Urasuun­nit­telu

Suun­nit­te­let työuraasi koko elämäsi ajan: ennen opin­toja, opin­to­jen ajan ja vielä opin­to­jen jälkeen. Uraoh­jauk­sen tavoit­teena on tukea opis­ke­li­jan itse­tun­te­muk­sen ja -arvos­tuk­sen kehit­ty­mistä, elämän ja tule­vai­suu­den tutki­mista, mahdol­li­suuk­sia vaikut­taa omaan elämäänsä, uratoi­vei­den ja -mahdol­li­suuk­sien kartoi­tusta sekä omien valin­to­jen teke­mistä ja työtu­le­vai­suu­den suunnittelua.

Uraoh­jaus voi sisäl­tää keskus­te­lun lisäksi erilai­sia tehtä­viä ja omia pohdin­toja, joilla pyri­tään edis­tä­mään sinun uratai­to­jasi. Uraoh­jauk­sen tavoit­teena on antaa sinulle työka­luja vastaus­ten löytä­mi­seen ja selkiyt­tää ajatuk­sia yhtei­sen keskus­te­lun myötä.

Vaiku­tat urasi etene­mi­seen valin­noil­lasi. Mahdol­li­suu­det unel­ma­työ­hön vaati­vat suun­ni­tel­mal­li­suutta, tavoit­teita, paneu­tu­mista ja ajatustyötä:

  • Mikä minua kiinnostaa?
  • Mitä osaan?
  • Mikä on minulle tärkeää?
  • Millai­siin työteh­tä­viin haluan sijoit­tua valmistuttuani?
  • Mitä mahdol­li­suuk­sia minulla on?
  • Miten toteu­tan suunnitelmani?

Uraoh­jaus-sivus­ton tarkoi­tus on auttaa sinua pohti­maan ja suun­nit­te­le­maan omaa työuraasi opin­to­jesi aikana ja valmis­tu­mi­sesi jälkeen. Sivus­ton tehtä­vät helpot­ta­vat oman osaa­mi­sesi ja vahvuuk­siesi tunnis­ta­mista ja niistä vies­ti­mistä. Harjoit­te­lu­pai­kan ja työn haussa se tarkoit­taa osaa­mi­sesta kerto­van hake­muk­sen ja ansio­luet­te­lon tai CV:n tekoa. Sivus­ton tavoit­teena on lisätä valmiuk­sia työn­ha­kusi suun­nit­te­luun ja itse työn hakuun. Lisäksi sivus­tolla on työelämätietoutta. 

Terve­tu­loa suun­nit­te­le­maan omaa uraasi!