Työnha­ku­taidot

Miten löydän itselleni sopivan työpaikan? Miten haen töitä? Mitä kanavia käytän? Millainen on hyvä työha­kemus? Miten voin valmis­tautua työhaas­tat­teluun? Onko CV:ni ajan tasalla? Näihin kysymyksiin saat vastauksia tältä sivulta.

Työn hakeminen

Tehtävä 1. Katso webinaa­ri­tal­lenne Johdatus nykyai­kaiseen työnhakuun, jossa rekry­toinnin asian­tuntija kertoo aiheesta. Jotta pääset katsomaan webinaaria, sinun on rekis­te­röi­dyttävä sähkö­postin avulla. (Urasampo-hanke 2020)

Hyvällä työha­ke­muk­sella haastatteluun

 • Lue tarkasti työpaik­kail­moitus ja varmista, millaista työnte­kijää haetaan – täytätkö vaati­mukset, ja jos et, miten perus­telet korvaavat taidot?
 • Vastaa työha­kuil­moi­tukseen työnan­tajan toivo­malla tavalla – onko se inter­ne­tissä täytettävä lomake vai erillinen hakemus liitteineen?
 • Tuo hakemuk­sessa esille osaamisesi ja valmiutesi haettavaan työteh­tävään – miten työnantaja hyötyisi siitä, että saisi sinut töihin?
 • Tee hakemuk­sesta persoo­nal­linen ja oman näköisesi – räätälöi hakemus juuri siihen paikkaan sopivaksi!
 • Tee selkeä ja hyvin jäsen­nelty hakemus; vältä kirjoi­tus­vir­heitä – muista, että hyvässä hakemuk­sessa on aloitus, keski­kohta ja lopetus!
  • Aloitus: Mistä työteh­tä­västä olet kiinnos­tunut ja miksi? Mistä löysit ilmoituksen?
  • Keski­kohta: Esittele osaamistasi ja perustele esimerkein! Älä toista ansio­luet­telosi asioita.
  • Lopetus: Kohtelias päätös, jossa esität toiveesi haastat­teluun pääse­mi­sestä, kerrot, miten sinuun saa yhteyden sekä ilmaiset kiinnos­tuksesi tulla keskus­te­lemaan lisää. Voit myös kertoa, milloin voisit aloittaa työt. 
 • Pyri tiivis­tämään hakemus yhdelle A4-arkille
 • Anna hakemus jollekin toiselle luetta­vaksi ja kommen­toi­ta­vaksi ennen lähet­tä­mistä; pyydä olemaan rehellinen!
 • Liitä mukaan ansio­luet­telosi eli CV

Lähde: Sujuvat työnha­ku­mark­kinat –hanke. Creative Commons Nimeä-EiKau­pal­linen-JaaSamoin 4.0 Kansain­vä­linen -lisens­sillä.

Tehtävä 2. Katso webinaa­ri­tal­lenne Haastat­teluun johtava työha­kemus, jossa rekry­toinnin ammat­ti­lainen paljastaa sinulle hyvän työha­ke­muksen saloja. Jotta pääset katsomaan webinaaria, sinun on rekis­te­röi­dyttävä sähkö­postin avulla. (Urasampo-hanke 2018-2021)

CV:n tekeminen

Ansio­luettelo eli CV (Curriculum vitae) on lyhyt yleis­katsaus työko­ke­muk­seesi, koulu­tuk­seesi ja muuhun osaami­seesi. CV on hakemuksesi tärkein osa. Siitä rekry­toija näkee yhdellä silmäyk­sellä pätevyytesi hakemaasi työteh­tävään. Muista käyttää suosit­te­li­joita; he voivat olla edelliseen työpaikkaan, luotta­mus­teh­tävään tai vaikkapa yhdis­tys­toi­mintaan liitty­vistä yhteyk­sistä olevia henki­löitä. Muista kysyä lupa, voitko käyttää heitä suosittelijoina. 

Lähde: Sujuvat työnha­ku­mark­kinat –hanke. Creative Commons Nimeä-EiKau­pal­linen-JaaSamoin 4.0 Kansain­vä­linen -lisens­sillä.

Tehtävä 3. Katso webinaa­ri­tal­lenne Vaikuttava CV kohta kohdalta, jossa rekry­toinnin ammat­ti­laisen johdolla käydään läpi kohta kohdalta, miten asiat kannattaa CV:n missäkin kohdassa esittää ja miksi. Jotta pääset katsomaan webinaaria, sinun on rekis­te­röi­dyttävä sähkö­postin avulla. (Urasampo-hanke 2018-2021)

Video-CV:n tekeminen

Mikä on video-CV?

Yksi tapa esitellä omaa osaamista on tehdä siitä video. Videolla voit esitellä osaamistasi käytän­nössä ja antaa itsestäsi monipuo­li­semman kuvan kuin perin­tei­sellä CV:llä. Se on myös hyvä lisä perin­teisiin työnhakupapereihin.

Mitä hyötyä Video-CV:stä on?

Video-CV:n avulla erotut muista työnha­ki­joista. Video jää mieleen ja tuo persoo­nal­li­suutesi paremmin esiin kuin perin­teinen CV.

Vaikka et käyttäisi videota työnhaussa, sen tekeminen auttaa sinua harjoit­tamaan esitte­ly­tai­tojasi ja kiteyt­tämään omaa osaamistasi. Moni yritys käyttää video­haas­tat­teluja myöhem­missä rekry­toin­ti­vai­heissa, joten videon tekeminen on hyvää harjoi­tusta myös sitä ajatellen.

Miten teen video-CV:n ?

Video-CV:n tekeminen on helppoa, mutta sitä kannattaa harjoi­tella hyvin. Ideana on, että video täydentää perin­teistä CV:tä: se tuo sinusta esiin jotain uutta tai syventää tietoja, joita perin­tei­sessä CV:ssä on. Voit kertoa videolla esimer­kiksi luonteestasi, erityis­tai­doistasi ja vahvuuk­sistasi tai antaa vaikkapa näytteen kieli­tai­dostasi. Näytä osaamistasi visuaa­lisin keinoin lisää­mällä kuvia portfo­liostasi tai harras­tuk­sistasi. Kirjoi­tettuna tekstinä noin puoli sivua riittää esitte­lyksi. Esittely kannattaa opetella esittämään luonte­vasti niin, että voit esittää sen katso­matta paperiin. Tärkeintä on, että olet videolla oma itsesi ja esiinnyt positii­vi­sesti. Näin työnan­ta­jalle jää sinusta myönteinen kuva!

Video-CV:n tekemiseen kuten työnha­ku­pro­sessiin muutenkin pätee sama neuvo: Älä lähetä saman­laista videota kaikkien hakemusten mukana vaan kohdista hakemuksesi haetun paikan mukaisesti.

Lisää vinkkejä löydät seuraa­vista videoista.

Miten onnistun?

 1. Varaa riittä­västi aikaa
  • varaa riittä­västi aikaa hakemuksen tekemiseen
  • ole kärsi­väl­linen.
 2. Pidä video­ha­kemus lyhyenä
  • pyri sanomaan sanot­tavasi muuta­massa minuu­tissa (maks. 2 min)
  • puhu vain työnhaun kannalta merki­tyk­sel­li­sistä asioista
  • etene johdon­mu­kai­sesti
  • ajattele, että video­ha­ke­muksesi on traileri varsi­naista työhaas­tat­telua varten.
 3. Tee käsikir­joitus
  • esittäydy (muista hymyillä!)
  • avaa oma taustaasi ja perustele sen avulla miksi juuri sinut kannattaa palkata
  • kerro muutama lyhyt asia omasta luonteestasi tai saavutuksistasi
  • suunnittele myös viimeinen lauseesi, voit esimer­kiksi kiittää mahdollisuudesta
 4. Puhu rauhal­li­sesti kameralle
  • älä lue suoraan paperista
  • pidä katseesi kamerassa (kiinnitä mahdol­linen muisti­listasi vaikkapa kameran viereen)
 5. Kiinnitä huomiota kuvan laatuun
  • kuvaa hiljai­sessa paikassa
  • valitse siisti tausta
  • pyri hyödyn­tämään luonnonvaloa
  • kamerasi ei tarvitse olla huippulaatua
 6. Ota rennosti
  • videon ei tarvitse onnistua ensim­mäi­sellä otolla
  • videota voi myös leikata
  • muista hengittää ja näe video­ha­kemus haasteena, jossa kyllä onnistut.

Lähde: Sujuvat työnha­ku­mark­kinat –hanke. Creative Commons Nimeä-EiKau­pal­linen-JaaSamoin 4.0 Kansain­vä­linen -lisens­sillä.

Tehtävä 4:  Katso webinaa­ri­tal­lenne Video-CV ja video­ha­kemus. Jotta pääset katsomaan webinaaria, sinun on rekis­te­röi­dyttävä sähkö­postin avulla. (Urasampo-hanke 2018-2021)

Tehtävä 5. Tee itsestäsi video-CV työnhakua varten.

Suunnittele videon sisältö ja tekninen toteutus huolella edellä annet­tujen ohjeiden mukaan. Tarvitset videon tekemiseen kännykän, digika­meran tai tablet-tietokoneen. 

Kuvaa video esim. digika­me­ralla, känny­källä tai tablet-tieto­ko­neella. Suosi­teltava videon pituus on max. 2 minuuttia. Voit kuvata videon yksin, parin kanssa tai pienessä ryhmässä. Voit halutessasi editoida videon. Valmiin videon voit tallentaa puheli­meesi, tieto­ko­neellesi, pilvi­pal­veluun, muisti­ti­kulle tai suoraan Inter­ne­tissä olevaan ilmaiseen video­pal­veluun (esim. Youtube tai Vimeo). Video­pal­ve­lusta video on helppo jakaa linkin kautta esim. työnan­ta­jalle tai työnhakusivustolle.

Visuaa­linen CV

Mikä on visuaa­linen CV? 

Visuaa­linen ansio­luettelo ei ole niinkään luettelo, vaan (info)graafinen taulu, joka sisältää aikajanan, diagrammeja, logoja, tekstiä ja mitä vaan ikinä keksii. Vain tekijän mieli­ku­vitus on rajana. Kuvitukset voivat kertoa tekijästä ja tekijän persoo­nal­li­suu­desta. Oleel­lista tietysti on erottautua musta­val­koi­sista ja perin­tei­sistä ansioluetteloista.

Palve­luita, jonne voit tehdä oman CV:n tai jossa voit esitellä omaa osaamistasi

Prezi
Prezi on suunni­teltu esitelmien tekoon, mutta sitä voi hyödyntää myös ansio­luet­telon tekemi­sessä. Prezin avulla voit tehdä liikkuvan, hauskan ja erilaisen CV:n tai työha­ke­muksen.
www.prezi.com

Canva
Canva on ilmainen ja monipuo­linen ohjelma, joka taipuu helposti monen­laiseen markki­noin­ti­ma­te­ri­aalin tuotta­miseen. Canva on aloit­te­li­jays­tä­väl­linen ja helppo­käyt­töinen ohjelma, joka soveltuu hyvin erilaisiin tarkoi­tuksiin. Canva tarjoaa paljon valmiita kuvia, pohjia ja piirroksia graafiseen suunnit­teluun sekä visuaa­lisen CV:n tekemiseen. Vaatii kirjau­tu­misen.
www.canva.com

Vizualize.me
Vizualize.me luo työko­ke­muksesi perus­teella infograafeja. Halutessasi palvelu hakee tietosi suoraan Linke­dI­nistä.
http://vizualize.me

Pinterest

Sosiaa­lisen median palve­luista Pinterest on erittäin hyvä työkalu visuaa­lisen portfolion luomiseen. Pinte­res­tissä voit lisätä alaasi ja työhösi sopivia kuvia ja liittää myös perin­teisen ansio­luet­telon.
https://fi.pinterest.com/

Blogit visuaa­lisena CV:nä

Voit tehdä visuaa­lisen CV:n myös blogiin. Blogi­työ­kaluja ovat esim. 

Tutustu visuaa­liseen CV:hen seuraa­vista linkeistä 

Esimerkkejä Pinte­res­tissä ja Canvalla

Visuaa­linen CV Prezillä

Toimivia pohjia löytyy myös Wordista.

Tehtävä 6: Tee itsellesi visuaa­linen CV valit­se­mallasi työkalulla.

Yhtey­denotto työnantajaan

Yhtey­denotto työnan­tajaan voi jännittää ja kauhis­tuttaa. Valmis­tau­tu­minen voi helpottaa jänni­tystä. Selkeä ja mietitty yhtey­denotto antaa myös sinusta paremman ensivai­ku­telman työnan­ta­jalle. Voit mennä paikan­päälle yritykseen, soittaa tai lähettää sähkö­postia.

Kun olet lähet­tänyt työha­ke­muksen ja CV:n työnan­ta­jalle, on hyvä soittaa perään esimer­kiksi muutaman päivän päästä ja varmistaa, että hakemus on tullut perille. Näin osoitat myös todel­lista kiinnos­tusta ja halua päästä kyseiseen työpaikkaan.

Ennen puhelua – valmistautuminen

Ota selvää yrityksestä

 • Käy esimer­kiksi katso­massa heidän netti­si­vunsa: mitä tietoja löydät sieltä?
 • Käyttä­vätkö he sosiaa­lisen median palve­luita kuten Facebook? Mitä siellä kerrotaan tai millaisia julkaisuja siellä on?
 • Mitä he tekevät, keitä heillä on asiak­kaana, paljonko heillä on työnte­ki­jöitä, missä heidän toimi­pis­teensä ovat, mitkä ovat heidän päätuot­teensa/-palve­lunsa yms.

Tutustu tietoihin työpaik­kail­moi­tuk­sesta (jos on avoinna oleva työpaikka).

Mieti mitä haluat tietää avoimesta työpai­kasta ja kirjoita valmiiksi ylös muutama kysymys.

Valmistele lyhyt kuvaus siitä, miksi olet kiinnos­tunut työpai­kasta ja kuinka koulu­tuk­sestasi, työko­ke­muk­sestasi ja taidoistasi on hyötyä työteh­tä­vässä.

Voit lähettää työnan­ta­jalle myös avoimen hakemuksen jos avointa työpaikkaa ei ole juuri nyt tarjolla. Soitto perään osoittaa aktiivisuutta.Näin soitat työnan­ta­jalle – puhelun kulku

1. Esittäy­ty­minen
Kerro nimesi ja tervehdi selkeästi, innos­tu­neesti ja iloisella mielellä. Ensivai­ku­telma on tärkeä, joten jo äänen­sä­vyllä on iso merkitys.

2. Kerro, minkä vuoksi soitat
Syy soitta­miseen voi olla esim. että haluat lisätietoja avoimesta työpai­kasta tai olet kiinnos­tunut mahdol­li­suu­desta työsken­nellä kysei­sessä yrityk­sessä. Puhelussa voit myös mainita mielestäsi mielen­kiin­toisen projektin, jonka yritys on viime aikoina tehnyt. Samalla osoitat työnan­ta­jalle sen, että olet aidosti kiinnos­tunut yrityk­sestä ja tutus­tunut siihen etukäteen.

3. Kysymysten esittä­minen
Esitä haluamasi kysymykset, näin hankit lisätietoja avoimesta tehtä­västä tai mahdol­li­suu­desta työllistyä yritykseen tulevaisuudessa.

4. Itsestä ja omasta osaami­sesta ja kiinnos­tuk­sesta kertominen

Oma osaaminen kannattaa kertoa hyvin esimerkein, selkeästi ja lyhyesti muuta­malla lauseella. Esimer­kiksi vaikka näin: Olen ollut töissä paikassa x ja olen siellä oppinut muun muassa asioita x.

5. Kysy hakupro­sessin aikatau­lusta / ehdota tapaa­mista Jos olet hakenut avoinna olevaa työpaikkaa, voit kysyä hakupro­sessin aikatau­lusta. Jos taas otat yhteyttä kiinnos­tavaan työnan­tajaan, hänelle kannattaa ehdottaa rohkeasti tapaa­mista! Voit kysyä esimer­kiksi näin: ”Voisiko teillä olla tarvetta tällai­selle osaami­selle? Olisi mahtavaa tehdä töitä yrityk­ses­sänne! Voisinko tulla esittäy­tymään ja keskus­te­lemaan asiasta enemmän esimer­kiksi ensi keski­viikkona klo 14?”

6. Kiitä ja toivota hyvää päivänjatkoa!

Näin otat yhteyttä sähköpostilla

Hyödynnä sähkö­postin laati­mi­sessa samoja vinkkejä kuin puhelus­sakin. Käytä selkeätä, positii­vista kieltä ja vältä kirjoi­tus­vir­heitä. Kerro jo viestin aiheessa viestisi tarkoitus.

Viesti voisi olla esimer­kiksi tällainen:

Viestin aihe: Kysymys kesätyö­pai­kasta

Hei,
olen Essi Esimerkki, 21-vuotias liike­ta­louden opiskelija Joensuusta. Etsin kesätyö­paikkaa ja olisin kiinnos­tunut tulemaan teille töihin.
Olen ollut kesätöissä sekä kiirea­pu­laisena kaupassa ja pidin työstä kovasti. Olen saanut hyvää palau­tetta työstäni niin asiak­kailta kuin kauppi­aal­takin.
Olisiko teillä mahdol­li­suutta ottaa kesätyön­te­kijää? Kenelle voisin lähettää hakemuksen?
Liitteenä on ansio­luet­teloni. 
 
Ystäväl­lisin terveisin,
Essi Esimerkki 040 123 4567
[email protected]


Työhaas­tattelu

Työhaas­tattelu on mahdol­li­suutesi vakuuttaa työnantaja siitä, että olet oikea henkilö tehtävään ja että sinut kannattaa palkata. Lisäksi se on sinun tilai­suutesi myydä kokemustasi ja omaa osaamistasi, sekä osoittaa, että olet motivoi­tunut työpaikkaa kohtaan. Työhaas­tat­te­lussa sinä ja työnantaja tutus­tutte toisiinne. Tapaa­minen on yhtä tärkeä molem­mille osapuo­lille, joten siihen kannattaa valmis­tautua hyvin. 

 • Tutustu ennen työhaas­tat­telua yritykseen ja työtehtävään.
 • Huolehdi, että ulkoinen olemuksesi on siisti ja vaatteet haettavaan työpaikkaan sopivat.
 • Ota etukäteen selville paikka jonne sinun pitää mennä ja miten sinne pääsee.
 • Ole ajoissa paikalla (mieluiten hieman aikai­semmin) ja esiinny asial­li­sesti. Kättele kohteliaasti.
 • Anna positii­vinen ensivai­ku­telma itsestäsi ja esiinny itsevar­masti, mutta muista että pieni jännitys ei haittaa mitään.
 • Huomioi kehon­kieli, katse­kon­takti ja tapasi puhua. Istu ryhdikkäästi.
 • Keskity sekä kuuntele siihen mitä kysytään.
 • Kerro omasta osaami­sestasi rehellisesti.
 • Tee kysymyksiä haastat­te­li­jalle omalla vuorollasi.
 • Muista lopuksi kiittää ja toivottaa mukavaa päivää tms.

Tehtävä 1. Katso webinaa­ri­tal­lenne Menesty työhaas­tat­te­lussa. Jotta pääset katsomaan webinaaria, sinun on rekis­te­röi­dyttävä sähkö­postin avulla. (Momentum-hanke 2021)

Miten työhaas­tat­teluun tulisi valmis­tautua? Mitä haastat­telun aikana tapahtuu, entä sen jälkeen? Jos sinut on kutsuttu haasta­tel­ta­vaksi, olet jo todel­lakin herät­tänyt rekry­toijan mielen­kiinnon. Työhaas­tattelu on paikkasi osoittaa, että olet oikea tekijä pestiin ja tulevaan työyh­tei­söösi – niin osaamisesi, motivaa­tiosi kuin persoo­na­sikin puolesta. Haastattelu on parhaim­millaan keskus­telua molempia osapuolia kiinnos­ta­vista teemoista. Ja kuten kaikissa työnhaun vaiheissa, avain onnis­tu­miseen on taustatyö ja huolel­linen valmistautuminen.

Tässä webinaa­rissa teemme katsauksen erilaisiin haastat­te­lu­muo­toihin, yleisimpiin kysymyksiin ja aiheisiin. Saat konkreet­tisia vinkkejä valmis­tau­tu­miseen, itse tilan­teeseen ja haastat­telun jälkihoitoon.

Tutustu yleisimpiin työhaastattelukysymyksiin!

Yleisiä kysymyksiä:

 • Kerro meille itsestäsi
 • Mitkä ovat vahvuutesi?
 • Mitkä ovat heikkoutesi?

Työhis­toria:

 • Kerro työko­ke­muk­sestasi tehtävä tehtä­vältä: Mitkä ovat olleet tehtävien sisällöt ja vastuut ja miten olet ja miten olet päätynyt valit­semaan seuraavan paikan?
 • Minkä­lai­sista työteh­tä­vistä olet pitänyt eniten ja miksi? Entä minkä­lai­sista et ja miksi?
 • Kerro esimerkki haasteel­li­sesta tilan­teesta, jonka olet työssäsi kohdannut
 • Mitä itsenäisiä tehtäviä olet suorit­tanut urallasi?
 • Mikä on ollut tärkeintä, mitä työ on sinulle opettanut?

Motivaa­tiota kartoit­tavia kysymyksiä:

 • Minkä­lainen käsitys sinulla on meidän yrityksestä?
 • Miksi haluat vaihtaa työtä?
 • Mitä odotat työltä yleensä?
 • Mitä odotat tehtä­vältä? Mitä se antaisi sellaista, mitä et nykyi­sessä saa?
 • Millai­sissa asioissa saat tyydy­tystä työnteossa, mikä sinua motivoi?
 • Mitä uutta haluaisit omaksua tai saavuttaa seuraavaksi?
 • Miten suhtaudut vastuuseen?
 • Minkä­laisena vaiheena urallasi näkisit tämän tehtävän?
 • Mitä tavoit­teita sinulla on?

Tehtävään liittyviä kysymyksiä:

 • Mitkä osa-alueet tässä tehtä­vässä tuntuvat kiinnos­ta­vilta? Entä ikävimmiltä?
 • Minkä­laisia ominai­suuksia vaaditaan hakemasi työpaikan työntekijältä?
 • Mitkä ovat hakemasi tehtävän vastuut ja vaatimukset?

Ryhmätyö/yhteistyö/suhtautuminen esimieheen:

 • Minkä­lai­sissa tilan­teissa olet joutunut työsken­te­lemään lähei­sesti muiden ihmisten kanssa?
 • Onko sinulla kokemusta asiakastyöstä?
 • Minkä­laisen roolin pyrit ottamaan ryhmässä?
 • Minkä­laisia konflik­ti­ti­lan­teita olet kohdannut tiimi­työssä? Miten taklaat ne?
 • Mitkä ovat parhaat puolesi tiimityön kannalta? Entä haasteet?
 • Millainen on hyvä työkaveri? Millainen työtoveri sinä olet?
 • Millai­sessa työyh­tei­sössä viihdyt parhaiten?
 • Miten toivot itseäsi johdettävan?
 • Millainen on hyvä esimies/alaissuhde?

Sinä työelä­mässä:

 • Mitä puolia haluaisit itsessäsi kehittää?
 • Minkä­laista palau­tetta olet saanut työto­ve­reilta tai esimiehiltä?
 • Urasi tärkeimmät haasteet? Miten selvisit niistä?
 • Työken­te­ly­tavat? Oletko spontaani vai haluatko toimia aina ennak­ko­suun­ni­telman mukaan?
 • Miten lähdet ratkai­semaan työssä nousevia ongelmia?
 • Miten jaksat rutiineja? Oletko pitkä­jän­teinen? Miten se näkyy?
 • Minkä­lainen neuvot­telija olet?
 • Minkä­laisia projekteja olet vetänyt? Miten se sujui?
 • Miten saat ihmisten parhaat puolet esiin?

Stressiin ja työssä jaksa­miseen liittyviä kysymyksiä:

 • Minkä­laiset tilanteet aiheut­tavat sinulle stressiä?
 • Miten selviät jatkua­vasta suuresta työmäärästä?
 • Millaisia päätöksiä sinun on helppo/vaikea tehdä?
 • Miten toimit stres­saa­vassa tilanteessa?
 • Miten purat stressiä, miten rentoudut?
 • Kerro jotain turhaut­ta­vasta tilanteesta?
 • Minkä­laiset asiat tai toiminta ärsyt­tävät sinua työpaikalla?
 • Miten pääset eteenpäin tai motivoit itseäsi tällai­sessa tilanteessa?
 • Miten reagoit itseäsi kohdi­tuvaan arvosteluun?
 • Miten toimit kun olet tehnyt virheen?
 • Minkä­laista palau­tetta haluat?
 • Mikä on sinulle tärkeää elämässä?
 • Kuinka päätät tavoitteistasi?
 • Kuinka suunnit­telet päiväsi?
 • Miten työ vaikuttaa muuhun elämään ja päinvastoin?
 • Mitä teet vapaa-aikanasi?

Video­haas­tattelu


Video­haas­tattelu on kasvat­tanut suosiotaan varsinkin isompien yritysten keskuu­dessa. Satojen hakemusten läpikäy­minen on aikaa vievää, joten ennen henki­lö­koh­taista haastat­telua karsintaa voidaan tehdä videoiden avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että työnte­kijän tulee itse nauhoittaa vastaukset työnan­tajan kysymyksiin. Video­haas­tat­telut toteu­tetaan yleisimmin verkko­si­vuilla toimivan palvelun avulla, johon työnantaja nauhoittaa kysymykset ja kutsuu valitut hakijat. Tämän jälkeen työnha­kijat pääsevät sivuille kuvaamaan vastauk­sensa tieto­koneen kameran tai puhelimen kameran kautta

Tässä muutama vinkki video­haas­tat­teluun valmistautumisesta

 1. Valmis­taudu kysymyksiin huolella. Hakijaa pyydetään vastaamaan yleensä noin 3–5 kysymykseen. Pohdi tarkasti vastauksia, ja sitä mitä asioita haluat tuoda vastauk­sissa esille. Kirjoita vaikka vastaukset ylös ja ota ne tueksi, kun harjoit­telet vastaa­mista. Älä kuitenkaan lue suoraan paperista.
 2. Valitse rauhal­linen ympäristö. Varaa vastausten nauhoit­ta­mista varten tila, jossa voit häiriöttä tehdä videon. Käytä vaaleaa taustaa ja varmista, että valoa on tarpeeksi. Sulje muut ihmiset ja lemmikit oven taakse, etteivät ne häiritse kuvaamista.
 3. Valitse siistit vaatteet. Pukeudu fiksusti ja samaan tapaan kuin taval­liseen työhaastatteluunkin.
 4. Keskity asiaan ja vastaa esitet­tyihin kysymyksiin ytimek­kääsi. Jos sinulta pyydettiin kolmen minuutin vastausta, älä venytä sitä kymme­neksi minuutiksi.
 5. Tarkista tuotoksesi! Kun olet nauhoit­tanut vastauksesi, tarkista video. Kuuluuhan äänesi kunnolla? Onhan valaistus riittävän kirkas, että erotut taustasta? Pitääkö joku vastaus sittenkin ottaa uusiksi?
 6. Älä hio liikaa. Älä mieti liikaa teknistä toteu­tusta tai luonnol­lisia taukoja tai sanojen hakemisia. Ne eivät haittaa, sillä video­haas­tattelu ei ole esiin­ty­miskoe. Videon on tarkoitus antaa sinusta työnan­ta­jalle luonnol­linen, tarkempi kuva kuin paperinen hakemus voi sinusta antaa.

Lähde: Sujuvat työnha­ku­mark­kinat –hanke. Creative Commons Nimeä-EiKau­pal­linen-JaaSamoin 4.0 Kansain­vä­linen -lisens­sillä.