Rekisteriseloste: Eduplan Ella Jatkuva oppiminen

YHDISTETTY TIEDONANTO/SELOSTE  aatimispäivämäärä: 2.3.2023 EU-tietosuoja-asetus 679/2016, tietosuojalaki (1050/2018)

1 Rekisterinpitäjän tiedot

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
Postiosoite: Tikkarinne 9, 80200 Joensuu
puh. +358 13 260 600, sähköposti: info(at)karelia.fi

2.  Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori

3.  Eduplan Ellan vastuuhenkilö

Pälvi Malinen, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu, +358 504793310, palvi.malinen(at)karelia.fi

4.  Yhteyshenkilöt Eduplan Ellaan liittyvissä asioissa

Teija Heikkilä, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu, +358 505943932, teija.heikkila(at)karelia.fi

Mervi Lätti, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu, +358 505632188, mervi.latti(at)karelia.fi

5.  Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, Tietosuojavastaava, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 477 7983, sähköposti: tietosuoja(at)karelia.fi

6.  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Eduplan Ellaa käytetään jatkuvan oppimisen opintotarjontaan ilmoittautumisissa. Hyväksyttyjen ilmoittautujien osalta henkilötiedot siirretään Peppi perusrekisterin opiskelijatietoihin.

7.  Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Jatkuvan oppimisen opintotarjonta on kaikille avointa.

Täydennyskoulutusten osalta on tarjolla kohdennettua opintotarjontaa tietyn organisaation henkilöstölle.

Karelia-ammattikorkeakoulun henkilöstön osalta perustetaan käyttäjätunnus tarvittaville henkilöille.

Kerättäviä henkilötietoja ovat seuraavat:

Sukunimi, etunimet, kutsumanimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kansalaisuus, kotikunta, asuinmaa, äidinkieli, sukupuoli, henkilötunnus.

8.  Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Lakisääteisen velvoitteen hoitaminen Karelia-ammattikorkeakoulun opetustoiminnassa. Karelian henkilöstön osalta oikeutettu etu.

Rekisterin tietoja ylläpidetään opiskelijan oikeuksien ja etujen turvaamiseksi. Rekisterin käyttö perustuu ammattikorkeakoulua koskevaan lainsäädäntöön.

 • Ammattikorkeakoululaki (932/2014)
 • Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista (1129/2014)
 • Laki opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja
 • ylioppilas- tutkintorekisteristä (1058/1998)
 • Valtioneuvoston asetus korkeakoulujen yhteishausta (293/2014)
 • Hallintolaki (434/2003)
 • Hallintolainkäyttölaki (586/1996)
 • Tietosuojalaki (1050/2018)
 • Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999)
 • Julkisuusasetus (A1030/1999)
 • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (L477/2001) – Karelia-ammattikorkeakoulun
 • tutkintosääntö

9.  Henkilötietojen antamisen peruste

Henkilötietoja tarvitaan rekisterinpitäjän kohdassa 8 mainittujen tehtävien hoitamiseksi.

10.  Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Oman henkilökunnan osalta palvelussuhteen hoitaminen.

11.  Käsittelyn turvallisuus

Eduplan Ella hankitaan Karelia-ammattikorkeakoulun käyttöön Eduix Oy:n kautta palveluna. Pal-veluntarjoajan kanssa on tehty palvelusopimus, jossa on määritelty tekniset ja organisatoriset suojauskeinot sekä henkilötietojen käsittelyn periaatteet. Tietoja käsitteleviä henkilöitä koskee vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuus jatkuu palvelussuhteen päätyttyä. Järjestelmiin on käyt-töoikeudet vain niillä henkilöillä, joiden on tarve työtehtävissä käsitellä tietoja. Järjestelmän sisällä on tarpeen mukaan rajattu käsittelyoikeuksia

12.  Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Karelian rajatulla ylläpitohenkilöstöllä ja Eduix Oy:lla on järjestelmän ylläpitotehtävissä pääsyoikeus järjestelmän tietoihin.

Hyväksyttyjen ilmoittautumistiedot siirretään Peppi perusrekisteriin opintojen toteuttamista varten. Office Kunnolla vauhtiin verkkokurssille ilmoittautuneiden nimi ja sähköpostiosoite siirretään verkkokurssin alustalle.

13.  Henkilötietojen säilytysaika

Karelia-ammattikorkeakoululla on tiedonohjaussuunnitelma (TOS), jossa on määritelty asiakirjojen säilytysajat ja vastuuhenkilöt. Perusrekisterin tiedot säilytetään pysyvästi.

14.  Henkilötietojen siirto Euroopan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

15.  Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet määrittyvät käsittelyperusteen mukaan. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsyä häntä itseään koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää kyseisten tieto-jen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava, jonka yhteystiedot ovat tämän selosteen kohdassa 5.

16.  Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Kaikkien opintomaksun tai maksuttomien opintojen osalta hyväksyttyjen ilmoittautuneiden tiedot siirretään Peppi perusrekisteriin.