Suomen kielen kurssit maahanmuuttaneille

Suomen kielen lyhyet kurssit

Haluatko parantaa suomen kielen taitoa työtä tai opiskelua varten? Kurssit ovat tasolta A2 tasolle B2. Valitse itsellesi sopiva kurssi. Voit kysyä kursseista lisää opetta­jalta. Opettaja voi auttaa sinua valit­semaan sopivan kurssin. Kaikki kurssit ovat verkossa.

Kurssit ovat tarjolla joko syksyllä tai keväällä ja ne alkavat tammi­kuussa ja syyskuussa. Tarkemmat tiedot kurssien ajankoh­dista ja ilmoit­tau­tu­mis­ohjeet ovat avoimen ammat­ti­kor­kea­koulun verkko­si­vuilla. Voit hakea suomen kielen kursseja valit­se­malla hakukri­tee­riksi ”Suomen kieli maahanmuuttaneille”. 

Syksyn 2023 tarjonta

Opinto­jak­sojen sisällöt:

Kieli­kahvila 1: Kahville! 2 op, taso n. A2.1

Sisältö: Kurssilla puhutaan eri teemoista. Opit myös puhekielen fraaseja. Kurssilla on lisäksi kirjal­lisia tehtäviä. Tapaa­minen verkossa kerran viikossa.

Kieli­kahvila 2: No niin, mitäs tänään? 2 op, taso n. B1

Sisältö: Kurssilla puhutaan eri teemoista. Opit myös puhekielen fraaseja. Kurssilla on lisäksi kirjal­lisia tehtäviä. Tapaa­minen verkossa kerran viikossa.

Työelämän suomi, 6 op, taso B1

Sisältö: Opit puhumaan ja kirjoit­tamaan erilai­sissa työelämän tilan­teissa. Kerrot omasta työstä ja ammatista ja ymmärrät työstä kertovia tekstejä ja puhetta. Kirjoitat työhön liittyviä tekstejä. Opiskelu on verkossa.

Media­suomi, 5 op, taso B1–B2

Sisältö: Tutustut suomen­kie­liseen mediaan (lehtiin, verkko­lehtiin ja tv- ja radio-ohjelmiin). Opit kirjoi­tetun kielen raken­teita, yleis­pu­he­kieltä ja oman alan sanava­rastoa. Teet kirjal­lisia ja suullisia tehtäviä. Opiskelu on verkossa.

Asiakir­joit­tajan suomi, 5 op, taso B2

Sisältö: Kurssi sisältää paljon kirjoit­ta­mista. Opit perus­te­lemaan omia näkökul­miasi, tiivis­tämään keskeisiä kohtia pitkistä teksteistä ja käyttämään lähde­viit­teitä. Opit kirjoit­tamaan laajoja tekstejä ja opit kiinnit­tämään huomiota kirjoi­tetun kielen raken­teisiin, mutta myös tekstin sävyyn ja tyyliin. Opiskelu on verkossa.

Opiske­lijan suomi, 5 op, taso A2.2.

Sisältö: Kurssilla opit suomen kielen arjen viestin­tä­ti­lanteet: itsestä kerto­minen, ajan ilmai­se­minen, erilaiset asioin­ti­ti­lanteet, uutisten ymmär­tä­minen. Opit puhekielen piirteitä ja sanastoa. Opit myös perus­tason (A2) kielioppia. Opiskelu on verkossa.

Suomen kielen YKI-kurssi, 5 op, taso B1

Sisältö: Opinto­jakso valmistaa opiske­lijaa YKI-testiä varten. Opiskelija tuntee YKI-testin rakenteen ja vastaus­tek­niikan. Kurssilla harjoi­tellaan erilaisten B1-tasoisten tekstien lukemista ja kirjoit­ta­mista sekä B1-tason kielioppia. Opiskelu on verkossa. 

Kysy lisää:

Kaisa Peuhku­rinen, +358 50 551 5464, [email protected]