BARS – MQE Body Aware­ness Rating Scale – Movemet Quality and Experience

Syvennä osaa­mis­tasi BBAT-koulu­tus­ko­ko­nai­suu­den kolman­nessa osiossa! 

BARS – MQE on BBAT tera­pian hieno­va­rai­nen asia­kasta kunnioit­tava arvioin­ti­me­ne­telmä ihmisen liik­keen laadusta. BARS – MQE -koulu­tus on kolmas osa isompaa BBAT -koulu­tus­ko­ko­nai­suutta, joka johtaa BBAT -fysioterapeuttitutkintoon.

BARS – MQE -koulu­tuk­sen tavoit­teena on, että osal­lis­tu­jat oppivat koulu­tuk­sessa tietoja, taitoja ja valmiuk­sia hyödyn­tää BARS – MQE -arvioin­tia tutki­mus­me­to­dina klii­ni­sessä, ennal­taeh­käi­se­vässä ja terveyttä edis­tä­vässä fysioterapiassa. 

BBAT (Basic Body Aware­ness Terapia) on näyt­töön perus­tuva laaja-alainen fysio­te­ra­pia­me­ne­telmä, jonka avulla pyri­tään saamaan ihmisen terveyttä edis­tä­vät voima­va­rat käyt­töön. BBAT:lla on tutki­tusti posi­tii­vi­sia vaiku­tuk­sia koko­nais­val­tai­sena hoito­muo­tona syömis­häi­riöis­ten, kipu- ja fibro­my­al­gia­po­ti­lai­den sekä trau­ma­ti­soi­tu­nei­den hoidossa. Masen­nusta, persoo­nal­li­suus­häi­riöitä ja skit­so­fre­niaa sairas­ta­vat ovat hyöty­neet BBAT- hoitomuodosta.

BARS – MQE -koulu­tus (5 op) on kohden­nettu fysio­te­ra­peu­teille, jotka ovat suorit­ta­neet BBAT I ja II – kurssin. Koulu­tuk­seen otetaan 14 osal­lis­tu­jaa. Koulu­tus on viiden opin­to­pis­teen laajui­nen. Koulu­tuk­sen päät­teeksi osal­lis­tu­neet saavat todis­tuk­sen hyväk­sy­tystä 5 opin­to­pis­teen laajui­sesta suorituksesta.

Tavoit­teet

BARS – MQE -koulu­tuk­sen tavoit­teena on, että osal­lis­tu­jat oppivat koulu­tuk­sessa tietoja, taitoja ja valmiuk­sia hyödyn­tää BARS – MQE -arvioin­tia tutki­mus­me­to­dina klii­ni­sessä, ennal­taeh­käi­se­vässä ja terveyttä edis­tä­vässä fysioterapiassa. 

Koulu­tuk­seen osal­lis­tu­neet oppivat teke­mään BARS – MQE – arvioin­nin. Koulu­tuk­sen aikana valmis­tau­du­taan teke­mään väli­teh­tä­viä BARS – MQE – mene­tel­mää käyt­täen. BARS – MQE koulu­tus­ko­ko­nai­suu­teen kuuluu kolmen poti­laan BBAT terapia ja toteu­tu­neesta BBAT tera­piasta raportointi. 

Toteu­tus

Koulu­tusaika
Aloitus sunnun­taina 2.6. klo 16.00 ja päätös keski­viik­kona 5.6.2024 klo 14.00
Tarkempi koulu­tuk­sen ohjelma lähe­te­tään osal­lis­tu­jille ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan päät­ty­mi­sen jälkeen. 

Koulu­tus­paikka
Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu. Koulu­tus­tila ilmoi­te­taan myöhem­min.

Koulut­taja
Kirsti Niskala, BBAT opet­taja, työfy­sio­te­ra­peutti, NLP Trainer

Hinta

650 €/osallistuja sis. alv 24 %
(524,19 € + alv 125,81 € )

Osal­lis­tu­ja­mak­sun voi suorit­taa useassa erässä. Ilmoita halua­masi maksue­rien määrä ilmoittautuessa. 

Ilmoit­tau­tu­mi­nen

Ryhmän koko on 14 henki­löä. Osal­lis­tu­jat otetaan ryhmään ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­sessä.
Ilmoit­taudu viimeis­tään maanan­taina 6.5.2024 klo 16.00 mennessä.

Saat ilmoit­tau­tues­sasi sähkö­pos­tiisi auto­maat­ti­sen vahvis­tus­vies­tin, jossa lukee, että ilmoit­tau­tu­mi­nen on vastaa­no­tettu. Mikäli et saa auto­maat­tista vahvis­tus­vies­tiä sähkö­pos­tiisi, otathan yhteyttä p. 050 311 9167 tai sähkö­pos­tilla [email protected]. Ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan päätyt­tyä ilmoit­tau­tu­neille lähe­te­tään sähkö­pos­tilla vahvis­tus­kirje, joka sisäl­tää koulu­tuk­seen liit­ty­vät yksi­tyis­koh­tai­set tiedot. 

Koulu­tus järjes­te­tään, jos ilmoit­tau­tu­neita on riit­tävä määrä. Koulu­tus­ryh­män koko on enin­tään 14 osal­lis­tu­jaa. Osal­lis­tu­jat koulu­tuk­seen otetaan ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­sessä. Jos ryhmä on ilmoit­tau­tues­sasi tullut täyteen, sinun on mahdol­lista ilmoit­tau­tua jono­tus­lis­talle. Koulu­tuk­seen voidaan ottaa jono­tus­lis­talta osal­lis­tu­jia, mikäli ryhmään vapau­tuu paikkoja. 

Ilmoit­tau­tu­mi­nen on sitova. Mikäli perut osal­lis­tu­mi­sen ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan päät­ty­mi­sen jälkeen tai jätät ilmoit­ta­matta etkä osal­listu koulu­tuk­seen, veloi­tamme koko koulu­tuk­sen hinnan.

Pidä­tämme oikeu­den muutoksiin.

Lisä­tie­toja

Koulu­tuk­sen sisältö:
Kirsti Niskala, [email protected]

Käytän­nön järjes­te­lyt:
Anne Prepula, [email protected], p. 050 311 9167