Categories
Ajankohtaista

Itsevarmuus ja oma-aloit­teisuus ovat lisään­tyneet huimasti

Itsevarmuus ja oma-aloit­teisuus ovat lisään­tyneet huimasti

Siiri Nykänen
Media-alan opiskelija

Olen alun perin Helsin­gistä kotoisin, mutta muutin Joensuuhun opintojen perässä syksyllä 2017. Monille saattaa kuulostaa hassulta, että stadi­laisena lähdin Joensuuhun asti opiske­lemaan, mutta ratkaisu oli minulle helppo, enkä ole katunut päätöstäni hetkeäkään. 

Opiskelen nyt toista vuotta Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa, ja media-alan opiske­le­minen täällä on tähän asti ollut osaltani todella palkit­sevaa. Olen aina ollut kiinnos­tunut työsken­te­lystä luovien juttujen parissa, mutten ole uskal­tanut lähteä toteut­tamaan ideoitani. Kareliassa olen päässyt ideoimaan ja konkreet­ti­sesti toteut­tamaan sekä omia että muiden ideoita positii­vi­sessa ja kannus­ta­vassa ilmapii­rissä. Omassa opiske­lu­ryh­mässäni vallitsee välit­tä­misen ilmapiiri ja tekemisen meininki! On ilo toteuttaa erilaisia projekteja ryhmässä, jossa kokee itsensä muiden hyväk­sy­mäksi, ja jossa on vapaus kokeilla rajojaan ja toteuttaa itseään.

Näiden kahden vuoden aikana olen jo päässyt kokei­lemaan monia erilaisia työteh­täviä. Olen muun muassa kuvannut thainyrk­keilyn SM-kilpailuja, haasta­tellut artisteja Ilosaa­ri­roc­kissa ja ollut mukana pakohuo­ne­pelin toteut­ta­mi­sessa Scifest-tapah­tu­massa. Jos joku olisi kertonut minulle neljä vuotta sitten, että tulisin tekemään tällaisia asioita, en olisi uskonut häntä! Rohkeus, itsevarmuus ja oma-aloit­teisuus erilaisiin työteh­täviin tarttu­mi­sessa ovat lisään­tyneet kohdallani huimasti siitä lähtien, kun aloin opiske­lemaan media-alaa. Opin melko pian koulu­tuksen aloitet­tuani, että saan opinnoistani eniten irti siten, että otan rohkeasti vastaan erilaisia projekti- ja työtar­jouksia, vaikken olisikaan täysin varma omista kyvyistäni juuri sillä hetkellä. Tekemällä oppii!

Lue lisää media-alan opinnoista>>