Rekis­te­ri­se­loste: verk­ko­kauppa Karelia-shop

YHDISTETTY TIEDONANTO/SELOSTE                                  
Laati­mis­päi­vä­määrä: 28.3.2023
EU-tieto­suoja-asetus 679/2016, tieto­suo­ja­laki (1050/2018)

1 Rekis­te­rin­pi­tä­jän tiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy
Postio­soite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu
puh. +358 13 260 600, sähkö­posti: info(at)karelia.fi

2 Rekis­te­rin­pi­tä­jän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori

3 Karelia shopin vastuuhenkilö

hallinto- ja talous­joh­taja Pia Hiltu­nen, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, +358 407 436 165, pia.hiltunen(at)karelia.fi

4 Yhteys­hen­ki­löt Karelia shop­piin liit­ty­vissä asioissa

  • opin­toa­siain­suun­nit­te­lija Minna Puujalka, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, +358 505 609 845, minna.puujalka(at)karelia.fi
  • talous­hal­lin­non asian­tun­tija Emmi Sikanen, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, +358 509 170 826, emmi.sikanen(at)karelia.fi

5 Tieto­suo­ja­vas­taa­van yhteystiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähkö­posti: tietosuoja(at)karelia.fi

6 Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tarkoitukset

Henki­lön tunnis­ta­mi­nen tapah­tuu opis­ke­li­joi­den osalta opis­ke­li­ja­nu­me­rolla ja/tai syntymäajalla.

Aina kerät­tä­viä henki­lö­tie­toja ovat henki­lön nimi, puhe­lin­nu­mero, osoite ja sähköpostiosoite

Maksa­jan tietoja ovat nimi, puhe­lin­nu­mero, osoite ja sähköpostiosoite.

Verk­ko­kau­pasta hankit­ta­via asioita ja tuot­teita ovat opin­toi­hin liit­ty­viä maksuja (todis­tus­jäl­jen­nök­set, opinto-oikeus), kansain­vä­lis­ten opis­ke­li­joi­den luku­vuo­si­mak­sut sekä tutki­mus­lu­vat. Myös Kare­lian kirjas­ton Finna-maksut ohjau­tu­vat Ceepos-verk­ko­kau­pan kautta.

7 Kuvaus rekis­te­röi­ty­jen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Verk­ko­kau­pan kautta henki­lö­tie­toja käsi­tel­lään Kare­lian opis­ke­li­joi­den, kansain­vä­lis­ten opis­ke­li­joi­den, entis­ten opis­ke­li­joi­den sekä Kare­lian kirjas­ton asiak­kai­den osalta.

8 Henki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn oikeusperuste

Opin­toi­hin liit­ty­vien maksu­jen osalta oikeus­pe­ruste on laki­sää­tei­nen velvoite ammat­ti­kor­kea­kou­lu­lain (932/2014) osalta. Kirjas­ton maksut perus­tu­vat sopi­mus­suh­tee­seen kirjas­ton ja henki­lön välillä.

9 Henki­lö­tie­to­jen anta­mi­sen peruste

Henki­lö­tie­toja tarvi­taan rekis­te­rin­pi­tä­jän kohdassa 6 mainit­tu­jen tehtä­vien hoita­mi­seksi. Henkilö tunnis­te­taan annet­tu­jen henki­lö­tie­to­jen perusteella.

10 Rekis­te­rin­pi­tä­jän oikeu­tettu etu

Ei sovel­leta.

11 Käsit­te­lyn turvallisuus

Käyt­tö­oi­keu­det on rajattu vain Kare­lian henki­lös­tön jäse­nille, joiden työteh­tä­viin verk­ko­kau­pan yllä­pi­tä­mi­nen kuuluu. Palve­lun tarjoaa Compu­ter Program Unit Oy. Hankinta on tehty Meidän IT ja Talous Oy:ltä. Verk­ko­kauppa toteu­te­taan Meitan palve­li­na­lus­talta tuotettuna.

12 Henki­lö­tie­to­jen vastaa­not­ta­jat tai vastaanottajaryhmät

Palvelu on rajattu opis­ke­li­ja­pal­ve­lui­den, haki­ja­pal­ve­lui­den, avoimen amk:n, palve­lu­lii­ke­toi­min­nan ja talous­hal­lin­non raja­tulle henki­lös­tö­jou­kolle. Perus­käyt­tä­jät näkevät vain oman tuote­ryh­mänsä tilaukset.

13 Henki­lö­tie­to­jen säilytysaika

Henki­lö­tie­toja säily­te­tään tilaus­ten yhtey­dessä. Valmii­den tilaus­ten osalta henki­lö­tie­toja säily­te­tään 7 vuoden ajan.

14 Henki­lö­tie­to­jen siirto Euroo­pan Unionin (EU/ETA) alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siir­retä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

15 Rekis­te­röi­dyn oikeudet

Rekis­te­röi­dyn oikeu­det määrit­ty­vät käsit­te­ly­pe­rus­teen mukaan. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää rekis­te­rin­pi­tä­jältä pääsyä häntä itseään koske­viin henki­lö­tie­toi­hin ja oikeus pyytää kyseis­ten tieto­jen oikai­se­mista tai pois­ta­mista taikka käsit­te­lyn rajoit­ta­mista tai vastus­taa käsit­te­lyä sekä oikeus siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus milloin tahansa perua anta­mansa suos­tu­muk­sensa henki­lö­tie­to­jensa käsit­te­lyyn. Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä valitus valvon­ta­vi­ran­omai­selle. Yhteys­hen­kilö rekis­te­röi­dyn oikeuk­siin liit­ty­vissä asioissa on tieto­suo­ja­vas­taava, jonka yhteys­tie­dot ovat tämän selos­teen kohdassa 5.

Rekis­te­röi­dyn oikeutta tutus­tua omiin tietoi­hinsa voidaan rajoit­taa ilmoit­ta­jan­suo­je­lu­lain 31 §:n mukai­sesti, mikäli se on vält­tä­mä­töntä ja oikea­suh­taista ilmoi­tuk­sen paik­kansa pitä­vyy­den selvit­tä­mi­sen turvaa­mi­seksi tai ilmoit­ta­jan henki­löl­li­syy­den suojaamiseksi.

16 Auto­maat­ti­nen päätök­sen­teko ja profilointi

Ei sovel­leta.