Ilmoit­taudu nyt mukaan syksyn työhyvinvointikorttikoulutukseen!

Työhy­vin­voin­ti­kort­ti­kou­lu­tus

Työhy­vin­voin­ti­kortti-koulu­tus (Työtur­val­li­suus­kes­kus) on tarkoi­tettu esimie­hille, työsuo­je­lun yhteis­toi­min­ta­hen­ki­lös­tölle ja kaikille muille työpai­kan työhy­vin­voin­nin kehit­tä­mi­sestä kiinnostuneille.

Koulu­tuk­sen tavoit­teena on saada alkuun työhy­vin­voin­nin kehit­tä­mi­nen työpai­kalla. Se vahvis­taa yhteistä käsi­tystä työhy­vin­voin­nista, jäsen­tää rooleja ja vastuita sekä tiivis­tää yhteis­työtä.
Koulu­tusaika 13.9. (etä) ja 15.9.2022 (lähi). Koulu­tus­paikka Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu, Tikka­rinne 9, 80200 Joensuu.

Lue lisää työhy­vin­voin­ti­kort­ti­kort­ti­kou­lu­tuk­sesta ja ilmoit­taudu mukaan 6.9.mennessä.