Rekis­te­ri­se­loste: Digitaidot Kunnolla Vauhtiin -verkkokurssi

1 Rekis­te­rin­pi­täjän tiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy
Postio­soite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 13 260 600, sähkö­posti: info(at)karelia.fi

2 Rekis­te­rin­pi­täjän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori

3 Digitaidot Kunnolla Vauhtiin –verkko­kurssiin sisäl­tyvien henki­lö­tie­tojen käsittely

Tämä tiedonanto/seloste sisältää EU:n tieto­suoja-asetuksen (EU) 679/2016 12 ja 13 artiklan mukaiset tiedot rekis­te­röi­dylle (luonnol­li­selle henki­lölle). Tämä ilmoitus annetaan rekis­te­röi­dylle häneltä henki­lö­tietoja kerättäessä.

4 Yhteys­hen­kilöt Digitaidot Kunnolla Vauhtiin –verkko­kurssiin liitty­vissä asioissa

Erikois­asian­tuntija Mervi Lätti, puh. +358505632188, mervi.latti(at)karelia.fi ja koulu­tuksen kehit­tä­mis­pääl­likkö Marjo Nenonen, puh. +0358503627074, marjo.nenonen(at)karelia.fi.   

5 Tieto­suo­ja­vas­taavan yhteystiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähkö­posti: tietosuoja(at)karelia.fi.

6 Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn tarkoi­tukset ja oikeusperusteet

Kerät­täviä henki­lö­tietoja käytetään:

  • verkko­kurssin käyttö­oi­keuksien hallintaan
  • verkko­kurssin edellyt­tämien yhtey­den­ot­tojen mahdollistamiseen
  • oppimisen ohjaukseen/opintosuoritusten arviointiin

Verkko­kurssin suorit­ta­mi­sesta lokiin kertyviä henki­lö­tietoja käytetään:

  • palve­limen ja tieto­lii­kenteen kapasi­teetin seurantaan
  • teknisten ongelmien ja väärin­käy­tösten selvittämiseen
  • opiske­li­joiden aktii­vi­suuden seurantaan

Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn oikeus­pe­ruste on lakisää­teisen tehtävän hoita­minen (ammat­ti­kor­kea­kou­lulaki (932/2014) ja valtio­neu­voston asetus ammat­ti­kor­kea­kou­luista (1129/2014)).

7 Kuvaus rekis­te­röi­tyjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Seuraavat tiedot noudetaan kotior­ga­ni­saa­tiostasi suostu­muk­sellasi aina, kun kirjaudut palveluun (ns. Haka-kirjautuminen): 

  • Nimi, sähkö­pos­tio­soite
  • EPPN (eduPer­sonPrinci­palName)

Verkko­kurssin ohjel­mis­to­palvelu voi kerätä ja käsitellä seuraavia käyttä­jä­tietoja käyttä­jistä: (i) etu- ja sukunimi; (ii) sähkö­pos­tio­soite, (iii) sijainti ohjel­mis­to­pal­velua käytet­täessä, (iv) opiske­li­ja­numero tai muu asiakkaan viite, (v) muut loppu­käyt­täjän itse toimit­tamat henki­lö­tiedot, mukaan lukien valokuvat (esimer­kiksi käyttä­jä­pro­fiilin luomi­sessa), harjoi­tus­teh­tävien vastaukset, kommentit keskus­te­luihin sekä muut loppu­käyt­täjän lisäämät tiedot ja tiedostot. Ohjel­mis­to­palvelu ei kerää eikä käsittele EU:n yleisessä tieto­suoja-asetuk­sessa mainittuja erityisiä henkilötietoryhmiä.

Henki­lö­ryhmät ovat verkko­kurssin käyttäjät, joita ovat verkko­kurssin opettajat ja opiskelijat.

8 Henki­lö­tie­tojen antamisen peruste

Henki­lö­tietoja tarvitaan rekis­te­rin­pi­täjän kohdassa 6 mainit­tujen tehtävien hoitamiseen.

9 Rekis­te­rin­pi­täjän oikeu­tetut edut

Oman henki­lö­kunnan osalta palve­lus­suhteen hoitaminen.

10 Käsit­telyn turvallisuus

Tietoja käsit­te­leviä henki­löitä koskee vaitio­lo­vel­vol­lisuus. Vaitio­lo­vel­vol­lisuus jatkuu palve­lus­suhteen päätyttyä. Järjes­telmiin on käyttö­oi­keudet vain niillä henki­löillä, joiden on tarve työteh­tä­vissä käsitellä tietoja.

11 Henki­lö­tie­tojen vastaa­not­tajat tai vastaanottajaryhmät

Verkko­kurssin toteuttaja on Itsellesi Oy, Y-tunnus: 3118873-9, postio­soite: Harjun­lah­dentie 61, 52510 Hietanen. Yhteys­henkilö: Jari Mustonen, [email protected], +358 44 069 7874. Itsellesi Oy käsit­telee henki­lö­tietoja palvelun tuottajana. Itsellesi Oy käyttää alihank­ki­janaan alusta­pal­ve­lun­tar­joa­janaan Kajaanin Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy:tä ja heidän Edukamu-alustaansa.

12 Henki­lö­tie­tojen siirto Euroopan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

13 Henki­lö­tie­tojen säilytysaika

Verkko­kurssin toteuttaja ei tallenna henki­lö­tietoja pidempään kuin on lain puitteissa sallittua ja välttä­mä­töntä niihin tarkoi­tuksiin, joihin henki­lö­tiedot on kerätty. Ohjel­mis­to­palvelu säilyttää tietoja palvelun varmuuden turvaa­mi­seksi korkeintaan 30 päivää sen jälkeen, kun asiakas­suhde asiakkaan kanssa on päättynyt tai kun loppu­käyt­täjän käyttö­oikeus ohjel­mis­to­pal­velun käyttöön päättyy.

14 Rekis­te­röidyn oikeudet

Rekis­te­röidyn oikeudet määrit­tyvät käsit­te­ly­pe­rusteen mukaan. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää rekis­te­rin­pi­tä­jältä pääsyä häntä itseään koskeviin henki­lö­tie­toihin ja oikeus pyytää kyseisten tietojen oikai­se­mista tai poista­mista taikka käsit­telyn rajoit­ta­mista tai vastustaa käsit­telyä sekä oikeus siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostu­muk­sensa henki­lö­tie­to­jensa käsit­telyyn. Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä valitus valvon­ta­vi­ran­omai­selle. Yhteys­henkilö rekis­te­röidyn oikeuksiin liitty­vissä asioissa on tieto­suo­ja­vas­taava, jonka yhteys­tiedot ovat tämän selosteen kohdassa 5.

15 Automaat­tinen päätök­senteko ja profilointi

Ei ole käytössä.