Rekis­te­ri­se­loste: Oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö Tarmon asiakasrekisteri

TIETOSUOJAILMOITUS/-SELOSTE Laati­mis­päi­vä­määrä: 25.4.2018, muokattu 11.3.2024
EU-tieto­suoja-asetus 679/2016, tieto­suo­ja­laki (1050/2018)
Oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö Tarmon asiakasrekisteri

1. Rekis­te­rin­pi­tä­jän tiedot
Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy
Postio­soite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu
puh. +35813260600, sähkö­posti: info(at)karelia.fi

2. Rekis­te­rin­pi­tä­jän vastuu­hen­kilö
Toimitusjohtaja/rehtori

3. Tarmon asia­kas­re­kis­te­rin vastuu­hen­kilö
Koulu­tus­pääl­likkö Tarja Laati­kai­nen, puh. 050 535 2697, tarja.laatikainen(at)karelia.fi, Tik-
karinne 9, 80200 Joensuu

4. Yhteys­hen­kilö Tarmon asia­kas­re­kis­te­rin hallin­taan liit­ty­vissä asioissa
Oppi­mi­sym­pä­ris­tö­koor­di­naat­to­rit Maiju Juvonen, puh. 050 454 6845, maiju.juvonen(at)karelia.fi, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu ja Riikka Turunen, puh. 050 473 0577, riikka.turunen(at)karelia.fi, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu

5. Tieto­suo­ja­vas­taa­van yhteys­tie­dot
Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50
525 0623, sähkö­posti: tietosuoja(at)karelia.fi

6. Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tarkoi­tuk­set
Tarmon opis­ke­li­jat ottavat vastaan yksi­lö­kun­tou­tus­asiak­kaita sekä asia­kas­ryh­miä. Toimin­taa val-
vovat ja ohjaa­vat oppi­mi­sym­pä­ris­tö­koor­di­naat­to­rit. Käynnit kirja­taan sähköi­seen asia­kas­tie­to­jär­jes­tel­mään sekä
teknis­ten mittaus­lait­tei­den analyy­sioh­jel­miin. Asia­kas­suh­tei­den hoita­mi­nen Tarmon asiak­kai­siin ja
yhteis­työ­kump­pa­nei­hin. Tiedot­ta­mi­nen Tarmon asiak­kaille ajan­koh­tai­sista asioista (tapah­tu­mista,
palve­luista, ryhmä­toi­min­nasta) sähkö­posti- tai kirje­pos­tina lähe­tet­tä­vällä tiedot­teella tai pu-
heli­mitse. Yhtey­den otta­mi­nen palve­lussa tapah­tu­vista muutok­sista. Tarmon toimin­nan esit­tely
esim. sähkö­pos­ti­kam­pan­jalla. Hake­malla Tarmon toimin­taan ja opis­ke­li­joi­den opin­toi­hin liit­ty­viin
tutki­muk­siin osal­lis­tu­jia puhe­li­mitse tai sähköpostitse.

Oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö Tarmon asia­kas­re­kis­te­riin rekis­te­röi­tyessä infor­moi­daan:
– tiedot rekis­te­rin­pi­tä­jästä (nimi ja yhteys­tie­dot),
– kerät­tä­vien henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tarkoi­tuk­sesta,
– tiedot sään­nön­mu­kai­sista henki­lö­tie­to­jen luovu­tuk­sista, sekä
– tiedot, jotka ovat tarpeen rekis­te­röi­dyn oikeuk­sien käyt­tä­mi­seksi asian­omai­sessa henki­lö­tieto-
jen käsit­te­lyssä.

7. Kuvaus rekis­te­röi­ty­jen ryhmistä ja henki­lö­tie­to­ryh­mistä
Rekis­teri sisäl­tää Tarmon toimi­joi­den (oppi­mi­sym­pä­ris­tö­koor­di­naat­to­rien, opis­ke­li­joi­den ohjauk­sen parissa toimi­vien opet­ta­jien, sekä opis­ke­li­joi­den), Tarmon asiak­kai­den ja yhteis­työ­kump­pa­nei­den henkilötietoja.

Rekis­te­riin talle­tet­ta­vat tiedot saadaan esitie­to­lo­mak­keella, jonka asiakas alle­kir­joit­taa asiak­kaan
tieto­jen ja tervey­del­lis­ten teki­jöi­den oikeel­li­suu­den varmis­ta­mi­seksi (poti­las­tur­val­li­suus) sekä suos-
tumuk­sen pyytä­mi­nen poti­las­tie­to­jen tallen­ta­mi­seksi sähköi­seen asia­kas­tie­to­jär­jes­tel­mään. Henki­lön yksi­löin­ti­tie­dot:
– nimi, synty­mä­aika,
– palve­lun yhtey­dessä otetut valo­kuva- ja video­ma­te­ri­aa­lit,
– yhteys­tie­dot: kotio­soite, puhe­lin­nu­mero, sähkö­pos­tio­soite, orga­ni­saa­tio, sekä
– tieto mihin Tarmon toimin­taan henkilö on osal­lis­tu­nut ja osallistumisajankohta.

8. Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn oikeus­pe­ruste
Rekis­te­röi­ty­jen tiedot saadaan rekis­te­röi­dyltä itsel­tään asia­kas­pal­ve­lun tuot­ta­mista varten. Käsitte-
lyn oikeus­pe­ruste on rekis­te­rin­pi­tä­jän oikeu­tettu etu.

9. Henki­lö­tie­to­jen anta­mi­sen peruste
Henki­lö­tie­toja tarvi­taan palve­lun tuottamiseen.

10. Rekis­te­rin­pi­tä­jän oikeu­te­tut edut
Palve­lu­lii­ke­toi­min­nan hoitaminen.

11. Käsit­te­lyn turval­li­suus
Rekis­te­rin tiedot ovat salassa pidet­tä­viä. Tietoja käsit­te­le­viä työn­te­ki­jöitä ja harjoit­te­lussa olevia
opis­ke­li­joita koskee vaitio­lo­vel­vol­li­suus, jonka opis­ke­li­jat ovat alle­kir­joit­ta­neet opis­ke­lu­jen alussa.
Vaitio­lo­vel­vol­li­suus jatkuu palve­lus­suh­teen päätyt­tyä. Pape­rille ja asia­kas­re­kis­te­rioh­jel­maan kirjat-
tuja rekis­te­ri­tie­toja käsi­tel­lään luot­ta­muk­sel­li­sesti Tarmon henki­lös­tön sekä Kare­lian Tarmon
opis­ke­li­ja­har­joit­te­li­joi­den toimesta ja säily­te­tään tiloissa, joita pide­tään lukit­tuna. Kysei­siin tiloi­hin
on rajoi­tettu pääsy vain asian­omai­silla henki­löillä ja tilojen lukoissa on sähköi­nen seuranta. Asiakas-
tietoja ei siir­retä sähköi­sestä asia­kas­tie­to­jär­jes­tel­mästä tai mittaus­lait­tei­den analy­soin­tioh­jel­mista mihin­kään
muuhun järjes­tel­mään.

Yrity­syh­teis­työ ja sidos­ryh­mä­kump­pa­nei­den tiedot säily­te­tään Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun palve-
limilla ja asiak­kuuk­sien hallin­nan järjes­tel­mässä (CRM), johon oikeu­det on nime­tyillä järjes­tel­män
yllä­pi­tä­jillä.

12. Henki­lö­tie­to­jen vastaa­not­ta­jat tai vastaa­not­ta­ja­ryh­mät
Henki­lö­tie­toja ei luovu­teta säännönmukaisesti.

13. Henki­lö­tie­to­jen siirto Euroo­pan Unionin (EU/ETA) alueen ulko­puo­lelle
Henki­lö­tie­toja ei siir­retä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

14. Henki­lö­tie­to­jen säily­ty­saika
Henkilö-ja poti­las­tie­toja säily­te­tään palve­lun tuot­ta­mi­sen ajan ja sen jälkeen 12 vuotta. Säily­tet­tävä
mate­ri­aali on esitie­to­lo­mak­keet, jotka asiakas on alle­kir­joit­ta­nut, esimerk­kinä testiin osal­lis­tu­mi­sen
suos­tu­mus­lo­make, tervey­den­ti­laa koske­vat itsear­viointi. Pape­ri­sia lomak­keita säily­te­tään Kare­lian pääar­kis­tossa, josta ne 12 vuoden päätyt­tyä pois­te­taan asian­mu­kai­sella tavalla. Pois­ta­mi­sen suorit­taa oppimis- ja palve­lu­ym­pä­ristö Tarmon koordinaattorit.

15. Rekis­te­röi­dyn oikeu­det
Rekis­te­röi­dyn oikeu­det määrit­ty­vät käsit­te­ly­pe­rus­teen mukaan. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää
rekis­te­rin­pi­tä­jältä pääsyä häntä itseään koske­viin henki­lö­tie­toi­hin ja oikeus pyytää kyseis­ten tieto-
jen oikai­se­mista tai pois­ta­mista taikka käsit­te­lyn rajoit­ta­mista tai vastus­taa käsit­te­lyä sekä oikeus
siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus milloin tahansa perua anta­mansa
suos­tu­muk­sensa henki­lö­tie­to­jensa käsit­te­lyyn. Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä valitus valvon-
tavi­ran­omai­selle. Yhteys­hen­kilö rekis­te­röi­dyn oikeuk­siin liit­ty­vissä asioissa on tieto­suo­ja­vas­taava,
jonka yhteys­tie­dot ovat tämän selos­teen kohdassa 5.

16. Auto­maat­ti­nen päätök­sen­teko ja profi­lointi
Ei ole käytössä.