Puu- ja vähä­hii­li­sen raken­ta­mi­sen täydennyskoulutus

Ajoitus 1.10.2021-31.12.2023
Toteu­tus itse­näi­sesti suori­tet­ta­via verkko-opin­toja, tarjonta uudis­tuu vuosit­tain
Koulu­tus on maksuton

Koulu­tus­ko­ko­nai­suus tarjoaa työelä­mässä oleville raken­nusa­lan toimi­joille täyden­nys­kou­lu­tusta puura­ken­ta­mi­seen, tieto­mal­lin­ta­mi­seen, raken­nus­ten ja raken­ta­mi­sen pääs­tö­jen­hal­lin­taan sekä rakennuttamiseen.

Puura­ken­ta­mi­seen liittyy erit­täin paljon esival­mis­tusta ja teol­li­sia proses­seja, joiden tunte­mus on lähtö­kohta onnis­tu­neelle toteu­tuk­selle. Tieto­mal­lin­ta­mi­nen luo edel­ly­tyk­set teol­li­selle puura­ken­ta­mi­selle. Myös raken­nut­ta­jien tulee tuntea teol­li­sen puura­ken­ta­mi­sen toimintatavat.

Vähä­hii­li­sen raken­ta­mi­sen osa-alueessa pereh­dy­tään raken­nus­ten elin­kaa­riar­vioin­tiin ja siihen liit­ty­viin kysy­myk­siin. Koulu­tuk­sen tavoit­teena on laajen­taa nykyi­sen insi­nöö­ri­kun­nan osaa­mista ja valmiuk­sia muut­tu­van maan­käyttö- ja raken­nus­lain­sää­dän­nön mukaisesti. 

Kohde­ryhmä

Koulu­tus on suun­nattu raken­nusa­lan ja raken­nus­tuo­te­teol­li­suu­den osaa­jille, joiden perus­osaa­mi­nen ja -taidot ovat riit­tä­vät täyden­ny­so­pin­to­jen suju­vaan suorit­ta­mi­seen. Koulu­tus sovel­tuu esim. raken­nut­ta­jille, eri alojen suun­nit­te­li­joille, urakoit­si­joille ja materiaalivalmistajille.

Koulu­tus sisäl­tää opin­toja, jotka sovel­tu­vat myös FISEn päte­vyyk­siä hake­ville suun­nit­te­li­joille (vaati­vaan puura­ken­ta­mi­sen päte­vyy­teen edel­ly­te­tyt opinnot). 

Tutkinto-opis­ke­li­joita ei huomioida opis­ke­li­joiksi näihin opintoihin.

Opinnot ja niiden toteutus

Opin­to­jen koko­nais­tar­jonta on 45 op, josta voit valita opin­toja oman kiin­nos­tuk­sesi ja tarpeesi mukaan. Voit suorit­taa opin­toja työn ohella.

Opinnot toteu­te­taan koko­naan verkko-opin­toina, joita voit suorit­taa itse­näi­sesti oman aika­tau­lusi mukaan. Osa opin­to­jak­soista toteu­te­taan nonstop-opin­toina, jolloin voit ilmoit­tau­tua ja aloit­taa opinnot joustavasti.

Koulu­tus toteu­te­taan yhteis­työssä Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lun, XAMK:n ja Tampe­reen ammat­ti­kor­kea­kou­lun kanssa. Opinnot tarjo­taan korkea­kou­lu­jen omilla alus­toilla ja työkaluilla. 

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu

Opinnot toteu­te­taan koko­naan verkko-opin­toina, jotka opis­ke­lija voi suorit­taa itse­näi­sesti Moodle-oppimisympäristössä. 

Syksy 2023

Ilmoit­tau­tu­mi­nen opin­toi­hin alla olevien opin­to­jak­so­ku­vaus­ten sivuilta.


Keväällä 2023 toteu­tu­neet muut opintojaksot

Tampe­reen ammattikorkeakoulu

  • Puura­ken­nus­ten raken­nut­ta­mi­nen 3 op 
  • Suun­nit­te­lun ohjaus puura­ken­nus­hank­keessa 3 op Nonstop
  • Teol­li­nen puuele­ment­ti­ra­ken­ta­mi­nen Suomessa 3 op Nonstop

Lue lisää ja ilmoit­taudu Tampe­reen amk:n opintoihin >>

Kaak­kois-Suomen ammat­ti­kor­kea­koulu (Xamk)

  • Raken­ta­mis­ta­lous 5 op Nonstop
  • Sopi­mus­tek­niikka 3 op Nonstop
  • Massii­vi­puu­le­vy­ra­ken­teet 3 op 
  • Puura­ken­teet ja palo­tur­val­li­suus 3 op 

Lue lisää ja ilmoit­taudu XAMK:n opintoihin >>

Lisä­tie­toja

koulu­tus­pääl­likkö Sirpa Kolari, [email protected] tai 050 476 9593

Koulu­tus on vuosina 2021-2023 OKM:n erityi­sa­vus­tuk­sella toteu­tet­ta­vaa maksu­tonta koulu­tusta.
Koulu­tus toteu­te­taan kolmen ammat­ti­kor­kea­kou­lun yhteis­työnä. Koulu­tusta tarjoa­vat Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Tampe­reen ammat­ti­kor­kea­koulu ja Xamk. Koulu­tus on suun­nattu henki­löille, jotka eivät ole korkea­kou­lussa tutkinto-opiskelijoina.