tanut mukaan hieman myyntiä ja markki­nointia, ja aion osallistua myös muuta­malle talous­hal­linnon opinto­jak­solle, jotka minua erityi­sesti kiinnos­tavat. Oman opinto­pa­let­tinsa koosta­minen on nimenomaan hieno juttu!

Hienoa on myös se, kuinka työelä­mä­läh­töistä opiskelu on. Jo opinto­jak­sojen aikana opettajat saattavat huomauttaa, että tämä tieto tulee olemaan teille hyödyksi työpai­kalla tai työnhaussa. Lisäksi varsinkin liike­ta­louden opinnoissa kohtaamme opintojen aikana paljon oikeita yrittäjiä, ja usein meitä usutetaan hanakasti asettamaan jalkaa oven väliin jo nyt.

Kareliassa koros­tetaan käytän­nön­lä­hei­syyttä todella paljon, minkä uskon olevan hyödyksi tulevai­suu­dessa työelä­mässä. Myös projekti- ja ryhmä­työs­ken­te­ly­taidot ovat hioutuneet jo opiske­luai­koina sellaiseen kuntoon, että tiimi­työs­ken­telyä tuskin tulevai­suu­dessa kavahtaa – päinvastoin.

Tulin hiljattain valituksi viiden kuukauden kestoi­selle työhar­joit­te­lu­jak­solle Suomen YK-edustustoon New Yorkiin. Odotan harjoit­telua suurella innolla, sillä työnkuva tulee olemaan hyvin erilainen verrattuna aiempaan työko­ke­muk­seeni. Tulen toimimaan assis­tent­ti­har­joit­te­lijana, ja työteh­tä­viini kuuluu ainakin alusta­vasti tilan­va­rausten tekeminen, tapah­tumien järjes­tä­minen ja pöytä­kir­ja­luon­nokset. Karelian henki­lö­kun­nalta saatu tuki on ollut erityisen hienoa, ja etenkin englannin kielen opettajani ja kansain­vä­li­syys­koor­di­naat­torini Heidi Vartiainen on elänyt täysillä mukana koko prosessin ajan. Heidistä oli suuri apu jo mitä hakuun tuli, mutta myös hänen intonsa paikan saannin jälkeen on ollut mahtavaa. Onnit­te­luita on myös tippunut sähkö­postiin todella paljon – tuntuu, että koko ammat­ti­kor­kea­koulu on ylpeä saavutuksestani!

Tulevai­suu­dessa tavoit­teenani on syventää liike­ta­louden osaamistani käymällä joko kauppa­tie­teiden maiste­ri­vaiheen opinnot yliopis­tossa tai johta­misen ja liike­toi­min­tao­saa­misen ylempi ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kinto täällä Kareliassa. Koulu­tustani vastaavat, kansain­vä­liset työteh­tävät olisivat minulle mielui­simpia. Toivot­ta­vasti olen tulevai­suu­dessa sellai­sissa töissä, joissa viihdyn!

Tutustu liike­ta­louden koulutukseen >