Rekis­te­ri­se­loste: verkko­kauppa Karelia-shop

YHDISTETTY TIEDONANTO/SELOSTE                                  
Laati­mis­päi­vä­määrä: 28.3.2023
EU-tieto­suoja-asetus 679/2016, tieto­suo­jalaki (1050/2018)

1 Rekis­te­rin­pi­täjän tiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy
Postio­soite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu
puh. +358 13 260 600, sähkö­posti: info(at)karelia.fi

2 Rekis­te­rin­pi­täjän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori

3 Karelia shopin vastuuhenkilö

hallinto- ja talous­johtaja Pia Hiltunen, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, +358 407 436 165, pia.hiltunen(at)karelia.fi

4 Yhteys­hen­kilöt Karelia shoppiin liitty­vissä asioissa

  • opintoa­siain­suun­nit­telija Minna Puujalka, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, +358 505 609 845, minna.puujalka(at)karelia.fi
  • talous­hal­linnon asian­tuntija Emmi Sikanen, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, +358 509 170 826, emmi.sikanen(at)karelia.fi

5 Tieto­suo­ja­vas­taavan yhteystiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähkö­posti: tietosuoja(at)karelia.fi

6 Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn tarkoitukset

Henkilön tunnis­ta­minen tapahtuu opiske­li­joiden osalta opiske­li­ja­nu­me­rolla ja/tai syntymäajalla.

Aina kerät­täviä henki­lö­tietoja ovat henkilön nimi, puhelin­numero, osoite ja sähköpostiosoite

Maksajan tietoja ovat nimi, puhelin­numero, osoite ja sähköpostiosoite.

Verkko­kau­pasta hankit­tavia asioita ja tuotteita ovat opintoihin liittyviä maksuja (todis­tus­jäl­jen­nökset, opinto-oikeus), kansain­vä­listen opiske­li­joiden lukuvuo­si­maksut sekä tutki­mus­luvat. Myös Karelian kirjaston Finna-maksut ohjau­tuvat Ceepos-verkko­kaupan kautta.

7 Kuvaus rekis­te­röi­tyjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Verkko­kaupan kautta henki­lö­tietoja käsitellään Karelian opiske­li­joiden, kansain­vä­listen opiske­li­joiden, entisten opiske­li­joiden sekä Karelian kirjaston asiak­kaiden osalta.

8 Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn oikeusperuste

Opintoihin liittyvien maksujen osalta oikeus­pe­ruste on lakisää­teinen velvoite ammat­ti­kor­kea­kou­lulain (932/2014) osalta. Kirjaston maksut perus­tuvat sopimus­suh­teeseen kirjaston ja henkilön välillä.

9 Henki­lö­tie­tojen antamisen peruste

Henki­lö­tietoja tarvitaan rekis­te­rin­pi­täjän kohdassa 6 mainit­tujen tehtävien hoita­mi­seksi. Henkilö tunnis­tetaan annet­tujen henki­lö­tie­tojen perusteella.

10 Rekis­te­rin­pi­täjän oikeu­tettu etu

Ei sovelleta.

11 Käsit­telyn turvallisuus

Käyttö­oi­keudet on rajattu vain Karelian henki­löstön jäsenille, joiden työteh­täviin verkko­kaupan ylläpi­tä­minen kuuluu. Palvelun tarjoaa Computer Program Unit Oy. Hankinta on tehty Meidän IT ja Talous Oy:ltä. Verkko­kauppa toteu­tetaan Meitan palve­li­na­lus­talta tuotettuna.

12 Henki­lö­tie­tojen vastaa­not­tajat tai vastaanottajaryhmät

Palvelu on rajattu opiske­li­ja­pal­ve­luiden, hakija­pal­ve­luiden, avoimen amk:n, palve­lu­lii­ke­toi­minnan ja talous­hal­linnon rajatulle henki­lös­tö­jou­kolle. Perus­käyt­täjät näkevät vain oman tuote­ryh­mänsä tilaukset.

13 Henki­lö­tie­tojen säilytysaika

Henki­lö­tietoja säily­tetään tilausten yhtey­dessä. Valmiiden tilausten osalta henki­lö­tietoja säily­tetään 7 vuoden ajan.

14 Henki­lö­tie­tojen siirto Euroopan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

15 Rekis­te­röidyn oikeudet

Rekis­te­röidyn oikeudet määrit­tyvät käsit­te­ly­pe­rusteen mukaan. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää rekis­te­rin­pi­tä­jältä pääsyä häntä itseään koskeviin henki­lö­tie­toihin ja oikeus pyytää kyseisten tietojen oikai­se­mista tai poista­mista taikka käsit­telyn rajoit­ta­mista tai vastustaa käsit­telyä sekä oikeus siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostu­muk­sensa henki­lö­tie­to­jensa käsit­telyyn. Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä valitus valvon­ta­vi­ran­omai­selle. Yhteys­henkilö rekis­te­röidyn oikeuksiin liitty­vissä asioissa on tieto­suo­ja­vas­taava, jonka yhteys­tiedot ovat tämän selosteen kohdassa 5.

Rekis­te­röidyn oikeutta tutustua omiin tietoi­hinsa voidaan rajoittaa ilmoit­ta­jan­suo­je­lulain 31 §:n mukai­sesti, mikäli se on välttä­mä­töntä ja oikea­suh­taista ilmoi­tuksen paikkansa pitävyyden selvit­tä­misen turvaa­mi­seksi tai ilmoit­tajan henki­löl­li­syyden suojaamiseksi.

16 Automaat­tinen päätök­senteko ja profilointi

Ei sovelleta.