Polkuo­pin­tojen kautta tutkintoon

Pinja Davidsson
sosio­no­mio­pis­kelija

Jo ensim­mäisen syksyn aikana varmistui, että sosiaa­liala on minun juttuni. Parasta mielestäni on se, että polkuo­pis­ke­lijana minut integroitiin tutkinto-opiske­li­ja­ryhmään ja olin osa opiske­li­ja­po­rukkaa. Osallistuin samoille kursseille ja suoritin opintoja samaan tahtiin tutkinto-opiske­li­joiden kanssa.


Tieni ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pin­tojen pariin oli melko mutkikas. Lukiosta valmis­tu­misen jälkeen vietin vuoden au pairina, jonka jälkeen hain opiske­lemaan kasva­tus­tie­teitä. Koulu­paikka ei minulle auennut, joten muutet­tuani takaisin Suomeen työsken­telin vuoden henki­lö­koh­taisena avustajana.

Samaan aikaan kävin henki­lö­koh­tai­sessa ohjauk­sessa Ohjaa­molla, joka tarjoaa nuorille ja nuorille aikui­sille apua ja ohjausta opintoihin sekä työhön liittyen. Siellä tutustuin Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun ja sen järjes­tämiin sosio­no­mio­pin­toihin. Sosiaa­liala vaikutti mielen­kiin­toi­selta ja itselleni sopivalta alalta. Kevään 2018 yhteis­haussa hain opiske­lemaan sosio­no­miksi, mutta kova jännitys ja totaa­linen jääty­minen koeti­lan­teessa johtivat siihen, että jäin ilman opiskelupaikkaa.

Siinä vaiheessa pohdin pitkään mitä teen, koska en halunnut viettää kolmatta välivuotta. Karelian netti­sivuja tutkiessani tutustuin avoimeen ammat­ti­kor­kea­kouluun sekä polkuo­pin­toihin. Polkuo­pinnot mahdol­lis­tavat opiske­li­jalle opinto­pis­teiden kerryt­tä­misen niin, että avoimen väylän kautta pääsee jatkamaan tutkin­to­kou­lu­tukseen, johon olet tähtää­mässä. Hain polkuo­pis­ke­li­jaksi Kareliaan ja sen kautta pääsin aloit­tamaan sosio­no­mio­pinnot elokuussa 2018.

Opiskelu ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on näyttäy­tynyt minulle äärim­mäisen antoisana ja käytän­nön­lä­heisenä. Jo ensim­mäisen syksyn aikana varmistui, että sosiaa­liala on minun juttuni. Parasta mielestäni on se, että polkuo­pis­ke­lijana minut integroitiin tutkinto-opiske­li­ja­ryhmään ja olin osa opiske­li­ja­po­rukkaa. Osallistuin samoille kursseille ja suoritin opintoja samaan tahtiin tutkinto-opiske­li­joiden kanssa. Polkuo­pis­ke­lijana sain luokal­tamme uusia ystäviä ja pääsin sisälle opiske­li­jae­lämään aivan kuten muutkin, eli eroa ei tutkinto-opiske­li­joihin huomannut siltäkään kannalta.

Usein Kareliassa polkuo­pinnot kestävät yhden lukuvuoden, mutta itse hain uudestaan tutkinto-opiske­li­jaksi jo ensim­mäisen syksyn aikana. Loppujen lopuksi pääsin aloit­tamaan tutkinto-opiske­lijana tammi­kuussa 2019. Omasta mielestäni oli ihanaa, että sain jatkaa opintojani saman ryhmän kanssa, jossa olin syksyllä aloit­tanut polkuopiskelijana.

Avoin ammat­ti­kor­kea­koulu oli minulle opintojen mahdol­listaja ja sellainen väylä, jota kautta pääsin tekemään sitä mistä olin jo pitkään haaveillut. Nyt valmis­tu­misen kynnyk­sellä voin sanoa, etten kadu opiske­li­jaksi hakemista hetkeäkään. Täytyy kiittää neljä vuotta nuorempaa itseäni siitä, että uskalsin etsiä apua sekä hakea kouluun yhä uudestaan ja uudestaan. Se todel­lakin palkittiin.

Jokaista, joka harkitsee avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun opintoja, kannustan sitä rohkeasti kokei­lemaan. Nykyään on niin monia mahdol­li­suuksia opiskella ja luoda opintoihin liittyen omaa polkua, että jokai­selle varmasti löytyy itselleen sopiva vaihtoehto. Nämä monet mahdol­li­suudet voivat olla myös hyvin hämmen­täviä, vaikka niistä löytyy tietoa tosi paljon. Kannattaa rohkeasti pyytää apua tarvit­taessa ja olla yhtey­dessä esimer­kiksi opinto-ohjaajaan tai uravalmentajaan.