Rekis­te­ri­se­loste: Simula

Kare­lian tallen­tava audio­vi­su­aa­li­nen järjes­telmä simu­laa­tio­kes­kuk­sessa (Simula)

TIETOSUOJAILMOITUS/-SELOSTE Laati­mis­päi­vä­määrä: 25.6.2015, päivi­tetty 27.6.2019
EU-tieto­suoja-asetus 679/2016, tieto­suo­ja­laki (1050/2018)

1. Rekis­te­rin­pi­tä­jän tiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy

Postio­soite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu

puh. +35813260600, sähkö­posti: info(at)karelia.fi

2. Rekis­te­rin­pi­tä­jän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori

3. Voima­lan asia­kas­re­kis­te­rin vastuuhenkilö

Koulu­tus­pääl­likkö Anna-Riitta Mikko­nen, puh. +358 50 533 55514, anna.mikkonen(at)karelia.fi, Tik- karinne 9, 80200 Joensuu

4. Yhteys­hen­kilö Kare­lian simu­laa­tio­kes­kuk­sen rekis­te­rin hallin­taan liit­ty­vissä asioissa

Tekni­nen asian­tun­tija Jari Makko­nen, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 13 260 6433, sähkö­posti: jari.makkonen(at)karelia.fi

5. Tieto­suo­ja­vas­taa­van yhteystiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähkö­posti: tietosuoja(at)karelia.fi

6. Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tarkoitukset

Järjes­tel­män tarkoi­tuk­sena on tallen­taa kuvaa ja ääntä simu­laa­tio­har­joi­tuk­sista oppi­mis­tar­koi­tuk­sessa simu­laa­tio­ti­loissa. Tallen­teita käyte­tään tarvit­taessa debrie­fing -tilan­teessa opetustarkoituksessa.

7. Kuvaus rekis­te­röi­ty­jen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Simu­laa­tio­har­joi­tuk­siin osal­lis­tu­vat Kare­lian henki­lö­kunta ja opiskelijat.

Simu­laa­tion tallen­ta­vaan valvon­ta­jär­jes­tel­mään kuulu­vien kame­roi­den kuvaama kuva-aineisto ja ääni. Tieto­läh­teenä on Simulan tallen­ta­vaan valvon­ta­jär­jes­tel­mään kuulu­vien kame­roi­den välit­tämä kuva-aineisto ja ääni.

Kuvat­ta­via infor­moi­daan kuvaus­pai­koilla näky­villä ”Tallen­tava kame­ra­val­vonta” -tyyp­pi­sillä kylteillä ja asiasta kerro­taan osal­lis­tu­jille aina, ennen kuin simu­laa­tio­har­joi­tuk­set alkavat.

8. Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn oikeusperuste

Käsit­te­lyn oikeus­pe­ruste on laki­sää­tei­sen tehtä­vän hoita­mi­nen (ammat­ti­kor­kea­kou­lu­laki ja asetus).

9. Henki­lö­tie­to­jen anta­mi­sen peruste

Henki­lö­tie­toja tarvi­taan oppi­mis­tar­koi­tuk­sessa pidet­tä­vissä simulaatioharjoituksissa.

10. Rekis­te­rin­pi­tä­jän oikeu­te­tut edut

Oman henki­lö­kun­nan osalta palve­lus­suh­teen tehtä­vien hoitaminen.

11. Käsit­te­lyn turvallisuus

Aineisto on säilössä kiin­to­le­vyllä ja säily­te­tään aina kulun­val­von­nalla suoja­tussa ympä­ris­tössä, jo- hon pääsy on rajattu määrä­tyille henkilöille.

12. Henki­lö­tie­to­jen vastaa­not­ta­jat tai vastaanottajaryhmät

Henki­lö­tie­toja ei luovu­teta sään­nön­mu­kai­sesti. Riko­se­päi­ly­ta­pauk­sissa tietoja voidaan luovut­taa poliisille

13. Henki­lö­tie­to­jen siirto Euroo­pan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Henki­lö­tie­toja ei siir­retä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

14. Henki­lö­tie­to­jen säilytysaika

Rekis­te­rin tietoja säily­te­tään kiin­to­le­vyllä viisi vuoro­kautta, jonka jälkeen järjes­telmä poistaa ne automaattisesti.

15. Rekis­te­röi­dyn oikeudet

Rekis­te­röi­dyn oikeu­det määrit­ty­vät käsit­te­ly­pe­rus­teen mukaan. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää rekis­te­rin­pi­tä­jältä pääsyä häntä itseään koske­viin henki­lö­tie­toi­hin ja oikeus pyytää kyseis­ten tieto­jen oikai­se­mista tai pois­ta­mista taikka käsit­te­lyn rajoit­ta­mista tai vastus­taa käsit­te­lyä sekä oikeus siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus milloin tahansa perua anta­mansa suos­tu­muk­sensa henki­lö­tie­to­jensa käsit­te­lyyn. Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä valitus valvon­ta­vi­ran­omai­selle. Yhteys­hen­kilö rekis­te­röi­dyn oikeuk­siin liit­ty­vissä asioissa on tieto­suo­ja­vas­taava, jonka yhteys­tie­dot ovat tämän selos­teen kohdassa 5.

16. Auto­maat­ti­nen päätök­sen­teko ja profilointi

Ei ole käytössä.