Hyvin­voin­tia­lan kump­pa­nuuk­silla vaikut­ta­viin palveluihin

VaPa-hanke on hyvin­voin­tia­lan toimi­joille suun­nattu hanke, joka tähtää uusien asia­kas­läh­töis­ten palve­lui­den luomi­seen hyvin­voin­tia­lalle. Uusia palve­luita ja palve­lu­pol­kuja luodaan hyvin­voin­tia­lan yritys­ten ja muiden toimi­joi­den muodos­ta­missa verkos­toissa. Samalla hanke tarjoaa apua yritys­ten uudis­tu­mi­seen esimer­kiksi palve­lu­muo­toi­lun, digi­taa­lis­ten palve­lu­ko­kei­lu­jen ja johta­mi­sen saralla.

Uudis­tu­mi­sen apua hyvinvointialalle

Hyvin­voin­tia­lan kump­pa­nuuk­silla vaikut­ta­viin palve­lui­hin, eli tutta­val­li­sem­min VaPa-hanke on hyvin­voin­tia­lan toimi­joille suun­nattu hanke, joka jatkuu helmi­kuun loppuun 2023. Mukaan ovat siis terve­tul­leita niin yrityk­set, yhtei­söt kuin alalle yritys­toi­min­taa suun­nit­te­le­vat yksi­tyis­hen­ki­löt­kin. Hank­keen tarkoi­tuk­sena on luoda uusia verkos­toja ja yhteis­työn muotoja hyvin­voin­tia­lalle, sekä kehit­tää alan liike­toi­min­taa. Asia­kas­läh­töis­ten palve­lui­den kehit­tä­mi­seksi kootaan ennakkointitietoa.

Hank­keen osal­lis­tu­jat pääse­vät tutus­tu­maan esimer­kiksi palve­lu­muo­toi­luun, sopi­mus­ju­ri­diik­kaan, inno­vaa­tioi­hin, työhy­vin­voin­tiin, johta­mi­seen ja alan digi­taa­li­siin apuvä­li­nei­siin. Osal­lis­tu­jien on myös mahdol­lista osal­lis­tua digi­taa­li­siin palve­lu­ko­kei­lui­hin, sekä tilan­teen salliessa lähteä mukaamme bench­mar­king- tai messumatkalle.

Hanketta toteut­ta­vat Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu ja Keski-Karja­lan kehi­tys­yh­tiö KETI.

Työpa­ke­tit

1. Kootaan ja analy­soi­daan olemassa oleva enna­koin­ti­tieto hyvin­voin­tia­lan megat­ren­deistä ja hiljai­sista signaa­leista kehit­tä­mis­työn tueksi

2. Hyvin­voin­tia­lan palve­lun­tuot­ta­jille järjes­te­tään koulu­tus- ja verkos­toi­tu­mis­ti­lai­suuk­sia, joissa raken­ne­taan kump­pa­nuuk­sia ja kehi­te­tään verkos­to­yh­teis­työtä sekä siihen liit­ty­vää ymmär­rystä ja osaamista.

3. Vahvis­te­taan johta­mis-, kehit­tä­mis-, digi­ta­li­saa­tio- ja verkos­toi­tu­mis­osaa­mista toimi­ja­koh­tais­ten tarpei­den pohjalta liike­toi­min­nan edis­tä­mi­seksi ja työhy­vin­voin­nin parantamiseksi.

Hank­keen toiminta-aika on 1.9.2020-28.2.2023. Hanketta rahoit­taa Euroo­pan Unionin Alue­ke­hi­tys­ra­hasto EAKR/­Poh­jois-Karja­lan maakuntaliitto.

Lisä­tie­toja

Projek­ti­asian­tun­tija
Juha Jalo­vaara
[email protected]
+358 50 401 7485

Hank­keessa mukana olevat hyvin­voin­tia­lan toimijat

 • Anna­la­ko­dit
 • Fysio­te­ra­pia Jokinen
 • Fysio­te­ra­pia­pal­velu Leila Sirviö
 • Fysio-Voimala
 • Fysio- ja Lymfa­te­ra­pia Raisa Muhonen / Joen FysioLymfa
 • Hermo­ra­ta­hie­roja Sinikka Haaranen
 • Hieron­ta­piste Mervi Heiskanen
 • Hieron­ta­piste Peuka­lon Voima
 • Hoito­koti Aatos Oy
 • Hoito­koti Ukonhattu
 • Ilona Oy
 • Itä-Suomen Koti­hoito Hymynkare
 • Joen­Halt
 • Kiteen evan­ke­li­nen kansanopisto
 • Lieksan Orto­fy­sio
 • Liikunta- ja hyvin­voin­ti­pal­velu Luja & Lempeä
 • Kannus­tamo
 • Mielen­kaari
 • Mänty­nie­men Ikihonka
 • Nurmek­sen Optiikka
 • Ondrus
 • OMT Fysio Joensuu
 • PDGE
 • Reijo­lan Fysioterapia
 • Rhian­non
 • Fysi­kaa­li­nen hoitola Terhakka
 • Tuija Kosonen
 • Kunto­kes­kus Energy
 • Fysi­kaa­li­nen hoito­lai­tos Fysiodag
 • Kunto­help
 • Koti­kar­ta­no­yh­dis­tys
 • Psyko­te­ra­pia Kaisa Kähkönen
 • Hyvin­vointi- ja valmen­nus­pal­ve­lut AallonVoima
 • Enon Fysi­kaa­li­nen hoitolaitos
 • Koti­sai­raan­hoi­to­pal­ve­lut Sa-Tu Väisänen
 • Kuntoa­sema Räsänen
 • Ranta­ky­län Fysi­kaa­li­nen Hoitolaitos
 • Fysio­te­ra­pia Sulavi
 • Secu­ranga
 • Perso­nal Trainer Martti
 • Tuija Raninen Training
 • Viva Balan­sia
 • AiLin puapola