Opis­ke­li­ja­ta­ri­na Roo­sa Purmonen

Pää­sin työ­har­joit­te­luun Suo­men YK-edus­tus­toon New Yorkiin!

Roo­sa Pur­mo­nen, tradenomiopiskelija

Läh­din opis­ke­le­maan tra­de­no­mik­si Kare­li­aan, kun ensi­si­jai­seen haku­koh­tee­see­ni yli­opis­ton kaup­pa­tie­teel­li­seen jäi sisään­pää­sy hie­man hil­kul­le. Olin kui­ten­kin kuul­lut pelk­kää hyvää Kare­lian tra­de­no­mio­pin­nois­ta ystä­vil­tä­ni, jot­ka jo alaa opis­ke­li­vat. Olin ennen opin­to­jen alkua ehti­nyt jo asua ulko­mail­la, ja sik­si halusin jää­dä asu­maan Joen­suu­hun, mis­sä per­he ja ystä­vät oli­vat lähellä.

Miel­län tra­de­no­mio­pin­not itsel­le­ni mel­ko vai­vat­to­mik­si, sil­lä opin­not ovat hyvin mie­len­kiin­toi­sia, jol­loin nii­hin myös jak­saa kes­kit­tyä. Olen pär­jän­nyt opin­nois­sa­ni erit­täin hyvin. Itse­näi­sen työs­ken­te­lyn mää­rä on lisään­ty­nyt mitä pidem­mäl­le opin­nois­sa on pääs­ty, mut­ta se on mie­les­tä­ni etu, sil­lä se tuo jous­ta­vuut­ta arkeen. Teen täl­lä­kin het­kel­lä opin­to­jen ohes­sa kah­ta eri työ­tä, ja pää­sen lähes aina osal­lis­tu­maan työ­pai­kan aamupalavereihin!

Roosa Purmonen

Opin­nois­sa mie­lui­sin­ta on ollut nii­den yllät­tä­vä vapaa­va­lin­tai­suus. En eri­kois­tu myyn­tiin ja mark­ki­noin­tiin tai talous­hal­lin­toon, vaan saan koos­taa eri opin­to­jak­sois­ta itsel­le­ni mie­lui­san ja kiin­nos­ta­van koko­nai­suu­den. Olen teh­nyt pal­jon esi­mie­so­pin­to­ja verk­ko-ope­tuk­se­na, sekoit­ta­nut mukaan hie­man myyn­tiä ja mark­ki­noin­tia, ja aion osal­lis­tua myös muu­ta­mal­le talous­hal­lin­non opin­to­jak­sol­le, jot­ka minua eri­tyi­ses­ti kiin­nos­ta­vat. Oman opin­to­pa­let­tin­sa koos­ta­mi­nen on nime­no­maan hie­no juttu!

Hie­noa on myös se, kuin­ka työ­elä­mä­läh­töis­tä opis­ke­lu on. Jo opin­to­jak­so­jen aika­na opet­ta­jat saat­ta­vat huo­maut­taa, että tämä tie­to tulee ole­maan teil­le hyö­dyk­si työ­pai­kal­la tai työn­haus­sa. Lisäk­si var­sin­kin lii­ke­ta­lou­den opin­nois­sa koh­taam­me opin­to­jen aika­na pal­jon oikei­ta yrit­tä­jiä, ja usein mei­tä usu­te­taan hana­kas­ti aset­ta­maan jal­kaa oven väliin jo nyt.

Kare­lias­sa koros­te­taan käy­tän­nön­lä­hei­syyt­tä todel­la pal­jon, min­kä uskon ole­van hyö­dyk­si tule­vai­suu­des­sa työ­elä­mäs­sä. Myös pro­jek­ti- ja ryh­mä­työs­ken­te­ly­tai­dot ovat hiou­tu­neet jo opis­ke­luai­koi­na sel­lai­seen kun­toon, että tii­mi­työs­ken­te­lyä tus­kin tule­vai­suu­des­sa kavah­taa – päinvastoin.

Tulin hil­jat­tain vali­tuk­si vii­den kuu­kau­den kes­toi­sel­le työ­har­joit­te­lu­jak­sol­le Suo­men YK-edus­tus­toon New Yor­kiin. Odo­tan har­joit­te­lua suu­rel­la innol­la, sil­lä työn­ku­va tulee ole­maan hyvin eri­lai­nen ver­rat­tu­na aiem­paan työ­ko­ke­muk­see­ni. Tulen toi­mi­maan assis­tent­ti­har­joit­te­li­ja­na, ja työ­teh­tä­vii­ni kuu­luu aina­kin alus­ta­vas­ti tilan­va­raus­ten teke­mi­nen, tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­nen ja pöy­tä­kir­ja­luon­nok­set. Kare­lian hen­ki­lö­kun­nal­ta saa­tu tuki on ollut eri­tyi­sen hie­noa, ja eten­kin englan­nin kie­len opet­ta­ja­ni ja kan­sain­vä­li­syys­koor­di­naat­to­ri­ni Hei­di Var­tiai­nen on elä­nyt täy­sil­lä muka­na koko pro­ses­sin ajan. Hei­dis­tä oli suu­ri apu jo mitä hakuun tuli, mut­ta myös hänen inton­sa pai­kan saan­nin jäl­keen on ollut mah­ta­vaa. Onnit­te­lui­ta on myös tip­pu­nut säh­kö­pos­tiin todel­la pal­jon – tun­tuu, että koko ammat­ti­kor­kea­kou­lu on ylpeä saavutuksestani!

Tule­vai­suu­des­sa tavoit­tee­na­ni on syven­tää lii­ke­ta­lou­den osaa­mis­ta­ni käy­mäl­lä joko kaup­pa­tie­tei­den mais­te­ri­vai­heen opin­not yli­opis­tos­sa tai joh­ta­mi­sen ja lii­ke­toi­min­tao­saa­mi­sen ylem­pi ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­to tääl­lä Kare­lias­sa. Kou­lu­tus­ta­ni vas­taa­vat, kan­sain­vä­li­set työ­teh­tä­vät oli­si­vat minul­le mie­lui­sim­pia. Toi­vot­ta­vas­ti olen tule­vai­suu­des­sa sel­lai­sis­sa töis­sä, jois­sa viihdyn!

Tutus­tu lii­ke­ta­lou­den koulutukseen >