Raken­nus- ja talotekniikka

Raken­nus- ja talo­tek­nii­kan tutkimuspalvelut

Raken­nus- ja talo­tek­nii­kan tut­ki­mus- ja tes­taus­la­bo­ra­to­riot tar­joa­vat moni­puo­li­ses­ti raken­nus­ma­te­ri­aa­lei­hin ja raken­ne­rat­kai­sui­hin liit­ty­viä tes­taus­pal­ve­lu­ja. Laa­tu perus­tuu kor­ke­aan tek­ni­seen ammat­ti­tai­toon. Toi­min­nan pää­mää­ri­nä ovat kor­kea­laa­tui­sen tek­ni­sen tason lisäk­si nopeus, asia­kas­läh­töi­syys ja jous­ta­va pal­ve­lu. Mit­taam­me, tes­taam­me ja kehi­täm­me raken­nuk­se­si fysiik­kaa ja tuo­tet­ta. Esi­te

Akkre­di­toi­tua betonintestausta

T308 rgb

Kare­lia Ammat­ti­kor­kea­kou­lu Oy, Raken­nus­la­bo­ra­to­rio on FINAS-akkre­di­toin­ti­pal­ve­lun akkre­di­toi­ma tes­taus­la­bo­ra­to­rio T308, akkre­di­toin­ti­vaa­ti­mus SFS-EN ISO/IEC 17025:2005.

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun raken­nus­la­bo­ra­to­rio tar­jo­aa kor­kea­laa­tuis­ta akkre­di­toi­tua beto­nin­tes­taus­ta (FINAS). Toi­min­nas­sam­me sitou­dum­me nou­dat­ta­maan stan­dar­din SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 vaatimuksia.Tätä ennen Kare­lia ammat­ti­kor­kea­kou­lu on ollut ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön hyväk­sy­mä viral­li­nen beto­nin­koes­tus­lai­tos vuo­des­ta 1980 lähtien.

Raken­nus­la­bo­ra­to­rion laatu

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun raken­nus­la­bo­ra­to­rio tar­jo­aa beto­nin tes­taus­pal­ve­lu­jaan jul­ki­sel­le ja yksi­tyi­sel­le yri­tyk­sil­le ja yhtei­söil­le. Laa­tu perus­tuu kor­ke­aan tek­ni­seen ammattitaitoon.Toiminnan pää­mää­ri­nä ovat kor­kea­laa­tui­sen tek­ni­sen tason lisäk­si kus­tan­nus­te­hok­kuus, nopeus, asia­kas­läh­töi­syys ja jous­ta­va pal­ve­lu.
Tutus­tu raken­nus­la­bo­ra­to­rion laatupolitiikkaan

Akkre­di­toi­dut betonintestauspalvelut

  • beto­ni­koe­kap­pa­lei­den puristuslujuus
  • kovet­tu­neen beto­nin tiheys
  • pai­neel­li­sen veden tunkeumasyvyys

Tes­taus­pal­ve­luis­sa käy­te­tään ajan­mu­kai­sia lait­tei­ta ja laa­dul­taan kor­kea­luok­kai­sia mate­ri­aa­le­ja ja tar­vik­kei­ta. Tes­taus­me­ne­tel­mät ovat stan­dar­dien SFS-EN 12390–3 SFS-EN 12504–1, 12390–7 ja SFS-EN 12390–8 mukaisia.

Muut beto­nin­tes­tauk­set

  • veto­lu­juu­den määritys
  • vesi­tii­viys
  • pak­ka­sen­kes­tä­vyys
  • kar­bo­na­ti­soi­tu­mis- ja kloridipitoisuusmääritykset

Lue lisää Beto­nin­tes­taus

Tilaus­kaa­va­ke

Muut raken­nus- ja talo­tek­nii­kan palvelut

Raken­nus- ja talo­tek­nii­kan tut­ki­mus- ja tes­taus­la­bo­ra­to­riot tar­joa­vat moni­puo­li­ses­ti raken­nus­ma­te­ri­aa­lei­hin ja raken­ne­rat­kai­sui­hin liit­ty­viä testauspalveluja.

  • Ääni­mit­tauk­set (ilma- ja aske­lää­ne­ne­ris­tä­vyys, jälkikaiunta-aika)
  • Raken­nus­ten tii­viys­mit­taus (ilman­vuo­to­lu­vun määrittäminen)
  • Puu­ra­ken­ta­mi­sen labo­ra­to­rio­pal­ve­lut (raken­nus­tek­ni­set- ja fysi­kaa­li­set tes­tauk­set ja mittaukset)

Yhteys­tie­dot

Kare­lia-ammat­ti­kor­kea­kou­lu, Raken­nus­la­bo­ra­to­rio
Kar­ja­lan­ka­tu 3, 80200 Joen­suu
puhe­lin: 013 260 6260
säh­kö­pos­ti: Rakennuslaboratorio@karelia.fi

Pal­ve­luk­ses­sa­si labo­ra­to­rioin­si­nöö­ri Alek­san­te­ri Juvonen


» Tutus­tu myös pal­ve­lu­ha­ke­mis­toom­me

» Tutus­tu puu­ra­ken­ta­mi­sen www-sivuihin