Älykkäästi töihin – Tulevai­suuden työn osaaja -koulutus

Täydennä osaamistasi tulevai­suuden työn tiedoilla ja taidoilla. Vastaa osaami­sellasi digita­li­saation ja työn murroksen tuomiin haasteisiin, jotka asettavat uuden­laisia osaamis­vaa­ti­muksia korkea­kou­lu­te­tuille työnha­ki­joille. Koulutus rakentuu kolmesta moduu­lista, joista

 • ensim­mäinen sisältää oman osaamisesi tunnis­ta­mista, tuotteis­ta­mista, kehit­ty­mis­tar­peidesi hahmot­ta­mista ja jatko­suun­ni­tel­miesi tekemistä
 • toinen moduuli sisältää kolme yleisiä työelä­mä­taitoja kehit­tävää teemaa
 • kolmas moduuli sisältää kolme Pohjois-Karja­lai­sille yrityk­sille tärkeää ja uutta osaamis­teemaa, joista valitset yhden itsellesi sopivimman koulutuksen.

Koulu­tus­mo­duulit

A. Urabuustaus
 • omien kehit­tä­mis­tar­peiden hahmottaminen
 • urata­voit­teiden ja jatko­suun­ni­telman rakentaminen
 • tulevai­suuden työn mahdol­li­suuksien tunnistaminen
B. Tulevai­suuden yleiset työtaidot
 • Työelämän digitaidot – uudet viestinnän, työnteon ja verkos­toi­tu­misen taidot
 • Lean Six Sigma Yellow Belt – perusteet jatkuvaan parantamiseen
 • Palve­lu­muo­toilun ABC – asiakas­läh­töinen palvelukehitys
C. Tulevai­suuden työn kehittäjä (valin­nainen tarjonta)
 1. Asiakas­läh­töinen digipal­ve­lujen kehittäjä -koulutus
 2. Tiedon ja sen analy­soinnin kehittäjä -koulutus

Koulu­tuksen kesto on enintään 3 kuukautta. Sinulla on lisäksi mahdol­lisuus tarpeen mukaan tehdä yrityk­selle kehit­tä­mis­tehtävä, jolla omaa osaamista voi tuoda esille (enintään 2 kk). Saat ohjaus- ja tukipal­veluja koulu­tus­ko­ko­nai­suuden eri vaiheissa. 

Koulu­tukseen haku on päättynyt

Koulu­tuksen esite

Lisätietoja

lehtori Tuija Kainu­lainen, [email protected], p. 050 336 0484
projek­ti­koor­di­naattori Ulla Kallio, [email protected], p. 050 343 7622