Opiskelua tukevat palvelut

Tieto­jär­jes­telmät

Avoimen opiske­lijana saat 

  • käyttä­jä­tun­nuksen, joka käy ammat­ti­kor­kea­koulun tieto­ko­neisiin ja kaikkiin järjestelmiin. 
  • oikeuden käyttää ammat­ti­kor­kea­koulun tieto- ja viestin­tä­jär­jes­telmiä, kuten sähkö­postia, opiske­li­ja­por­taali Pakkia, opiske­li­ja­hal­lin­to­jär­jes­telmä Peppiä sekä verkko-oppimi­sym­pä­ristöä (Moodle).
  • ladata veloi­tuk­setta Microsoft Office 365 ProPlus -paketti omalle kotiko­neellesi. Lataa ohjelma täältä >>

    Katso video-ohjeet >>

Helpdesk

Tieto­tek­ni­sissä ongel­missa ota yhteyttä HelpDeskiin. Helpdeskin tavoittaa sähkö­pos­titse [email protected] tai numerosta 013 260 6116. Helpdesk palvelee ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15.

Kirjasto

Avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opiske­lijana voit käyttää myös Karelian kirjastoa. Kirjasto sijaitsee Karelia ammat­ti­kor­kea­koulun Tikka­rinteen kampuk­sella, Tikka­rinne 9:ssä. Lue lisää kirjaston palve­luista.

Opiske­li­ja­pal­velut

Opiske­li­ja­pal­velut huolehtii ja vastaa keski­te­tysti Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun kaikkien opiske­li­joiden yhtei­sistä opiske­li­ja­hal­lin­nosta ja -palve­luista. Opiske­li­ja­pal­ve­luiden yhtey­dessä toimii lisäksi Hakija­pal­velut, joka vastaa opiske­li­ja­hauista ja -valinnoista.

Opiske­li­ja­pal­ve­luiden henki­löstö palvelee ja neuvoo sinua mm. ilmoit­tau­tu­misiin ja opinto-oikeuteen liitty­vissä asioissa. Meiltä saat opinto­suo­ri­tusotteet ja erilaiset todis­tukset, joita tarvitset todis­teeksi opiske­lustasi. Toden­namme opiske­lu­tietosi myös TE-toimis­tojen ja vakuu­tus­yh­tiöiden omiin todis­tuksiin. Voit asioida kätevästi, ajasta ja paikasta riippu­matta, sähköisen palve­lumme kautta.

Palve­luajat

ti ja to   11 – 14 (toimisto avoinna, chat, puhelin, sähkö­posti)
ma ja pe   11 – 14 (etäpalvelu: chat, puhelin, sähkö­posti)
ke   ei palvelua

Muina aikoina palve­lemme sopimuksen mukaan ajanva­rauk­sella [email protected].

opiskelijapalvelut(at)karelia.fi, puh. 013 260 6412
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu 

Tervey­den­huolto ja vakuutukset

Opiske­lu­ter­vey­den­huollon palvelut eivät ole avoimen AMK:n opiske­li­joiden käytet­tä­vissä. Poikkeuksena ovat polkuo­pis­ke­lijat, jotka täyttävät terveys­ky­selyn muiden aloit­tavien opiske­li­joiden mukana ja tarvit­taessa tervey­den­hoi­tajat ohjaavat palve­lujen piiriin. 

Avoimen AMK:n opiske­lijat ovat Karelia-amk:n opiske­li­joille otettujen vakuu­tusten piirissä.