Opis­ke­lua tukevat palvelut

Tieto­jär­jes­tel­mät

Avoimen opis­ke­li­jana saat 

  • käyt­tä­jä­tun­nuk­sen, joka käy ammat­ti­kor­kea­kou­lun tieto­ko­nei­siin ja kaik­kiin järjestelmiin. 
  • oikeu­den käyttää ammat­ti­kor­kea­kou­lun tieto- ja vies­tin­tä­jär­jes­tel­miä, kuten sähkö­pos­tia, opis­ke­li­ja­por­taali Pakkia, opis­ke­li­ja­hal­lin­to­jär­jes­telmä Peppiä sekä verkko-oppi­mi­sym­pä­ris­töä (Moodle).
  • ladata veloi­tuk­setta Micro­soft Office 365 ProPlus -paketti omalle koti­ko­neel­lesi. Lataa ohjelma täältä >>

    Katso video-ohjeet >>

Help­desk

Tieto­tek­ni­sissä ongel­missa ota yhteyttä Help­Des­kiin. Help­des­kin tavoit­taa sähkö­pos­titse [email protected] tai nume­rosta 013 260 6116. Help­des­kin puhe­lin­pal­ve­luaika on arkisin ma – pe 12.00 – 14.00. Sähkö­pos­titse lähe­tet­tyjä palve­lu­pyyn­töjä käsi­tel­lään arkisin klo 8.00 – 15:30.

Kirjasto

Avoimen ammat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­jana voit käyttää myös Kare­lian kirjas­toa. Kirjasto sijait­see Karelia ammat­ti­kor­kea­kou­lun Tikka­rin­teen kampuk­sella, Tikka­rinne 9:ssä. Lue lisää kirjas­ton palveluista.

Opis­ke­li­ja­pal­ve­lut

Opis­ke­li­ja­pal­ve­lut huoleh­tii ja vastaa keski­te­tysti Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun kaik­kien opis­ke­li­joi­den yhtei­sistä opis­ke­li­ja­hal­lin­nosta ja -palve­luista. Opis­ke­li­ja­pal­ve­lui­den yhtey­dessä toimii lisäksi Haki­ja­pal­ve­lut, joka vastaa opis­ke­li­ja­hauista ja -valinnoista.

Opis­ke­li­ja­pal­ve­lui­den henki­löstö palve­lee ja neuvoo sinua mm. ilmoit­tau­tu­mi­siin ja opinto-oikeu­teen liit­ty­vissä asioissa. Meiltä saat opin­to­suo­ri­tusot­teet ja erilai­set todis­tuk­set, joita tarvit­set todis­teeksi opis­ke­lus­tasi. Toden­namme opis­ke­lu­tie­tosi myös TE-toimis­to­jen ja vakuu­tus­yh­tiöi­den omiin todis­tuk­siin. Voit asioida käte­västi, ajasta ja paikasta riip­pu­matta, sähköi­sen palve­lumme kautta.

Palve­lua­jat

ti ja to   11 – 14 (toimisto avoinna, chat, puhelin, sähkö­posti)
ma ja pe   11 – 14 (etäpal­velu: chat, puhelin, sähkö­posti)
ke   ei palvelua

Muina aikoina palve­lemme sopi­muk­sen mukaan ajan­va­rauk­sella [email protected].

opiskelijapalvelut(at)karelia.fi, puh. 013 260 6412
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu 

Tervey­den­huolto ja vakuutukset

Opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon palve­lut eivät ole avoimen AMK:n opis­ke­li­joi­den käytet­tä­vissä. Poik­keuk­sena ovat polkuo­pis­ke­li­jat, jotka täyt­tä­vät terveys­ky­se­lyn muiden aloit­ta­vien opis­ke­li­joi­den mukana ja tarvit­taessa tervey­den­hoi­ta­jat ohjaa­vat palve­lu­jen piiriin. 

Avoimen AMK:n opis­ke­li­jat ovat Karelia-amk:n opis­ke­li­joille otet­tu­jen vakuu­tus­ten piirissä.