Rekis­te­ri­se­loste: Digi­tai­dot Kunnolla Vauh­tiin -verkkokurssi

1 Rekis­te­rin­pi­tä­jän tiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy
Postio­soite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 13 260 600, sähkö­posti: info(at)karelia.fi

2 Rekis­te­rin­pi­tä­jän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori

3 Digi­tai­dot Kunnolla Vauh­tiin –verk­ko­kurs­siin sisäl­ty­vien henki­lö­tie­to­jen käsittely

Tämä tiedonanto/seloste sisäl­tää EU:n tieto­suoja-asetuk­sen (EU) 679/2016 12 ja 13 artiklan mukai­set tiedot rekis­te­röi­dylle (luon­nol­li­selle henki­lölle). Tämä ilmoi­tus anne­taan rekis­te­röi­dylle häneltä henki­lö­tie­toja kerättäessä.

4 Yhteys­hen­ki­löt Digi­tai­dot Kunnolla Vauh­tiin –verk­ko­kurs­siin liit­ty­vissä asioissa

Erikois­asian­tun­tija Mervi Lätti, puh. +358505632188, mervi.latti(at)karelia.fi ja koulu­tuk­sen kehit­tä­mis­pääl­likkö Marjo Nenonen, puh. +0358503627074, marjo.nenonen(at)karelia.fi.   

5 Tieto­suo­ja­vas­taa­van yhteystiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähkö­posti: tietosuoja(at)karelia.fi.

6 Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tarkoi­tuk­set ja oikeusperusteet

Kerät­tä­viä henki­lö­tie­toja käytetään:

  • verk­ko­kurs­sin käyt­tö­oi­keuk­sien hallintaan
  • verk­ko­kurs­sin edel­lyt­tä­mien yhtey­den­ot­to­jen mahdollistamiseen
  • oppi­mi­sen ohjaukseen/opintosuoritusten arviointiin

Verk­ko­kurs­sin suorit­ta­mi­sesta lokiin kerty­viä henki­lö­tie­toja käytetään:

  • palve­li­men ja tieto­lii­ken­teen kapa­si­tee­tin seurantaan
  • teknis­ten ongel­mien ja väärin­käy­tös­ten selvittämiseen
  • opis­ke­li­joi­den aktii­vi­suu­den seurantaan

Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn oikeus­pe­ruste on laki­sää­tei­sen tehtä­vän hoita­mi­nen (ammat­ti­kor­kea­kou­lu­laki (932/2014) ja valtio­neu­vos­ton asetus ammat­ti­kor­kea­kou­luista (1129/2014)).

7 Kuvaus rekis­te­röi­ty­jen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Seuraa­vat tiedot noude­taan kotior­ga­ni­saa­tios­tasi suos­tu­muk­sel­lasi aina, kun kirjau­dut palve­luun (ns. Haka-kirjautuminen): 

  • Nimi, sähkö­pos­tio­soite
  • EPPN (eduPer­sonPrinci­pal­Name)

Verk­ko­kurs­sin ohjel­mis­to­pal­velu voi kerätä ja käsi­tellä seuraa­via käyt­tä­jä­tie­toja käyt­tä­jistä: (i) etu- ja suku­nimi; (ii) sähkö­pos­tio­soite, (iii) sijainti ohjel­mis­to­pal­ve­lua käytet­täessä, (iv) opis­ke­li­ja­nu­mero tai muu asiak­kaan viite, (v) muut loppu­käyt­tä­jän itse toimit­ta­mat henki­lö­tie­dot, mukaan lukien valo­ku­vat (esimer­kiksi käyt­tä­jä­pro­fii­lin luomi­sessa), harjoi­tus­teh­tä­vien vastauk­set, kommen­tit keskus­te­lui­hin sekä muut loppu­käyt­tä­jän lisää­mät tiedot ja tiedos­tot. Ohjel­mis­to­pal­velu ei kerää eikä käsit­tele EU:n ylei­sessä tieto­suoja-asetuk­sessa mainit­tuja erityi­siä henkilötietoryhmiä.

Henki­lö­ryh­mät ovat verk­ko­kurs­sin käyt­tä­jät, joita ovat verk­ko­kurs­sin opet­ta­jat ja opiskelijat.

8 Henki­lö­tie­to­jen anta­mi­sen peruste

Henki­lö­tie­toja tarvi­taan rekis­te­rin­pi­tä­jän kohdassa 6 mainit­tu­jen tehtä­vien hoitamiseen.

9 Rekis­te­rin­pi­tä­jän oikeu­te­tut edut

Oman henki­lö­kun­nan osalta palve­lus­suh­teen hoitaminen.

10 Käsit­te­lyn turvallisuus

Tietoja käsit­te­le­viä henki­löitä koskee vaitio­lo­vel­vol­li­suus. Vaitio­lo­vel­vol­li­suus jatkuu palve­lus­suh­teen päätyt­tyä. Järjes­tel­miin on käyt­tö­oi­keu­det vain niillä henki­löillä, joiden on tarve työteh­tä­vissä käsi­tellä tietoja.

11 Henki­lö­tie­to­jen vastaa­not­ta­jat tai vastaanottajaryhmät

Verk­ko­kurs­sin toteut­taja on Itsel­lesi Oy, Y-tunnus: 3118873-9, postio­soite: Harjun­lah­den­tie 61, 52510 Hieta­nen. Yhteys­hen­kilö: Jari Musto­nen, [email protected], +358 44 069 7874. Itsel­lesi Oy käsit­te­lee henki­lö­tie­toja palve­lun tuot­ta­jana. Itsel­lesi Oy käyttää alihank­ki­ja­naan alus­ta­pal­ve­lun­tar­joa­ja­naan Kajaa­nin Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy:tä ja heidän Edukamu-alustaansa.

12 Henki­lö­tie­to­jen siirto Euroo­pan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siir­retä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

13 Henki­lö­tie­to­jen säilytysaika

Verk­ko­kurs­sin toteut­taja ei tallenna henki­lö­tie­toja pidem­pään kuin on lain puit­teissa sallit­tua ja vält­tä­mä­töntä niihin tarkoi­tuk­siin, joihin henki­lö­tie­dot on kerätty. Ohjel­mis­to­pal­velu säilyt­tää tietoja palve­lun varmuu­den turvaa­mi­seksi korkein­taan 30 päivää sen jälkeen, kun asia­kas­suhde asiak­kaan kanssa on päät­ty­nyt tai kun loppu­käyt­tä­jän käyt­tö­oi­keus ohjel­mis­to­pal­ve­lun käyt­töön päättyy.

14 Rekis­te­röi­dyn oikeudet

Rekis­te­röi­dyn oikeu­det määrit­ty­vät käsit­te­ly­pe­rus­teen mukaan. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää rekis­te­rin­pi­tä­jältä pääsyä häntä itseään koske­viin henki­lö­tie­toi­hin ja oikeus pyytää kyseis­ten tieto­jen oikai­se­mista tai pois­ta­mista taikka käsit­te­lyn rajoit­ta­mista tai vastus­taa käsit­te­lyä sekä oikeus siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus milloin tahansa perua anta­mansa suos­tu­muk­sensa henki­lö­tie­to­jensa käsit­te­lyyn. Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä valitus valvon­ta­vi­ran­omai­selle. Yhteys­hen­kilö rekis­te­röi­dyn oikeuk­siin liit­ty­vissä asioissa on tieto­suo­ja­vas­taava, jonka yhteys­tie­dot ovat tämän selos­teen kohdassa 5.

15 Auto­maat­ti­nen päätök­sen­teko ja profilointi

Ei ole käytössä.