Rekis­te­ri­se­loste: Simula

Karelian tallentava audio­vi­su­aa­linen järjes­telmä simulaa­tio­kes­kuk­sessa (Simula)

TIETOSUOJAILMOITUS/-SELOSTE Laati­mis­päi­vä­määrä: 25.6.2015, päivi­tetty 27.6.2019
EU-tieto­suoja-asetus 679/2016, tieto­suo­jalaki (1050/2018)

1. Rekis­te­rin­pi­täjän tiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy

Postio­soite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu

puh. +35813260600, sähkö­posti: info(at)karelia.fi

2. Rekis­te­rin­pi­täjän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori

3. Voimalan asiakas­re­kis­terin vastuuhenkilö

Koulu­tus­pääl­likkö Anna-Riitta Mikkonen, puh. +358 50 533 55514, anna.mikkonen(at)karelia.fi, Tik- karinne 9, 80200 Joensuu

4. Yhteys­henkilö Karelian simulaa­tio­kes­kuksen rekis­terin hallintaan liitty­vissä asioissa

Tekninen asian­tuntija Jari Makkonen, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 13 260 6433, sähkö­posti: jari.makkonen(at)karelia.fi

5. Tieto­suo­ja­vas­taavan yhteystiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähkö­posti: tietosuoja(at)karelia.fi

6. Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn tarkoitukset

Järjes­telmän tarkoi­tuksena on tallentaa kuvaa ja ääntä simulaa­tio­har­joi­tuk­sista oppimis­tar­koi­tuk­sessa simulaa­tio­ti­loissa. Tallen­teita käytetään tarvit­taessa debriefing -tilan­teessa opetustarkoituksessa.

7. Kuvaus rekis­te­röi­tyjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Simulaa­tio­har­joi­tuksiin osallis­tuvat Karelian henki­lö­kunta ja opiskelijat.

Simulaation tallen­tavaan valvon­ta­jär­jes­telmään kuuluvien kameroiden kuvaama kuva-aineisto ja ääni. Tieto­läh­teenä on Simulan tallen­tavaan valvon­ta­jär­jes­telmään kuuluvien kameroiden välittämä kuva-aineisto ja ääni.

Kuvat­tavia infor­moidaan kuvaus­pai­koilla näkyvillä ”Tallentava kamera­val­vonta” -tyyppi­sillä kylteillä ja asiasta kerrotaan osallis­tu­jille aina, ennen kuin simulaa­tio­har­joi­tukset alkavat.

8. Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn oikeusperuste

Käsit­telyn oikeus­pe­ruste on lakisää­teisen tehtävän hoita­minen (ammat­ti­kor­kea­kou­lulaki ja asetus).

9. Henki­lö­tie­tojen antamisen peruste

Henki­lö­tietoja tarvitaan oppimis­tar­koi­tuk­sessa pidet­tä­vissä simulaatioharjoituksissa.

10. Rekis­te­rin­pi­täjän oikeu­tetut edut

Oman henki­lö­kunnan osalta palve­lus­suhteen tehtävien hoitaminen.

11. Käsit­telyn turvallisuus

Aineisto on säilössä kiinto­le­vyllä ja säily­tetään aina kulun­val­von­nalla suoja­tussa ympäris­tössä, jo- hon pääsy on rajattu määrä­tyille henkilöille.

12. Henki­lö­tie­tojen vastaa­not­tajat tai vastaanottajaryhmät

Henki­lö­tietoja ei luovuteta säännön­mu­kai­sesti. Rikose­päi­ly­ta­pauk­sissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille

13. Henki­lö­tie­tojen siirto Euroopan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Henki­lö­tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

14. Henki­lö­tie­tojen säilytysaika

Rekis­terin tietoja säily­tetään kiinto­le­vyllä viisi vuoro­kautta, jonka jälkeen järjes­telmä poistaa ne automaattisesti.

15. Rekis­te­röidyn oikeudet

Rekis­te­röidyn oikeudet määrit­tyvät käsit­te­ly­pe­rusteen mukaan. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää rekis­te­rin­pi­tä­jältä pääsyä häntä itseään koskeviin henki­lö­tie­toihin ja oikeus pyytää kyseisten tietojen oikai­se­mista tai poista­mista taikka käsit­telyn rajoit­ta­mista tai vastustaa käsit­telyä sekä oikeus siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostu­muk­sensa henki­lö­tie­to­jensa käsit­telyyn. Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä valitus valvon­ta­vi­ran­omai­selle. Yhteys­henkilö rekis­te­röidyn oikeuksiin liitty­vissä asioissa on tieto­suo­ja­vas­taava, jonka yhteys­tiedot ovat tämän selosteen kohdassa 5.

16. Automaat­tinen päätök­senteko ja profilointi

Ei ole käytössä.