Verkko­pe­da­go­giikan koulutus

Verkko­pe­da­go­giikan koulutus on Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun ja Itä-Suomen yliopiston yhteis­työssä toteuttama työvoi­ma­kou­lutus, joka vastaa työn murroksen myötä syntyviin uusiin osaamis­tar­peisiin. Tavoit­teena on kehittää verkko­pe­da­go­gista erityis­osaa­mistasi vastaamaan nykypäivän ja tulevai­suuden työelämän tarpeita sekä tarjota sinulle taitoja, joilla erottaudut muista työnha­ki­joista ja joiden avulla voit työllistyä koulu­tusor­ga­ni­saa­tioihin, yrityksiin tai muihin organi­saa­tioihin verkko­pe­da­go­giikkaa hyödyn­täviin työteh­täviin. Koulutus tuottaa monipuo­lisia verkko­pe­da­go­giikan osaajia, joiden osaamista voidaan hyödyntää erilai­sissa opetus- ja koulu­tus­teh­tä­vissä sekä koulu­tusten suunnit­te­lussa ja kehittämisessä.

Koulutus toteu­tetaan monimuoto-opetuksena, joka sisältää lähi- ja etäope­tusta, menetel­mä­osaa­mista syven­tävää työpa­ja­työs­ken­telyä sekä itsenäistä työsken­telyä. Koulu­tukseen liittyy myös kehit­tä­mis­tehtävä, jonka myötä konkreet­ti­sesti viedään opittuja asioita käytäntöön. Kehit­tä­mis­tehtävä on mahdol­lista toteuttaa kohdentuen yrityksen/organisaation tarpeeseen.

Lisäksi koulu­tukseen sisältyy oman osaamisen tunnis­ta­miseen ja hyödyn­tä­miseen tähtäävä työhaku- ja uraval­men­nusosio sekä opetet­taviin sisäl­töihin ja kehit­tä­mis­teh­tävän toteut­ta­miseen liittyvää henki­lö­koh­taista ja ryhmä­muo­toista ohjausta. 

Koulutus on suunnattu koulut­tajan tai opettajan tehtä­vissä toimi­neille tai niistä kiinnos­tu­neille, ensisi­jai­sesti korkea­kou­lu­te­tuille työnha­ki­joille Pohjois-Karja­lassa. Hakijoilla tulee olla voimassa oleva asiakkuus joko TE-toimistoon tai työlli­syyden kuntakokeiluun.

Koulu­tuksen kesto on 50 päivää ja se muodostuu

  • 22 lähi- tai etäope­tuksena toteu­te­tusta koulutus- tai työpa­ja­päi­västä ja
  • 28 itsenäisen työsken­telyn päivästä (verkko­kou­lu­tuksen osaamis­näytteen toteut­ta­minen, harjoi­tukset ja tausta­ma­te­ri­aa­leihin tutustuminen)