Rekis­te­ri­se­loste: Eduplan Ella Jatkuva oppiminen

YHDISTETTY TIEDONANTO/SELOSTE  aati­mis­päi­vä­määrä: 2.3.2023 EU-tieto­suoja-asetus 679/2016, tieto­suo­ja­laki (1050/2018)

1 Rekis­te­rin­pi­tä­jän tiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy
Postio­soite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu
puh. +358 13 260 600, sähkö­posti: info(at)karelia.fi

2.  Rekis­te­rin­pi­tä­jän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori

3.  Eduplan Ellan vastuuhenkilö

Pälvi Malinen, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, +358 504793310, palvi.malinen(at)karelia.fi

4.  Yhteys­hen­ki­löt Eduplan Ellaan liit­ty­vissä asioissa

Teija Heik­kilä, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, +358 505943932, teija.heikkila(at)karelia.fi

Mervi Lätti, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, +358 505632188, mervi.latti(at)karelia.fi

5.  Tieto­suo­ja­vas­taa­van yhteystiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähkö­posti: tietosuoja(at)karelia.fi

6.  Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tarkoitukset

Eduplan Ellaa käyte­tään jatku­van oppi­mi­sen opin­to­tar­jon­taan ilmoit­tau­tu­mi­sissa. Hyväk­syt­ty­jen ilmoit­tau­tu­jien osalta henki­lö­tie­dot siir­re­tään Peppi perus­re­kis­te­rin opiskelijatietoihin.

7.  Kuvaus rekis­te­röi­ty­jen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Jatku­van oppi­mi­sen opin­to­tar­jonta on kaikille avointa.

Täyden­nys­kou­lu­tus­ten osalta on tarjolla kohden­net­tua opin­to­tar­jon­taa tietyn orga­ni­saa­tion henkilöstölle.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun henki­lös­tön osalta perus­te­taan käyt­tä­jä­tun­nus tarvit­ta­ville henkilöille.

Kerät­tä­viä henki­lö­tie­toja ovat seuraavat:

Suku­nimi, etuni­met, kutsu­ma­nimi, osoi­te­tie­dot, puhe­lin­nu­mero, sähkö­pos­tio­soite, kansa­lai-suus, koti­kunta, asuin­maa, äidin­kieli, suku­puoli, henkilötunnus.

8.  Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn oikeusperuste

Laki­sää­tei­sen velvoit­teen hoita­mi­nen Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun opetus­toi­min­nassa. Kare­lian henki­lös­tön osalta oikeu­tettu etu.

Rekis­te­rin tietoja yllä­pi­de­tään opis­ke­li­jan oikeuk­sien ja etujen turvaa­mi­seksi. Rekis­te­rin käyttö perus­tuu ammat­ti­kor­kea­kou­lua koske­vaan lainsäädäntöön.

 • Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­laki (932/2014)
 • Valtio­neu­vos­ton asetus ammat­ti­kor­kea­kou­luista (1129/2014)
 • Laki opis­ke­li­ja­va­lin­ta­re­kis­te­ristä, korkea­kou­lu­jen valta­kun­nal­li­sesta tieto­va­ran­nosta ja
 • yliop­pi­las- tutkin­to­re­kis­te­ristä (1058/1998)
 • Valtio­neu­vos­ton asetus korkea­kou­lu­jen yhteis­hausta (293/2014)
 • Hallin­to­laki (434/2003)
 • Hallin­to­lain­käyt­tö­laki (586/1996)
 • Tieto­suo­ja­laki (1050/2018)
 • Laki viran­omai­sen toimin­nan julki­suu­desta (621/1999)
 • Julki­suus­a­se­tus (A1030/1999)
 • Laki yksi­tyi­syy­den suojasta työelä­mässä (L477/2001) – Karelia-ammattikorkeakoulun
 • tutkin­to­sääntö

9.  Henki­lö­tie­to­jen anta­mi­sen peruste

Henki­lö­tie­toja tarvi­taan rekis­te­rin­pi­tä­jän kohdassa 8 mainit­tu­jen tehtä­vien hoitamiseksi.

10.  Rekis­te­rin­pi­tä­jän oikeu­tettu etu

Oman henki­lö­kun­nan osalta palve­lus­suh­teen hoitaminen.

11.  Käsit­te­lyn turvallisuus

Eduplan Ella hanki­taan Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun käyt­töön Eduix Oy:n kautta palve­luna. Pal-velun­tar­joa­jan kanssa on tehty palve­luso­pi­mus, jossa on määri­telty tekni­set ja orga­ni­sa­to­ri­set suojaus­kei­not sekä henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn peri­aat­teet. Tietoja käsit­te­le­viä henki­löitä koskee vaitio­lo­vel­vol­li­suus. Vaitio­lo­vel­vol­li­suus jatkuu palve­lus­suh­teen päätyt­tyä. Järjes­tel­miin on käyt-töoi­keu­det vain niillä henki­löillä, joiden on tarve työteh­tä­vissä käsi­tellä tietoja. Järjes­tel­män sisällä on tarpeen mukaan rajattu käsittelyoikeuksia

12.  Henki­lö­tie­to­jen vastaa­not­ta­jat tai vastaanottajaryhmät

Kare­lian raja­tulla yllä­pi­to­hen­ki­lös­töllä ja Eduix Oy:lla on järjes­tel­män yllä­pi­to­teh­tä­vissä pääsy­oi­keus järjes­tel­män tietoihin.

Hyväk­syt­ty­jen ilmoit­tau­tu­mis­tie­dot siir­re­tään Peppi perus­re­kis­te­riin opin­to­jen toteut­ta­mista varten.

13.  Henki­lö­tie­to­jen säilytysaika

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lulla on tiedo­noh­jaus­suun­ni­telma (TOS), jossa on määri­telty asia­kir­jo­jen säily­ty­sa­jat ja vastuu­hen­ki­löt. Perus­re­kis­te­rin tiedot säily­te­tään pysyvästi.

14.  Henki­lö­tie­to­jen siirto Euroo­pan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siir­retä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

15.  Rekis­te­röi­dyn oikeudet

Rekis­te­röi­dyn oikeu­det määrit­ty­vät käsit­te­ly­pe­rus­teen mukaan. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää rekis­te­rin­pi­tä­jältä pääsyä häntä itseään koske­viin henki­lö­tie­toi­hin ja oikeus pyytää kyseis­ten tieto-jen oikai­se­mista tai pois­ta­mista taikka käsit­te­lyn rajoit­ta­mista tai vastus­taa käsit­te­lyä sekä oikeus siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus milloin tahansa perua anta­mansa suos­tu­muk­sensa henki­lö­tie­to­jensa käsit­te­lyyn. Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä valitus valvon­ta­vi­ran­omai­selle. Yhteys­hen­kilö rekis­te­röi­dyn oikeuk­siin liit­ty­vissä asioissa on tieto­suo­ja­vas­taava, jonka yhteys­tie­dot ovat tämän selos­teen kohdassa 5.

16.  Auto­maat­ti­nen päätök­sen­teko ja profilointi

Kaik­kien opin­to­mak­sun tai maksut­to­mien opin­to­jen osalta hyväk­syt­ty­jen ilmoit­tau­tu­nei­den tiedot siir­re­tään Peppi perusrekisteriin.