Puu- ja vähähii­lisen raken­ta­misen täydennyskoulutus

Ajoitus 1.10.2021-31.12.2023
Toteutus itsenäi­sesti suori­tet­tavia verkko-opintoja, tarjonta uudistuu vuosittain
Koulutus on maksuton

Koulu­tus­ko­ko­naisuus tarjoaa työelä­mässä oleville raken­nusalan toimi­joille täyden­nys­kou­lu­tusta puura­ken­ta­miseen, tieto­mal­lin­ta­miseen, raken­nusten ja raken­ta­misen päästö­jen­hal­lintaan sekä rakennuttamiseen.

Puura­ken­ta­miseen liittyy erittäin paljon esival­mis­tusta ja teollisia prosesseja, joiden tuntemus on lähtö­kohta onnis­tu­neelle toteu­tuk­selle. Tieto­mal­lin­ta­minen luo edelly­tykset teolli­selle puura­ken­ta­mi­selle. Myös raken­nut­tajien tulee tuntea teollisen puura­ken­ta­misen toimintatavat.

Vähähii­lisen raken­ta­misen osa-alueessa pereh­dytään raken­nusten elinkaa­riar­viointiin ja siihen liittyviin kysymyksiin. Koulu­tuksen tavoit­teena on laajentaa nykyisen insinöö­ri­kunnan osaamista ja valmiuksia muuttuvan maankäyttö- ja raken­nus­lain­sää­dännön mukaisesti. 

Kohde­ryhmä

Koulutus on suunnattu raken­nusalan ja raken­nus­tuo­te­teol­li­suuden osaajille, joiden perus­osaa­minen ja -taidot ovat riittävät täyden­ny­so­pin­tojen sujuvaan suorit­ta­miseen. Koulutus soveltuu esim. raken­nut­ta­jille, eri alojen suunnit­te­li­joille, urakoit­si­joille ja materiaalivalmistajille.

Koulutus sisältää opintoja, jotka sovel­tuvat myös FISEn pätevyyksiä hakeville suunnit­te­li­joille (vaativaan puura­ken­ta­misen pätevyyteen edelly­tetyt opinnot). 

Tutkinto-opiske­li­joita ei huomioida opiske­li­joiksi näihin opintoihin.

Opinnot ja niiden toteutus

Opintojen kokonais­tar­jonta on 45 op, josta voit valita opintoja oman kiinnos­tuksesi ja tarpeesi mukaan. Voit suorittaa opintoja työn ohella.

Opinnot toteu­tetaan kokonaan verkko-opintoina, joita voit suorittaa itsenäi­sesti oman aikataulusi mukaan. Osa opinto­jak­soista toteu­tetaan nonstop-opintoina, jolloin voit ilmoit­tautua ja aloittaa opinnot joustavasti.

Koulutus toteu­tetaan yhteis­työssä Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun, XAMK:n ja Tampereen ammat­ti­kor­kea­koulun kanssa. Opinnot tarjotaan korkea­kou­lujen omilla alustoilla ja työkaluilla. 

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu

Opinnot toteu­tetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäi­sesti Moodle-oppimisympäristössä. 

Syksy 2023

Ilmoit­tau­tu­minen opintoihin alla olevien opinto­jak­so­ku­vausten sivuilta.


Keväällä 2023 toteu­tuneet muut opintojaksot

Tampereen ammat­ti­kor­kea­koulu

  • Puura­ken­nusten raken­nut­ta­minen 3 op 
  • Suunnit­telun ohjaus puura­ken­nus­hank­keessa 3 op Nonstop
  • Teollinen puuele­ment­ti­ra­ken­ta­minen Suomessa 3 op Nonstop

Lue lisää ja ilmoit­taudu Tampereen amk:n opintoihin >>

Kaakkois-Suomen ammat­ti­kor­kea­koulu (Xamk)

  • Raken­ta­mis­talous 5 op Nonstop
  • Sopimus­tek­niikka 3 op Nonstop
  • Massii­vi­puu­le­vy­ra­kenteet 3 op Nonstop
  • Puura­kenteet ja palotur­val­lisuus 3 op Nonstop

Lue lisää ja ilmoit­taudu XAMK:n opintoihin >>

Lisätietoja

koulu­tus­pääl­likkö Sirpa Kolari, [email protected] tai 050 476 9593

Koulutus on vuosina 2021-2023 OKM:n erityi­sa­vus­tuk­sella toteu­tet­tavaa maksu­tonta koulu­tusta.
Koulutus toteu­tetaan kolmen ammat­ti­kor­kea­koulun yhteis­työnä. Koulu­tusta tarjoavat Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Tampereen ammat­ti­kor­kea­koulu ja Xamk. Koulutus on suunnattu henki­löille, jotka eivät ole korkea­kou­lussa tutkinto-opiskelijoina.