Opis­ke­li­ja­ta­rina Sanna Neuvonen

Fysio­te­ra­pia on ihmis­lä­heistä työtä

Sanna Neuvo­nen, fysioterapeuttiopiskelija

Moikka, mie oon Sanna ja opis­ke­len Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa fysio­te­ra­pian koulu­tus­oh­jel­massa. Aloitin opinnot syksyllä 2015 ja tavoit­teena olisi valmis­tua keväällä 2018 eli noin puoli vuotta tavoi­te­ai­kaa aiemmin.

sanna neuvonen

Olen aina ollut kiin­nos­tu­nut ihmis­lä­hei­sestä työstä ja fysio­te­ra­peu­tin ammatti kiin­nosti minua jo lukiossa, mutta lähdin silloin kuiten­kin opis­ke­le­maan toiselle ihmis­lä­hei­selle alalle. Myös oman urheilu-urani aikana olen tullut entistä kiin­nos­tu­neem­maksi ihmisen kehon toimin­nasta. Olen aiem­malta koulu­tuk­sel­tani nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja sekä yhtei­sö­pe­da­gogi (AMK). Koska työl­li­syys­ti­lanne ei kummal­la­kaan alalla ole tällä hetkellä kaikista suotui­sin, hain opis­ke­le­maan fysio­te­ra­piaa. Karelia ja Joensuu olivat luon­nol­li­nen valinta, sillä asuin valmiiksi Joensuussa.

Fysio­te­ra­peu­tin opin­noissa pidän eniten käytän­nön­lä­hei­syy­destä, eli todella paljon pääsee teke­mään itse. Ensim­mäi­senä vuonna opis­kel­tiin muun muassa ihmisen fysio­lo­giaa ja anato­miaa, ja ohjat­tiin niin ikään­ty­ville vesi­jump­paa kuin päivä­ko­ti­lap­sille liikun­taa erilais­ten teemo­jen kautta. Pääsimme myös tutus­tu­maan jonkin verran erilai­siin testauk­siin, mikä minua erityi­sesti kiin­nos­taa ja jonka parissa haluai­sin työs­ken­nellä mahdol­li­sesti myös tule­vai­suu­dessa. Ensim­mäi­nen varsi­nai­nen harjoit­te­lumme suori­te­taan vasta kolman­nen luku­kau­den päät­teeksi, mutta meillä on ollut asiak­kaita koko opin­to­jen ajan, mitä pidän todella hyvänä asiana. Asiak­kai­den kanssa pääsee harjoit­te­le­maan opit­tuja taitoja myös muiden kuin omien opin­to­ryh­mä­läis­ten kanssa.

Fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­li­joilla on Kare­liassa hyvä yhteis­henki ja olemme teke­mi­sissä myös muiden vuosi­kurs­sien opis­ke­li­joi­den kanssa. Vanhem­milta opis­ke­li­joilta on pysty­nyt kysy­mään neuvoa esimer­kiksi harjoit­te­lu­paik­ko­jen suhteen. Meillä on myös erilai­sia tapah­tu­mia, joissa pääsee tutus­tu­maan muihin opis­ke­li­joi­hin niin omalta alalta kuin muil­ta­kin aloilta ja muis­ta­kin korkea­kou­luista. Joensuu on opis­ke­li­ja­kau­punki, jossa on paljon erilai­sia tapah­tu­mia ympäri vuoden, joten jokai­selle varmasti löytyy jotakin mieleistä teke­mistä. Itse urhei­len aktii­vi­sesti, joten Sykettä-liikun­ta­pal­ve­lut ovat tosi iso plussa ja opis­ke­li­jan kukka­rolle edul­li­nen vaihtoehto.

Terve­tu­loa opis­ke­le­maan fysio­te­ra­piaa Joensuuhun!

Tutustu fysio­te­ra­peut­ti­kou­lu­tuk­seen >