Categories
Ajankohtaista AMK-tutkinnot Koulutusuutiset Uutiset

Tutustu Kareliaan -verkkotapahtuma

Karelian koulu­tusalat tutuiksi – Tule kuulolle 27.4.2021!

Oletko kiinnos­tunut korkea­kou­luo­pis­ke­lusta? Askar­rut­taako tuleva ammatti? Järjes­tämme 27.4.2021 klo 10 – 14 verkko­ta­pah­tuman, jossa sinulla on mahdol­lisuus tutustua Karelia-ammat­ti­kor­kea­kouluun ja opiske­lu­vaih­toeh­toihin Teamsin välityk­sellä. Esitte­li­jöinä toimivat Karelian opinto-ohjaajat ja opiskelijat.

Ohjelma muodostuu kahdesta saman­si­säl­töi­sestä kokonai­suu­desta, jotka toteu­tetaan klo 10.00 – 11.30 ja klo 13.00 – 14.30. Koulu­tuse­sit­telyt on järjes­tetty siten, että sinulla on mahdol­lista osallistua halutessasi neljään noin 30 minuutin pituiseen esittelyyn päivän aikana. 

Klikkaat ohjel­massa näkyvän otsikon vieressä olevaa Teams-linkkiä ja liityt esittelyyn. 

Suosit­te­lemme selai­mista Chromen tai Firefoxin käyttöä.
Tekninen tuki: Niko Utriainen, p. (013) 2606667
Tekninen tuki: markki­noin­ti­asian­tuntija Tarja Tuononen, tarja.tuononen@karelia.fi, p. 050 441 4567.

Ohjelma klo 10 – 11.30 ja klo 13.00 – 14.30

Micro­sof­tilla on tällä hetkellä laajoja ongelmia Teamsin kanssa useassa maassa, mikä estää tilai­suu­temme järjes­telyn iltapäi­vällä! Pahoit­te­lemme peruuntumista.

10.00 – 10.15 ja 13.00 – 13.15 Karelia-amk: Ylihuo­misen osaamista. Yhdessä: Opiskelu ammat­ti­kor­kea­kou­lussa ja infoa Kareliasta. [Liity]

10.15 – 10.45 ja 13.15 – 13.45
Karelian amk-tutkinnot ja ammatit, työelä­mä­läh­töiset opinnot ja opiskelun tavat, korkea­kou­luo­pintoja edeltävät opinnot – eli mitä kannat­taisi opiskella ennen hakemista? Ohjelma on saman­si­säl­töinen kuin myöhem­mässä istun­nossa. Valitse seuraavista:

Fysio­te­ra­peutti [Liity]
Geronomi [Liity]
Insinööri, energia ja ympäris­tö­tek­niikka ja metsä­ta­lous­in­si­nööri [Liity]
Insinööri, Industrial Management ja konetek­niikka [Liity]
Insinööri, raken­nus­tek­niikka ja talotek­niikka [Liity]
Medianomi [Liity]
Sairaan­hoitaja ja tervey­den­hoitaja [Liity]
Sosionomi [Liity]
Tradenomi, Inter­na­tional Business ja liike­talous [Liity]
Tradenomi, tieto­jen­kä­sittely, ja restonomi [Liity]

10.45 – 11.15 ja 13.45 – 14.15
Karelian amk-tutkinnot ja ammatit, työelä­mä­läh­töiset opinnot ja opiskelun tavat, opintoja edeltävät opinnot – eli mitä kannat­taisi opiskella ennen hakemista? Ohjelma on sama kuin edeltä­vässä istun­nossa. Valitse seuraavista:

Fysio­te­ra­peutti [Liity]
Geronomi [Liity]
Insinööri, energia ja ympäris­tö­tek­niikka ja metsä­ta­lous­in­si­nööri [Liity]
Insinööri, Industrial Management ja konetek­niikka [Liity]
Insinööri, raken­nus­tek­niikka ja talotek­niikka [Liity]
Medianomi [Liity]
Sairaan­hoitaja ja tervey­den­hoitaja [Liity]
Sosionomi [Liity]
Tradenomi, Inter­na­tional Business ja liike­talous [Liity]
Tradenomi, tieto­jen­kä­sittely, ja restonomi [Liity]

11.15 – 11.30 ja 14.15 – 14.30

Valitse seuraa­vista:

Väylä­opinnot ja kurkis­tus­kurssit: Jos et tiedä, kiinnos­taako ala oikeasti, tutustu vaihtoeh­toihin, joiden avulla pääset pereh­tymään koulu­tukseen jo ennen hakua. [Liity]

Hakeminen ja opiske­li­ja­va­linta: Katsaus Karelian hakuihin, valin­ta­pe­rus­teisiin ja erilaisiin valin­ta­ta­poihin [Liity]

Miten saan lisää tietoa Kareliassa opiske­lusta? Päivä Karelian opiske­lijana, syksyn Tutustu Kareliaan -päivä, Karelian verkko­sivut, sosiaa­lisen median kanavat [Liity]

Micro­sof­tilla on tällä hetkellä laajoja ongelmia Teamsin kanssa useassa maassa, mikä estää tilai­suu­temme järjes­telyn iltapäi­vällä! Pahoit­te­lemme peruuntumista.


Lisätietoja: Opiskelijarekry@karelia.fi