Urasuun­nittelu

Suunnit­telet työuraasi koko elämäsi ajan: ennen opintoja, opintojen ajan ja vielä opintojen jälkeen. Uraoh­jauksen tavoit­teena on tukea opiske­lijan itsetun­te­muksen ja -arvos­tuksen kehit­ty­mistä, elämän ja tulevai­suuden tutki­mista, mahdol­li­suuksia vaikuttaa omaan elämäänsä, uratoi­veiden ja -mahdol­li­suuksien kartoi­tusta sekä omien valin­tojen tekemistä ja työtu­le­vai­suuden suunnittelua.

Uraohjaus voi sisältää keskus­telun lisäksi erilaisia tehtäviä ja omia pohdintoja, joilla pyritään edistämään sinun uratai­tojasi. Uraoh­jauksen tavoit­teena on antaa sinulle työkaluja vastausten löytä­miseen ja selkiyttää ajatuksia yhteisen keskus­telun myötä.

Vaikutat urasi etene­miseen valin­noillasi. Mahdol­li­suudet unelma­työhön vaativat suunni­tel­mal­li­suutta, tavoit­teita, paneu­tu­mista ja ajatustyötä:

  • Mikä minua kiinnostaa?
  • Mitä osaan?
  • Mikä on minulle tärkeää?
  • Millaisiin työteh­täviin haluan sijoittua valmistuttuani?
  • Mitä mahdol­li­suuksia minulla on?
  • Miten toteutan suunnitelmani?

Uraohjaus-sivuston tarkoitus on auttaa sinua pohtimaan ja suunnit­te­lemaan omaa työuraasi opintojesi aikana ja valmis­tu­misesi jälkeen. Sivuston tehtävät helpot­tavat oman osaamisesi ja vahvuuk­siesi tunnis­ta­mista ja niistä viesti­mistä. Harjoit­te­lu­paikan ja työn haussa se tarkoittaa osaami­sesta kertovan hakemuksen ja ansio­luet­telon tai CV:n tekoa. Sivuston tavoit­teena on lisätä valmiuksia työnhakusi suunnit­teluun ja itse työn hakuun. Lisäksi sivus­tolla on työelämätietoutta. 

Terve­tuloa suunnit­te­lemaan omaa uraasi!