Categories
Ajankohtaista

Opiske­li­ja­tarina Sanna Neuvonen

Fysio­te­rapia on ihmis­lä­heistä työtä

Sanna Neuvonen, fysioterapeuttiopiskelija

Moikka, mie oon Sanna ja opiskelen Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa fysio­te­rapian koulu­tus­oh­jel­massa. Aloitin opinnot syksyllä 2015 ja tavoit­teena olisi valmistua keväällä 2018 eli noin puoli vuotta tavoi­te­aikaa aiemmin.

sanna neuvonen

Olen aina ollut kiinnos­tunut ihmis­lä­hei­sestä työstä ja fysio­te­ra­peutin ammatti kiinnosti minua jo lukiossa, mutta lähdin silloin kuitenkin opiske­lemaan toiselle ihmis­lä­hei­selle alalle. Myös oman urheilu-urani aikana olen tullut entistä kiinnos­tu­neem­maksi ihmisen kehon toimin­nasta. Olen aiemmalta koulu­tuk­seltani nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja sekä yhtei­sö­pe­dagogi (AMK). Koska työlli­syys­ti­lanne ei kummal­lakaan alalla ole tällä hetkellä kaikista suotuisin, hain opiske­lemaan fysio­te­rapiaa. Karelia ja Joensuu olivat luonnol­linen valinta, sillä asuin valmiiksi Joensuussa.

Fysio­te­ra­peutin opinnoissa pidän eniten käytän­nön­lä­hei­syy­destä, eli todella paljon pääsee tekemään itse. Ensim­mäisenä vuonna opiskeltiin muun muassa ihmisen fysio­logiaa ja anatomiaa, ja ohjattiin niin ikään­ty­ville vesijumppaa kuin päivä­ko­ti­lap­sille liikuntaa erilaisten teemojen kautta. Pääsimme myös tutus­tumaan jonkin verran erilaisiin testauksiin, mikä minua erityi­sesti kiinnostaa ja jonka parissa haluaisin työsken­nellä mahdol­li­sesti myös tulevai­suu­dessa. Ensim­mäinen varsi­nainen harjoit­te­lumme suori­tetaan vasta kolmannen lukukauden päätteeksi, mutta meillä on ollut asiak­kaita koko opintojen ajan, mitä pidän todella hyvänä asiana. Asiak­kaiden kanssa pääsee harjoit­te­lemaan opittuja taitoja myös muiden kuin omien opinto­ryh­mä­läisten kanssa.

Fysio­te­ra­peut­tio­pis­ke­li­joilla on Kareliassa hyvä yhteis­henki ja olemme tekemi­sissä myös muiden vuosi­kurssien opiske­li­joiden kanssa. Vanhem­milta opiske­li­joilta on pystynyt kysymään neuvoa esimer­kiksi harjoit­te­lu­paik­kojen suhteen. Meillä on myös erilaisia tapah­tumia, joissa pääsee tutus­tumaan muihin opiske­li­joihin niin omalta alalta kuin muiltakin aloilta ja muistakin korkea­kou­luista. Joensuu on opiske­li­ja­kau­punki, jossa on paljon erilaisia tapah­tumia ympäri vuoden, joten jokai­selle varmasti löytyy jotakin mieleistä tekemistä. Itse urheilen aktii­vi­sesti, joten Sykettä-liikun­ta­pal­velut ovat tosi iso plussa ja opiske­lijan kukka­rolle edullinen vaihtoehto.

Terve­tuloa opiske­lemaan fysio­te­rapiaa Joensuuhun!

Tutustu fysio­te­ra­peut­ti­kou­lu­tukseen >