Learn teksti

Työky­ky­koor­di­naat­to­riksi Kareliasta

Työky­ky­koor­di­naat­to­ri­kou­lu­tus alkoi kahdek­sassa ammat­ti­kor­kea­kou­lussa syksyllä 2021.  Yksi koulu­tuk­sen tarjoa­jista oli Kare­lian avoin ammat­ti­kor­kea­koulu, jonka järjes­tä­mään koulu­tuk­seen pääsin mukaan. Koulu­tus toteu­tet­tiin koko­naan verkko-opis­ke­luna ja digi­taa­li­sena.  Työky­ky­koor­di­naat­to­ri­kou­lu­tus kuuluu Työky­ky­oh­jel­maan, joka on osa Marinin halli­tus­oh­jel­man työl­li­syys­toi­mien koko­nai­suutta saavut­taa 75% työl­li­syy­saste vuosi­kym­me­nen puoli­vä­liin mennessä (Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö 2021). Työl­li­syyttä tuke­vien palve­lu­jen kehit­tä­mi­nen edel­lyt­tää, että sosi­aali- ja työl­li­syy­sa­lan ammat­ti­lai­silla on tarvit­ta­vaa työky­kyyn liit­ty­vää osaa­mista, työka­luja, toimi­vat ja yhte­ne­väi­set käytän­nöt. Meidän jokai­sen työky­kyyn vaikut­taa myös vahvasti osaa­mi­nen, jonka perus­tana on tieto­jen ja taito­jen jatkuva päivit­tä­mi­nen ns. elini­käi­nen oppiminen.

Työky­ky­oh­jelma ja uudis­tu­vat työllisyyspalvelut

Työky­ky­oh­jel­man toimen­pi­de­ko­ko­nai­suu­den pain­opis­teenä on kehit­tää työl­lis­ty­mistä tukevia palve­luita niin, että ne tukevat vammai­sia, osatyö­kyi­siä, mielen­ter­veys- ja päih­de­pal­ve­lu­jen asiak­kaita sekä kuntout­ta­van työtoi­min­nan asiak­kaita työl­lis­ty­mään parem­min ja pysy­mään töissä. Kaik­kein vaikeim­min työl­lis­ty­vät tarvit­se­vat yksi­löl­li­sem­pää ja pitkä­kes­toi­sem­paa tukea työl­lis­tyäk­seen. Lähtö­koh­tana on, että jokai­nen on työky­kyi­nen johon­kin työhön, jos se suun­ni­tel­laan hänen tarpei­densa mukaan ja anne­taan riit­tävä tuki.   (Tervey­den- ja hyvin­voin­nin­lai­tos 2021.)

Työky­ky­koor­di­naat­to­ri­kou­lu­tus

Työky­ky­koor­di­naat­to­ri­kou­lu­tus muodos­tuu kahdesta laajasta koko­nai­suu­desta: 1) Työl­lis­ty­mi­nen ja työky­vyn uudis­tu­vat palve­lut (5 op) ja 2) Laaja-alainen työote työl­lis­ty­mi­seen ja työky­kyyn (5 op). 

Koulu­tus antaa näkö­kul­mia ja työka­luja erityi­sesti osatyö­ky­kyis­ten työky­kyyn ja työky­vyn tuke­mi­seen sosi­aali- ja työl­li­syys­pal­ve­lu­jen ammat­ti­lai­sille mutta myös työor­ga­ni­saa­tioille työky­ky­joh­ta­mi­seen. Koulu­tus paikan­taa sekä työl­li­syys­toi­mi­jat että työky­vyn moni­puo­li­sen ja laajan palve­lu­jär­jes­tel­män: oppi­lai­tok­set, oppi­las­huolto, työpai­kat, työter­veys­huolto, järjes­töt, kunnat, KELA, TYP, TE-toimisto, vakuu­tus­yh­tiö, kuntou­tus­lai­tos, työeläke- ja tapa­tur­ma­va­kuut­ta­jat, perus­ter­vey­den­huolto, erikois­sai­raan­hoito ym. riip­puen siitä, missä kohdassa yksilö kohtaa työky­vyn alentumista. 

Opinnot linkit­ty­vät konkreet­ti­sesti sote­kes­kus-hank­kei­siin ja uudis­tu­viin TE-palve­lui­hin sekä olemassa oleviin käytän­töi­hin alueel­lamme. Oppi­mis­teh­tä­vien aikana verkos­toi­du­taan ja tutus­tu­taan eri sekto­rien sosi­aali- ja työl­li­syys­toi­mi­joi­hin ja työl­li­syys­hank­kei­siin sekä näiden palve­lu­jen yhteen­so­vit­ta­mi­seen. Opis­ke­li­jat ovat pääosin sosi­aali- ja työl­li­syy­sa­lan ammat­ti­lai­sia, ja kaikki jakavat omia hyviä käytän­tö­jään koulu­tuk­sessa. Esimerkki yhteen­so­vi­te­tuista palve­luista on Siun soten moni­toi­mi­jai­nen Työ- ja toimin­ta­ky­vyn osaa­mis­kes­kus, jossa tehdään työt­tö­mien työ- ja toimin­ta­ky­ky­ar­vioita sekä asiak­kai­den ”polut­ta­mista” amma­til­li­seen kuntou­tuk­seen. Toimin­taan kuuluu aktii­vista asiak­kai­den etsi­mistä verkos­to­jen kautta, tervey­den­huol­lossa toimi­mista yli perus­ter­vey­den­huol­lon ja erikois­sai­raan­hoi­don rajojen sekä työt­tö­mien terveys­pal­ve­luja ja niiden kehit­tä­mistä ja koor­di­noi­mista. Kaikkia tahoja tarvi­taan tilan­teen mukaan ja jokai­sella on vastuu, että asiakas saa parasta mahdol­lista palve­lua. Toimin­nan tarkoi­tus on paran­taa palve­lui­den yhden­ver­taista saata­vuutta, oikea-aikai­suutta ja jatku­vuutta sekä siirtää toimin­nan paino­tusta ehkäi­se­vään ja enna­koi­vaan työhön. 

Työky­ky­koor­di­naat­tori opastaa työl­lis­ty­mi­seen ja työssä jatka­mi­seen liit­ty­vissä asioissa

Työky­ky­koor­di­naat­tori on nimensä mukai­sesti eri tahojen koor­di­noija, häneltä saa tietoa ja opas­tusta työl­lis­ty­mi­seen ja työssä jatka­mi­seen liit­ty­vissä asioissa. Työky­ky­koor­di­naat­tori voi työs­ken­nellä paikasta riip­puen erilai­silla nimik­keillä esimer­kiksi TE-palve­luissa, tervey­den­huol­lossa, sosi­aa­li­pal­ve­luissa, järjes­töissä, oppi­lai­tok­sissa tai työterveyshuollossa.

Työpai­koilla työky­ky­koor­di­naat­to­rin osaa­mista voisi hyödyn­tää henki­lös­tö­pal­ve­luissa ja ennal­taeh­käi­se­vässä työssä esimie­hen tukena. Ennen kaikkea työky­ky­koor­di­naat­tori on aina kuntou­tu­jan rinnalla kulki­jana, kun selvi­tel­lään työky­kyä työter­vey­den­huol­lon kanssa, haetaan kuntou­tusta, osasai­raus­päi­vä­ra­haa, mieti­tään korvaa­vaa työtä tai uusia työai­koja, suun­ni­tel­laan uudel­leen koulut­tau­tu­mista tai muuta järjes­te­lyä, jonka avulla työssä pysy­mi­nen onnistuu.

Opin­to­jen koko­nai­suu­det ovat laajat, ja mate­ri­aa­lit päivit­ty­vät myös koko ajan, mikä on tärkeää koulu­tuk­sen kehit­tä­mi­sen kannalta. Perin­nöksi saimme jo nyt melkoi­seen digi­taa­li­sen ”tieto­pan­kin” minkä lisäksi me opis­ke­li­jat teimme yksin ja pien­ryh­missä useita tehtä­viä, joiden kautta mate­ri­aa­lia syntyi lisää. Tämän artik­ke­lin lopussa on muuta­mia tieto­läh­teitä, joista aukeaa (voin luvata) aina uusia lähteitä. Koulu­tus tulee muodos­ta­maan oman Työky­ky­koor­di­naat­to­rei­den ammat­ti­lais­ten verkos­ton, joka on merkit­tävä sosi­aali- ja työl­li­syy­sa­lan työky­vyn­tuen kehit­tä­mi­sen ja osaa­mi­sen lisää­mi­sen kannalta. Koulu­tuk­sen lähes­ty­mis­tapa on ratkai­su­kes­kei­nen ja asiakaslähtöinen. 

Työky­kyä kannat­taa yllä­pi­tää koko työuran ajan

Työky­ky­koor­di­naat­to­rin­kou­lu­tuk­sen läpi­leik­kaava teema on työkyky ja sen tuke­mi­nen paikasta riip­pu­matta. Yksilön työky­kyyn vaikut­taa vahvasti myös osaa­mi­nen, jonka perus­tana ovat perus­kou­lu­tus sekä amma­til­li­set tiedot ja taidot. Tärkeää on myös tieto­jen ja taito­jen jatkuva päivit­tä­mi­nen ns. elini­käi­nen oppi­mi­nen. Työelä­män muutok­sessa osaa­mi­sen merki­tys koros­tuu, koska uusia työky­ky­vaa­ti­muk­sia (esim. digi­tai­dot) ja osaa­mi­sen alueita syntyy jatku­vasti kaikilla toimia­loilla. Työky­vyn heik­ke­ne­mi­nen voi kosket­taa meitä kaikkia tavalla tai toisella jossa­kin työelä­män­vai­heessa. Hyvin­voin­tia työstä 2030-luvulla -julkai­sussa on esitetty skenaa­rio, että pitkään saman työnan­ta­jan palve­luk­sessa olevat työn­te­ki­jät ovat muut­tu­vassa työelä­mässä heikoim­massa asemassa, jos he eivät ole valmis­tau­tu­neet muutok­siin ja niiden pakot­ta­maan herää­mi­seen oman osaa­mi­sen päivit­tä­mi­sessä. Lisäksi eri elämän­vai­heissa, esimer­kiksi ruuh­ka­vuo­sina saat­ta­vat työl­lis­ty­mis­ky­vyn vahvis­ta­mi­seen tarvit­ta­vat mahdol­li­suu­det ja voima­va­rat olla vähissä, vaikka tarve osaa­mi­sen kehit­tä­mi­seen ja vara­suun­ni­tel­mien teke­mi­seen on aina olemassa. Kun työn­te­ki­jän osaa­mi­nen vanhen­tuu, hän ei vält­tä­mättä ole enää keskei­nen toimija orga­ni­saa­tiossa: pahim­massa tapauk­sessa osaa­mi­sen kehit­tä­mi­seen liit­ty­vät mahdol­li­suu­det vähe­ne­vät ja työn­te­ki­jän työl­lis­ty­mis­kyky heik­ke­nee ikään kuin huomaa­matta. Ajan mittaan työn­te­ki­jän työkyky ja hyvin­vointi heik­ke­ne­vät. (Työter­veys­lai­tos 2020, 24.) Tähän voi onneksi varau­tua ja antaa orga­ni­saa­tioissa aikaa uuden oppi­mi­selle. Lisäksi itselle on hyvä asettaa tavoit­teita, muutoin itsensä kehit­tä­mi­nen jää helposti suun­ni­tel­maksi.  Tämän hetki­sen työky­kynsä jokai­nen voi itse testata Kyky­vii­sa­rilla. Kyky­vii­sari on maksu­ton kysely, joka kartoit­taa vastaa­jan työ- ja toimin­ta­ky­kyä ja selvit­tää vastaa­jan keskei­siä vahvuuk­sia ja mahdol­li­sia kehit­tä­mi­sen kohteita.

Karelia järjes­tää seuraa­van Työky­ky­koor­di­naat­to­ri­kou­lu­tuk­sen 21.3.–19.9.2022. Lisä­tie­toja koulu­tuk­sesta täältä.


Kirjoit­taja:

Seija Olla­ranta, projektiasiantuntija

Sosi­aali- ja työl­li­syy­sa­lan digi­taa­li­set palve­lut ja etäoh­jaus pitkien väli­mat­ko­jen maakun­nassa -hanke ja Työelä­män kyvyk­kyyk­sien johta­mi­nen ja kehit­tä­mi­nen- hanke, Karelia-ammattikorkeakoulu


Luet­ta­vaa ja lähteet:

Karelia Moodle. Työky­ky­koor­di­naat­to­ri­kou­lu­tuk­sen mate­ri­aa­lit. 2021.

KEVA.  Amma­til­li­nen kuntou­tus – Keva 30.12.2021

KEVA. Työky­ky­pol­kuja-oppi­mis­peli. https://www.keva.fi/tyonantajalle/tyoelamapalvelut/tyokykypolkuja-oppimispeli/ 3.1.2022

Kyky­vii­sari – Työ- ja toimin­ta­ky­vyn tukena   30.12.2021

Mielen­ter­vey­den työka­lu­pakki  https://hyvatyo.ttl.fi/mielityo/etusivu  Työter­veys­lai­tos 2021

Osatyö­ky­kyi­syys työyh­tei­sössä. Digi­jul­kai­sut. Työtur­val­li­suus­kes­kus 2018.   https://ttk.fi/oppaat_ja_ohjeet/digijulkaisut/osatyokykyisyys_tyoyhteisossa   30.12.2021

Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riö. 2021. Työky­vyn tuen palve­luja nivo­taan yhdeksi koko­nai­suu­deksi – Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riö (stm.fi)    30.12.2021

Tervey­den – ja hyvin­voin­nin­lai­tos. 2021 https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/tyokykyohjelma/tuetun-tyollistymisen-menetelmat   30.12.2021

Tule­vai­suu­den sosi­aali- ja terveys­kes­kus­oh­jelma. Tule­vai­suu­den sosi­aali- ja terveys­kes­kus – THL    30.12.2021

Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö. 2021. Työky­ky­oh­jelma – Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riön verk­ko­pal­velu (tem.fi)       30.12.2021

Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö. 2022.  https://tem.fi/-/yksilolliset-palvelut-tukevat-tyonhakua-pohjoismaisessa-tyovoimapalvelumallissa  7.1.2022

Työ ja mielen­ter­veys https://ttk.fi/oppaat_ja_ohjeet/digijulkaisut/tyo_ja_mielenterveys 30.12.2021

Työter­veys­lai­tos. 2020. Hyvin­voin­tia työstä 2030-luvulla – Skenaa­rioita suoma­lai­sen työelä­män kehi­tyk­sestä  30.12.2021

Työky­vyn tuen palve­lu­polku (ammat­ti­lai­sille). https://polku.tietyoelamaan.fi/

Työter­veys­lai­tos. 2021. Työhy­vin­vointi ja työkyky. https://www.ttl.fi/teemat/tyohyvinvointi-ja-tyokyky/tyokyky    30.12.2021

Valtio­neu­vosto. 2020. Sosi­aali- ja terveys­mi­nis­te­riön julkai­suja 2020:11. Työky­ky­oh­jelma 2020-2022. Ohjelma ja hakuo­pas (valtioneuvosto.fi)  30.12.2021

TOIMIA-suosi­tuk­set. Työky­vyn heik­ke­ne­mi­sen varhai­nen tunnis­ta­mi­nen. https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/tmi/article/tms00046?toc=802599   30.12.2021

Valtio­neu­vosto. 2022. https://soteuudistus.fi/tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus-ohjelma1   7.1.2022