Rekis­te­ri­se­loste: Eduplan Ella Jatkuva oppiminen

YHDISTETTY TIEDONANTO/SELOSTE  aatimis­päi­vä­määrä: 2.3.2023 EU-tieto­suoja-asetus 679/2016, tieto­suo­jalaki (1050/2018)

1 Rekis­te­rin­pi­täjän tiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy
Postio­soite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu
puh. +358 13 260 600, sähkö­posti: info(at)karelia.fi

2.  Rekis­te­rin­pi­täjän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori

3.  Eduplan Ellan vastuuhenkilö

Pälvi Malinen, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, +358 504793310, palvi.malinen(at)karelia.fi

4.  Yhteys­hen­kilöt Eduplan Ellaan liitty­vissä asioissa

Teija Heikkilä, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, +358 505943932, teija.heikkila(at)karelia.fi

Mervi Lätti, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, +358 505632188, mervi.latti(at)karelia.fi

5.  Tieto­suo­ja­vas­taavan yhteystiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähkö­posti: tietosuoja(at)karelia.fi

6.  Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn tarkoitukset

Eduplan Ellaa käytetään jatkuvan oppimisen opinto­tar­jontaan ilmoit­tau­tu­mi­sissa. Hyväk­syt­tyjen ilmoit­tau­tujien osalta henki­lö­tiedot siirretään Peppi perus­re­kis­terin opiskelijatietoihin.

7.  Kuvaus rekis­te­röi­tyjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Jatkuvan oppimisen opinto­tar­jonta on kaikille avointa.

Täyden­nys­kou­lu­tusten osalta on tarjolla kohden­nettua opinto­tar­jontaa tietyn organi­saation henkilöstölle.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun henki­löstön osalta perus­tetaan käyttä­jä­tunnus tarvit­ta­ville henkilöille.

Kerät­täviä henki­lö­tietoja ovat seuraavat:

Sukunimi, etunimet, kutsu­manimi, osoite­tiedot, puhelin­numero, sähkö­pos­tio­soite, kansalai-suus, kotikunta, asuinmaa, äidin­kieli, sukupuoli, henkilötunnus.

8.  Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn oikeusperuste

Lakisää­teisen velvoitteen hoita­minen Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun opetus­toi­min­nassa. Karelian henki­löstön osalta oikeu­tettu etu.

Rekis­terin tietoja ylläpi­detään opiske­lijan oikeuksien ja etujen turvaa­mi­seksi. Rekis­terin käyttö perustuu ammat­ti­kor­kea­koulua koskevaan lainsäädäntöön.

 • Ammat­ti­kor­kea­kou­lulaki (932/2014)
 • Valtio­neu­voston asetus ammat­ti­kor­kea­kou­luista (1129/2014)
 • Laki opiske­li­ja­va­lin­ta­re­kis­te­ristä, korkea­kou­lujen valta­kun­nal­li­sesta tieto­va­ran­nosta ja
 • yliop­pilas- tutkin­to­re­kis­te­ristä (1058/1998)
 • Valtio­neu­voston asetus korkea­kou­lujen yhteis­hausta (293/2014)
 • Hallin­tolaki (434/2003)
 • Hallin­to­lain­käyt­tölaki (586/1996)
 • Tieto­suo­jalaki (1050/2018)
 • Laki viran­omaisen toiminnan julki­suu­desta (621/1999)
 • Julki­suus­a­setus (A1030/1999)
 • Laki yksityi­syyden suojasta työelä­mässä (L477/2001) – Karelia-ammattikorkeakoulun
 • tutkin­to­sääntö

9.  Henki­lö­tie­tojen antamisen peruste

Henki­lö­tietoja tarvitaan rekis­te­rin­pi­täjän kohdassa 8 mainit­tujen tehtävien hoitamiseksi.

10.  Rekis­te­rin­pi­täjän oikeu­tettu etu

Oman henki­lö­kunnan osalta palve­lus­suhteen hoitaminen.

11.  Käsit­telyn turvallisuus

Eduplan Ella hankitaan Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun käyttöön Eduix Oy:n kautta palveluna. Pal-velun­tar­joajan kanssa on tehty palve­luso­pimus, jossa on määri­telty tekniset ja organi­sa­to­riset suojaus­keinot sekä henki­lö­tie­tojen käsit­telyn periaatteet. Tietoja käsit­te­leviä henki­löitä koskee vaitio­lo­vel­vol­lisuus. Vaitio­lo­vel­vol­lisuus jatkuu palve­lus­suhteen päätyttyä. Järjes­telmiin on käyt-töoikeudet vain niillä henki­löillä, joiden on tarve työteh­tä­vissä käsitellä tietoja. Järjes­telmän sisällä on tarpeen mukaan rajattu käsittelyoikeuksia

12.  Henki­lö­tie­tojen vastaa­not­tajat tai vastaanottajaryhmät

Karelian rajatulla ylläpi­to­hen­ki­lös­töllä ja Eduix Oy:lla on järjes­telmän ylläpi­to­teh­tä­vissä pääsy­oikeus järjes­telmän tietoihin.

Hyväk­syt­tyjen ilmoit­tau­tu­mis­tiedot siirretään Peppi perus­re­kis­teriin opintojen toteut­ta­mista varten.

13.  Henki­lö­tie­tojen säilytysaika

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lulla on tiedo­noh­jaus­suun­ni­telma (TOS), jossa on määri­telty asiakir­jojen säily­ty­sajat ja vastuu­hen­kilöt. Perus­re­kis­terin tiedot säily­tetään pysyvästi.

14.  Henki­lö­tie­tojen siirto Euroopan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

15.  Rekis­te­röidyn oikeudet

Rekis­te­röidyn oikeudet määrit­tyvät käsit­te­ly­pe­rusteen mukaan. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää rekis­te­rin­pi­tä­jältä pääsyä häntä itseään koskeviin henki­lö­tie­toihin ja oikeus pyytää kyseisten tieto-jen oikai­se­mista tai poista­mista taikka käsit­telyn rajoit­ta­mista tai vastustaa käsit­telyä sekä oikeus siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostu­muk­sensa henki­lö­tie­to­jensa käsit­telyyn. Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä valitus valvon­ta­vi­ran­omai­selle. Yhteys­henkilö rekis­te­röidyn oikeuksiin liitty­vissä asioissa on tieto­suo­ja­vas­taava, jonka yhteys­tiedot ovat tämän selosteen kohdassa 5.

16.  Automaat­tinen päätök­senteko ja profilointi

Kaikkien opinto­maksun tai maksut­tomien opintojen osalta hyväk­syt­tyjen ilmoit­tau­tu­neiden tiedot siirretään Peppi perusrekisteriin.