Categories
Ajankohtaista

Kannattaa hakea englan­nin­kie­liseen koulutukseen!

Veera Vento
opiskelija, Inter­na­tional Business

Lukion viimei­sellä luokalla kävin ahkerasti opon juttusilla, sillä minulla ei ollut selkeää ajatusta siitä mihin kouluun hakea valmis­tu­misen jälkeen. Tiesin, että kaupanala kiinnostaa, mutta missä sitä voisi opiskella kuului kysymys. Päätin lisätä hakukoh­teisiin useamman kauppa­tie­teel­lisen, mutta pääsy­koe­kir­jojen saapuessa postista aloin harkita uudelleen.

Olen aina tiennyt, että englannin kielen taito on yksi vahvuuk­sistani ja se onkin ollut aina yksi suosik­kiai­neista ihan alakou­lusta asti. Aloin etsiä koulu­tusta, jossa voisin yhdistää kaupal­lisen alan ja englannin kielen opiskelun. 

Onnekseni löysin Inter­na­tional Business -tutkinnon ja päädyinkin hakemaan Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun, joka näin tuntuu oikealta valinnalta.

Tällä hetkellä opiskelen Kareliassa toista vuotta ja suunnit­telen vaihtoon lähte­mistä ensi syksynä. Karelialla on laaja valikoima yhteis­työ­kor­kea­kouluja ympäri maapallon, joten valin­nan­vaikeus voi yllättää! Itse haen vaihtoon Espanjaan enkä voisi olla enemmän kuin innoissani. Kaksi ensim­mäistä vuotta ovat antaneet hyvät valmiudet, mutta halu oppia lisää on yhä vahva. Ensi syksynä uusi oppimi­sym­pä­ristö, ihmiset ja kulttuuri tuovat varmasti haasteita mukanaan, mutta uskon saavani niistä myös lisää motivaatiota.

Vaihdon jälkeen, opiskelu niin sanotusti koulun penkillä on takana ja jäljellä on kuuden kuukauden mittainen työhar­joittelu ja opinnäy­tetyön toteut­ta­minen. Tähän tuntuu olevan vielä pitkä aika, mutta opintoja suorit­taessani olen huomannut missä olen hyvä ja mihin haluan opintojani painottaa. Kareliassa Inter­na­tional Business -koulu­tuk­sessa ei tarvitse valita yhtä tiettyä suuntau­tu­mis­vaih­toehtoa, vaan opintojen loppu­vai­heessa voit valita kursseja aihea­lueista, joista olet kiinnos­tunut. Itseäni kiinnostaa eniten markki­nointi ja viestintä. Myös musiikki on suuri intohimoni ja haluaisin työhar­joit­te­lussa yhdistää nämä asiat. Koska ala on laaja, on se mahdol­lista. On vain osattava etsiä oikeista paikoista ja verkos­toitua alan ihmisiin.

Haluan rohkaista suoma­laisia hakemaan englan­nin­kie­lisiin koulu­tus­oh­jelmiin, ja erityi­sesti Karelian Inter­na­tional Business -koulu­tukseen, sillä tämä tutkinto antaa monipuo­lisen osaamisen lisäksi vahvan englannin kielen taidon, josta on varmasti hyötyä tulevai­suuden työmarkkinoilla!

Lue lisää Inter­na­tional Business -koulu­tuk­sesta.