Talent Hub Eastern Finland

Talent Hub Eastern Finland, vuosina 2023–2027 toteu­tet­tava ESR+ rahoi­tettu ryhmä­hanke pohjau­tuu kuuden oppi­lai­tok­sen yhteis­työ­hön eri koulu­tusas­teilta Pohjois-Karja­lan ja Pohjois-Savon alueella. Hank­kee­seen osal­lis­tu­vat Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Savonia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Pohjois-Karja­lan koulu­tus­kun­tayh­tymä Riveria, Savon ammat­tio­pisto ja Ylä-Savon ammattiopisto.

Oppi­lai­tos­ten yhtei­senä tavoit­teena on lisätä kansain­vä­lis­ten opis­ke­li­joi­den työl­lis­ty­mistä alueella valmis­tu­mi­sen jälkeen erityi­sesti työvoi­ma­pu­lasta kärsi­ville aloille. Yrit­tä­jyys on yksi näistä työl­lis­ty­mi­sen keinoista. Hank­keessa on neljä työpa­ket­tia, joita oppi­lai­tok­set toteut­ta­vat omissa osahank­keis­saan tehden oppi­lai­tos­ten välistä yhteistyötä.

Karelia-amk:n osahanke 1.10.2023-31.12.2027 edistää Kare­lian stra­te­gista valin­taa ’koulu­tus­pe­räistä maahan­muut­toa’ ja Talent Boost -toimin­taa monin eri tavoin.

Yhteys­tie­dot:

Mia Sevo­nius-Male
Projek­ti­pääl­likkö
[email protected]
013 260 6232

Vastuu­alue: koko­nais­vas­tuu hank­keesta, hallin­nol­li­set asiat, tiedolla johta­mi­nen, vies­tintä ja asen­neil­ma­pii­riin vaikuttaminen

Sanna Jeska­nen
Projek­ti­asian­tun­tija
[email protected]
050 462 2478

Vastuu­alue: yritys- ja opis­ke­li­jayh­teis­työ, opis­ke­li­ja­har­joit­te­lut ja tapahtumat

Taru Väisä­nen
Projek­ti­asian­tun­tija
[email protected]
050 413 8260

Vastuu­alue: yritys- ja opis­ke­li­jayh­teis­työ, osapäivä- ja kesätyöt

Heikki Immonen
Projek­ti­asian­tun­tija
[email protected]
013 260 6757

Vastuu­alue: yrittäjyys

Daniel Båge­berg
Projek­ti­asian­tun­tija
daniel.bå[email protected]
013 260 6164

Vastuu­alue: yrittäjyys

Outi Santa­niemi
Projek­ti­koor­di­naat­tori
[email protected]
050 599 9145

Vastuu­alue: alum­ni­toi­min­nan kehittäminen