Rekis­te­ri­se­loste: valokuva- ja videorekisteri

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun valokuva- ja video­re­kisteri
TIETOSUOJAILMOITUS/-SELOSTE         
Laati­mis­päi­vä­määrä: 1.3.2021, päivi­tetty 9.5.2023 
EU-tieto­suoja-asetus 679/2016, tieto­suo­jalaki (1050/2018)  

1 Rekis­te­rin­pi­täjän tiedot 

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy

Postio­soite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 13 260 600, sähkö­posti: info(at)karelia.fi

2 Rekis­te­rin­pi­täjän vastuuhenkilö 

Toimitusjohtaja/rehtori

3 Valokuva- ja video­re­kis­terin hallinnan vastuuhenkilöt

Viestin­tä­asian­tuntija Ville Kivihalme, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 504 335 819, sähkö­posti: ville.kivihalme(at)karelia.fi

4 Yhteys­hen­kilöt valokuva- ja video­re­kis­teriin liitty­vissä asioissa

Viestin­tä­asian­tuntija Ville Kivihalme, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 504 335 819, sähkö­posti: ville.kivihalme(at)karelia.fi

5 Tieto­suo­ja­vas­taavan yhteystiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähkö­posti: tietosuoja(at)karelia.fi

6 Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn tarkoitukset

Henki­lö­tietoja voidaan käsitellä vain seuraaviin ennalta määri­tel­tyihin käyttötarkoituksiin:

  • Kuvien ja/tai videon julkaisu Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun viestin­nässä eri medioissa, inter­ne­tissä ja sosiaa­li­sessa mediassa
  • Kuvien ja/tai videon julkaisu tiedot­ta­misen yhtey­dessä sisäi­sesti ja ulkoi­sesti, Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun sisäinen käyttö/jako
  • Kuvia ja/tai videoita muokataan ja editoidaan hyvällä maulla käyttö­tar­koi­tukseen sopivaksi

7 Kuvaus rekis­te­röi­tyjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Rekis­te­röidyt ovat Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun henki­lö­kuntaa, opiske­li­joita, yhteis­työ­kump­pa­neita tai asiak­kaita. Rekis­teriin merkitään vain valokuvien tai videoiden käytön kannalta tarpeel­liset tiedot.

8 Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn oikeusperuste

Henki­lö­tietoja käsitellään rekis­te­röidyn suostumuksella.

9 Henki­lö­tie­tojen antamisen peruste

Rekis­terin tietoja käytetään Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun markkinoinnissa.

Henki­lö­kunnan valokuvia käytetään Karelia ammat­ti­kor­kea­koulun henki­lö­kor­teissa sekä tarvit­taessa Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun intra­ne­tissä ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun julki­silla verkko­si­vuilla henkilön esittelyn yhtey­dessä. Valokuvan tekijä­noi­keudet mahdol­lis­tavat rekis­te­röi­dylle oman valoku­vansa käytön myös muussa käytössä sähköi­sesti tai painettuna.

10 Rekis­te­rin­pi­täjän oikeu­tetut edut

Rekis­te­rin­pi­täjän oikeu­tettu etu.

11 Käsit­telyn turvallisuus

Henki­lö­tietoja voivat käsitellä rekis­te­rin­pi­täjän työnte­kijät voimassa olevan tieto­suo­ja­lain­sää­dännön mukai­sesti. Valokuvia ei luovuteta organi­saaton ulkopuo­lelle ilman rekis­te­röidyn antamaa lupaa.

Rekis­teriä koskevat manuaa­liset aineistot säily­tetään suoja­tuissa tiloissa. Digitaa­li­sesti tallen­netut ja käsitel­tävät tiedot ovat tieto­kan­noissa, joita suojataan palomuu­reilla, salasa­noilla ja muilla tekni­sillä keinoilla. Tieto­kannat sijait­sevat valvo­tuissa olosuhteissa.

12 Henki­lö­tie­tojen vastaa­not­tajat tai vastaanottajaryhmät

Henki­lö­tietoja ei luovuteta kolman­sille osapuo­lille ilman rekis­te­röidyn antamaa suostu­musta. Rekis­te­röi­tyjen kanssa tehdään sopimus markki­noin­ti­kuvien -ja videoiden käytöstä.

13 Henki­lö­tie­tojen siirto Euroopan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

14 Henki­lö­tie­tojen säilytysaika

Käyttäjän tietoja säily­tetään vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 6 määri­tel­tyjen tarkoi­tusten toteut­ta­mi­seksi kulloinkin voimas­sao­levan lainsää­dännön mukai­sesti. Joidenkin palve­luiden viestin­näl­lisiin osioihin, (esim. painettu media) sisältö jää näkyviin myös asiakas­suhteen päätty­misen jälkeen.

15 Rekis­te­röidyn oikeudet

Rekis­te­röidyn oikeudet määrit­tyvät käsit­te­ly­pe­rusteen mukaan. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää rekis­te­rin­pi­tä­jältä pääsyä häntä itseään koskeviin henki­lö­tie­toihin ja oikeus pyytää kyseisten tieto- jen oikai­se­mista tai poista­mista taikka käsit­telyn rajoit­ta­mista tai vastustaa käsit­telyä sekä oikeus siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostu­muk­sensa henki­lö­tie­to­jensa käsit­telyyn. Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä valitus valvon­ta­vi­ran­omai­selle. Yhteys­henkilö rekis­te­röidyn oikeuksiin liitty­vissä asioissa on tieto­suo­ja­vas­taava, jonka yhteys­tiedot ovat tämän selosteen kohdassa 5.