Rekis­te­ri­se­loste: valo­kuva- ja videorekisteri

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun valo­kuva- ja video­re­kis­teri
TIETOSUOJAILMOITUS/-SELOSTE         
Laati­mis­päi­vä­määrä: 1.3.2021, päivi­tetty 9.5.2023 
EU-tieto­suoja-asetus 679/2016, tieto­suo­ja­laki (1050/2018)  

1 Rekis­te­rin­pi­tä­jän tiedot 

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy

Postio­soite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 13 260 600, sähkö­posti: info(at)karelia.fi

2 Rekis­te­rin­pi­tä­jän vastuuhenkilö 

Toimitusjohtaja/rehtori

3 Valo­kuva- ja video­re­kis­te­rin hallin­nan vastuuhenkilöt

Vies­tin­tä­asian­tun­tija Ville Kivi­halme, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 504 335 819, sähkö­posti: ville.kivihalme(at)karelia.fi

4 Yhteys­hen­ki­löt valo­kuva- ja video­re­kis­te­riin liit­ty­vissä asioissa

Vies­tin­tä­asian­tun­tija Ville Kivi­halme, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 504 335 819, sähkö­posti: ville.kivihalme(at)karelia.fi

5 Tieto­suo­ja­vas­taa­van yhteystiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähkö­posti: tietosuoja(at)karelia.fi

6 Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tarkoitukset

Henki­lö­tie­toja voidaan käsi­tellä vain seuraa­viin ennalta määri­tel­tyi­hin käyttötarkoituksiin:

  • Kuvien ja/tai videon julkaisu Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun vies­tin­nässä eri medioissa, inter­ne­tissä ja sosi­aa­li­sessa mediassa
  • Kuvien ja/tai videon julkaisu tiedot­ta­mi­sen yhtey­dessä sisäi­sesti ja ulkoi­sesti, Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun sisäi­nen käyttö/jako
  • Kuvia ja/tai videoita muoka­taan ja editoi­daan hyvällä maulla käyt­tö­tar­koi­tuk­seen sopivaksi

7 Kuvaus rekis­te­röi­ty­jen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Rekis­te­röi­dyt ovat Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun henki­lö­kun­taa, opis­ke­li­joita, yhteis­työ­kump­pa­neita tai asiak­kaita. Rekis­te­riin merki­tään vain valo­ku­vien tai videoi­den käytön kannalta tarpeel­li­set tiedot.

8 Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn oikeusperuste

Henki­lö­tie­toja käsi­tel­lään rekis­te­röi­dyn suostumuksella.

9 Henki­lö­tie­to­jen anta­mi­sen peruste

Rekis­te­rin tietoja käyte­tään Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun markkinoinnissa.

Henki­lö­kun­nan valo­ku­via käyte­tään Karelia ammat­ti­kor­kea­kou­lun henki­lö­kor­teissa sekä tarvit­taessa Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun intra­ne­tissä ja Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun julki­silla verk­ko­si­vuilla henki­lön esit­te­lyn yhtey­dessä. Valo­ku­van teki­jä­noi­keu­det mahdol­lis­ta­vat rekis­te­röi­dylle oman valo­ku­vansa käytön myös muussa käytössä sähköi­sesti tai painettuna.

10 Rekis­te­rin­pi­tä­jän oikeu­te­tut edut

Rekis­te­rin­pi­tä­jän oikeu­tettu etu.

11 Käsit­te­lyn turvallisuus

Henki­lö­tie­toja voivat käsi­tellä rekis­te­rin­pi­tä­jän työn­te­ki­jät voimassa olevan tieto­suo­ja­lain­sää­dän­nön mukai­sesti. Valo­ku­via ei luovu­teta orga­ni­saa­ton ulko­puo­lelle ilman rekis­te­röi­dyn antamaa lupaa.

Rekis­te­riä koske­vat manu­aa­li­set aineis­tot säily­te­tään suoja­tuissa tiloissa. Digi­taa­li­sesti tallen­ne­tut ja käsi­tel­tä­vät tiedot ovat tieto­kan­noissa, joita suoja­taan palo­muu­reilla, sala­sa­noilla ja muilla tekni­sillä keinoilla. Tieto­kan­nat sijait­se­vat valvo­tuissa olosuhteissa.

12 Henki­lö­tie­to­jen vastaa­not­ta­jat tai vastaanottajaryhmät

Henki­lö­tie­toja ei luovu­teta kolman­sille osapuo­lille ilman rekis­te­röi­dyn antamaa suos­tu­musta. Rekis­te­röi­ty­jen kanssa tehdään sopimus mark­ki­noin­ti­ku­vien -ja videoi­den käytöstä.

13 Henki­lö­tie­to­jen siirto Euroo­pan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle 

Tietoja ei siir­retä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

14 Henki­lö­tie­to­jen säilytysaika

Käyt­tä­jän tietoja säily­te­tään vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 6 määri­tel­ty­jen tarkoi­tus­ten toteut­ta­mi­seksi kulloin­kin voimas­sao­le­van lain­sää­dän­nön mukai­sesti. Joiden­kin palve­lui­den vies­tin­näl­li­siin osioi­hin, (esim. painettu media) sisältö jää näky­viin myös asia­kas­suh­teen päät­ty­mi­sen jälkeen.

15 Rekis­te­röi­dyn oikeudet

Rekis­te­röi­dyn oikeu­det määrit­ty­vät käsit­te­ly­pe­rus­teen mukaan. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää rekis­te­rin­pi­tä­jältä pääsyä häntä itseään koske­viin henki­lö­tie­toi­hin ja oikeus pyytää kyseis­ten tieto- jen oikai­se­mista tai pois­ta­mista taikka käsit­te­lyn rajoit­ta­mista tai vastus­taa käsit­te­lyä sekä oikeus siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus milloin tahansa perua anta­mansa suos­tu­muk­sensa henki­lö­tie­to­jensa käsit­te­lyyn. Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä valitus valvon­ta­vi­ran­omai­selle. Yhteys­hen­kilö rekis­te­röi­dyn oikeuk­siin liit­ty­vissä asioissa on tieto­suo­ja­vas­taava, jonka yhteys­tie­dot ovat tämän selos­teen kohdassa 5.