Kannat­taa hakea englan­nin­kie­li­seen koulutukseen!

Veera Vento
opis­ke­lija, Inter­na­tio­nal Business

Lukion viimei­sellä luokalla kävin ahke­rasti opon juttusilla, sillä minulla ei ollut selkeää ajatusta siitä mihin kouluun hakea valmis­tu­mi­sen jälkeen. Tiesin, että kaupa­nala kiin­nos­taa, mutta missä sitä voisi opis­kella kuului kysymys. Päätin lisätä haku­koh­tei­siin useam­man kaup­pa­tie­teel­li­sen, mutta pääsy­koe­kir­jo­jen saapuessa postista aloin harkita uudelleen.

Olen aina tiennyt, että englan­nin kielen taito on yksi vahvuuk­sis­tani ja se onkin ollut aina yksi suosik­kiai­neista ihan alakou­lusta asti. Aloin etsiä koulu­tusta, jossa voisin yhdis­tää kaupal­li­sen alan ja englan­nin kielen opiskelun. 

Onnek­seni löysin Inter­na­tio­nal Busi­ness -tutkin­non ja päädyin­kin hake­maan Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­luun, joka näin tuntuu oikealta valinnalta.

Tällä hetkellä opis­ke­len Kare­liassa toista vuotta ja suun­nit­te­len vaih­toon lähte­mistä ensi syksynä. Kare­lialla on laaja vali­koima yhteis­työ­kor­kea­kou­luja ympäri maapal­lon, joten valin­nan­vai­keus voi yllät­tää! Itse haen vaih­toon Espan­jaan enkä voisi olla enemmän kuin innois­sani. Kaksi ensim­mäistä vuotta ovat anta­neet hyvät valmiu­det, mutta halu oppia lisää on yhä vahva. Ensi syksynä uusi oppi­mi­sym­pä­ristö, ihmiset ja kult­tuuri tuovat varmasti haas­teita muka­naan, mutta uskon saavani niistä myös lisää motivaatiota.

Vaihdon jälkeen, opis­kelu niin sano­tusti koulun penkillä on takana ja jäljellä on kuuden kuukau­den mittai­nen työhar­joit­telu ja opin­näy­te­työn toteut­ta­mi­nen. Tähän tuntuu olevan vielä pitkä aika, mutta opin­toja suorit­taes­sani olen huoman­nut missä olen hyvä ja mihin haluan opin­to­jani painot­taa. Kare­liassa Inter­na­tio­nal Busi­ness -koulu­tuk­sessa ei tarvitse valita yhtä tiettyä suun­tau­tu­mis­vaih­toeh­toa, vaan opin­to­jen loppu­vai­heessa voit valita kurs­seja aihea­lueista, joista olet kiin­nos­tu­nut. Itseäni kiin­nos­taa eniten mark­ki­nointi ja vies­tintä. Myös musiikki on suuri into­hi­moni ja haluai­sin työhar­joit­te­lussa yhdis­tää nämä asiat. Koska ala on laaja, on se mahdol­lista. On vain osat­tava etsiä oikeista paikoista ja verkos­toi­tua alan ihmisiin.

Haluan rohkaista suoma­lai­sia hake­maan englan­nin­kie­li­siin koulu­tus­oh­jel­miin, ja erityi­sesti Kare­lian Inter­na­tio­nal Busi­ness -koulu­tuk­seen, sillä tämä tutkinto antaa moni­puo­li­sen osaa­mi­sen lisäksi vahvan englan­nin kielen taidon, josta on varmasti hyötyä tule­vai­suu­den työmarkkinoilla!

Lue lisää Inter­na­tio­nal Busi­ness -koulu­tuk­sesta.