Rekis­te­ri­se­loste: Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun asiak­kuuk­sien hallin­ta­jär­jes­telmä (CRM-järjes­telmä)

TIETOSUOJAILMOITUS/-SELOSTE Laati­mis­päi­vä­määrä: 25.4.2018, päivi­tetty 27.5.2020
EU-tieto­suoja-asetus 679/2016, tieto­suo­ja­laki (1050/2018)

1. Rekis­te­rin­pi­tä­jän tiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy

Postio­soite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu

puh. +35813260600, sähkö­posti: info(at)karelia.fi

2. Rekis­te­rin­pi­tä­jän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori

3. Asiak­kuuk­sien hallin­nan vastuuhenkilö

Palve­lu­lii­ke­toi­min­nan pääl­likkö Harri Mikko­nen, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 502 0402, sähkö­posti: harri.mikkonen(at)karelia.fi

Alum­ni­toi­min­nan vastuu­hen­kilö on jatku­van oppi­mi­sen suun­nit­te­lija, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 566 0278, sähkö­posti: katja.hirvonen(at)karelia.fi

4. Yhteys­hen­kilö asiak­kuuk­sien hallin­taan liit­ty­vissä asioissa

Palve­lu­lii­ke­toi­min­nan koor­di­naat­tori Anne Prepula, puh. +358 50 311 9168, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, sähkö­posti: anne.prepula(at)karelia.fi

5. Tieto­suo­ja­vas­taa­van yhteystiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähkö­posti: tietosuoja(at)karelia.fi

6. Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tarkoitukset

Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­lain mukaan ammat­ti­kor­kea­kou­lun tehtä­vänä on antaa työelä­män ja sen kehit­tä­mi­sen vaati­muk­siin sekä tutki­muk­seen, taiteel­li­siin ja sivis­tyk­sel­li­siin lähtö­koh­tiin perus­tu­vaa korkea­kou­luo­pe­tusta amma­til­li­siin asian­tun­ti­ja­teh­tä­viin ja tukea opis­ke­li­jan amma­til­lista kasvua.

Ammat­ti­kor­kea­kou­lun tehtä­vänä on lisäksi harjoit­taa ammat­ti­kor­kea­kou­luo­pe­tusta palve­le­vaa sekä työelä­mää ja alue­ke­hi­tystä edis­tä­vää ja alueen elin­kei­no­ra­ken­netta uudis­ta­vaa sovel­ta­vaa tutki­mus­toi­min­taa, kehit­tä­mis- ja inno­vaa­tio­toi­min­taa sekä taiteel­lista toimin­taa. Tehtä­vi­ään hoitaes­saan ammat­ti­kor­kea­kou­lun tulee edistää elini­käistä oppi­mista. Nämä ovat laki­sää­tei­siä tehtäviä.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun palve­lu­lii­ke­toi­min­nalla tarkoi­te­taan ulko­puo­li­sille asiak­kaille tarjot­ta­via palve­luja. Palve­lu­lii­ke­toi­min­nan toiminta-ajatuk­sena on tuottaa laaduk­kaita, tuot­teis­tet­tuja tai räätä­löi­tyjä asian­tun­ti­ja­pal­ve­luita ja täyden­nys­kou­lu­tuk­sia yrityk­sille, yhtei­söille sekä yksi­tyi­sille henki­löille paikal­li­sesti, kansal­li­sesti ja kansainvälisesti.

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa työelä­män yhtey­den­ot­toja ja toimin­toja yllä­pi­de­tään CRM-asiak­kuuk­sien hallin­ta­jär­jes­tel­mässä, joka on keski­tetty ja jäsen­nelty paikka asiakas-, kump­pani- ja sidos­ryh­mä­tie­to­jen sekä liike­toi­min­ta­pro­ses­sien yllä­pi­toon. Tämä on kump­pa­nuus­toi­min­taa. Asiak­kuuk­sien hallin­ta­jär­jes­tel­mään liittyy asia­kas­läh­töi­nen ajat­telu- ja toimin­ta­tapa. Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun CRM-järjes­telmä on koko henki­lös­tön työkalu omien työelä­mä­kon­tak­tien tieto­jen ja toimin­to­jen yllä­pi­toon. Järjes­tel­mään kerätyn tiedon avulla suun­ni­tel­laan ja seura­taan toimin­taa ja harki­taan miten asiak­kai­den ja kump­pa­nei­den kanssa toimi­taan ja luji­te­taan suhteita. Se mahdol­lis­taa asiak­kai­den ja kump­pa­nei­den tarpei­den tunnis­ta­mi­sen ja myynnin johtamisen.

Asiak­kuuk­sien hallin­ta­jär­jes­tel­män avulla halli­taan liike­toi­min­ta­pro­ses­sia. Järjes­tel­mässä toteu­te­taan mm. tarjouk­sien, myyn­ti­ti­lauk­sien ja lasku­lä­het­tei­den luomi­nen. Järjes­tel­män avulla saadaan tietoa tarjous- ja tilaus­kan­nasta, asiak­kaille tehdyistä toimek­sian­noista. Työelä­män yhteys­hen­ki­löi­den tiedot ovat yhdessä paikassa ja hyödyn­net­tä­vissä mark­ki­noin­ti­vies­tin­nässä ja tiedot­ta­mi­sessa. Järjes­tel­mään kerä­tään myös väli­töntä palau­tetta, jota koos­te­taan toimin­nan arvioin­tia ja kehit­tä­mistä varten.

Alum­ni­toi­min­nan tavoit­teena on kehit­tää Kare­lian työelä­mä­lä­hei­syyttä ja tukea opis­ke­li­joi­den työelä­mäyh­teyk­sien synty­mistä. Alum­neille tarjoamme kanavan monia­lai­seen amma­til­li­seen ja sosi­aa­li­seen verkos­toi­tu­mi­seen ja oman ammat­ti­tai­don kehit­tä­mi­seen ja yllä­pi­tä­mi­seen. Alumnit voivat mm. toimia opetuk­sessa asian­tun­ti­ja­luen­noit­si­joina, kutsua opis­ke­li­ja­ryh­miä opin­to­vie­rai­lulle työpai­kal­leen, tarjota opis­ke­li­joille harjoit­te­lu­paik­koja, projek­teja ja opin­näy­te­työn aiheita sekä toimia mento­reina ja alan työelä­mään pereh­dyt­tä­jinä. Alumnit voivat rekis­te­röi­tyä mukaan Kare­lian alum­ni­toi­min­taan valmis­tu­mis­vai­heessa (tutkin­to­to­dis­tus­ha­ke­muk­sen jättä­mi­sen yhtey­dessä) tai sähköi­sellä Webropol-lomakkeella.

7. Kuvaus rekis­te­röi­ty­jen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

CRM-järjes­tel­mästä löytyy seuraa­vien henki­lö­ryh­mien henki­lö­tie­toja: ammat­ti­kor­kea­kou­lun alum­neja, erilai­sia sidos­ryh­miä kuten stra­te­gi­sia kump­pa­neita, avain­kump­pa­neita, toimin­nal­li­sia kump­pa­neita, kansain­vä­li­siä kump­pa­neita. Siellä on myös palve­lu­lii­ke­toi­min­nan asiak­kaita (yrityk­siä, yhdis­tyk­siä, julki­sia orga­ni­saa­tioita, yksi­tyi­siä henki­löitä) sekä näiden henki­lö­kun­taa ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun CRM-järjes­tel­män käyt­tä­jiä roolei­neen. Käsi­tel­tä­viä henki­lö­tie­to­ryh­miä ovat: nimi, osoite, sähkö­posti, puhe­lin­nu­mero, työnan­taja, henki­lön rooli tai tehtävä ko. organisaatiossa.

Alum­ni­toi­min­nassa käsi­tel­tä­viä henki­lö­tie­toja ovat:

– henki­lö­tie­dot: suku­nimi, entinen suku­nimi, etuni­met, kutsu­ma­nimi, synty­mä­aika, osoite, posti­nu­mero, posti­toi­mi­paikka, sähkö­posti (henki­lö­koh­tai­nen), puhelin,

– valmis­tu­mi­nen ja työelämä: koulutus/koulutusohjelma, opin­to­jen aloi­tus­vuosi, suori­tettu tutkinto, valmis­tu­mis­vuosi, työpaikka/yritys, työtehtävä,

– alum­niyh­teis­työn muodot, jotka kiin­nos­ta­vat rekis­te­röi­tyä: vierailu/osaamisen jaka­mi­nen opintojaksoilla/luennoilla, opin­to­käyn­nit omalla työpai­kalla, harjoit­te­lu­pai­kan tarjoa­mi­nen, projekti- ja/tai opin­näy­te­työ­ai­hei­den tarjoa­mi­nen, hankeyh­teis­työ, verkos­toi­tu­mi­nen muiden alum­nien kanssa, jatko- ja täyden­nys­kou­lu­tus, muu osaa­mi­sen kehit­tä­mi­nen, alumnitapahtumat

– eroa­mi­nen: haluan poistaa tietoni Karelia-amk:n alumnirekisteristä,

– lisä­tie­dot: vapaasti kirjo­tet­tava teksti.

8. Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn oikeusperuste

Laki­sää­teis­ten tehtä­vien hoita­mi­nen on henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn oikeus­pe­rus­teena työelä­mää ja alue­ke­hi­tystä edis­tä­vässä ja alueen elin­kei­no­ra­ken­netta uudis­ta­vassa sovel­ta­vassa tutki­mus­toi­min­nassa, kehit­tä­mis- ja inno­vaa­tio­toi­min­nassa sekä taiteel­li­sessa toimin­nassa. Kump­pa­nuus­toi­minta perus­tuu sopi­muk­siin ja siinä oikeus­pe­ruste on sopi­muk­seen perus­tuva. Ammat­ti­kor­kea­kou­lun palve­lu­lii­ke­toi­min­nan osalta henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn peruste on oikeu­tettu etu. Alum­nien tiedot saadaan rekis­te­röi­dyltä itsel­tään suos­tu­muk­sensa perus­teella, joten henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn oikeus­pe­ruste on rekis­te­röi­dyn antama suostumus.

9. Henki­lö­tie­to­jen anta­mi­sen peruste

Sopi­mus­poh­jai­seen kump­pa­nuus­toi­min­taan tarvi­taan yhteys­hen­ki­löi­den tiedot. Palve­lu­lii­ke­toi­min­nassa ja alum­ni­toi­min­nassa henki­lö­tie­toja tarvi­taan palve­lun tuottamiseen.

10. Rekis­te­rin­pi­tä­jän oikeu­te­tut edut

Palve­lu­lii­ke­toi­min­nan hoita­mi­nen ja/tai palve­lun tuot­ta­mi­nen. Oman henki­lö­kun­nan osalta palve­lus­suh­teen hoitaminen.

11. Käsit­te­lyn turvallisuus

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun CRM-järjes­telmä tietoi­neen sijait­see kulun­val­vo­tussa palve­lin­ti­lassa. CRM-järjes­tel­män käyttö perus­tuu käyt­tö­oi­keuk­siin, jotka riip­pu­vat henki­lön roolista ja tehtä­vistä Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa. Tieto­jen siir­rossa käyte­tään asian­mu­kai­sia suojaus­tek­nii­koita. Luot­ta­muk­sel­lis­ten vies­tien väli­tyk­seen käyte­tään suojat­tua sähköpostia.

12. Henki­lö­tie­to­jen vastaa­not­ta­jat tai vastaanottajaryhmät

CRM-järjes­tel­mästä lada­taan Excel-siir­tona sähkö­pos­ti­lis­toja Koodi­vii­dakko Oy:n palve­luun Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun rehto­rin toimis­ton suorit­ta­maa vies­tin­tää varten. CRM-järjes­tel­mässä on kenttä, johon voidaan asettaa esto mark­ki­noin­ti­vies­tin­tään. Sole­novo Oy:n Meer­kado-järjes­tel­mästä (www.meerkado.fi josta löytyy heidän rekis­te­ri­se­loste) saadaan Excel-muotoi­nen raportti, joka viedään tarvit­taessa CRM-järjes­tel­mään (nimi, puhe­lin­nu­mero, sähkö­pos­tio­soite, yrityk­sen nimi). Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun käyt­tä­män Sebitti Oy:n Report­ro­nic -työaika- ja projek­ti­hal­lin­ta­jär­jes­tel­män välillä on kaksi­suun­tai­nen yhteys projek­ti­hen­ki­lös­tön tieto­jen siirtoa varten. Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun käyt­tä­män Micro­soft O365-palvelu ja CRM-järjes­telmä ovat yhtey­dessä keske­nään. Tämä tarkoit­taa esimer­kiksi akti­vi­teet­tien näky­mistä Outloo­kin lisä­osan avulla. Alum­nien tieto­jen keruun lomake on Webro­pol-palve­lun (karelia.webropol.fi) tuottama.

13. Henki­lö­tie­to­jen siirto Euroo­pan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Henki­lö­tie­toja ei siir­retä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

14. Henki­lö­tie­to­jen säilytysaika

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa on käytössä kump­pa­nuus­toi­min­nan ohjelma, jonka puit­teissa kump­pa­nei­den yhteys­hen­ki­löi­den tietoja päivi­te­tään aktii­vi­sesti. Kare­lian stra­te­gi­sille ja avain­kump­pa­neille on määri­telty vastaa­vat, joiden tehtävä on yllä­pi­tää ko. kump­pa­nin ja yhteys­hen­ki­löi­den tietoja. CRM-järjes­tel­mästä ei tarvitse poistaa tietoja koko­naan vaan voidaan poistaa esim. yhteys­hen­kilö käytöstä (passivoida/aktivoida). Yhteys­hen­ki­lön akti­vointi pois­te­taan, joka tarkoit­taa, että sitä ei voi muokata tai käyttää muiden tietuei­den kanssa. Käytöstä pois­te­tut käyt­tä­jä­ti­lit voidaan tarvit­taessa akti­voida uudes­taan. Alumni voi itse tehdä tieto­jen pois­to­pyyn­nön www-lomak­keen avulla. Asiak­kuuk­sien hallin­ta­jär­jes­tel­män asia­kir­joja (kump­pa­nuus­so­pi­muk­set, kump­pa­nuus­tie­dot) säily­te­tään Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun arkis­ton­muo­dos­tus­suun­ni­tel­man mukaisesti.

15. Rekis­te­röi­dyn oikeudet

Rekis­te­röi­dyn oikeu­det määrit­ty­vät käsit­te­ly­pe­rus­teen mukaan. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää rekis­te­rin­pi­tä­jältä pääsyä häntä itseään koske­viin henki­lö­tie­toi­hin ja oikeus pyytää kyseis­ten tieto­jen oikai­se­mista tai pois­ta­mista taikka käsit­te­lyn rajoit­ta­mista tai vastus­taa käsit­te­lyä sekä oikeus siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus milloin tahansa perua anta­mansa suos­tu­muk­sensa henki­lö­tie­to­jensa käsit­te­lyyn. Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä valitus valvon­ta­vi­ran­omai­selle. Yhteys­hen­kilö rekis­te­röi­dyn oikeuk­siin liit­ty­vissä asioissa on tieto­suo­ja­vas­taava, jonka yhteys­tie­dot ovat tämän selos­teen kohdassa 5.

16. Auto­maat­ti­nen päätök­sen­teko ja profilointi

Ei ole käytössä.