Categories
Ajankohtaista

Ilmoit­taudu nyt mukaan syksyn työhyvinvointikorttikoulutukseen!

Työhy­vin­voin­ti­kort­ti­kou­lutus

Työhy­vin­voin­ti­kortti-koulutus (Työtur­val­li­suus­keskus) on tarkoi­tettu esimie­hille, työsuo­jelun yhteis­toi­min­ta­hen­ki­lös­tölle ja kaikille muille työpaikan työhy­vin­voinnin kehit­tä­mi­sestä kiinnostuneille.

Koulu­tuksen tavoit­teena on saada alkuun työhy­vin­voinnin kehit­tä­minen työpai­kalla. Se vahvistaa yhteistä käsitystä työhy­vin­voin­nista, jäsentää rooleja ja vastuita sekä tiivistää yhteis­työtä.
Koulu­tusaika 13.9. (etä) ja 15.9.2022 (lähi). Koulu­tus­paikka Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu.

Lue lisää työhy­vin­voin­ti­kort­ti­kort­ti­kou­lu­tuk­sesta ja ilmoit­taudu mukaan 6.9.mennessä.