Sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­set: pal­lia­tii­vi­nen hoi­to ja asia­kas- ja pal­ve­luoh­jaus

Kare­lias­sa on haus­sa kak­si moni­muo­to­to­teu­tuk­se­na opis­kel­ta­vaa sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan eri­kois­tu­mis­kou­lu­tus­ta:

Pal­lia­tii­vi­sen hoi­don asian­tun­ti­ja ‑eri­kois­tu­mis­kou­lu­tus

Pal­lia­tii­vi­sen hoi­don asian­tun­ti­ja (30 op) — eri­kois­tu­mis­kou­lu­tus perus­tuu työ­elä­män tar­pee­seen ja vas­taa kan­sal­li­ses­ti ase­tet­tui­hin pal­lia­tii­vis­ta hoi­toa kos­ke­viin suun­ni­tel­miin ja tavoit­tei­siin. 

Pal­lia­tii­vi­sen hoi­don kan­sal­li­nen kehit­tä­mi­nen edel­lyt­tää moniam­ma­til­lis­ta eri­tys­osaa­mis­ta, jota täl­lä val­ta­kun­nal­li­sel­la eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­sel­la tuo­te­taan. Samal­la var­mis­te­taan poti­laan hoi­toon osal­lis­tu­vien ammat­ti­lais­ten osaa­mi­sen laa­tu ja val­ta­kun­nal­lis­ten laa­tu­kri­tee­rei­den toteu­tu­mi­nen siten, että B ja C ‑tason pal­lia­tii­vis­ta hoi­toa toteut­ta­viin yksi­köi­hin oli­si saa­ta­vis­sa pal­lia­tii­vi­sen hoi­don asian­tun­ti­joi­ta.

Lue lisää kou­lu­tuk­ses­ta ja hae 20.10.2019 men­nes­sä.

Asia­kas- ja pal­ve­luoh­jauk­sen eri­kois­tu­mis­kou­lu­tus

Asia­kas- ja pal­ve­luoh­jauk­seen eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­sen suo­rit­ta­neil­la on vah­va amma­til­li­nen osaa­mi­nen asia­kas- ja pal­ve­luoh­jauk­sen asia­kas­työs­tä, pal­ve­lu­jen ja pal­ve­lu­ket­ju­jen kehit­tä­mi­ses­tä sekä pal­ve­luin­no­vaa­tioi­den raken­ta­mi­ses­ta. Eri­kois­tu­mis­kou­lu­tuk­sen suo­rit­ta­nut hen­ki­lö voi toi­mia vaa­ti­vis­sa pal­ve­luoh­jauk­sen ja pal­ve­lui­den yhteen­so­vit­ta­mi­sen teh­tä­vis­sä muun muas­sa pal­ve­luoh­jaa­ja­na, case mana­ge­ri­na ja pal­ve­lui­den integroi­ja­na.

Lue lisää kou­lu­tuk­ses­ta ja hae 31.10.2019 men­nes­sä.