Rekis­te­ri­se­loste: median koulu­tuksen lainausjärjestelmä

TIETOSUOJAILMOITUS/-SELOSTE                                       
Laati­mis­päi­vä­määrä: 3.7.2019
EU-tieto­suoja-asetus 679/2016, tieto­suo­jalaki 1050/2018

1 Rekis­te­rin­pi­täjän tiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy

Postio­soite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu

puh. +35813260600, sähkö­posti: [email protected]

2 Rekis­te­rin­pi­täjän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori

3 Lainaus­jär­jes­telmän vastuuhenkilö

Tekninen asian­tuntija Tomi Soikkeli, puh. +358 50 561 5674, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu

4 Yhteys­henkilö lainaus­jär­jes­telmään liitty­vissä asioissa

Tekninen asian­tuntija Tomi Soikkeli, puh. +358 50 561 5674, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu

5 Tieto­suo­ja­vas­taavan yhteystiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähkö­posti: [email protected]

6 Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn tarkoitukset

Median koulu­tus­oh­jelman lainaus­jär­jes­telmän tarkoi­tuksena on varaston tavaroiden lainausten hoitaminen.

7 Kuvaus rekis­te­röi­tyjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Lainaus­jär­jes­telmä löytyy seuraavien henki­lö­ryhmien henki­lö­tietoja: lainaus­jär­jes­telmän käyttäjät, median opiske­lijat. Käsitel­täviä henki­lö­tie­to­ryhmiä ovat: nimi, osoite, puhelin­numero (soitto/tekstiviesti), opiske­li­ja­numero, opiske­li­ja­ryhmä (esim. LUVNS18). Tiedot saadaan opiske­li­ja­hal­lin­to­jär­jes­tel­mästä taulukkomuodossa.

8 Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn oikeusperuste

Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn oikeus­pe­ruste on yleistä etua koskevan tehtävän hoita­minen, julkisen vallan käyttö, sekä lakisää­teisen tehtävän hoita­minen (ammat­ti­kor­kea­kou­lulaki ja asetus).

9 Henki­lö­tie­tojen antamisen peruste

Henki­lö­tietoja tarvitaan rekis­te­rin­pi­täjän kohdassa 8 mainit­tujen tehtävien hoitamiseen.

10 Rekis­te­rin­pi­täjän oikeu­tetut edut

Oman henki­lö­kunnan osalta palve­lus­suhteen tehtävien hoitaminen.

11 Käsit­telyn turvallisuus

Lainaus­jär­jes­telmä tietoineen sijaitsee kulun­val­vo­tussa tilassa. Järjes­telmän käyttö edellyttää, että henki­löllä on käyttä­jä­tunnus ja salasana lainaus­jär­jes­telmään ja amk:n tietoverkkoon.

12 Henki­lö­tie­tojen vastaa­not­tajat tai vastaanottajaryhmät

Lainaus­tie­toihin on pääsy lainaus­jär­jes­telmän käyttä­jillä sekä ylläpitohenkilöillä.

13 Henki­lö­tie­tojen siirto Euroopan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Henki­lö­tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

14 Henki­lö­tie­tojen säilytysaika

Lainaus­jär­jes­telmän tietoja säily­tetään Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun arkis­ton­muo­dos­tus­suun­ni­telman mukaisesti.

15 Rekis­te­röidyn oikeudet

Rekis­te­röidyn oikeudet määrit­tyvät käsit­te­ly­pe­rusteen mukaan. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää rekis­te­rin­pi­tä­jältä pääsyä häntä itseään koskeviin henki­lö­tie­toihin ja oikeus pyytää kyseisten tietojen oikai­se­mista tai poista­mista taikka käsit­telyn rajoit­ta­mista tai vastustaa käsit­telyä sekä oikeus siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostu­muk­sensa henki­lö­tie­to­jensa käsit­telyyn. Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä valitus valvon­ta­vi­ran­omai­selle. Yhteys­henkilö rekis­te­röidyn oikeuksiin liitty­vissä asioissa on tieto­suo­ja­vas­taava, jonka yhteys­tiedot ovat tämän selosteen kohdassa 5.

16 Automaat­tinen päätök­senteko ja profilointi

Ei ole käytössä.