Categories
Koulutusuutiset

Opintoja Ukrai­nasta paenneille

Ukrai­na­lai­sille ja muille tilapäistä suojelua tarvit­se­ville järjes­tetään Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lussa maksut­tomia opintoja. Opintojen tavoit­teena on tehdä suoma­laista yhteis­kuntaa ja elämää tutuksi sekä opiskella suomen kielen perusteita.

Opiskelu tapahtuu kokoon­tu­malla yhteen Karelian Wärtsilä-kampuk­sella (Karja­lankatu 3, Joensuu). Joitakin opintoja voi opiskella myös verkossa. Opiske­lu­kielenä on englanti.

Ensim­mäisenä alkaa opinto­jakso Welcome to Finland! – Terve­tuloa Suomeen! Tällä opinto­jak­solla käytetään englannin kielen lisäksi tukikielenä venäjää.

Ilmoit­tau­tu­minen opintoihin ja lisätietoja >>