Rekis­te­ri­se­loste: Vipunen tietovarasto

YHDISTETTY TIEDONANTO/SELOSTE Laati­mis­päi­vä­määrä: 3.2.2023
EU-tieto­suoja-asetus 679/2016, tieto­suo­jalaki (1050/2018)                   

1 Rekis­te­rin­pi­täjän tiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy
Postio­soite: Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu
puh. +358 13 260 600, sähkö­posti: info(at)karelia.fi

2 Rekis­te­rin­pi­täjän vastuuhenkilö

Toimitusjohtaja/rehtori

3 Tieto­va­raston vastuuhenkilö

ICT-järjes­tel­mä­asian­tuntija Paavo Hynynen, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 529 7959, sähkö­posti: paavo.hynynen(at)karelia.fi

Tieto­tuo­tannon asian­tuntija Lauri Hänninen, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 407 5466, sähkö­posti: lauri.hanninen(at)karelia.fi

4 Yhteys­hen­kilöt tieto­va­rastoon liitty­vissä asioissa

ICT-järjes­tel­mä­asian­tuntija Paavo Hynynen, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 529 7959, sähkö­posti: paavo.hynynen(at)karelia.fi

Tieto­tuo­tannon asian­tuntija Lauri Hänninen, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 407 5466, sähkö­posti: lauri.hanninen(at)karelia.fi

5 Tieto­suo­ja­vas­taavan yhteystiedot

Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Tieto­suo­ja­vas­taava, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu, puh. +358 50 525 0623, sähkö­posti: tietosuoja(at)karelia.fi

6 Tieto­va­rasto koostuu seuraa­vista tiedoista

Tietoja tieto­va­rastoon kerätään seuraa­vista järjestelmistä:

Peppi

 • Opiske­lijan perustiedot
 • Opiske­li­ja­numero
 • Oid
 • Henki­lö­tunnus
 • Nimitiedot
 • Yhteys­tiedot
 • Sukupuoli
 • Kansa­laisuus
 • Äidin­kieli
 • Kotipaik­ka­tiedot
 • Lukuvuo­sit­taiset läsnä- / poissaolotiedot
 • Opinto-oikeus­tiedot
 • Hylätyt suori­tukset
 • Opinto­jak­soille ilmoittautumiset
 • Henki­lö­koh­tainen opetussuunnitelma
 • Lähtö­or­ga­ni­saatio

Virta-tieto­va­ranto

 • Hyväk­sytyt suoritukset
 • Lukuvuosi-ilmoit­tau­tu­miset

Report­ronic

 • Projektien perus- ja taloustiedot
 • Työai­ka­suun­ni­telmat
 • Työajan toteumat

Raindance (UDP)

 • Talous­tiedot eri toiminnoista

Personec F

 • Palkat­tomat poissaolot
 • Työsuh­de­tiedot
 • HTV-tiedot
 • Toteu­tuneet palkkatiedot

Opinto­polku, Opiskelijahakutiedot

 • Oid
 • Hakukohde
 • Hakutoive
 • Haku pvm.
 • Yhteys­tiedot
 • Sukupuoli
 • Synty­mäaika

7 Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn tarkoitukset

Tiedot kootaan Karelian sisäisen sekä viran­omais­ra­por­toinnin käyttöön. Rapor­tointi sisältää tietoa Karelian toiminnan tulok­sista sekä talouden seurannasta.

8 Kuvaus rekis­te­röi­tyjen ryhmistä ja henkilötietoryhmistä

Rekis­te­röidyt ovat ammat­ti­kor­kea­koulun henki­löstöä, opiske­li­joita sekä opiske­lemaan hakevia

9 Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn oikeusperuste

Rekis­te­rin­pi­täjän oikeu­tettu etu, tai tarve­pe­räinen suostumus henki­lö­tie­to­jensa käsit­telyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoi­tusta varten.

10 Henki­lö­tie­tojen antamisen peruste

Rekis­teriä varten ei kerätä uusia henki­lö­tietoja, vaan tieto­va­rasto kokoaa tiedot olemassa olevista rekis­te­reistä. Henki­lö­tie­tojen antamisen peruste on kuvattu kunkin rekis­terin osalta erikseen.

11 Käsit­telyn turvallisuus

Tieto­va­raston käyttö­oikeus perustuu erikseen myönnet­täviin käyttö­oi­keuksiin. Oikeudet myöntää Karelian tieto­hal­linto. Tieto­va­ras­tosta syntyy seuraavat lokitiedot:

 • Transac­tionloki tietokannasta
 • Kirjau­tu­mis­tiedot
 • Kannan/taulujen käyttö­tiedot

12 Henki­lö­tie­tojen vastaa­not­tajat tai vastaanottajaryhmät

Tietoja ei luovuteta Karelian ulkopuo­lelle, vaan data jalos­tetaan raport­ti­muotoon ja esitetään Karelian tieto­por­taali “Karelia-Vipusen” rapor­teissa. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

13 Henki­lö­tie­tojen säilytysaika

Henki­lö­tie­tojen säily­ty­saika määräytyy kunkin tietoja luovut­tavan rekis­terin osalta erikseen lakisää­teiseen säily­ty­saikaan sidottuna.

14 Rekis­te­röidyn oikeudet

Rekis­te­röidyn oikeudet määrit­tyvät käsit­te­ly­pe­rusteen mukaan. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus pyytää rekis­te­rin­pi­tä­jältä pääsyä häntä itseään koskeviin henki­lö­tie­toihin ja oikeus pyytää kyseisten tietojen oikai­se­mista tai poista­mista taikka käsit­telyn rajoit­ta­mista tai vastustaa käsit­telyä sekä oikeus siirtää tiedot järjes­tel­mästä toiseen. Rekis­te­röi­dyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostu­muk­sensa henki­lö­tie­to­jensa käsit­telyyn. Lisäksi rekis­te­röi­dyllä on oikeus tehdä valitus valvon­ta­vi­ran­omai­selle. Yhteys­henkilö rekis­te­röidyn oikeuksiin liitty­vissä asioissa on tieto­suo­ja­vas­taava, jonka yhteys­tiedot ovat tämän selosteen kohdassa 5.

15 Automaat­tinen päätök­senteko ja profilointi

Ei ole käytössä.