Rekis­te­ri­se­loste: median koulu­tuk­sen lainausjärjestelmä

TIETOSUOJAILMOITUS/-SELOSTE                                       
Laati­mis­päi­vä­määrä: 3.7.2019
EU-tieto­suoja-asetus 679/2016, tieto­suo­ja­laki 1050/2018

1 Rekis­te­rin­pi­tä­jän tiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy

Postio­soite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu

puh. +35813260600, sähkö­posti: [email protected]

2 Rekis­te­rin­pi­tä­jän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori

3 Lainaus­jär­jes­tel­män vastuuhenkilö

Tekni­nen asian­tun­tija Tomi Soik­keli, puh. +358 50 561 5674, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu

4 Yhteys­hen­kilö lainaus­jär­jes­tel­mään liit­ty­vissä asioissa

Tekni­nen asian­tun­tija Tomi Soik­keli, puh. +358 50 561 5674, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu

5 Tieto­suo­ja­vas­taa­van yhteystiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähkö­posti: [email protected]

6 Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tarkoitukset

Median koulu­tus­oh­jel­man lainaus­jär­jes­tel­män tarkoi­tuk­sena on varas­ton tava­roi­den lainaus­ten hoitaminen.

7 Kuvaus rekis­te­röi­ty­jen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Lainaus­jär­jes­telmä löytyy seuraa­vien henki­lö­ryh­mien henki­lö­tie­toja: lainaus­jär­jes­tel­män käyt­tä­jät, median opis­ke­li­jat. Käsi­tel­tä­viä henki­lö­tie­to­ryh­miä ovat: nimi, osoite, puhe­lin­nu­mero (soitto/tekstiviesti), opis­ke­li­ja­nu­mero, opis­ke­li­ja­ryhmä (esim. LUVNS18). Tiedot saadaan opis­ke­li­ja­hal­lin­to­jär­jes­tel­mästä taulukkomuodossa.

8 Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn oikeusperuste

Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn oikeus­pe­ruste on yleistä etua koske­van tehtä­vän hoita­mi­nen, julki­sen vallan käyttö, sekä laki­sää­tei­sen tehtä­vän hoita­mi­nen (ammat­ti­kor­kea­kou­lu­laki ja asetus).

9 Henki­lö­tie­to­jen anta­mi­sen peruste

Henki­lö­tie­toja tarvi­taan rekis­te­rin­pi­tä­jän kohdassa 8 mainit­tu­jen tehtä­vien hoitamiseen.

10 Rekis­te­rin­pi­tä­jän oikeu­te­tut edut

Oman henki­lö­kun­nan osalta palve­lus­suh­teen tehtä­vien hoitaminen.

11 Käsit­te­lyn turvallisuus

Lainaus­jär­jes­telmä tietoi­neen sijait­see kulun­val­vo­tussa tilassa. Järjes­tel­män käyttö edel­lyt­tää, että henki­löllä on käyt­tä­jä­tun­nus ja sala­sana lainaus­jär­jes­tel­mään ja amk:n tietoverkkoon.

12 Henki­lö­tie­to­jen vastaa­not­ta­jat tai vastaanottajaryhmät

Lainaus­tie­toi­hin on pääsy lainaus­jär­jes­tel­män käyt­tä­jillä sekä ylläpitohenkilöillä.

13 Henki­lö­tie­to­jen siirto Euroo­pan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Henki­lö­tie­toja ei siir­retä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

14 Henki­lö­tie­to­jen säilytysaika

Lainaus­jär­jes­tel­män tietoja säily­te­tään Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun arkis­ton­muo­dos­tus­suun­ni­tel­man mukaisesti.

15 Rekis­te­röi­dyn oikeudet

Rekis­te­röi­dyn oikeu­det määrit­ty­vät käsit­te­ly­pe­rus­teen mukaan. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää rekis­te­rin­pi­tä­jältä pääsyä häntä itseään koske­viin henki­lö­tie­toi­hin ja oikeus pyytää kyseis­ten tieto­jen oikai­se­mista tai pois­ta­mista taikka käsit­te­lyn rajoit­ta­mista tai vastus­taa käsit­te­lyä sekä oikeus siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus milloin tahansa perua anta­mansa suos­tu­muk­sensa henki­lö­tie­to­jensa käsit­te­lyyn. Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä valitus valvon­ta­vi­ran­omai­selle. Yhteys­hen­kilö rekis­te­röi­dyn oikeuk­siin liit­ty­vissä asioissa on tieto­suo­ja­vas­taava, jonka yhteys­tie­dot ovat tämän selos­teen kohdassa 5.

16 Auto­maat­ti­nen päätök­sen­teko ja profilointi

Ei ole käytössä.