Rekisteriseloste: valokuva- ja videorekisteri

Karelia-ammattikorkeakoulun valokuva- ja videorekisteri
TIETOSUOJAILMOITUS/-SELOSTE         
Laatimispäivämäärä: 1.3.2021, päivitetty 9.5.2023 
EU-tietosuoja-asetus 679/2016, tietosuojalaki (1050/2018)  

1 Rekisterinpitäjän tiedot

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

Postiosoite: Tikkarinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 13 260 600, sähköposti: info(at)karelia.fi

2 Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori

3 Valokuva- ja videorekisterin hallinnan vastuuhenkilöt

Viestintäasiantuntija Ville Kivihalme, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 504 335 819, sähköposti: ville.kivihalme(at)karelia.fi

4 Yhteyshenkilöt valokuva- ja videorekisteriin liittyvissä asioissa

Viestintäasiantuntija Ville Kivihalme, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 504 335 819, sähköposti: ville.kivihalme(at)karelia.fi

5 Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, Tietosuojavastaava, Tikkarinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähköposti: tietosuoja(at)karelia.fi

6 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietoja voidaan käsitellä vain seuraaviin ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin:

  • Kuvien ja/tai videon julkaisu Karelia-ammattikorkeakoulun viestinnässä eri medioissa, internetissä ja sosiaalisessa mediassa
  • Kuvien ja/tai videon julkaisu tiedottamisen yhteydessä sisäisesti ja ulkoisesti, Karelia-ammattikorkeakoulun sisäinen käyttö/jako
  • Kuvia ja/tai videoita muokataan ja editoidaan hyvällä maulla käyttötarkoitukseen sopivaksi

7 Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Rekisteröidyt ovat Karelia-ammattikorkeakoulun henkilökuntaa, opiskelijoita, yhteistyökumppaneita tai asiakkaita. Rekisteriin merkitään vain valokuvien tai videoiden käytön kannalta tarpeelliset tiedot.

8 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella.

9 Henkilötietojen antamisen peruste

Rekisterin tietoja käytetään Karelia-ammattikorkeakoulun markkinoinnissa.

Henkilökunnan valokuvia käytetään Karelia ammattikorkeakoulun henkilökorteissa sekä tarvittaessa Karelia-ammattikorkeakoulun intranetissä ja Karelia-ammattikorkeakoulun julkisilla verkkosivuilla henkilön esittelyn yhteydessä. Valokuvan tekijänoikeudet mahdollistavat rekisteröidylle oman valokuvansa käytön myös muussa käytössä sähköisesti tai painettuna.

10 Rekisterinpitäjän oikeutetut edut

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

11 Käsittelyn turvallisuus

Henkilötietoja voivat käsitellä rekisterinpitäjän työntekijät voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Valokuvia ei luovuteta organisaaton ulkopuolelle ilman rekisteröidyn antamaa lupaa.

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, joita suojataan palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla. Tietokannat sijaitsevat valvotuissa olosuhteissa.

12 Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn antamaa suostumusta. Rekisteröityjen kanssa tehdään sopimus markkinointikuvien -ja videoiden käytöstä.

13 Henkilötietojen siirto Euroopan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

14 Henkilötietojen säilytysaika

Käyttäjän tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 6 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Joidenkin palveluiden viestinnällisiin osioihin, (esim. painettu media) sisältö jää näkyviin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

15 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeudet määrittyvät käsittelyperusteen mukaan. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsyä häntä itseään koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää kyseisten tieto- jen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Yhteyshenkilö rekisteröidyn oikeuksiin liittyvissä asioissa on tietosuojavastaava, jonka yhteystiedot ovat tämän selosteen kohdassa 5.