Rekis­te­ri­se­loste: Peppi suun­nit­te­li­jan palve­lut ja Perus­re­kis­teri, ja Peppin liitännäiset

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu: Peppi suun­nit­te­li­jan palve­lut ja Perus­re­kis­teri, ja Peppin liitän­näi­set (tuotanto- ja testiympäristöt)

YHDISTETTY TIEDONANTO/SELOSTE              
Laati­mis­päi­vä­määrä: 13.9.2018, 
EU-tieto­suoja-asetus 679/2016, tieto­suo­ja­laki (1050/2018)            
päivi­tetty 12.12.2023

1 Rekis­te­rin­pi­tä­jän tiedot 

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy
Postio­soite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 13 260 600, sähkö­posti: info(at)karelia.fi

2 Rekis­te­rin­pi­tä­jän vastuuhenkilö 

Toimitusjohtaja/rehtori

3 Peppi suun­nit­te­li­jan palve­lu­jen, Perus­re­kis­te­rin ja Peppin liitän­näis­ten vastuuhenkilöt

 • Peppi suun­nit­te­li­jan palve­lut: opetus­tek­no­lo­gia-asian­tun­tija Kaisa Pakka­nen, Karja­lan­katu 3, 80200 Joensuu, puh. +358 (0) 50 518 2170, sähkö­posti: kaisa.pakkanen(at)karelia.fi
 • Perus­re­kis­teri: opis­ke­li­ja­pal­ve­lu­jen pääl­likkö Pirjo Uusoksa, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 13 260 6683, +358 50 310 9541, sähkö­posti: pirjo.uusoksa(at)karelia.fi
 • Peppin liitän­näi­set: opetus­tek­no­lo­gia-asian­tun­tija Kaisa Pakka­nen, Karja­lan­katu 3, 80200 Joensuu, puh. +358 (0) 50 518 2170, sähkö­posti: kaisa.pakkanen(at)karelia.fi

4 Yhteys­hen­ki­löt Peppi suun­nit­te­li­jan palve­lui­hin, Perus­re­kis­te­riin ja Peppin liitän­näi­siin liit­ty­vissä asioissa

 • Peppi suun­nit­te­li­jan palve­lut: opetus­tek­no­lo­gia-asian­tun­tija Kaisa Pakka­nen, Karja­lan­katu 3, 80200 Joensuu, puh. +358 (0) 50 518 2170, sähkö­posti: kaisa.pakkanen(at)karelia.fi
 • Perus­re­kis­teri: opis­ke­li­ja­pal­ve­lu­jen pääl­likkö Pirjo Uusoksa, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 13 260 6683, +358 50 310 9541, sähkö­posti: pirjo.uusoksa(at)karelia.fi
 • c. Peppin liitän­näi­set: opetus­tek­no­lo­gia-asian­tun­tija Kaisa Pakka­nen, Karja­lan­katu 3, 80200 Joensuu, puh. +358 (0) 50 518 2170, sähkö­posti: kaisa.pakkanen(at)karelia.fi

5 Tieto­suo­ja­vas­taa­van yhteystiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähkö­posti: tietosuoja(at)karelia.fi

6 Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tarkoitukset

Peppi suun­nit­te­li­jan palve­lut on Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun opetuk­sen suun­nit­te­lun ja toteu­tuk­sen väline. Rekis­te­röi­dyt henki­löt (Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun henki­lö­kunta) ovat asian­osai­sia ammat­ti­kor­kea­kou­lun opetuk­sen suun­nit­te­luun liit­ty­vissä asioissa. Järjes­tel­mään rekis­te­röi­dään henki­löistä vain ammat­ti­kor­kea­kou­lun toimin­nan suun­nit­te­lun ja toteu­tuk­sen kannalta tarpeel­li­set tiedot.

Peppi Perus­re­kis­teri on opis­ke­lija- ja opin­to­tie­to­jär­jes­telmä ja sen käyt­tö­tar­koi­tus on opis­ke­li­joi­den ja heidän opinto- ja suori­tus­tie­to­jen yllä­pito sekä erilais­ten opin­toi­hin liit­ty­vien todis­tus­ten ja raport­tien tuot­ta­mi­nen omaan ja tutki­mus­toi­min­taan sekä tiedon­siir­rot viran­omai­sille. Perus­re­kis­teri on Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun vält­tä­mä­tön toimin­nan suun­nit­te­lun, toteu­tuk­sen, arvioin­nin ja seuran­nan väline. Rekis­te­röi­dyt henki­löt (opis­ke­li­jat, opet­ta­jat, muu henki­löstö) ovat asian­osai­sia Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun opin­to­hal­lin­toon liit­ty­vissä asioissa. Järjes­tel­mään rekis­te­röi­dään vain ammat­ti­kor­kea­kou­lun opin­to­hal­lin­non tehtä­vän hoita­mi­sen, toimin­nan suun­nit­te­lun, toteu- tuksen, seuran­nan ja arvioin­nin kannalta tarpeel­li­set tiedot.

Peppi-liitän­näis­ten käyt­tö­tar­koi­tuk­sena on julkaista opetuk­sen suun­nit­te­luun liit­ty­viä tietoja ulos­päin ilman, että niiden käyttö vaatii voimassa olevia käyt­tä­jä­tun­nuk­sia. Tällä hetkellä käytössä on seuraa­vat liitännäiset:

 • Opinto-opas. Tämän avulla julkais­taan opetus­suun­ni­tel­mat ja niihin liit­ty­vät opintojaksot.
 • Koulu­tus­haku. Koulu­tus­haun avulla ulko­puo­li­nen käyt­täjä voi hake eri kritee­rien avulla Kare­lian tarjoa­mia opin­toja ja niiden sisältöjä.
 • Lukka­ri­kone. Tämän avulla opis­ke­lija voi suun­ni­tella omia työjär­jes­tyk­si­ään. Tämän liitän­näi­sen avulla ulko­puo­li­nen käyt­täjä voi selvit­tää esim. eri ryhmien työjärjestyksiä.

7 Kuvaus rekis­te­röi­ty­jen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Rekis­te­röi­dyt ovat ammat­ti­kor­kea­kou­lun henki­lö­kun­taa ja opis­ke­li­joita. Peppi suun­nit­te­li­jan palve­lut sisäl­tää seuraa­vat tiedot.

 • Opin­to­tie­dot: opetus­suun­ni­tel­mat, opinnot (opin­to­ko­ko­nai­suu­det ja jaksot), opin­to­jak­son toteutukset
 • Resurs­sien suun­nit­telu ja varaus­tie­dot: työai­ka­suun­ni­tel­mat, työjär­jes­tyk­set, opetustilat
 • Henki­lö­kun­nan perus­tie­dot: käyt­tä­jä­tun­nus, suku­nimi, kutsu­ma­nimi, tehtä­vä­ni­mike, sähkö­pos­tio­soite, organisaatioyksikkö
 • Opin­to­suo­ri­tusi­te­dot: CSC – Tieteen tieto­tek­nii­kan keskus Oy:n tuot­ta­masta Oili-palve­lusta siir­ret­tä­vät Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun tutkinto-opis­ke­li­joi­den muissa korkea­kou­luissa suorit­ta­mat arvo­sa­nat. Henki­lö­tie­to­jen käsit­tely Puro-palve­lussa.

Perus­re­kis­teri sisäl­tää seuraa­vat tiedot:

Opis­ke­li­jan perustiedot

 • opis­ke­li­jan tiedot: opis­ke­li­ja­nu­mero, käyt­tä­jä­tun­nus, oppijan kansal­li­nen tunniste (OID), suku­nimi, etuni­met, kutsu­ma­nimi, (entinen suku­nimi), henki­lö­tun­nus, synty­mä­aika, suku­puoli, kansa­lai­suus, äidin­kieli, asioin­ti­kieli, koulusi­vis­tys­kieli, yhteys­tie­dot (osoite, puhe­lin­nu­mero, sähkö­posti), lä- hiomai­sen tiedot, koti­kunta, asuin­kunta, maa, ulko­maa­lai­sen passinumero
 • opis­kelu- ja tutkin­to­tie­dot: koulu­tus­luo­ki­tus, koulutusohjelma/koulutus, ryhmä, malli­poh­jan tiedot, koulu­tus­muoto, opetus­piste, opetus­kieli, opis­ke­lu­tyyppi, tutkinto, tutkin­to­ni­mike, suori­tet­tava laajuus, vaadittu laajuus, pohja­kou­lu­tus, läsnä­olo-, valmis­tu­mis­tie­dot, erotie­dot, opinto-oikeus­aika, kausi­mak­si­mit, käyte­tyt kaudet, henki­lö­koh­tai­nen opin­to­suun­ni­telma (HOPS), opin­to­suo­ri­tuk­set ja arviointi, sekä tentit, opin­to­jen edis­ty­mi­nen, todis­tus­mer­kin­nät, direk­tii­vit ja päte­vyy­det, rahoi­tus, orga­ni­saa­tio­yk­sikkö, opis­ke­luoi­keu­teen ja rooliin liit­ty­vät lisä­tie­dot, tieto­jen luovut­ta­mista koske­vat luvat

Haki­ja­tie­dot

 • Opin­to­pol­ku/Oili-palve­luista tuota­vat hakijatiedot
 • opis­ke­li­jan henki­lö­tie­dot (etuni­met, kutsu­ma­nimi, suku­nimi, henki­lö­tun­nus, oppijanumero)
 • osoi­te­tie­dot, äidin­kieli ja asioin­ti­kieli, kansa­lai­suus, pohja­kou­lu­tus­tie­dot, haku­koh­tee­seen ja koulu­tuk­seen liit­ty­vät tiedot, ilmoit­tau­tu­mis­tie­dot ja maksu­tie­dot, opis­ke­li­ja­va­lin­nan tulos­ten julkai­su­lu­paan liit­ty­vät tiedot

Opin­to­tie­dot

 • opinnot (opin­to­ko­ko­nai­suu­det ja jaksot), opin­to­jak­son toteu­tuk­set, henki­lö­koh­tai­nen opin­to­suun­ni­telma (HOPS) ja siihen liit­ty­vät tiedot, kansain­vä­li­set opis­kelu- ja harjoitteluvaihdot

Opin­to­suo­ri­tus­tie­dot

 • suori­te­tut opinnot, opin­to­jen ja tent­tien arvioin­nit, opin­to­jen ja tent­tien arvioi­jat, suori­tus­päivä- määrät, suori­te­tut laajuu­det, opin­to­jen edis­ty­mi­nen, valmistumistilanne

Henki­lö­kun­nan tiedot

 • kutsu­ma­nimi, suku­nimi, käyt­tä­jä­tun­nus, sähkö­posti, esimies, orga­ni­saa­tio­koodi, toimi­paik­ka­koodi, kustan­nus­paik­ka­koodi, nimike, aktii­vi­suus­tieto (onko työsuhteessa).

Liitän­näi­set sisäl­tä­vät seuraa­vat tiedot:

Opinto-opas

 • Opetuk­sen suun­nit­te­lun perus­tie­dot (tavoit­teet, sisäl­löt, jne…)
 • Opet­ta­ja­tie­dot, Opetuk­seen liitet­ty­jen opet­ta­jien etu- ja sukunimi

Koulu­tus­haku

 • Opin­to­jen perus­tie­dot (tavoit­teet, sisältö, jne…)

Lukka­ri­kone

 • Opetuk­sen suun­nit­te­lun perus­tie­dot (tavoit­teet, sisäl­löt, jne…)
 • Opet­ta­ja­tie­dot, Opetuk­seen liitet­ty­jen opet­ta­jien etu- ja sukunimi

8 Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn oikeusperuste

Laki­sää­tei­sen tehtä­vän hoita­mi­nen Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun opetus­toi­messa, työnan­ta­jan oikeu­tettu etu.

Perus­re­kis­te­rin tietoja yllä­pi­de­tään opis­ke­li­jan oikeuk­sien ja etujen turvaa­mi­seksi. Rekis­te­rin käyttö perus­tuu ammat­ti­kor­kea­kou­lua koske­vaan lainsäädäntöön.

 • Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­laki (932/2014)
 • Valtio­neu­vos­ton asetus ammat­ti­kor­kea­kou­luista (1129/2014)
 • Laki opis­ke­li­ja­va­lin­ta­re­kis­te­ristä, korkea­kou­lu­jen valta­kun­nal­li­sesta tieto­va­ran­nosta ja yliop­pi­las- tutkin­to­re­kis­te­ristä (1058/1998)
 • Valtio­neu­vos­ton asetus korkea­kou­lu­jen yhteis­hausta (293/2014)
 • Hallin­to­laki (434/2003)
 • Hallin­to­lain­käyt­tö­laki (586/1996)
 • Tieto­suo­ja­laki (1050/2018)
 • Laki viran­omai­sen toimin­nan julki­suu­desta (621/1999)
 • Julki­suus­a­se­tus (A1030/1999)
 • Laki yksi­tyi­syy­den suojasta työelä­mässä (L477/2001)
 • Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun tutkintosääntö

9 Henki­lö­tie­to­jen anta­mi­sen peruste

Henki­lö­tie­toja tarvi­taan rekis­te­rin­pi­tä­jän kohdassa 8 mainit­tu­jen tehtä­vien hoitamiseen.

10 Rekis­te­rin­pi­tä­jän oikeu­te­tut edut

Oman henki­lö­kun­nan osalta palve­lus­suh­teen hoitaminen.

11 Käsit­te­lyn turvallisuus

Tietoja käsit­te­le­viä henki­löitä koskee vaitio­lo­vel­vol­li­suus. Vaitio­lo­vel­vol­li­suus jatkuu palve­lus­suh­teen päätyt­tyä. Järjes­tel­miin on käyt­tö­oi­keu­det vain niillä henki­löillä, joiden on tarve työteh­tä­vissä käsi­tellä tietoja. Järjes­tel­män sisällä on tarpeen mukaan rajattu käsit­te­ly­oi­keuk­sia. Peppi suun­nit­te­li­jan palve­lut, Perus­re­kis­teri ja Pakki hanki­taan Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun käyt­töön CSC – Tieteen tieto­tek­niik­ka­kes­kus Oy:n (CSC) kautta palveluna.

12 Henki­lö­tie­to­jen vastaa­not­ta­jat tai vastaanottajaryhmät

Korkea­kou­lu­jen opis­ke­li­ja­tie­to­re­kis­te­rei­den opis­ke­luoi­keus­tie­dot, ilmoit­tau­tu­mis­tie­dot, tutkinto- ja opin­to­suo­ri­tus­tie­toja kootaan keski­tet­tyä säily­tystä ja käyttöä varten valta­kun­nal­li­seen VIRTA-tieto- varan­toon, jonka kautta tämä sisältö tarjo­taan tieto­tur­val­li­sesti tekni­sellä käyt­töyh­tey­dellä opis­keli- java­lin­ta­re­kis­te­rin ja korkea­kou­lu­jen yhteis­ten opis­ke­li­ja­va­lin­ta­pal­ve­lui­den käyt­töön (Laki 1058/1998 1 a luku).

CSC – Tieteen tieto­tek­niik­ka­kes­kus Oy:llä ja Eduix Oy:llä on järjes­tel­mien yllä­pi­to­teh­tä­vissä pääsy järjes­tel­mien tietoihin.

13 Henki­lö­tie­to­jen siirto Euroo­pan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle 

Tietoja ei siir­retä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

14 Henki­lö­tie­to­jen säilytysaika

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lulla on arkis­ton­muo­dos­tus­suun­ni­telma, jossa on määri­telty asia­kir­jo­jen säily­ty­sa­jat ja vastuu­hen­ki­löt. Perus­re­kis­te­rin tiedot säily­te­tään pysyvästi.

15 Rekis­te­röi­dyn oikeudet

Rekis­te­röi­dyn oikeu­det määrit­ty­vät käsit­te­ly­pe­rus­teen mukaan. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää rekis­te­rin­pi­tä­jältä pääsyä häntä itseään koske­viin henki­lö­tie­toi­hin ja oikeus pyytää kyseis­ten tieto- jen oikai­se­mista tai pois­ta­mista taikka käsit­te­lyn rajoit­ta­mista tai vastus­taa käsit­te­lyä sekä oikeus siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus milloin tahansa perua anta­mansa suos­tu­muk­sensa henki­lö­tie­to­jensa käsit­te­lyyn. Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä valitus valvon- tavi­ran­omai­selle. Yhteys­hen­kilö rekis­te­röi­dyn oikeuk­siin liit­ty­vissä asioissa on tieto­suo­ja­vas­taava, jonka yhteys­tie­dot ovat tämän selos­teen kohdassa 5.

16 Auto­maat­ti­nen päätök­sen­teko ja profilointi

Peppi:n suori­tus­tie­toa (suori­tus­päi­vä­määrä, opin­to­jak­son tunnis­te­tie­dot, opis­ke­li­jan nimi ja opis­ke­li­ja­nu­mero) käyte­tään käyt­tä­jä­koh­tai­seen auto­maat­ti­seen profi­loin­tiin luokit­te­le­malla käyt­tä­jät seuraa­vien kritee­rien perusteella:

 • suori­tet­tu­jen opin­to­pis­tei­den määrä ylittää tai alittaa asete­tun raja-arvon määrä­tyllä aikajaksolla.
 • suori­tus­ten arvo­sa­no­jen keskiar­von muutos kahden peräk­käi­sen, ennalta määri­te­tyn aika­jak­son aikana ylittää tai alittaa asete­tun raja-arvon.
 • suori­tus­ten arvo­sa­no­jen keskiarvo ylittää tai alittaa käyt­tä­jän opis­ke­li­ja­ryh­män suori­tus­ten keskiar­von ennalta määri­te­tyn ajan­jak­son aikana.
 • puut­tu­vien hyväk­sy­tysti suori­tet­tu­jen opin­to­jak­so­jen määrä ylittää tai alittaa asete­tun raja-arvon.
 • suori­tet­tu­jen opin­to­pis­tei­den kumu­la­tii­vi­nen kertymä ylittää tai alittaa vertai­lu­koh­daksi valitun raja-arvo­ker­ty­män ennalta määri­tel­lyllä ajanjaksolla.