Rekisteriseloste: median koulutuksen lainausjärjestelmä

TIETOSUOJAILMOITUS/-SELOSTE                                       
Laatimispäivämäärä: 3.7.2019
EU-tietosuoja-asetus 679/2016, tietosuojalaki 1050/2018

1 Rekisterinpitäjän tiedot

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

Postiosoite: Tikkarinne 9, 80200 Joensuu

puh. +35813260600, sähköposti: [email protected]

2 Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori

3 Lainausjärjestelmän vastuuhenkilö

Tekninen asiantuntija Tomi Soikkeli, puh. +358 50 561 5674, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu

4 Yhteyshenkilö lainausjärjestelmään liittyvissä asioissa

Tekninen asiantuntija Tomi Soikkeli, puh. +358 50 561 5674, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu

5 Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, Tietosuojavastaava, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähköposti: [email protected]

6 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Median koulutusohjelman lainausjärjestelmän tarkoituksena on varaston tavaroiden lainausten hoitaminen.

7 Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Lainausjärjestelmä löytyy seuraavien henkilöryhmien henkilötietoja: lainausjärjestelmän käyttäjät, median opiskelijat. Käsiteltäviä henkilötietoryhmiä ovat: nimi, osoite, puhelinnumero (soitto/tekstiviesti), opiskelijanumero, opiskelijaryhmä (esim. LUVNS18). Tiedot saadaan opiskelijahallintojärjestelmästä taulukkomuodossa.

8 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on yleistä etua koskevan tehtävän hoitaminen, julkisen vallan käyttö, sekä lakisääteisen tehtävän hoitaminen (ammattikorkeakoululaki ja asetus).

9 Henkilötietojen antamisen peruste

Henkilötietoja tarvitaan rekisterinpitäjän kohdassa 8 mainittujen tehtävien hoitamiseen.

10 Rekisterinpitäjän oikeutetut edut

Oman henkilökunnan osalta palvelussuhteen tehtävien hoitaminen.

11 Käsittelyn turvallisuus

Lainausjärjestelmä tietoineen sijaitsee kulunvalvotussa tilassa. Järjestelmän käyttö edellyttää, että henkilöllä on käyttäjätunnus ja salasana lainausjärjestelmään ja amk:n tietoverkkoon.

12 Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Lainaustietoihin on pääsy lainausjärjestelmän käyttäjillä sekä ylläpitohenkilöillä.

13 Henkilötietojen siirto Euroopan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

14 Henkilötietojen säilytysaika

Lainausjärjestelmän tietoja säilytetään Karelia-ammattikorkeakoulun arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

15 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet määrittyvät käsittelyperusteen mukaan. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsyä häntä itseään koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava, jonka yhteystiedot ovat tämän selosteen kohdassa 5.

16 Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Ei ole käytössä.