Basic Body Aware­ness Terapia – BBAT I -koulutus

BBAT I on ensim­mäi­nen osa isompaa koulu­tus­ko­ko­nai­suutta, joka johtaa BBAT-fysio­te­ra­peut­ti­tut­kin­toon. Basic Body Aware­ness -terapia on psyko­fyy­si­nen fysio­te­ra­peut­ti­nen lähes­ty­mis­tapa, jolla pyri­tään edesaut­ta­maan ihmis­ten terveyttä edis­tä­vien voima­va­ro­jen käyt­töön­ot­toa. BBAT I-koulu­tus on suun­nattu fysio­te­ra­peu­teille.

Koulu­tuk­sessa pereh­dy­tään BBAT-lähes­ty­mis­ta­van teoreet­ti­siin perus­tei­siin, liik­keen laatuun ja sovel­ta­mi­seen käytän­nössä omakoh­tai­sen koke­muk­sen kautta. Koulu­tuk­sessa opitaan BBAT-mene­tel­män perus­har­joi­tuk­set ja niiden käyt­tä­mi­nen. Osal­lis­tu­jat reflek­toi­vat koke­muk­si­aan sekä kirjoit­ta­malla että keskus­te­le­malla.

BBAT-mene­telmä sovel­tuu mm. mielen­ter­vey­soi­rei­den kuten masen­nuk­sen, ahdis­tuk­sen ja syömis­häi­riöi­den hoitoon. BBAT -mene­tel­mästä on todettu hyötyjä myös stres­sin, kipujen ja erilais­ten psyko­so­maat­tis­ten oirei­den hoidossa.

Koulu­tuk­sen laajuus on 7 op (189 h). Läsnä­olo­kou­lu­tus 44 tuntia ja oppi­mis­teh­tävä 145 tuntia. Oppi­mis­teh­tä­vänä on kirjoit­taa omasta BBAT liike­har­joit­te­lusta ja BBAT kirjal­li­suu­teen pereh­ty­mi­sestä raportti. Osal­lis­tu­jat saavat koulut­ta­jan palaut­teen oppi­mis­teh­tä­västä. Oppi­mis­teh­tä­vän ja rapor­tin työs­tä­mi­nen ja palau­tus vuoden 2024 loppuun mennessä.

Koulu­tuk­seen osal­lis­tu­neet saavat todis­tuk­sen hyväk­sy­tystä 7 opin­to­pis­teen laajui­sesta suorituksesta.

Toteu­tus

Koulu­tusaika
Aloitus maanan­taina 27.5. klo 17.00 ja päätös lauan­taina 1.6. klo 13.30.
Tarkempi ohjelma lähe­te­tään osal­lis­tu­jille ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan päätyttyä.

Koulu­tus­paikka
Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu

Koulut­taja
Kirsti Niskala, BBAT opet­taja, työfy­sio­te­ra­peutti, NLP Trainer

Hinta

730 €/osallistuja sis. alv 24 %
(588,71 € + alv 141,29 € )
Lisäksi on mahdol­li­suus lunas­taa 2 oppi­kir­jaa 80 € hintaan.

Osal­lis­tu­ja­mak­sun voi suorit­taa useassa erässä (1-3 erää). Voit ilmoit­taa halua­masi maksue­rien määrän ilmoittautuessasi. 

Ilmoit­tau­tu­mi­nen

Ryhmän koko on enin­tään 14 henki­löä. Osal­lis­tu­jat otetaan ryhmään ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­sessä.
Huom! Muutama peruu­tus­paikka jäljellä. Ilmoit­taudu 21.5.2024 mennessä.

Saat ilmoit­tau­tues­sasi sähkö­pos­tiisi auto­maat­ti­sen vahvis­tus­vies­tin, jossa lukee, että ilmoit­tau­tu­mi­nen on vastaa­no­tettu. Mikäli et saa auto­maat­tista vahvis­tus­vies­tiä sähkö­pos­tiisi, otathan yhteyttä p. 050 311 9167 tai sähkö­pos­tilla [email protected]. Ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan päätyt­tyä ilmoit­tau­tu­neille lähe­te­tään sähkö­pos­tilla vahvis­tus­kirje, joka sisäl­tää koulu­tuk­seen liit­ty­vät yksi­tyis­koh­tai­set tiedot. 

Koulu­tus järjes­te­tään, jos ilmoit­tau­tu­neita on riit­tävä määrä. Koulu­tus­ryh­män koko on enin­tään 14 osal­lis­tu­jaa. Osal­lis­tu­jat koulu­tuk­seen otetaan ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tyk­sessä. Jos ryhmä on ilmoit­tau­tues­sasi tullut täyteen, sinun on mahdol­lista ilmoit­tau­tua jono­tus­lis­talle. Koulu­tuk­seen voidaan ottaa jono­tus­lis­talta osal­lis­tu­jia, mikäli ryhmään vapau­tuu paikkoja. 

Ilmoit­tau­tu­mi­nen on sitova. Mikäli perut osal­lis­tu­mi­sen ilmoit­tau­tu­mi­sa­jan päät­ty­mi­sen jälkeen tai jätät ilmoit­ta­matta etkä osal­listu koulu­tuk­seen, veloi­tamme koko koulu­tuk­sen hinnan.

Pidä­tämme oikeu­den muutoksiin.

Lisä­tie­toja

Koulu­tuk­sen sisältö: Kirsti Niskala, [email protected]
Käytän­nön järjes­te­lyt: Anne Prepula, [email protected], p. 050 311 9167

Sinua saattaa kiinnostaa 

Tulossa myös BARS -koulu­tus kesä­kuussa 2024!
Opis­kele jous­ta­vasti Kare­lian avoi­messa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa. Tutustu avoimen amk:n tarjontaan