Henkilö tietokoneen näytön ääressä, näytöllä näkyy kalenterimerkintöjä

Kirjasto otti Micro­soft Booking­sin väli­neeksi tiedon­han­kin­nan ohjauk­sen varauksiin

Opin­näy­te­työ­vai­heen tiedon­han­kin­nan ohjauk­sissa siir­ryt­tiin Kare­lian kirjas­tossa vuoden 2022 alussa henki­lö­koh­tai­seen ohjauk­seen. Ohjauk­seen ilmoit­tau­du­taan kirjas­ton netti­si­vuilla olevan ajanvarauslomakkeen/kalenterin kautta, joka on toteu­tettu Micro­soft Booking­sin avulla. Bookings on osoit­tau­tu­nut help­po­käyt­töi­seksi työka­luksi, jolla varaus­ten hallin­noi­mi­nen on vaivatonta.

Mikä ihmeen Bookings?

Ohjauk­sen varaus­poh­jaksi tehtiin ajanvarauslomake/kalenteri Micro­soft Booking­silla. Bookings on ohjelma, jolla voi tehdä erilai­sia ajan­va­raus­ka­len­te­reita eri tarkoi­tuk­siin ja joka sisäl­tyy Office365-paket­tiin. Bench­mark­ka­simme ennen Booking­sin käyt­töön­ot­toa muiden amk-kirjas­to­jen vastaa­via toteu­tuk­sia ja kysyimme myös muuta­mia tarken­ta­via kysy­myk­siä. Kalen­te­rin toteu­tus­vaih­toeh­toja oli kaksi. Joko yksi yhtei­nen kalen­teri, jossa on eril­li­siä varat­ta­via palve­luita ja palve­lun alla kaikki palve­lua tarjoa­vat henki­löt luetel­tuna tai jokai­selle henki­lölle omat kalen­te­rit, joiden alla on kysei­sen henki­lön tarjoa­mat palve­lut. Päädyimme selkey­den vuoksi ensim­mäi­seen vaih­toeh­toon, jolloin opis­ke­lija varaa ensin halua­mansa palve­lun (tiedon­han­kin­nan ohjaus opin­näy­te­työ­vai­heessa oleville tai sama englan­niksi) ja vasta sen jälkeen itsel­leen sopivan ajan ja henki­lön. Varaus­lo­mak­keen linkin yhtey­dessä kirjas­ton netti­si­vuilla on taulukko, josta opis­ke­lija voi tarkis­taa kuka kirjas­ton tieto­asian­tun­ti­joista vastaa ensi­si­jai­sesti hänen alansa ohjauk­sesta. Asiakas voi myös jättää henki­lön valit­se­matta ja varata ajan keneltä vain, jolloin Bookings varaa ajan ensim­mäi­seltä sopi­valta henkilöltä.

Kuvakaappaus Bookings-järjestelmästä, jossa asiakas voi valita haluamansa palvelun ja ajankohdan.
Kuva 1. Booking­sin varaus­sivu asiak­kaan näkökulmasta.

Bookings on jatku­vasti yhtey­dessä käyt­tä­jän Outlook-kalen­te­riin, joten Booking­sin puolella näkyy koko ajan reaa­liai­kai­nen tilanne siitä, mitkä ajat ovat varat­ta­vissa ja mitkä eivät. Kun opis­ke­lija tekee varauk­sen, siitä tulee ilmoi­tus ohjauk­sen pitäjän sähkö­pos­tiin ja kalen­te­ri­mer­kintä Teams-link­kei­neen auto­maat­ti­sesti. Kun muistaa pitää oman kalen­te­rinsa ajan tasalla, ei Booking­sin puolella tarvitse vält­tä­mättä tehdä mitään. Toki Booking­sissa voi tarvit­taessa vaikka blokata koko­nai­sia päiviä tai laittaa joil­le­kin päiville lyhyem­mät saata­vuusa­jat, mutta vält­tä­mä­töntä se ei ole. Omaa saata­vuut­taan voi hallin­noida halu­tes­saan täysin Outlook-kalen­te­rin kautta.

Bookings käytän­nössä

Kirjas­tossa Booking­sia hallin­noi­daan yhteis­käyt­töi­sen käyt­tä­jä­tun­nuk­sen ja sähkö­pos­tin kautta, jotta jokai­nen pääsee tarvit­taessa muok­kaa­maan varauk­sia eikä hallin­nointi kaadu yhden ihmisen niskaan. Booking­sissa on mahdol­lista luoda useita erilai­sia palve­luita, joita käyt­tä­jät voivat varata ja jokai­selle palve­lulle voi erik­seen määri­tellä ne ihmiset, jotka kyseistä palve­lua tarjoa­vat. Käytän­nössä tarjot­ta­vien palve­lui­den määrä kannat­taa kuiten­kin pitää kohtuul­li­sena, jotta asiak­kaat löytä­vät tarvit­se­mansa helposti. Tarjot­ta­viin palve­lui­hin kannat­taa myös määri­tellä kaikki ne tiimin jäsenet, jotka palve­lua voivat missä tahansa tilan­teessa tarjota. Mahdol­li­sissa pois­sao­lo­ti­lan­teissa asiak­kaan tekemää varausta ei voi siirtää kuin niille ihmi­sille, jotka on määri­telty palve­lua tarjoa­maan, vaikka hätä­ti­lan­teessa joku muukin tiimin jäsen voisi palve­lun tarjota.

Alku­vi­rit­te­ly­jen jälkeen Booking­sin puolella tarvit­see käydä melko harvoin ja tehdyt varauk­set ilmes­ty­vät omaan Outlook-kalen­te­riin Teams-link­kei­neen. Varauk­sista tulee myös sähkö­posti sekä kirjas­ton yhteis­käyt­töi­seen sähkö­pos­tiin, että sille henki­lölle, jolle asiakas on varauk­sen tehnyt. Kalen­te­ri­mer­kintä puoles­taan tulee vain jälkim­mäi­selle. Jos varattu henkilö ei syystä tai toisesta pysty­kään ohjausta pitä­mään, Booking­sin puolella varaus on helppo siirtää toiselle henki­lölle tai tarvit­taessa perua koko­naan. Peruu­tuk­sen yhtey­dessä asiak­kaalle lähtee auto­maat­ti­sesti sähkö­posti peruu­tuk­sesta ja vies­tiin voi halu­tes­saan kirjoit­taa myös peruu­tuk­sen syyn. Myös kalen­te­ri­mer­kin­nät pois­tu­vat Outlookista.

Varat­ta­vien palve­lu­jen yhtey­teen on mahdol­lista lisätä myös kysy­myk­siä, joihin asiak­kaan tulee vastata ennen kuin voi varata ajan. Yhteys­tie­to­jen lisäksi tiedon­han­kin­nan ohjauk­seen ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­dessä kysy­tään taus­ta­tie­toja ohjauk­sen aihee­seen liit­tyen, jotta ohjaaja pystyy valmis­tau­tu­maan etukä­teen. Vastauk­set tulevat näky­viin myös ohjauk­sen pitäjän Outlook-kalen­te­ri­mer­kin­tään, jolloin niitä­kään ei tarvitse etsiä Booking­sin kautta.

Kuvakaappaus Bookings-järjestelmästä henkilökunnan näytöltä.
Kuva 2. Booking­sin varat­ta­van palve­lun tieto­jen näkymä kirjas­ton henkilökunnalle.

Booking­sissa on helppo määri­tellä myös se, kuka ajan ylipää­tään voi varata. Varauk­set voi rajata vain oman orga­ni­saa­tion käyt­tä­jiin tai sallia varaus­ten teko myös ulko­puo­li­sille asiak­kaille. On myös mahdol­lista tehdä ajan­va­raus­ka­len­teri täysin sisäi­seen käyt­töön, jolloin asiak­kaat eivät voi varata itse aikoja ollen­kaan, eikä kalen­teri ole näky­vissä julki­sesti missään.

Apua, kalen­teri täynnä varauksia!

Ennen ajan­va­raus­ka­len­te­rin julkai­sua kannat­taa miettiä hetki käytän­nön asioita. Kuinka monta päivää etukä­teen asiakas voi ajan varata? Miten este­tään se, että kalen­teri on täynnä varauk­sia, eikä lounas­tau­koa­kaan ehdi pitää? Mitä jos aika asiak­kaan kanssa venyy ja seuraa­vaa asiakas odottaa jo Team­sissa? Koska Bookings on yhtey­dessä Outloo­kiin, kannat­taa louna­sa­jat ja muut mahdol­li­set sään­nöl­li­sesti tois­tu­vat tapah­tu­mat merkata hyvissä ajoin Outloo­kiin vara­tuiksi ajoiksi, jotta kukaan ei pysty varaa­maan aikaa näiden päälle. Booking­sin puolella taas voi määri­tellä sen, kuinka pitkän ajan päähän aikoja voi varata. Kirjas­tolla tämä aika on 28 vuoro­kautta, eikä palau­tetta ole tullut aina­kaan siitä, että tämä olisi liian lyhyt aika. Myös varaus­ka­len­te­rissa näkyviä aika­vä­lejä voi säätää, eli sitä, millä aika­vä­lillä kalen­teri näyttää vapaat ajat. Meillä tämä on 15 minuut­tia, eli aikoja voi varata esim. 10.00, 10.15, 10.30 jne.

Kuvakaappaus Bookings-järjestelmän henkilökuntanäytöstä jossa säädetään asetukset varauksille; tuleeko niistä sähköposti-ilmoitus, mikä on maksimiaika jne.
Kuva 3. Booking­sissa voi säätää ajoi­tus­käy­tän­töjä omiin tarpei­siinsa sopivaksi.

Jokai­sen tarjot­ta­van palve­lun yhtey­dessä on myös mahdol­lista säätää pusku­riai­koja ennen ja jälkeen varatun ajan sekä tietysti palve­lun oletusai­kaa. Kare­lian kirjas­tossa tiedon­han­kin­nan ohjauk­sen oletusaika on 45 minuut­tia, pusku­riaika ennen varausta on 15 minuut­tia ja pusku­riaika varauk­sen jälkeen 10 minuut­tia. Pusku­ria­jat mahdol­lis­ta­vat sen, että ohjaa­jalla on varmasti kalen­te­riin merkit­tyä aikaa pieneen taukoon, vaikka oma kalen­teri olisi täynnä kokouk­sia ja varat­tuja ohjausai­koja. 10 minuu­tin pusku­riaika ohjauk­sen jälkeen antaa myös peli­va­raa ohjauk­sen keston suhteen, eli pieni veny­mi­nen ei haittaa, vaikka seuraava merkintä jo lähes­tyisi. Käytän­nössä tämä tarkoit­taa siis sitä, että jos tiedon­han­kin­nan ohjaa­jan kalen­te­rissa on merkitty kokous päät­ty­mään kello 10, voi asiakas varata ajan aikai­sin­taan 10.15., varaus kestää klo 11.00 asti ja seuraava kalen­te­ri­mer­kintä voi alkaa aikai­sin­taan klo 11.10 10 minuu­tin jälki­pus­ku­ria­jan vuoksi. Pusku­riai­ko­jen kestoi­hin kannat­taa siis kiin­nit­tää huomiota ja niitä voi Booking­sissa säätää tarpeen mukaan, vaikka minuu­tin tarkkuudella.

Asiak­kaalle vapaus valita sopiva aika

Asiak­kaat ovat pitä­neet erityi­sesti siitä, että Booking­sin kautta on mahdol­lista varata juuri heille sopiva aika. Enää ei tarvitse sopeu­tua kirjas­ton ennalta tarjoa­miin aikoi­hin, jotka eivät vält­tä­mättä ole opis­ke­li­jan aika­tau­luun sopi­neet. Bookings on asiak­kaan näkö­kul­masta help­po­käyt­töi­nen, eli toimii juuri niin kuin ajat­te­limme ja toivoimme sen toimi­van. Muuta­mia tekni­siä ongel­mia on joiden­kin asiak­kai­den kohdalla ollut, mutta nekin ovat yleensä korjau­tu­neet nopeasti. Jos asiakas ei ole saanut itse aikaa varat­tua, myös kuka tahansa kirjas­ton henki­lö­kun­nasta on voinut tehdä varauk­sen asiak­kaan puolesta.

Bookings säästää aikaa ja hermoja

Kirjas­ton henki­lö­kunta on myös pitänyt Booking­sista. Vaikka Booking­sin käyt­tö­liit­tymä on ensi­vil­kai­sulla hiukan sekava, tarvit­ta­vat ominai­suu­det ovat ennen pitkää löyty­neet. Ajanvarauslomakkeen/kalenterin raken­ta­mi­nen alusta asti on aikaa vievin osuus, mutta sen jälkeen yllä­pito on helppoa, ainakin näin vähäi­sellä määrällä tarjot­ta­via palveluita.

Ennen Booking­sia tiedon­han­kin­nan ohjauk­seen ilmoit­tau­dut­tiin Forms-lomak­keella, josta asiak­kaat valit­si­vat sopivan, kirjas­ton ennalta määrit­te­le­män ajan ja päivä­mää­rän ja vasta­si­vat aihee­seensa liit­ty­viin ennak­ko­ky­sy­myk­siin. Ilmoit­tau­tu­mi­sen jälkeen asiak­kaalle lähe­tet­tiin eril­li­nen sähkö­posti Teams-link­kei­neen ja jos ohjaus joudut­tiin peru­maan, piti tästä muistaa ilmoit­taa jokai­selle asiak­kaalle erik­seen. Myös vastauk­set ennak­ko­ky­sy­myk­siin piti käydä tarkis­ta­massa Form­sista ja muistaa myös lisätä Teams-linkki kirjas­ton yhteis­käyt­töi­sen sähkö­pos­tin kalen­te­riin, jos ohjaaja oli poissa ja joku toinen piti ohjauk­sen. Vanha käytäntö oli sekava, moni­mut­kai­nen ja sisälsi monta eril­listä, muis­tet­ta­vaa kohtaa. Lisäksi kirjas­ton tarjoa­mat ajat eivät vält­tä­mättä sopi­neet aina opis­ke­li­joille. Jos ajan­koh­taa joutui opis­ke­li­jan kanssa erik­seen sähkö­pos­tilla selvit­tä­mään, saattoi molem­mille sopivan ajan löyty­mi­seksi joutua lähet­tä­mään useita sähkö­pos­teja puolin ja toisin. Booking­sin avulla on mahdol­lista hoitaa moni asia auto­maat­ti­sesti ja henki­lö­kun­nan vastuulla on oikeas­taan vain se, että pitää oman kalen­te­rinsa mahdol­li­sim­man hyvin ajan tasalla.

Bookings sopii moniin erilai­siin käyt­tö­tar­koi­tuk­siin ja sitä voi muokata ominai­suuk­sil­taan ja myös ulkoa­sul­taan juuri itselle sopi­vaksi. Tiedon­han­kin­nan ohjaus­ten varauk­siin se sopii täydel­li­sesti ja entisen systee­min moni­mut­kai­suuk­siin verrat­tuna henki­lö­kun­nalta säästyy paljon aikaa. Erityi­sesti Booking­sin ja Outloo­kin välinen auto­maat­ti­nen synk­ro­nointi on valta­van tärkeä ominai­suus.  Vaikea olisi enää kuvi­tella, että Booking­sista luovut­tai­siin, aina­kaan ennen kuin tulee joku vielä parempi järjestelmä.


Kirjoit­taja:

Noora Kont­turi, tieto­asian­tun­tija, Karelia-ammattikorkeakoulu

Artik­ke­li­kuva: Gaining Visuals / Unsplash